YERELSEN’DE ARAYIN:

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  

İMZA TARİHİ 21.05.2012 YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ 01.03.2012-28.02.2013 TARAF İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYE– İŞ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TOPLU SÖZLEŞMENİNİN AMACI:

Bu toplu iş sözleşmesi; Üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun, yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak geleceği güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içinde, halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR:

A) TARAFLAR:

Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları; Karasu Belediye Başkanlığının üyesi olduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (BELEDİYE-İŞ)’tir.

B) TANIMLAR:

Bu Toplu-İş Sözleşmesinde;

Karasu Belediyesi ve bağlı işyerleri “İŞYERİ”,

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN”

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ” denir.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası -YERELSEN

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ( BELEDİYE-İŞ ) “SENDİKA”

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere ; “İŞÇİ-ÜYE”

YERELSEN ile BELEDİYE-İŞ Sendikası müştereken  kullanıldığında; “TARAFLAR”,           tek başına kullanıldıklarında ”TARAF”,

İş bu İşyeri/İşletme Toplu-İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte; “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmek ve 28.02.2013 tarihinde mesai bitiminde sona ermek üzere 1 yıl süreli olarak akdedilmiştir.

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Belediye-İş üyelerini kapsar.

            Geçici işçiler, kapsam dışıdır.

MADDE-4. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu İş Sözleşmesinden Belediye-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Belediye-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten, İmza tarihi ile yürürlük tarihi arasında üye olanlar ise üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren sözleşmeden yararlanırlar.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Belediye-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Belediye-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Belediye-İş Sendikasına dayanışma aidatı

ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d) Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 01/03/2012 tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar devam eder.

MADDE-5. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren gerek Borçlar Kanununun 316-317.maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız işçilere veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Belediye-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen kimselere (Ancak, özel kariyer gerektiren Doktor, Mühendis, Avukat Vs. hariç) haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu Toplu İş Sözleşmesinin çalışma süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.

MADDE-6. SENDİKAL FAALİYETLER

            A- Sendikal Faaliyet

1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren veya işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Yetkili sendikanın yasal sendikal faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

            B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, Toplu İş Sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

            MADDE-7. SENDİKAL İZİNLER

a) Yönetici İzinleri;

Sendika Şube Başkanı, Yöneticilerine ve icra kurulu üyelerine toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sendikal görevlerini ifa edebilmeleri için haftada 2 (iki) gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin yıllık izinden mahsup edilemez.

b) Baş Temsilci İzni;

Sendika Baş Temsilcisine Temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada 2 (iki) gün ücretli sendikal izin verilir.

Baş Temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubenin yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilir.

c) Temsilci İzinleri;

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak üzere yerine getirirler. Temsilcinin seçiminde, sendikal faaliyet sebebi ile işlerin aksatılmamasına özen gösterilir.

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 1 (bir) gün ücretli sendikal izin verilir.

d) Diğer İzinler;

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 25 (yirmi beş) gün ücretli izin verilir. Bu izin her bir üye için olmayıp, tüm işçiler içindir.

Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, Genel Kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 (üç) gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan her hangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin, yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.

            MADDE-8. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ

Belediye-İş Sendikası tarafından işyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dâhilinde biri baş temsilci olmak üzere;

a) 1 – 50 işçiye kadar                     : 1

b) 51 – 100 işçiye kadar                 : 2

c) 101 – 500 işçiye kadar               : 3 Temsilci olarak belirlenip işverene bildirilir.

 

            MADDE-9. SENDİKADA GÖREV ALANLARIN TEMİNATI

a) Belediye-İş sendikasının ve sendika şubesinin zorunlu organlarında görevli olup, işyerinde çalışanlar ile işyeri temsilcilerinin iş sözleşmelerinin feshi konusunda 4857 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

b) Sendika Yöneticiliğine seçildikleri halde işyerinde çalışan işçilerin rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve her hangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Aksi halde iş kanununun 22. madde hükümleri uygulanır.

c) Belediye-İş Sendikasının Yönetim Kurullarında ve ya Başkanlığında görev aldığı için, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin görevlerinin seçime girmemek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde, yasal süre içinde işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile işe almak zorundadır. Bu durumda işçinin eski kıdem hakları ve sözleşmelerle atandığı göreve sağlanmış olan tüm hak ve yararlar saklıdır.

Bu hak sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak 3 (üç) ay içinde kullanılabilir.

Yönetim kurulundaki ve başkanlığındaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar.

 

            MADDE-10. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ ve EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşçiler; Sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların düzenlediği etkinliklere katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümleri uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda her hangi bir ayrım yapamaz. (Sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.)

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, yasalardan, iş sözleşmelerinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

            MADDE-11. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ ve GEREÇLER

Belediye-İş Sendikası üyeleriyle görüşmek, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işveren ile mutabakat sağlamak kaydıyla ücretsiz  olarak yararlanır.

İşyerinden geçici olarak ayrılan personel ve yöneticilerde şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

 

 

            MADDE-12.  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ ve İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası :

İşveren, Belediye-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda İşveren bir ücret talebinde bulunamaz.

b) İşçi Lokali :

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

c) İlan Tahtası :

İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Belediye-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Belediye-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Belediye-İş Sendikasına aittir.

 

MADDE 13 – AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER:

A) İşveren, 2821 sayılı yasanın 61. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika üyelerinden aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 30 (otuz) gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı için de aynı esaslar uygulanır.

B) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren, (A Bendinde belirtilen süre içerisinde 30 gün) sendikanın banka hesabına yatırmaz ise 2821 sayılı yasanın 61. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

C) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

D) İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgiler de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

            MADDE-14. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda, sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir.

 

            MADDE-15. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE-16. İŞE GEÇ GELME ERKEN AYRILMA

a) Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiyi işveren tam ve yarım gün içinde işe başlatıp, başlatmamakta serbesttir.

b) Bir takvim ayı içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle geç gelen işçi işe başlatılır. İşe geç kaldığı sürece ücretli izinli sayılır.

c) İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında disiplin cezası uygulanır.

d) Yangın, Deprem, Su Baskını gibi tabii afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelmeyen işçi o gün için mazereti belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.

 

MADDE-17. BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam Üç (3) ayı geçemez.

Daimi nakillerde 4857 sayılı yasanın 22.maddesi hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.

 

            MADDE-18. DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tenkisat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alınmalarında ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.

 

            MADDE-19. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan işçinin, iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı ilk günden başlayarak 2 (iki) ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 2 (iki) gün eklenir. Bu sürenin tamamı 90 (doksan) günü geçemez. Bu dönemde işçiye Milli Savunma Bakanlığınca verilen ücret, işçinin işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işverence ödenir.

b) Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere işinden ayrılan işçiler, askerlik ödevinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içinde işe dönmek üzere başvurmaları halinde, ayrıldığı derecede ki müktesep haklarına ek olarak iş bu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, emsal işçinin ücreti ile eski işine veya benzer bir işe alınırlar.

 

            MADDE-20. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Vardiyalı çalışmalarda, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkında yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.

Üçlü vardiya şeklinde çalışan işçilere işin ortalama bir saatinde günde yarım saatlik ara dinlenmesi verilir.

 

            MADDE-21. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre, haftada beş (5) işgününe bölünerek uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü akdi tatil, Pazar günü hafta tatili günüdür.

Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar hakkında yasal hükümler uygulanır.

 

            MADDE-22. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c)İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup çalışmadığı süreler.

            MADDE-23. İŞÇİ ALMADA USUL

İşveren işçi alımında aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.

a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tenkisata tabi tutulanlara,

b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup da iyileşmesini müteakip işverene müracaat edenlere,

c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır.

d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malûl kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır.

 

            MADDE-24.  İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER ve İŞE DÖNME HAKKI

a) İşçinin hastalık kaza doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre bildirim sürelerini altı (6) hafta aşmasından sonra doğar.

b) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğünü, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, gözaltına alınma, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde işe gelmeyenlerin iş sözleşmeleri bildirim süresi sonunda feshedilmiş sayılır.

c) Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi veya affa uğramış olması halinde dahi hiçbir şekilde işe alınmazlar.

d) Tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerle biri ile bildirim süresi içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren On beş (15) gün içinde işe dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır.

e) Bunlardan işverenin araç ve gereçlerini kullanırken Trafik kazası yapan işçilere tutuklu olarak geçen bir (1) aylık sürelerine ait ücretleri işverence ödenir.

f) Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden Altı (6) ay veya daha az ceza alan, Altı (6) aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda, işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdirindedir.

 

            MADDE-25. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İş sözleşmesinin feshinde yasal hükümler uygulanır.

 

            MADDE-26. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

4857 sayılı kanunun 29.maddesine göre toplu işçi çıkarmalarının zorunlu olduğu hallerde çıkarılacak

İşçilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Öncelikle gönüllü olanlar,

b) Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

c) Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

d) İşyerine ilk giren son çıkar.

            MADDE-27. BİLDİRİM ÖNELLERİ

            İş sözleşmelerinin işverence feshinde, aşağıda belirtilen bildirim süreleri uygulanır;

Hizmet süresi 6 aya kadar olanlara                     3 Hafta,

Hizmet süresi 6 ay – 1,5 yıl arası olanlara           5 Hafta,

Hizmet süresi 1,5 yıl – 3 yıl arası olanlara           8 Hafta,

Hizmet süresi 3 yıldan fazla olanlara                 10 Hafta

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi durumunda yasal hükümler uygulanır.

 

            MADDE-28. YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde işveren ihbar önelleri sırasında, işçiye çalışma saatleri içinde günde üç (3) saat ücretli yeni iş arama izni verir.

İşçi talep ettiğinde iş sözleşmesinin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlatmak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE-29.ÇALIŞMA BELGESİ

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye, 4857 sayılı yasanın 28.maddesi gereğince işveren veya vekili tarafından işin çeşidi, nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

 

            MADDE-30. KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI ve ÖDENMESİ

1) Kıdem Tazminatı

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir (1) yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 60 gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

d) Emekliliğine hak kazanıp Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilir belgesi alan işçilere, işveren işçinin emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren, işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en fazla dört (4) ay içerisinde tüm işlemleri yaparak dört (4) taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde yasal faizi ile zamlı ödenir.

 

            MADDE-31. İZİNLER

            A) Yıllık Ücretli İzinler

a) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirlenen hizmet yıllarına göre yıllık ücretli izin verilir.

– Hizmeti 1 – 5 yıl olanlara             20 gün,

– Hizmeti 5 – 15 yıl olanlara           25 gün,

– Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara 30 gün izin verilir.

İzinlerini, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemeleri halinde ayrıca 4 (dört) güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

b) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür.)

c) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; “Hafta Tatili günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri”, izin süresine ilave edilir.

İşveren tarafından yıl içinde sözleşme hükümlerine göre verilmiş ücretli izinlerle, hastalık ve istirahatta geçen süreler yıllık izin süresinden düşülemez.

d) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli izinli günler çalışılmış gibi sayılır.

B) Ücretsiz Mazeret İzni

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder.  Doğum yapan kadın işçiye isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir.

C) Ücretli Sosyal İzinler

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre olayın vuku bulduğu tarihten itibaren, aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah töreninde 2 (iki) gün, düğün törenlerinde 5 (beş) gün,

2) İşçinin öz veya üvey çocuklarının evlenme törenlerinde 2 (iki) gün,

3) Eşi doğum yapan işçiye yazılı isteği üzerine 3 (Üç) gün,

4) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşleriyle çocukların ölümü halinde 5 (beş) gün izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 2 (iki) gün ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye cenaze törenine katılmak üzere izin verilebilir.

5) Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara 10 (on) gün,

6) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli izin verilir.

7) Bayan işçiler hakkında 4857/74.madde hükümleri uygulanır.

Sosyal izin kullananlar mazeretlerini (Evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm ilmühaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmühaberi, kazalarda tabip raporu) 10 (on) gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

            MADDE 32) SOSYAL YARDIMLAR

            A) AYLIK ÜCRETLE BİRLİKTE ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR

            I)  Aile ve Çocuk Yardımı

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere Aile Yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı net olarak ödenir. Karı koca aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım eşlerden birine ödenir.  

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin çocuklarından; işi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan erkek, evli olmayan kızı ve bakmakla yükümlü olduğu sakatlara (Sakatlığı doktor tarafından Raporla belgelenmek kaydıyla) yaşa bakılmaksızın her çocuk için ayrı ayrı 657 sayılı Devlet Memuruna Ödenen yardım miktarı NET olarak ödenir. İşçinin ay içinde noksan çalıştığı gün sayısı ne olursa olsun bundan dolayı çocuk yardımından bir kesinti yapılamaz.

5277 sayılı kanunun 24/b maddesine göre 0 – 6 yaş (72.ay dahil) grubu çocuklar için 1 kat arttırılıp net olarak ödenir.

            II – Yemek Yardımı

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günlere bakılmaksızın aylık olarak maaşla birlikte ödenmek üzere; 97,80 TL/Brüt yemek yardımı yapılır.

III –  Sorumluluk Ücreti

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçilere 01.03.2012 tarihinden 28.02.2013 tarihine kadar her ay maaşları ile birlikte aşağıda belirtilen şekilde sorumluluk ödemesi yapılır.

1) Başkanlıkça kendilerine birim amirliği ve birim amirliği yardımcılığı görevi verilen işçilere görevde kaldıkları sürece 199,03 TL/Brüt,

2) Tamirhane, Su, Kanalizasyon işlerinde çalıştırılan işçilere 32,63 TL/Brüt,

3) Temizlik, Fen işlerinde çalıştırılan işçilere 53,29 TL/Brüt,

4) Nöbet Tutan Temizlik, Su, Kanalizasyon işçileri ile Şoförlere 66,34 TL/Brüt,

5) İlaçlamada çalışan işçilere 72,86 TL/Brüt,

6) İtfaiye işyerinde çalışanlara ve zabıta görevi yapan işçilere 266,46 TL/Brüt Sorumluluk ücreti ödenir.

IV – Direksiyon Pirimi

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerden Şoför ve Operatör olarak çalışanlara her ay maaşları ile birlikte; 32,63 TL/Brüt Direksiyon Pirimi ödemesi yapılır.

            V – Yakacak Yardımı

İşveren taraf sendika üyesi işçilere her ay aylık ücretle birlikte ödenmek üzere;103,20 TL/Brüt yakacak yardımı öder.

 

            B ) YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR

            I -Öğrenim Yardımı

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin öğrenim gören çocuklarına Eylül ayında ödenmek üzere,

a) İlköğretim  ve Kuran Kursu öğrenimine devam eden  her çocuk için  87,00 TL/Brüt,

b) Lise ve dengi okulda  okuyan her çocuk için  106,00 TL/Brüt,

c) Yüksekokul ve Üniversiteye  devam eden her çocuk için  138,00 TL/Brüt,

öğrenim yardımı yapılır.

Bu yardımdan yararlanmak için belge ibraz edilmesi zorunludur.

            II – Giyim ve Koruyucu Eşya Yardımı

Tüm işçilere her yıl aşağıda miktarı ve cinsi belirtilmiş giyim eşyasının bedelini işveren net olarak ödeyecektir. Giyim eşyalarının bedeli her yılın ekim ayı içinde ödenecektir. Ödenecek fiyatların tespiti işveren ve sendikaca müştereken yapılacaktır.

1-     1 Adet Takım Elbise

2-     1 Adet Gömlek

3-     1 Çift Ayakkabı

Demirbaş ve Koruyucu Melbusat;

İşçilere yaptığı işin niteliği dikkate alınarak koruyucu eşya verilir. İş Tulumu; Asfalt, Mecra, Atölyeler, Mezbaha ve Temizlik gibi kirletici işlerde çalışanlara her yıl iki kat parçalı tulum verilir. İş icabı kışın açık havada çalışan bekçi, muhafız ve şoför gibi işçilere 3 yıl miatlı nöbetçi gocuğu verilir. Mezbahada kasap ve et taşıyıcılara önlük (boy muşambası) verilir. (Bir  yıl miatlı)  tanzim satışında çalışanlara tezgahtar gömleği verilir. Soğuk hava depolarında çalışanlar ile itfaiyecilere her yıl EKİM ayında balıkçın yaka birer yün kazak verilir. Yağışlı havalarda dışarıda çalışan fen, itfaiye, temizlik işçileri ve benzerlerine bir  yıl miatlı  boy muşambası verilir. Akü, Asfalt ve mezbahalarda çalışanlara altı ay miatlı tahta ayakkabı, çamurlu, karlı, yağmurlu yerlerde çalışan işçilere üç ay miatlı lastik çizme ve eldiven verilir. Demir işlerinde, asfalt ve temizlik kamyonlarında çalışan işçilere üç ay miatlı deri eldiven verilir.

            III – İzin Harçlığı ve Değişimi

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında ödenmeyen yemek yardımı ve sorumluluk ödemelerini işçiye izin harçlığı adı altında öder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

Her ne sebeple olursa olsun iş akdinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretler son ücret üzerinden ödenir.

 

            C ) DİGER SOSYAL YARDIMLAR

            I – Evlenme Yardımı

Toplu İş sözleşmesi kapsamında sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde; 244,68 TL/Brüt evlenme yardımı yapılır.

Evlenen işçiler aynı işyerinin emrinde çalışıyorsa, bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

            II) Doğum Yardımı

Devlet Memurlarına ödenen doğum yardımı Net olarak taraf işçi sendikası üyelerine ödenir.

III) Hastalık Yardımı

Her hangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye aşağıda belirlenen şartlar dahilinde hastalık yardımı yapılır.

a) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

b) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanırlar.

IV) Konut Kooperatiflerine Yardım

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu Konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırır.

V –  Sünnet Yardımı

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sünnet merasimlerinde her bir çocuk için; 92,43 TL/Brüt sünnet yardımı yapılır.

Çocuğu sünnet olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım birine ödenir.  İşveren Belediye Başkanlığının düzenleyeceği toplu sünnet merasiminde taraf işçi sendikasına üye işçi çocuğunu toplu sünnet merasiminde sünnet ettirmesi halinde bu yardımdan yararlanamaz.

            VI – Tabii Afet Yardımı

İşverence Sendika üyesi işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararın sendika ve işverenin oluşturacağı komisyon raporu veya Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerinin tutmuş olduğu hasar raporuna göre; 1.120,00 TL/Brüt Tabii Afet yardımı verir.

Tabii afete uğrayan eş olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyor ise bu yardım eşlerden birisine ödenir.

            VII – Ölüm Yardımı

İşverence sendika üyesi işçilere;

a) İşçinin iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 2. 250,00 TL/Brüt,

b) İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 560,00 TL/Brüt,

c) İşçinin, ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde kendisine 350,00 TL/Brüt ölüm yardımı

yapılır.

            VIII) Ramazan Gıda Yardımı

İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere Ramazan ayından bir hafta önce;

5 KgAy çiçek yağı,10 KgBaldo Pirinç,10 KgToz Şeker,2 KgÇay kur Çay, olmak üzere ana gıda maddeleri verir.

           

 

            IX) Temizlik Hakkı

Bu Konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

                                

            MADDE-33. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın on beşinde Banka aracılığı ile ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

MADDE-34. TABAN ÜCRET VE ÜCRET ZAMMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 29.02.2012 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyeleri 40,00 TL’nin altında olan işçilerin yevmiyeleri 01.03.2012 tarihinden itibaren 40,00 TL/Brüt’e yükseltilecektir. Bu işlemden sonra;

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki tüm işçilerin 29.02.2012 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 01/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere  seyyanen 11,00 TL/Brüt  ücret zammı yapılmıştır.

 

            MADDE-35. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA, FAZLA ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

a) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arasındaki çalışma, fazla sürelerle çalışmadır. Yapılan fazla sürelerle çalışma ücreti normal ücretin % 50 (yüzde elli) fazlasıyla ödenir.

b) Yasal haftalık çalışma süresi üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100 (yüzde yüz) fazlasıyla ödenir. İşyerinde normal saatin dışında yılda 270 (iki yüz yetmiş) saat fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışmaların yarım saatten az kısımları yarım saat, yarım saatten fazla kısımları ise 1 ( bir) saat olarak hesaplanır.

Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak, fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.

İşçi talep ederse, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma sürelerini, aynı oranda artırımlı olarak serbest zaman olarak da kullanabilir.

 

            MADDE-36. GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ

Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan normal çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 25 (yüzde yirmi beş) zamlı ödenir.

 

            MADDE-37. TATİLLERDE ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı Çalışma Hariç) Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, bu çalışmaların izinle karşılanması halinde Cumartesi günü çalışması için hafta içinde 1 (bir) gün, Pazar günü çalışması için hafta içinde 2 (iki) gün izin uygulaması yapılabilir.

Hafta içinde izin verilmemesi halinde, Cumartesi günü için 1 (bir) ilave yevmiye toplam 2 (iki) (1 + 1), Pazar günü için 1,5 (bir buçuk) ilave yevmiye toplam 2,5 (iki buçuk)  (1 + 1,5) yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I.Bent hükmü uygulanır.

III) Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç) yevmiye ( 1 + 2) ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 

MADDE-38. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

a) Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere 6772 sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ilave tediye ödenir.

b) Toplu İş Sözleşmesi yılında işçilere 30 x 2 = 60 günlük ücretleri tutarında akdi ikramiye Mayıs ve Eylül aylarında iki taksit halinde akdi ikramiye ödenir.

Gerektiğinde işverence ikramiyeler 12 aya bölünmek sureti ile de ödenebilir.

 

 

 

MADDE-39. GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI

Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin geçici bir görevle işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi halinde, 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır. Görevde fazla mesai yapanlara sözleşmenin fazla mesai hükmü uygulanır.

 

            MADDE-40. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder. Bu hükümlerin uygulanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulun önerilerini gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliği/talimatlarını işçilere öğretmek işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm işçiyi kapsayan eğitim seminerlerini periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda üç kez sekizer saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar işverene aittir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin devamını sağlamak için olanakları ölçüsünde her işyerinde yeteri kadar spor salonu veya tesisini açmaya çalışır. İşçiler bu salon ve tesislerden ücretsiz yararlanırlar.

Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasında işveren sorumludur. Ancak, işverenin çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerilerine uygunluğunun, işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır.

İşyeri için sağlık zararlılarına göre her işyeri için işçinin ilk işe başlama ve periyodik muayenelerinde uygun muayene metotları ve tıbbi olarak yapılması gereken işlemleri tüm açıklığı ile saptayarak listeler. İşe başlamada ve periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını yapılıyorsa belirlenen şekilde yapılıp yapılmadığını takip eder.

İşyerinde uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel koruma araçlarının cinsini ve vasfını ve kalitesini tespit eder.

Ölüm ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işverene ve sendikaya bildirmek.

Her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki kez tüm işyerleri ve işyerleri içindeki bölümlerde işyeri ortamı sağlık zararlıları ve meslek hastalığı risklerini bilimsel olarak tespit eder. Zararlıların etkisizleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirler.

İşyerinin İş Sağlığı ve Güvenliği durumuyla ilgili, yıllık bir rapor düzenler hazırlar o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işveren ile sendikaya teklifte bulunmak.

Çevre kirliliği konusunda ve ekolojik doğal dengenin korunmasında raporlar yayınlanır. İşçileri, halkı ve yetkilileri uyarır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları işyerinde çalışan işçilerden üçünün yazılı başvurusu ile hemen toplanır. Kurul gerekli görür ise toplantı gündeminin konusuyla ilgili uzmanları da toplantıya çağırabilir. Böyle bir olay olmadığı zamanda kurul olağan toplantısını ayda bir kez yapar. Bu sırada ilgili işçiler görevli kabul edilir ve çağrılan uzmanların ücreti işverence karşılanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından tüm İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin bilgiler (uygun koşullar olmasa dahi) tüm işçilere aktarılır.

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar hazırlamak, işverenin ve sendikanın bilgisine sunmak ve uygulamasını izlemek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca işyerlerinde gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı tespit edilirse işçiler bu tedbirler tamamlanıncaya kadar çalışmamakta serbesttirler. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilemeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılamayacağı gibi ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir.

 

            MADDE-41.  İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna götürülür. Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

            MADDE-42. HASAR ve ZARARLARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ

A) Hasar ve Zarar Tespit Komisyonun Teşekkülü:

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda,

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazıl isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için işveren bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü moral izni verir.

B) Hasar ve Zarar Tespit Tutanağının Niteliği:

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

C) Hasar Bedelinin Kesinti ve Ödeme Şekli:

A) İşveren veya vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgililere düzenlenen tutanak tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

B) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyenin altında ise, hasar karşılığı işçinin ayda 3 (Üç) yevmiyesinden fazla olmamak kaydıyla kesilir.

C) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyeyi geçmiş ise aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir. İşverenin yasal hakları saklıdır.

D) Kaza, teknik arızadan yada kar, buzlanma nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar kanunu hükümleri uygulanır.

E) Alkollü olarak yapılan kazalarda, hasar bedelinin ödenmesindeki sorumluluk işçiye aittir.

F) Trafik kazası sonucu husule gelen hasar ve tazminatın idari, adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoföre isabet eden kusur oranına isabet eden zararın % 50’si (yüzde Elli) işveren tarafından işletme masrafı olarak karşılanır. Üçüncü kişilere ödenecek hasar ve tazminatlara bu yol uygulanır.Böylece işverende mal sahibi olarak sorumluluğa katkıda bulunur.

 

            MADDE-43. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeyi bulundurur.

 

 

 

 

 

            MADDE-44. BELEDİYE’YE BAĞLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA

1. Temizlik İşlerinde Çalışma;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında İş Sağlığını ve Güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta Talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz.   30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz.

Konteiner taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata varılarak çalıştırılır.

c) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

d) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacıyla sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. İşyerinde soyunma dolabı bulundurmak zorundadır.

İşveren tarafından çöp imha sahalarında çalışan işçilere 6 (altı) ayda bir genel sağlık taraması yaptırılır.

2- Atölyede çalışma:

a) İşveren, atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

3- Yol Yapım ve Onarım İşlerinde Çalışma:

a) İşveren asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

4- Park ve Bahçe İşlerinde Çalışma:

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimi ve budamasını bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçeler amirliği personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

Ambulans ve Hızır acil servislerinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur.

 

            MADDE-45. İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA

İtfaiye işçisi 24 saat işyerinde kalır ve 48 saat tatil yapar. Haftalık çalışma bu esaslara göre saptanır. İtfaiye işçisine 12 saatte bir saat ara dinlenmesi verilir.

 

            MADDE-46. DİSİPLİN KURULU

A) Belediye Başkanlığında disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini işveren, iki üyesini ise sendika belirler. Kurulun Başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, Disiplin Kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin Disiplin Kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul Başkanının 5 (beş) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediye Başkanı; kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 (altı) işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları İhtar, Gündelik Kesimi ve İşten Çıkarmadan ibarettir.

a- İhtar; işçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- Gündelik kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya  vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 (altı) iş günü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 (altı) iş günü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 (altı) iş günü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkan tanınması zorunludur.

c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 (yirmi) gün  içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla takdir olunur. Aynı fiilin 6 (altı) aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 (altı) işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastane de yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 (altı) işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

            MADDE-47. EĞİTİM

Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlığını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak, eğitim toplantıları düzenler.

Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir.

İşveren, işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurabilir.

 

            MADDE-48. DİNİ GÖREVLERİN İFASI

TC. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. Hac ve Umreye gitmek isteyen işçilere işçinin talebi halinde ücretsiz izin verilir. Ancak, Hacca veya Umreye gidecek olanlar mutlaka gideceklerini belgeleyen belgeyi işverene ibraz etmek zorundadır.

 

MADDE -49. İMTİHAN KOMİSYONU USULÜ ve POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışanların meslek ve yeteneklerini belirlemek, işçilerin unvan ve yükselmelerini sağlamak için işyerinde bir komisyon teşekkül ettirilir.

1) İmtihan komisyonu işverence seçilecek iki kişi ile sendikanın temsil edeceği bir kişiden teşekkül eder. İşveren, imtihandan en az 7 (yedi) gün evvel imtihan komisyonuna girecek şahısların bildirmesi için sendikayı haberdar eder.

2) İmtihanda sorulacak sorular tam bir gizlilik içerisinde imtihan heyeti tarafından hazırlanır. Zarfa konup mühürlenir. İmtihan heyetince adaylar huzurunda zarf açılır.

3) Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak olan sınavlar yazılı, sözlü ve tatbiki olmak üzere çeşitli şekillerde yapılır.

4) İşyerinde çalışmakta olan işçi kendi pozisyonunda en az bir sene çalışmadıkça, başka pozisyonlar için açılacak imtihanlara giremez.

 

MADDE-50.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ :

Toplu İş Sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut olan iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri alır. İş bu Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında mer-i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

 

            MADDE-51. SAKLI HAKLAR

Bu konuda 4857 sayılı iş kanununun Saklı Haklar başlıklı 45.maddesi hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE) – FARKLARIN ÖDENMESİ:

            Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile TİS. imza tarihine  kadar geçen süre için ödenecek farklar imza tarihinden itibaren 1 ay içinde  ödenir.

 

 

CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER               TEKERRÜR SAYISINA GÖRE

                                                                         1            2              3               4                 5          

1.Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelme      İhtar       1 Yev.      2 Yev.       3 Yev.         4-5 Yev.

2. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi

bir tatil gününü takip

eden 3.işgünü (2,3,4)  işe gelmemek           4 Yev.    5 Yev.      İHRAÇ

3. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi bir

tatil günün takip  eden 4.işgünü veya ardı ardına

5 işgünü işe gelmemek                                İHRAÇ

4. İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak İHTAR 1 Yev.    2 Yev.      3 Yev.         4-5 Yev.

5. Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek 2 Yev. 3 Yev.   4-5 Yev.

6. Görevine sarhoş gelmek.                             İHRAÇ

7. İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu

madde kullanmak.                                           İHRAÇ

8. İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp

özel işlerle meşgul olmak.                                1 Yev.    2 Yev.      3 Yev.      4-5 Yev.

9. İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere

meşgul etmek.                                                 İHTAR 1 Yev.         2 Yev.      3 Yev.         4-5 Yev.

10. İş saatinde uyumak.                                   2 Yev.    3 Yev.      4-5 Yev.   İHRAÇ

 

11. İşyerinde ve iş esnasında amirlerine

hürmetsizlik etmek                                           İHTAR   2 Yev.      3 Yev.      4-5 Yev.

12. İşyerinde veya iş esnasında amirlerine

hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek    4-5 Yev. İHRAÇ

13. İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına

veya iş sahiplerine hakaret  veya tehdit etmek         3 Yev.  4-5 Yev.         İHRAÇ

14. Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili

olarak verilen emir ve işleri yapmamak.          3 Yev.    4-5 Yev.   İHRAÇ

15. Rüşvet almak,  vermek.                            İHRAÇ

16. Gizli tutulması gereken göreve müteallik

sırları ifşa etmek.                                              3 Yev.    İHRAÇ

17. İşyerinde kavga etmek, kavga

çıkmasına sebebiyet vermek                           3 Yev.    4-5 Yev.   İHRAÇ

18. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs etmek    İHRAÇ

19. İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği

yüzünden yangına sebebiyet vermek              3-5 Yev. İHRAÇ

 

 

 

 

20. Kendisine teslim edilen alet ve malzemeyi

iyi koruyamayarak kaybına, bozulmasına sebebiyet

vermek;

1) 10 günlük ücret tutarını aşmamak kaydıyla işçinin;

a) İhmali halinde                                               İHTAR   1 Yev.      2 Yev.      3 Yev.  4-5 Yev

b) Kasti halinde                                                 İHRAÇ

2) 10 günlük tutarını

aşan hallerde işçinin,

a) İhmali halinde                                               3 Yev.    4-5 Yev.   İHRAÇ

b) Kasti halinde                                                 4-5 Yev. İHRAÇ

21. İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen

faaliyetini durdurmak amacı ile sabotaja teşebbüs

etmek, teşvik etmek, sabotaj yapmak             İHRAÇ

22. işyerinde kumar oynamak, oynatmak       İHRAÇ

23. Amirleri, işyeri mensupları ve mahiyeti

hakkında yalan veya yanlış şaibeler çıkarmak

asılsız ihbar, şikayetlerde bulunmak,

hakikate uygun olmayan bilgi vermek veya

beyanda bulunmak suretiyle işçinin işvereni

yanıltması                                                         İHRAÇ

24. Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak

sahte belge düzenlemek                                  İHRAÇ

25. İşe gelmeyen işçinin yerine imza atmak,

kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi

göstermek                                                        3 Yev. 4-5 Yev.

 

İşbu toplu iş sözleşmesi 51 asıl madde ile 1 geçici madde ve ek ceza cetvelinden ibaret olup, 21.05.2012 tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                           İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

Mehmet İSPİROĞLU                                                               Nihat BAYRAM

Karasu Belediye Başkanı                                                Belediye-İş Bolu Şube Başkanı

 

 

Av.Mümtaz             UZUN                                                                     Murat ŞEKER

Yerelsen Genel Sekreteri                                                 Belediye-İş Bolu Şb. Bşk. Yrd.

 

Murat ÇELİK                                                                       Hamza DİZDAR

Belediye Başkan Yardımcısı                                                             Baştemsilci

Yahya BİLGİN

Yerelsen Gn.Sekreter Yrd.

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

 

Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

Tekin DOĞAN

Mali Hizmetler Müdürü