BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel Hizmetler


14 Mart Çarşamba 2018.

Editörlüğü Prof. Dr. Hamza Ateş tarafından yapı- lan Yerel Hizmetler kitabı, serinin üçüncü ve son kitabı olma özelliği taşıyor.

Çalışmada; sosyal belediyecilik, toplu taşıma ve ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME), altyapı koordinasyon merkezleri (AYKOME), büyükşehir belediyelerinin (su ve kanal idareleri) su ve kana- lizasyon hizmetlerinin yürütümü, zabıta, ruhsat ve denetim hizmetleri, itfaiye hizmetleri ile afet ve acil durum yönetimi 6360 sayılı Kanun ekseninde ele alınıyor.

Türkiye’nin özellikle son dönemde yaşadığı kap- samlı dönüşümlerden birini ifade eden “Yerel Yönetimler Reformu”, özellikle şehir ve taşra özelinde birçok değişimi de beraberinde getiri- yor. 2012’de çıkarılan ve 2014 yılında uygulamaya geçen 6360 sayılı kanun ise bu konuda en önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Kanunu ve uygulama sonuçlarını tartışan Yerel- sen’in Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi Çalıştayı ise bu süreci gerçekçi ve yapıcı bir dil ile ele alıyor.

Kitap işte bu proje kapsamında gerçekleşen çalış- taylarda ülkemizdeki büyükşehir belediyeleri ile büyükşehirlerde bulunan ilçe belediyelerinin tem- silcilerinin yanı sıra, yerel yönetimler konusunda paydaş durumunda olan Devlet Personel Başkan- lığı başta olmak üzere merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinas- yon Birimlerinden, sendikalardan temsilciler ile gerçekleştirilen oturumlarda yerele yönetim re- formlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama so- nuçları gibi değerlendirmeleri içermektedir.

Birçok akademisyen ve katılımcının katkıları ile Yerel Hizmetler kitabı toplamda 7 bölümden ula- şıyor. Kitapta 6360 sayılı kanun ekseninde sosyal belediyecilik, toplu taşıma sorunları ve çözüm önerileri, altyapı koordinasyonu, çevre yönetimi, su ve kanalizasyon yönetimi, zabıta ve denetim, afet ve acil durum yönetimi gibi konu başlıkları al- tında olası sorunlar ve çözüm önerileri tartışılıyor.

Kitabı online okuyabilmek için tıklayın