YERELSEN’DE ARAYIN:

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 15.04.2013  YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15/01/2013-14/01/2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET – İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 MADDE-1.  TARAFLAR VE TANIMLAR

            Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞININ üyesi bulunduğu YERELSEN ile HİZMET-iŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET iŞÇİLERİ SENDİKASI)’dır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

1) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”

2) AKSARAY Belediye Başkanlığı “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”

3) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası veya YERELSEN

4) İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

5) Ekleri ile birlikte bu Toplu-İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “İŞYERİ”

7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak anılacaktır.

 

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi  2 yıl olup,  15/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer; 14/01/2015 tarihi mesai bitiminde  sona erer.

 

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Aksaray Belediyesinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-iş üyelerini kapsar.

MADDE-4. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d) Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 15/01/2013 tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler(4857 sayılı kanunun 25/II. ye göre iş sözleşmesi feshedilenler hariç) ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akitlerine ilişkin hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak devam eder.

 

MADDE-5. SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, işveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak ve Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE-6. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ  :

a) İşveren  4857 sayılı kanunun 16. maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi hizmet akitleriyle bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) Ancak; mühendislik hizmetleri ile bu toplu iş sözleşmesinde belirtilmeyen operatörlük ve bunun gibi teknik uzmanlık gerektiren işlerde çalışan personele dilediği ücreti vermeye yetkilidir. Bu statüdeki personele verilecek ücret sendikanın diğer üyelerine teşmil edilemez.

 

2. BÖLÜM

SENDİKAL FAALİYETLER VE TEMİNATI

 

MADDE-7. SENDİKAL FAALİYETLER

            A- SENDİKAL FAALİYET

1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde işverenin izni ile mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontroluna izin verir. Hiçbir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

            B- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN FAALİYETLERİ

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

 

MADDE-8. YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ:

A-YÖNETİCİ İZİNLERİ

Sendika Şube Başkanı sendikal faaliyetlerini ifa edebilmeleri için TİS’in yürürlükte kaldığı sürece sendikal izinli sayılır. TİS’in sona ermesi halinde ise sendikaya Bakanlıkça yeniden yetki tespiti verilmişse sendikal izinli sayılması hali devam eder.

B-BAŞTEMSİLCİ İZNİ

Sendika Baş temsilcisine temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için aşağıda düzenlenen esaslar dâhilinde ücretli izin verilir.

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                                          HAFTALIK İZİN SÜRESİ

01-500 işçi çalıştıran işyerlerinde                              6 saat

Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika genel merkezinin veya şubenin işverene yapacağı yazılı çağrısı üzerine izin verilir.

C-TEMSİLCİ İZİNLERİ

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada bir gün aralarında görüşme yapmalarını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen şekilde izin verilir.

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                                           HAFTALIK İZİN SÜRESİ

001-050 işçi çalıştıran işyerlerinde                            2 saat

051-100 işçi çalıştıran işyerlerinde                            4 saat

101-500 işçi çalıştıran işyerlerinde                            6 saat

D- DİĞER İZİNLER

Sendikanın her kademesinde görevli yöneticilerine, TİS ile kurulması öngörülen kurul ve komite üyelerine, temsilcilerine ve konfederasyon, sendika genel merkez ile şube genel kurul delegelerine sendika tarafından belirlenecek görevlilere kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine talep edilen tarihler için sendikal izin verilir. Bu izinler  bir defada işyeri işçi sayısının %5’inden fazlasının sendikal izin kullanması işverenin onayına bağlıdır.

Genel kurullar için  % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

İşyerinde çalışan işçiler arasından sendikaca, Şube nezdinde kurulan Kadın Komitesi, Kültür Sanat Komitesi, Engelliler Komitesi ile Gençlik Komitesi üyesi belirlenir ve bu komite üyelerine haftada 1 saat sendikal izin verilir.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir yevmiye kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar yevmiyelerini işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar.

 

            MADDE-9. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ

Hizmet-İş Sendikası İşyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için;

a) 1-50 işçiye kadar                       : 1

b) 51-100 işçiye kadar                   : 2

c) 101-500 işçiye kadar                 : 3 temsilci atanır.

 

            MADDE-10. SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI

A)   İşyerinde çalışan sendika, yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleriyle işyeri

sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılamazlar ve hizmet akitleri bu nedenle bozulamaz.

Sendika ve Konfederasyonların yönetim kurullarına ve başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerinden ayrılan işçilerle ilgili olarak 6356 sayılı Kanununun 23’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

B) Ancak, ücretlerini işyerinden almayan sendika yöneticilerinin veya başkanlarının bu görevi seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleri ile çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, eski kıdem hakları saklı olup, bu işçinin yeni çalışmasının ücreti işyerinden ayrıldığı tarihteki ücretine işyerinden ayrı kaldığı süre içinde Toplu İş Sözleşmeleriyle sağlanan ücret zamlarının ilavesi suretiyle tespit olunur.

 

MADDE-11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ:

İşçiler sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında işin sevk haklarında disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda her hangi bir ayrım yapamaz. (TİS ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.)

 

            MADDE-12. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER

Sendika, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç gereçlerinden önceden haber vermek kaydıyla ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

 

            MADDE-13.  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası:

İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalar da İşveren bir ücret talebinde bulunamaz. Ancak telefonla görüşmeleri şehirlerarası olamaz.

b) İşçi Lokali:

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

c) İlan Tahtası:

İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir.

 

            MADDE-14. AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 30 gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren,bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 30 gün içerisinde  yatırmak zorundadır.

c) Sendika üyesi her işçiden  68 Aksaray Belediye Spor’a;

Sözleşmenin 1. yılında, 15.01.2013 tarihinden itibaren, aylık  40,00 TL/Net kesinti yapılır.

Sözleşmenin 2. yılında, 15.01.2014 tarihinden itibaren, aylık  45,00 TL/Net kesinti yapılır.

 

            MADDE-15. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren sendikanın yazılı istemi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak işveren veya işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

İşçi sendikası her ay başı itibari ile sendikaya üye olan üyelikten ayrılan işçilerin isim listelerini vermek zorundadır.

 

3. BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

            MADDE-16. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.  

            MADDE-17. BRANŞTA ÇALIŞMA

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, İşçiler gerek duyulduğu takdirde işveren tarafından işveren bağlı işyerlerinde niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süreyle çalıştırılabilirler.

b) Yangın, sel deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler çalıştırılabilirler.

 

            MADDE-18. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan veyahut her hangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden ayrılan işçi hizmet akdi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra feshedilmiş sayılır.

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.

Hizmet akdinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için kanunun gösterdiği önel bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak hizmet akdi esasen belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel içinde kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işveren boş yerlere öncelikle işine almak zorundadır.

 

MADDE-19. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            MADDE-20. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında bir saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartı ile çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Bu 45 saatlik süre haftada 6 işgününe bölünerek çalıştırılır.

 

            MADDE-21. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

TİS kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a)    İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b)    İşçinin işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c)    Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle iş başında bulunup ta çalışmadığı süreler.

d)    Yolcu otobüsünde çalışan şoför veya muavinlerin arabanın başında bekledikleri süreler çalışmış gibi mesaiden sayılır.

 

            MADDE-22.  İŞ AKDİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER VE İŞE DÖNME HAKKI

1)    Gözlem altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

2)    Gözaltında geçen süre sonunda işçi tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

3)    Tutukluluğun

a)    Kovuşturmaya yer olmadığı,

b)    Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c)    Beraat kararı verilmesi,

d)    Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,

Nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

4)    Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5.fıkranın  (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5)    Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden,

a)    6 ay ve daha az ceza alan,

b)    6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan  veya iyi hali nedeniyle, 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6)    Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

7)    İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk halinin sona ermesi şartıyla;

a)    Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b)    Ehliyetlerin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

 

 

4.BÖLÜM

HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

 

            MADDE-23. HİZMET AKDİNİN FESHİ

4857 sayılı iş kanununun 18,19,20,21. madde hükümleri uygulanır.

 

            MADDE-24. BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ

a) Hizmet akitleri, bu TİS hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı   bildirimde bulunmak şartı ile bildirim tarihinden itibaren;

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin 3 hafta sonunda,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçilerin 5 hafta sonunda,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçilerin 7 hafta sonunda,

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçilerin 10 hafta sonunda,

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçilerin 15 hafta sonunda feshedilmiş sayılır.

b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli  içerisinde tüm haklardan yararlanırlar.

 

            MADDE-25. YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında,  işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

            MADDE-26. KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

İşçilerin hizmet akitleri iş yasasındaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile feshi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

 

5.BÖLÜM

İZİNLER

 

            MADDE-27. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a) Hizmet 1-5 yıl olanlara 25 işgünü,

b) Hizmeti 5-10 yıl olanlara 30 işgünü,

c) Hizmeti 10 yıldan fazla olanlara 32 işgünü ücretli izin verilir.

d) Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

e) Yıllık ücretli iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

f) Ücretli izine rastlayan genel tatil,  hafta tatili, ulusal bayram ve dini bayram günleri izin sürelerinden sayılmaz.

 

            MADDE-28. İZİN HARÇLIĞI VE DEĞİŞİMİ

İşveren, Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçilere, yıllık ücretli izine çıkarken 100,00 TL tutarında izin harçlığı vermeyi kabul eder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

 

            MADDE-29. ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 90 gün ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

            MADDE-30. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

İşçilere aşağıda yazılı esaslar dâhilinde sosyal durumlarına göre izin verilir.

a)  Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikâh ve düğün törenlerinden birinde 6 işgünü,

b)  Eşi doğum yapan işçiye 5 işgünü,

c) İşçinin eşinin ve çocuklarının ölümü halinde 13 işgünü, baba, anne ve kardeşlerin                                           ölümü halinde 5 işgünü izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürmeleri halinde 5 işgünü ilave edilir.

d) Yangın, deprem, sel ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayanlara 15 işgünü,

e)  İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmeleri için yeteri kadar izin verilir.

f) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşlerde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum, ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kâğıdı belgelerle en geç 30 gün içinde kanıtlamak zorundadır. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

g) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse, izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

h) İşyerinde çalışan hamile işçilere doğum öncesi ve sonrası yasa gereği izin verilir. Sosyal izinler olayın vuku tarihinden itibaren kullandırılır.

 

 

 

 

 

 

6.BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR VE ÜCRETLER

                                                                          1.KISIM

  SOSYAL YARDIMLAR

 

MADDE-31. AİLE VE ÇOCUK YARDIMI:

İşyerinde çalışmakta olan işçilere 657 sayılı yasa kapsamında bulunan Devlet Memurlarına yapılan esas ve miktarına uygun aile ve çocuk yardımı yapılır.

Devlet Memurlarına yapılan bu yardımlara yıl içinde yapılan ilave zamlar işçilere de artış tarihinden itibaren uygulanır.

 

            MADDE-32. KIRTASİYE VE ÖĞRENİM YARDIMI

İşveren, sendika üyesi işçilere ödenmek üzere aşağıda belirlenen oranlarda Eylül ayında ödenmek üzere kırtasiye ve öğrenim yardımı yapmayı kabul eder.

1) İlköğretim, Kuran kursu ve anaokuluna devam eden çocuklar için;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 105,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 105,00 TL,

2) Lise ve dengi okullarda öğrenimine devam eden çocuklar için;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 120,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 120,00 TL,

3) Yüksek okul ve üniversitede öğrenimine devam eden çocuklar için;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 280,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 300,00 TL,

kırtasiye ve öğrenim yardımı yapmayı kabul eder.

 

MADDE-33. YEMEK YARDIMI

İşveren, Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günlere bakılmaksızın her ay maaşla birlikte;

a)    15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar brüt 240 TL,

b)    15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar brüt 250 TL,

yemek yardımı yapar.

Ancak, işveren yemekhanesinde yemek çıkardığı müddetçe bu yardım işçi ücretlerinden kesilerek yemekhane hesabına aktarılır.

c) Her yıl 1 Mayıs’ta işçilere ayrıca 150 TL net ek ödeme yapılır. Bu ödeme,  Yemek yardımı verildiği sürece devam edecektir.

 

            MADDE-34. EVLENME YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde 175,00 TL  evlenme yardımı yapılır.

Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

 

            MADDE-35. DOĞUM YARDIMI

Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 110,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 120,00 TL,

doğum yardımı yapılır.

Çocuğun ikiz doğması halinde her iki çocuk için ayrı ayrı doğum yardımı ödenir. Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir.

 

            MADDE-36.  HASTALIK YARDIMI

Herhangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye, İşverenin inisiyatifi dahilinde hastalık yardımı yapılır.

a) Hastalık nedeni ile iş görmezliğe uğrayan işçilerin SGK’ca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri ve diğer ödemeleri işverence ödenir. Diğer günler işçiye SGK’ca ödenen meblağ işçi tarafından işveren veznesine yatırılır ve SGK belgesini işverene verir. İşveren işçinin bu süresi için bordroyu tam olarak yapar ve SGK. primlerini aynı ayda yatırır.

b) SGK’nın ödeyeceği geçici işgöremezlik ödenekleri işçiler tarafından 2 ay içinde SGK’dan tahsil edilip ilgili müdürlüğe belge ile birlikte 3 işgünü içinde teslim belgesi karşılığı ödenecektir. Bu hükme süresi içerisinde uymayan işçilere disiplin ceza hükümleri uygulanır.

c) İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürede ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

d) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babaların ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz olarak yararlanırlar.

e) İşçinin ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya şehir dışı yerlerde cenaze arabasından ücretsiz olarak yararlanırlar. Ayrıca belediye tarafından cenaze törenine bir adet otobüs tahsis edilir.

 

            MADDE-37.  TABİİ AFET YARDIMI

İşveren sendika üyesi işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zarara göre, 1.250,00 ile 1.750,00 TL arası tabii afet yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

            MADDE-38. ÖLÜM YARDIMI

a) TİS Kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına 1.500,00 TL, normal ölümü halinde ise 1.000,00 TL ölüm yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

b) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümü halinde 100,00 TL,

c) İşçinin eşinin ve öz çocuklarının ölümü halinde 125,00 TL,   ölüm yardımı yapılır.

 

            MADDE-39. BAYRAM HARÇLIĞI

İşveren; TİS Kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere aşağıda belirtilen oranlarda bayram harçlığı vermeyi kabul eder.

1) Ramazan Bayramından önce;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 115,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 115,00 TL,

2) Kurban Bayramından önce;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar 120,00 TL,

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar 130,00 TL, ödenir.

 

MADDE-40. YAKACAK YARDIMI

İşveren, TİS kapsamındaki sendika üyesi işçilere her ay maaşla  birlikte ödenmek üzere;

a) 15.01.2013 tarihinden 14.01.2014 tarihine kadar brüt 395,00 TL

b) 15.01.2014 tarihinden 14.01.2015 tarihine kadar brüt 395,00 TL yakacak yardımı verir.

 

            MADDE-41. GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI

a) Taraf sendika üyesi işçilere Toplu İş Sözleşmesinin 1. yılında yazlık elbise karşılığı olarak 165,00 TL. net, kışlık elbise karşılığı olarak ise 170,00 TL. net, Sözleşmenin 2. yılında yazlık elbise karşılığı olarak 165,00 TL. net, kışlık elbise karşılığı olarak ise 275,00 TL. net  giyim yardımı yapılır.

Yazlık için Temmuz, kışlık için ise Kasım ayının ilk haftasında ödeme yapılır.

b) Demirbaş koruyucu eşya; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereklerine göre verilir.

İşverence verilen iş elbiseleri ve koruyucu malzemeyi işçiler işbaşında giymek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde gerekli koruyucu malzemenin hangi işyerinde hangi işlerde çalışanlara hangi malzemenin ne kadar miatla verileceğini belirlemek üzere iş bu TİS’in imzası tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında sendikayı temsilen sendika genel merkezinin göstereceği bir şahıs, işveren belediyenin göstereceği bir uzman ve tarafların birlikte seçecekleri (seçmezlerse nöbetçi iş mahkemesince seçilecek olan) bir uzmanın oluşturacağı bir komisyonca belirlenir.

Komisyon uygulamasına geçinceye kadar mevcut işyeri uygulamaları devam eder.

Komisyonun bir defaya mahsus olmak üzere belirleyeceği koruyucu malzeme listesi bu TİS’in eki olacaktır.

İşveren ve sendika anlaştığı takdirde bu yardım nakdi olarak verilebilir.

 

            MADDE-42. SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERDEN YARARLANDIRMA:

            Sosyal, Kültürel,Sportif vb. aktivitelerden yararlanmayı temin amacıyla  Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere her ay;

Sözleşmenin 1. yılında, 15.01.2013 tarihinden itibaren, 60,00 TL/Brüt ödenir.

Sözleşmenin 2. yılında, 15.01.2014 tarihinden itibaren, 67,00 TL/Brüt ödenir.

 

 

                                                                         2. KISIM

ÜCRETLER

 

MADDE-43. SORUMLULUK ZAMMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilere çalıştıkları günlere bakılmaksızın aşağıdaki esaslar dâhilinde fiilen çalışma şartlarına göre sorumluluk zammı verir. (Ücretli izinler hariç)

1) İş makinesi operatörleri, mühendisler, şoförler, müdürler, şefler aylık ücretle birlikte:

a) 14/01/2013 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2013 tarihinden itibaren % 10 oranında artırılarak ödenecektir.

b) 14/01/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir

c) 14/07/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/07/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir.

2) İmar elamanları (arazi görevinde bulunanlar) temizlik hizmetleri, fen işleri ve bağlı bayındırlık hizmetlerinde görev yapanlar, su pompacıları, park bahçe işçileri, boyacılar, bilgisayar operatörleri, teknisyenler, teknikerler, tamirciler, topografçılar, kaynakçılar, sinyalizasyoncular, sayaç tamir istasyonu yetkilileri, elektrikçiler, lastikçiler, çavuşlar, kaportacılar, marangozlar, su şebekesinde çalışan ekip başları, kaloriferciler, hamurkar ve pişirici ustaları aylık ücretle birlikte;

a) 14/01/2013 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2013 tarihinden itibaren % 10 oranında artırılarak ödenecektir.

b) 14/01/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir

c) 14/07/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/07/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir.

3) Bunların dışında kalanlara aylık ücretle birlikte;

a) 14/01/2013 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2013 tarihinden itibaren % 10 oranında artırılarak ödenecektir.

b) 14/01/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/01/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir

c) 14/07/2014 tarihinde ödenmekte olan miktarları 15/07/2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenecektir.

Ancak yukarıdaki sorumluluk zammını alacaklar için gerekli belgeleri (sertifikaları, diplomaları veya ustalık belgesi gibi vs.) işverene vermek zorundadırlar.

 

 

 

MADDE-44. ÜCRET ZAMMI

A) İYİLEŞTİRME:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden;

-14.01.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 52,54 TL. olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 53,10TL/Brüt’e çekilecektir.

-14.01.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 55,02 TL. olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 55,16 TL/Brüt’e çekilecektir.

-14.01.2013
tarihindeki günlük yevmiyeleri  59,01 TL ile 59,31 TL arasında olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 59,39TL/Brüt’e çekilecektir.

-14.01.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri  59,58 TL ile 59,94 TL arasında olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 60,00TL/Brüt’e çekilecektir.

-14.01.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri  60,09 TL ile 60,49 TL arasında olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 60,56 TL/Brüt’e çekilecektir.

-14.01.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 62,36 TL. olanların yevmiyeleri 15.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 62,94 TL/Brüt’e çekilecektir.

Bu işlemden sonra;

B)  1. YIL ÜCRET ZAMMI ( 15/01/2013 – 14/01/2014)

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/01/2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine (A) bendinde belirtilen iyileştirme yapıldıktan sonra 15/01/2013 tarihinden itibaren     % 10 (yüzdeon) oranında ücret zammı yapılacaktır.

C)  2. YIL ÜCRET ZAMMI (15/01/2014 – 14/01/2015)

            2.YIL 1. ALTI AY ÜCRET ZAMMI  (15/01/2014 – 14/07/2014)

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/01/2014 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/01/2014 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

            2.YIL 2. ALTI AY ÜCRET ZAMMI ( 15/07/2014– 14/01/2015)

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/07/2014 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/07/2014 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

           

            MADDE-45. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

TİS kapsamında çalışan işçilerin ücretleri,  işçilerin ücretleri her ayın onbeşinde ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

            MADDE-46. FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ

a) Haftalık normal çalışmanın üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Bu saatlerde yapılacak çalışmalara normal çalışma ücretinin % 100 fazlası ödenir. Fazla çalışmalar için işçinin rızası alınarak ve işyerinde fiilen çalışan işçiler arasında hakkaniyet esaslarına göre yaptırılır.

b) Fazla çalışma ücretleri, çalışmanın yapıldığı ayı takip eden ayın maaşıyla birlikte ödenir.

 

            MADDE- 47. TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili Pazar, vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı günü takip eden 7. gündür. İşverence zaruri görülen hallerde ve işin gereği hafta tatili gününde çalıştırılan işçiler, müteakip hafta içinde 1 gün izin verilirse, kendi yevmiyesine ilaveten 1 yevmiye, hafta içinde izin verilmezse kendi yevmiyesine ilaveten 2 yevmiye ödemek zorundadır.

Yasada belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde yapılacak çalışmalar önceden işçilere duyurulur. Duyuru yapılmayan işçiler çalışmamaları nedeniyle sorumlu tutulamazlar. Bu günlerde çalışan işçilere beher gün için ilave 3 yevmiye ödenir. Bu günlerde yapılan fazla mesailer  % 100 oranında zamlı olarak ödenir. Cuma günü biten tatillerde otomatikman Cumartesi günü de tatil günüdür. Bu gün için de çalıştırılanlara genel tatil günü gibi ücret ödenir.

 

 

 

 

MADDE-48. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

Taraf sendika üyesi işçilere;

A)   İLAVE TEDİYE

6772 sayılı kanun gereği 52 günlük ücreti tutarında ilave tediye verilir ve bu ilave tediye Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ödenir.

B) İKRAMİYE

52 günlük ücreti tutarındaki ilave tediyeye ilaveten ayrıca yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye  ödenir. Bu ikramiye her ay maaşla birlikte on iki eşit taksitte ödenir.

C) Bu ilave tediye ile ikramiyelerden işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak yararlanırlar.

D) İşyeri ile ilişkileri devam eden SGK dan iş görmezlik ödeneği  alan hasta raporlu sendika   üyesi işçiler bu ilave tediye ile ikramiyelerden işyerinde çalışmış gibi aynen yararlanırlar.

 

            MADDE-49. GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Geçici görevle belediye sınırları dışına gönderilen işçilere Devlet Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

7.BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

            MADDE-50. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-51. KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşına, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise, yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren ve sendika temsilcilerine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez.

 

            MADDE-52. HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE  TAZMİNİ:

A)  HASAR VE ZARARLARIN TAZMİN ŞEKLİ

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tanzimi için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

a)    Bir işveren temsilcisi,

b)    Bir sendika temsilcisi,

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilmemesi durumunda sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarında uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu Komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye 2 gün  izin verilir.

B) HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ    

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı, veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

C) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ      

1) İşveren veya vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için bir tutanak ilgililerce tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

2) Hasar bedeli 30 yevmiyeyi geçmişse aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

3) Hasar bedeli 30 yevmiyenin altında ise hasar karşılığı işçinin emanetinde bulunan 10 yevmiyeden mahsup edilir.

4) Kaza sonucu komisyonca tespit edilen yada idari ve adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoförün 2. derece(4/8’e kadar) (tali kusur) suçlu bulunması halinde, hasar miktarının % 50’si işverence ödenir. l. (4/8 ve fazlası) derece aslı kusurda ise zararın tamamını şoför öder.

5) Kaza teknik arızadan yada kar, buzlanma ve yağmur nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenle meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

            MADDE-53. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli sıhhi tesisatı bulundurmak zorundadır. Araçtaki fenni noksanlıkları işçi zamanında işverene bildirmekle yükümlüdür.

 

8.BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

           

            MADDE-54. DİSİPLİN KURULU

a) Bu TİS kapsamına giren işyerlerinde sözleşmenin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu kurulur. Bu kurul biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverenden, 2 üyesi de sendikadan oluşturulur.

b) Disiplin Kurulu bütün üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı 5 gün önceden başkanın yazılı çağrısı üzerine yapılır. Disiplin ile ilgili konularda oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul kararları Belediye başkanı veya yetki verdiği yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Belediye Başkanı disiplin ceza cetvelindeki cezaları hafifletmeye yetkilidir. 4857 sayılı iş kanununun 25/2. maddesindeki suçlar ve ihtar hariç, disiplin kurulu kararı olmaksızın işçilere ceza verilemez.

c) Disipline ilişkin konularda  işbu toplu iş sözleşmesinin eki ceza cetveline uygun olarak cezai  kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların meydana gelmesi halinde en uygun ve en yakın ceza verilir.

d) Disiplin cezaları

A) İHTAR

B)GÜNDELİK KESİMİ

C) İŞTEN ÇIKARMA’dan ibarettir.

İhtar işçiyi görevinde dikkate davettir, sicile geçer.

Gündelik kesimi, işçinin ücretinden 1-5 yevmiyeye kadar kesilmesidir.

İşten çıkarma iş akdinin fesih edilmesidir.

e) Disiplin soruşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 20 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs etmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin kovuşturması düşer ve işçiye ceza verilemez.

1) Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (10) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2) Sevke yetkili makam, soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise  (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kişinin savunması gibi) bunları tamamlayarak en çok (10) gün içinde kurula sevk eder.

3) İşçinin yetkili makamlarca disiplin kuruluna sevki halinde işçi muhakkak suretle kurulda dinlenir.

4) Disiplin Kurulu, belgelerin kurula sevkini müteakip genel olarak (20) gün içerisinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

5) Disiplin kurulunca verilen karar işçinin işten çıkarılmasına ilişkin ise disiplin kurulu kararın feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren (20) iş günü geçtikten sonra akdin feshi salahiyeti kullanılamaz.

9. B Ö L Ü M

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

           

            MADDE-55. DİNİ GÖREVLERİN İFASI

TC. Anayasasının 24. maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık Cuma ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu zamanlarda geçen süreler de işçi ücretli izinli sayılır.

 

İşbu toplu iş sözleşmesi 55 madde ve tamamlayıcısı olan ek ceza cetvelinden oluşmaktadır. 15.04.2013  tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

 

İŞVEREN VE İŞVEREN SENDİKASI YETKİLİLERİ          İŞÇİ SENDİKASI YETKİLİLERİ

 

 

Nevzat PALTA                                                            Ramazan KÖKSAL

Aksaray Belediye Başkanı                                                Aksaray Şube Başkanı

 

 

Akif KILIÇ                                                                     Nedim DENİZ

Belediye Başkan Yardımcısı                                                     Şube Sekreteri

 

 

Av. Mümtaz UZUN                                                            Yasin EMEKLİ

Yerelsen Genel Sekreteri                                                     Şube Mali Sekreteri

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr.Yrd.

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

                                Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

 

Oktay  ÖZGEN

Puantör

 

 

Cemile ALINAK

Memur

DİSİPLİN CEZA CETVELİ

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                                            TEKERRÜR SAYISINA GÖRE

 

1

2

3

4

5

1.a) Mazeretsiz 1   saate kadar işe geç gelme

b) Mazeretsiz 1 güne kadar işe gelmeme

c) Mazeretsiz 2 güne kadar işe gelmeme

İHTAR

2 Y.

3 Y.

1 Y.

3 Y.

4 Y.

2 Y.

4 Y.

5 Y.

3 Y.

5 Y.

4-5 Y.
2. Bir ay içinde   mazeretsiz herhangi bir tatil gününü takip eden 3. İşgünü işe gelmemek. 3 Y. 4-5 Y. İHRAÇ    
3. Bir ay içinde   mazeretsiz herhangi bir tatil günün takip eden 4. İşgünü işe gelmemek. İHRAÇ        
4. İş saati   bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak 1 Y. 2 Y. 3 Y. 4-5 Y.  
5. Hasta olmadığı   halde kendini hasta göstermek İHTAR 1 Y. 2 Y. 3 Y. 4-5 Y.
6. Görevine   sarhoş gelmek. İHRAÇ        
7. İş esnasında   alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak. İHRAÇ        
8. İş saatinde   yapılması gereken işi yapmayıp özel işlerle meşgul olmak. 1 Y. 2 Y. 3 Y. 4-5 Y.  
9. İş saatinde   arkadaşlarını lüzumsuz yere meşgul etmek. 1 Y. 2 Y. 3 Y. 4-5 Y.  
10. İş saatinde   uyumak. 2 Y. 3 Y. 4-5 Y. İHRAÇ  
11. İşyerinde ve   iş esnasında amirlerine hürmetsizlik etmek 2 Y. 3 Y. 4-5 Y. İHRAÇ  
12. İşyerinde   veya iş esnasında amirlerine hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek 5 Y. İHRAÇ      
13. İşyerinde   veya iş esnasında işyeri mensuplarına veya iş sahiplerine hakaret veya tehdit   etmek, çalışma arkadaşlarına sözlü saldırıda ve hakarette bulunmak 1 Y. 3 Y. 5 Y. İHRAÇ  
14. Amirleri   tarafından pozisyonu ile ilgili olarak verilen emir ve işleri yapmamak. 1 Y. 3 Y. 5 Y. İHRAÇ  
15. Rüşvet   almak,  vermek. İHRAÇ        
16. Gizli   tutulması gereken göreve müteallik sırları ifşa etmek. 5 Y. İHRAÇ      
17. İşyerinde   kavga etmek, kavga çıkmasına sebebiyet vermek 4 Y. 5 Y. İHRAÇ    
18. Hırsızlık   veya hırsızlığa teşebbüs etmek İHRAÇ        
19. İşyerinde   dikkatsizliği ve tedbirsizliği yüzünden yangına sebebiyet vermek 5 Y. İHRAÇ      
20. Kendisine   teslim edilen alet ve malzemeyi iyi koruyamayarak kaybına, bozulmasına   sebebiyet vermek;          
1) 30 günlük   ücret tutarını aşmamak kaydıyla işçinin;          
a) İhmali halinde 3 Y. 5 Y.      
b) Kasti halinde 4-5 Y. İHRAÇ      
2) 30 günlük   tutarını aşan hallerde işçinin,          
a) İhmali halinde 4-5 Y. İHRAÇ      
b) Kastı halinde 5 Y. İHRAÇ      
21. İşyerinde   işyerinin kısmen veya tamamen faaliyetini durdurmak amacı ile sabotaja   teşebbüs etmek, teşvik etmek, sabotaj yapmak İHRAÇ        
22. İşyerinde   kumar oynamak, oynatmak İHRAÇ        
23. Amirleri,   işyeri mensupları ve mahiyeti hakkında yalan veya yanlış şaibeler çıkarmak   asılsız ihbar, şikâyetlerde bulunmak, hakikate uygun olmayan bilgi vermek   veya beyanda bulunmak suretiyle işçinin işvereni yanıltması  

İHRAÇ

       
24. Resmi   belgeler üzerinde tahrifat yapmak sahte belge düzenlemek İHRAÇ        
25. İşe gelmeyen   işçinin yerine imza atmak, kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi   göstermek 4-5 Y. İHRAÇ      
26. İşçinin   yukarıda sayılan maddeler dışında kalan fiili ile ahlak veya iyi niyet   kurallarına aykırı hareket etmesi, işveren veya işveren vekilinin emniyetini   su istimal etmesi, iş arkadaşlarının işyeri mensuplarının işveren veya aile   efratlarından birinin şeref ve namusuna helal getirecek veya ahlakını ifsat edecek   sözler sarf etmesi veya ahlaka mugayir hakaretlerde bulunması iş   kanununun 25.maddesinin II.bendinde belirtildiği  üzere hüküm giymesi  

 

 

İHRAÇ

       
27. İşyerinde   kılık kıyafetine riayet etmemek İHTAR 1 Y. 2 Y.    
28. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işverence verilen   Koruyucu malzemeyi kullanmamak, İHTAR 2 Y. 3 Y.    
29. Toplu iş sözleşmesinin 36.maddesinin b) bendindeki   yükümlülüğü yerine getirmemek, 1 Y. 2 Y.