BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

15. Ulusal Eğitim Programı Abant’ta Gerçekleşti


25 Mayıs Perşembe 2017.

Sendikamızın yurt içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlediği 15. ulusal eğitim semineri Bolu Abant’ta tamamlandı. 22-24 Mayıs tarihleri arasında Taksim İnternational Group Hotel’de düzenlenen eğitim seminerine sendikamıza üye 40 kuruluştan toplam 97 İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler yöneticisi ve personeli katıldı.

Yaklaşık altı saat süren eğitim kapsamında Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından katılımcılara, Temel İş Hukuku Uygulamaları, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Çalışma Süreleri, İş Kanunu’nda Düzenlenen İzin ve Tatiller ve Temel İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları başlıkları altında eğitim semineri verildi.

Av.Mümtaz Uzun: “Amaç bilinç ve donanımını artırmak”

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından verilen eğitim semineri öncesinde sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının en önemli ihtiyaçlarından birisinin sosyal güvenlik alanında yapılacak uygulamaların sağlıklı şekilde yürütülmesi olduğuna dikkat çekti.  Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun sözlerine şöyle devam etti:

“İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personellerin yetişmesi, uygulamaların bilirkişilerce yürütülmesi yolunu açacaktır. Ülkemizde bu alanlarda yetişmiş personelin az sayıda olması bu tür eğitimlere daha fazla önem vermememizi gerekli kılmaktadır. Mevzuatta sürekli bir değişim olması, yeni kanun hükümlerinin de etraflıca bilinmesini hepimize zorunlu kılıyor. Yaptığımız bu eğitimlerle, gözden kaçan konuların, güncellenmiş haliyle siz değerli üyelerimize sunulmasını hedefliyoruz. Ve gerekli görülen konularda alanında uzman isimleri çağırarak interaktif bir bilgilenme yoluna gidiyoruz.

Amacımız odur ki; bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılarak belediye ve kamu kuruluşlarında görev yapan personelin daha bilinçli ve daha donanımlı bir şekilde işinin başında olmasıdır. Bu gün bu amaç doğrultusunda Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku alanında detaylı bir çalışma yürüteceğiz. Umuyorum ki; bu seminer, siz değerli konuklarımızın bilgi ve donanımlarına gerekli faydayı sağlayacaktır. Kurum olarak karşılaştığınız sorunları bu süreç içeresinde sorarak yaşanılan sorunlarınızın açıklığa kavuşmasını temenni eder katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.”

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun’un konuşmasından Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından verilecek eğitim seminerine geçildi. İlk olarak İş Hukukunun Temel İlkeleri başlıklı sunumunu yaptı. Uzun yıllardır uygulama ve kurumsal sorunları, tartışılan sosyal güvenlik sistemimize kavramsal bütünlük kazandırmak ve farklı sosyal güvenlik koruması altında olan kişilere eşitlik sağlamak amacı ile hayat bulan Sosyal Güvenlik Reformu, gerek sosyal güvenlik kurumunun çalışma esas ve uygulamaları, gerekse işveren ve işçilerin hak ve yükümlülükleri üzerinde birçok yenilik getirdiğini dile getiren Baştaş İş Hukuku’nun Bireysel İş Hukuk, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt gibi başlıklar altında incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İnsan kaynakları fonksiyonlarının ve sistem yapılanmalarının, iş ve sosyal güvenlik müşavirliği, insan kaynakları, bordro eğitimleri ve iş hukuku ile ilgili eğitimler, bilirkişilik, çalışan kişilerin yönetimi ve çalışanların mali ve hukuki ilişkilerini yönetmenin belli bir uzmanlık alanı gerektirdiğine vurgu yapan Baştaş; bu alanlarda verilen eğitimlerin son derece önemli olduğunu söyledi.  Türkiye’de genel olarak bakıldığında, insan kaynakları konusunda yeterli bilginin azlığı ve iş hukuku ya da diğer hukuklarla beraber bağlantılarının yeterli kadar kurulmaması nedeni ile sorunlar yaşandığını dile getiren Mustafa Baştaş; iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarını Fesih Dışı Sebepler, Fesih, İhbar Önelli Fesih, Derhal Fesih başlıkları altında salyt gösterimi eşliğinde detaylandırdı.

İş Güvencesi ve İşe İade başlığı altında otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, bu fesih işlemini geçerli bir sebebe dayandırmak zorunda olduğunu belirten Baştaş, geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin bir ay içinde işe başlatması gerektiğini söyledi. Baştaş sözlerine şöyle devam etti:

“İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.”

Daha sonra ise Çalışma Süreleri, İş Kanunu’nda Düzenlenen İzin Ve Tatiller ve Temel İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları başlıkları ile eğitime devam edildi.

5216 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyelerinin şirket kurması konusuna geçildi. Bu kapsamda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Belediye İşletmeleri, Belediye Şirketlerinin Denetimi, Şirketlerin Belediyece Denetimi, Şirketlerde Sayıştay Denetimi, Sayıştay Denetiminde İstenen Bilgiler, Kamu Haznedarlığı Tebliği, Belediye Şirketlerinin Sayıştay Başkanlığına Mutat Olarak Sunması Gerekli Evraklar, Belediye Şirketlerinde Gerekli Mali Evrakları Hazırlamakla Sorumlu Olanların kimler olduğu, Belediye şirketleri ihalelere katılıp katılamayacağı başlıkları kapsamında yaklaşık iki saat seminer verildi.

Sekiz bölümden oluşan ve interaktif bir şekilde altı saat süren eğitim sonunda katılımcıların sorularına cevap verilerek seminer sona erdi.