BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
803
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
23
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
14
GÜNCELLENME TARİHİ: 06.03.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları


14 Mart Çarşamba 2018.

Editörlüğünü Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun yaptığı kitap, üçlü serinin ilk eseri olarak yerel yönetim reformunun arka planını, reformu ortaya çıkaran nedenleri, reformun yasal dayanakları ile yaptığı değişiklikleri, reformla gelen değişim sürecinin yönetimine ilişkin parametreleri, uygulamacıların ve akademisyenlerin reformu değerlendiği anket sonuçlarının analizini kapsamlı biçimde içeriyor.

Kitap genel çerçevede 6360 sayılı kanun eksenin- de yapılan düzenlemeleri ve bu düzenlemere dair genel endişeleri tartışmaya açtığı gibi küresel öl- çekte değişim gösteren yerel yönetim anlayışı üze- rine de önemli tesbitlere yer veriyor. Ayrıca kitapta yasaya dair yapılan analiz ve değerlendirmelerle birlikte uygulama süreçlerine yön verecek proje ve önerileri de içeriyor. Böylece yerel yönetimler ile ilgili kanunun öngördüğü reformların daha ve- rimli bir uygulama alanı bulması hede eniyor.

Kitap aynı zamanda konuyla ilgili bir anket çalış- masına da yer verirken, bu çalışmanın sonuçlarını detaylı analizlerle okuyucusu ile paylaşıyor. Kitap içeriğinde öncelikle konunun tarihsel arka planını çeşitli yasal mevzuat ve düzenlemelerle birlikte ele alıyor. Sonrasında 6360 sayılı kanun: il ölçe- ğinde büyükşehir belediye sisteminin tartışıldığı

eserde, yeni büyükşehir modelini, olası sorunları ve yetersizlikleri ve Türkiye’deki büyükşehir bele- diye sistemini detaylı biçimde tartışıyor.

Daha sonra 6360 sayılı kanun ekseninde yerel yönetim reformlarının tartışıldığı kitapta saha ça- lışmalarına ve yerel yönetim organlarının sorun- ları ile çözümleri üzerine tesbitleri okuyucusuyla paylaşıyor. Kitabın son bölümünde ise kanunun getirdiği dönüşüm sürecinin nasıl yönetilebileceği tartışılırken 6360 sayılı kanun ile ilerleyen reform- lara akademisyerlerin bakışını irdeliyor.

Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun koordinatörlüğünde ha- zırlanan kitap geniş bir bilim kurulunun ve araş- tırma gruplarının katkılarını içerdiği gibi, çeşitli kademelerden yönetici ile katılımcıların da katkı- larına yer veriyor.

Kitabı online okuyabilmek için tıklayın