YERELSEN’DE ARAYIN:

ALİFUATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 19.07.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15.07.2013- 14.07.2014 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET– İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1)  TARAFLAR  ve TANIMLAR

Bu işyeri toplu iş sözleşmesinin tarafları  ALİFUATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI – YERELSEN ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ) SENDİKASI dır.
Bu işyeri toplu iş sözleşmesinde;
1) Tüm belediye ve genel hizmet işçileri sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”,
2) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri sendikası, “YERELSEN”,

3) Alifuatpaşa Belediye Başkanlığı  “İŞVEREN ”  veya “BELEDİYE”,
4) İşyerinin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde  işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”
5) Ekleri ile birlikte bu işyeri toplu iş sözleşmesi “ SÖZLEŞME ” veya “TİS”,
6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “İŞYERİ”,
7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”,
8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ”, olarak anılacaktır.

MADDE 2) YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi bir (1) yıl olup, 15/07/2013 tarihinde yürürlüğe girer; 14/07/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş üyelerini kapsar.

 

MADDE 4) TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu iş sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.
b) Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelyevm usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.
c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.  Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile dayanışma ile yararlanmak için müracaat ettikleri tarihler arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.
d) Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dâhil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.
e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi olarak devam eder.
f) Toplu iş sözleşmesinde belirlenmeyen hususlarda mevcut mer-i kanun tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

 

MADDE 5) SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu  toplu iş sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, işveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak ve Hizmet-İş sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE 6) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dâhil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a) ve (b) bendinde belirtilenlerin üzerinde haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu toplu iş sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.

 

MADDE 7) SENDİKAL FAALİYETLER

            A- Sendikal Faaliyet

1) Sendika ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Hiçbir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

            B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında
üye kaydetmek, toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

 

MADDE 8) SENDİKAL İZİNLER

A) Yönetici İzinleri; Sendika, bölge, şube, il başkanı ve yöneticileri ile işyeri sendika baş temsilcisine sendikal faaliyetlerini ifa edebilmeleri için hafta da 2 işgünü sendikal izin verilir. Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi halinde sona eren toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendika ya bakanlıkça yeniden yetki tespiti verilmişse sendikal izinli sayılması hali devam eder.

B) Temsilci izinleri; İşyeri sendika temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada bir gün, aralarında görüşme yapmalarını sağlamak amacıyla haftada 8 saat sendikal izin verilir.

C) Kadın Komitesi, Engelliler Komitesi, Gençlik Komitesi ile Kültür Sanat Komitesi Üyeleri İzni; İşyerinde çalışan işçiler arasından sendikaca, Şube nezdinde kurulan Kadın Komitesi, Engelliler Komitesi, Gençlik Komitesi ile Kültür Sanat Komitesi üyesi belirlenir ve bu komitelerin üyelerine haftada 6 saat sendikal izin verilir.

D ) Diğer İzinler; Sendikanın her  kademesinde görevli yöneticilerine, toplu iş sözleşmesi ile kurulması öngörülen kurul ve komite üyelerine, temsilcilerine, kadın komitesi başkan ve üyelerine, engelliler komitesi başkan ve üyelerine, kültür sanat komitesi başkan ve üyelerine, gençlik komitesi başkan ve üyelerine ve sendika tarafından belirlenecek görevlilere kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu ve temsilciler meclisi toplantıları, kadınlarla ilgili etkinlik ve kadın komitesi toplantıları, engellilerle ilgili etkinlik ve engelliler komitesi toplantıları, kültür ve sanatla ilgili etkinlik ile kültür sanat komitesi toplantıları, gençlerle ilgili etkinlik ve gençlik komitesi toplantıları gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine talep edilen tarihler için sendikal izin verilir. Bir defada işyeri işçi sayısının % 15’inden fazlasının sendikal izin kullanması işverenin onayına bağlıdır. Konfederasyon, sendika genel merkez genel kurulu delegelerine 5 işgünü, şube genel kurul delegelerine 2 işgünü sendikal izin verilir, genel kurullar için % 15 oranı şartı aranmaz. Ancak, her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır. Yukarıda adı geçen temsilci, yönetici ve diğer görevlilere işveren tarafından izin verilmediği takdirde işe gelmeyenleri işveren sorumlu tutamaz ve herhangi bir şekilde cezalandıramaz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günüdür, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftasıdır. Bugünlerde etkinliklere katılmak üzere en az 5 işgünü önceden, işyerinde işi aksatmayacak şekilde işveren ve sendikanın ortaklaşa belirleyeceği sayıda işçiler bu günlerde sendikal izinli sayılırlar. Bu sayı her halükarda işyerinde çalışan işçi sayısının %15’ini geçemez.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin yıllık ücretli izinden mahsup edilmez.

 

MADDE 9) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Hizmet-İş Sendikası işyerinde çalışan üyeleri arasından aşağıda gösterilen esaslar dâhilinde bir baştemsilci olmak üzere her işyeri için;

a) 1-50 işçiye kadar                       : 1

b) 51-100 işçiye kadar                   : 2 işyeri sendika temsilcisi atanır.

İlgili kanun maddesi  gereğince işletme söz konusu olduğunda yukarıdaki kural işletmeye bağlı her iş yeri için ayrı ayrı uygulanır.

İşyerlerinin isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak, işyerlerinin birleştirilmesi, bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

 

MADDE 10) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN TEMİNATI
            a) Hizmet-İş Sendikasının bütün kademelerinde görevli yönetici, temsilci ve toplu iş sözleşmesiyle kurulması öngörülen kurul üyelerinin iş sözleşmesi sendikanın yetkisi devam ettiği sürece fesih edilemez,  rızası alınmadan işi ve işyeri değiştirilemez. Toplu iş sözleşmesine bağlı çalışmaları yüzünden cezalandırılamaz.

b)  Hizmet-İş sendikasının yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak,  kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçiler, teşekküllerdeki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 3 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir.

c) (a) bendi hilafına işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21.madde hükümleri uygulanır. 4773 sayılı kanun ve 2821 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklıdır. (a) bendi hilafına işçinin iş/işyerini değiştirilmesi halinde 4857 sayılı kanunun 22.maddesi hükmü yanında cezai şart olarak  12  aylık çıplak ücreti ve yine işverenin (b) bendi hilafına hiç işe başlatmaması veyahut ta işe başlatıp ta uygun iş vermemesi halinde ayrıca cezai şart olarak bir yıllık çıplak ücreti tutarında tazminat öder. Ayrıca işçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat hakları ile diğer hakları saklıdır. Yöneticilerin işe başlatılmasıyla ilgili tazminatın tespitinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır.

d) Malûllük, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı için veya herhangi bir sebeple işe dönmek istemeyen yahut ta verilecek işi kabul etmeyen yöneticinin isteği halinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal bir işçinin aldığı ücret ve tüm haklar üzerinden kıdem tazminatı ödenmek şartı ile iş sözleşmesi feshedilir.

 

MADDE 11)SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ ve EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşçiler Hizmet-İş sendikasına üye olmaları, Hizmet-İş sendikasının veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, Hizmet-İş sendikasına üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, çalışma süresinin belirlenmesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında yada çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz.

Toplu iş sözleşmesi ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Genelgesine göre işlem yapılır.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye, daimi işçi karşısında geçici işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

İşverence, bu maddeye aykırı olarak işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21. madde hükümleri uygulanır. 2821 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 12) SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ ve GEREÇLER

Hizmet-İş Sendikası üyeleriyle temas sağlama, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden haber vermek kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır.

 

MADDE 13)  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ ve İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası :

İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda İşveren bir ücret talebinde bulunamaz.

 

b) İşçi Lokali :

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

c) İlan Tahtası :

İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir.

 

MADDE 14) AİDAT ve DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar yasasının 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden (30) gün içinde her hangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da     e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan her hangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına (30) gün içerisinde yatırmak zorundadır.

 

MADDE 15) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda, sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir.

 

MADDE 16) İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak,

İşçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam Üç (3) ayı geçemez.

Daimi nakillerde 4857 sayılı yasanın 22.maddesi hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.

 

 

 

MADDE 18) İŞE GEÇ GELME ERKEN AYRILMA

A) Meşru mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiye işveren tam ve yarım gün içinde işe başlatıp, başlatmamakta serbesttir.

B) Otuz (30) günlük süre içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle geç gelen işçi işe başlatılır. İşçi geç kaldığı sürece izinli sayılır.

C)  İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında disiplin cezası uygulanır.

D) Yangın, Deprem, Su baskını gibi tabii afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelemeyen işçi o gün için mazeretini belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.

 

MADDE 19) DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tensikat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alınmalarında ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar. Deneme süresi içinde işçinin ilişiği kesilmemişse, işçi daimi işçi vasfını kazanmış olur.

 

MADDE 20) ASKERLİK HİZMETİ NEDENİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA

a) Manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan işçi, bu hizmeti süresince ücretli izinli sayılır. Bu işçiye; Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen maaş, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle silah altına alınan işçi, bu hizmeti süresince ücretsiz izinli sayılır.

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçi ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski yerine ve işine başlatılır. Eski işine başlatılmaz ise on iki aylık giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödenir.

c) Muvazzaf askerlik hizmeti için işyerinden ayrılan işçiye bir aylık ücreti tutarında askerlik yardımı yapılır.

 

MADDE 21) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 22) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Cumartesi çalışma günüdür.)

 

MADDE 23) ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işyerlerinde;

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup çalışmadığı süreler.

d) Sendika tarafından yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde geçen süreler.

 

MADDE 24) İŞÇİ ALMADA USUL

İşveren işçi alımında kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınma ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurur.

a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tenkisata tabi tutulanlar,

b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup ta iyileşmesini müteakip işverene müracaat edenler,

c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır.

d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malûl kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır.

 

MADDE 25) İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER ve İŞE DÖNME HAKKI

1) Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri taktirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

2) Gözaltında geçen süre sonunda işçi tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı taktirde hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

3) Tutukluluğun,

a) Kovuşturmaya yer olmadığı

b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı

c) Beraat kararı verilmesi

d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması

Nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakkı saklıdır.

4) Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır. Şu kadar ki, 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden

a) 6 ay ve daha az ceza alan

b) 6 Aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk silahlı kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

7) İşverene ait her hangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk halinin sona ermesi şartıyla;

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda ehliyetin iade edildiği tarihten 7 gün içinde,

Başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

 

MADDE 26) İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

    İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinin gerekçesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21. madde hükümleri uygulanır.

İşçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

 

MADDE 27) TENKİSATTA USUL

Sözleşme kapsamındaki işyerlerinde tenkisata gidilmesi durumunda işveren aşağıdaki ilke ve sıraya uymak zorundadır.

1. Öncelikle gönüllü olanlar,

2. Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

3. Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

4. İşyerine ilk giren son çıkar.

Bu ilke ve sıralamaya uymayan işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem, ihbar tazminatları ile yasalardan, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat ve diğer hakları dışında ayrıca cezai şart olarak 12 aylık giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 28) BİLDİRİM ÖNELLERİ

            A) İş sözleşmelerinin feshinden önce durumun önceden işçiye yazılı bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin yapılmasından başlayarak 7 hafta sonra,

İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

İş sözleşmesi işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

B) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan yararlanırlar.

 

MADDE 29) YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi, ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde işveren, işçiye talebi üzerine çalışma saatleri içinde günde Üç (3) saat ücretli yeni iş arama izni verir.

İşçi talep ettiğinde, akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlatmak üzere bu izinler topluca kullanılabilir.

 

MADDE 30) HİZMET BELGESİ

            İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye, 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren veya vekili tarafından işin çeşidi, nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne olduğu yazılır.

 

MADDE 31) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI ve ÖDENMESİ

1) Kıdem Tazminatı

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki  kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 90 gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsı bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

 

 

MADDE 32) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

a) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere, aşağıda belirlenen hizmet yıllarına göre yıllık ücretli izin verilir.

– Hizmeti  1  –  5  yıl olanlara           14 gün

– Hizmeti  5  –  15 yıl olanlara          20 gün

– Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara    26 gün izin verilir.

b) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli izine mahsuben izin kullanması mümkündür.)

c) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; “Hafta tatili günü, Akdi Tatil, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri”, izin süresine ilave edilir.

İşveren tarafından yıl içinde sözleşme hükümlerine göre verilmiş ücretli izinlerle, hastalık ve istirahatta geçen süreler yıllık izin süresinden düşülemez.

d) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli izinli günler çalışılmış gibi sayılır.

 

MADDE 33) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 90 gün ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

MADDE 34) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

            Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre olayın vuku bulduğu tarihten itibaren, aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah töreninde 2 (iki) iş günü, düğün törenlerinde 5 (beş) iş günü,

2) İşçinin öz veya üvey çocuklarının evlenme törenlerinde 2 (iki) iş günü,

3) Eşi doğum yapan işçiye yazılı isteği üzerine 3 (Üç) iş günü,

4) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşleriyle çocukların ölümü halinde 5 (beş) iş günü izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 2 (iki) iş günü ilave edilir.

5) Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara 10 (on) iş günü,

6) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli izni verilir.

7) Bayan işçiler hakkında 4857/74.madde hükümleri uygulanır.

8) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki işçinin; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için gerektiği kadar izin verilir.

Sosyal izin kullananlar mazeretlerini (Evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm ilmühaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmühaberi, kazalarda tabip raporu) 10 (on) iş günü içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

MADDE 35) AİLE YARDIMI

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere Aile Yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı net olarak ödenir.

Karı koca aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım her ikisine de ödenir.

 

 

MADDE 36) ÇOCUK YARDIMI

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere Çocuk Yardımı olarak; İşçilerin evlenmemiş ve işi olmayan her çocuğu için Devlet Memurlarına ödenen çocuk yardımı miktarı net olarak ödenir.

 

MADDE 37) YEMEK YARDIMI

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günler için,

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar 7.23 TL/Brüt yemek yardımı yapılır.

 

MADDE 38) YAKACAK YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilere her ay aylık ücretle birlikte ödenmek üzere;

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar 108,46 TL/Brüt yakacak yardımı verir.

 

MADDE 39) SORUMLULUK ÜCRETİ

İşveren taraf sendika üyesi işçilere her ay aylık ücretle birlikte ödenmek üzere;

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar 108,30 TL/Brüt sorumluluk ücreti verir.

 

MADDE 40) TAŞIT YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçiler işe gidip gelmelerini sağlamak ve toplu taşım araçlarından yararlanmak için işverenin otobüs işletmesi var ise toplu taşım kartı veya paso verebilir.

 

MADDE 41) İZİN HARÇLIĞI ve DEĞİŞİMİ

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında maaşlarından (bordrolarından) kesilen sosyal yardımları işçiye Net olarak izin harçlığı adı altında öder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakatı ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

 

MADDE 42) GİYİM ve KORUYUCU EŞYA YARDIMI

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri gereği işverence gereken demirbaş koruyucu eşya, işçiye işyerinde giymek üzere verilir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde gerekli koruyucu malzemenin hangi işyerlerinde hangi çalışanlara ne miatla verileceğini belirlemek üzere bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon Sendikayı Temsilen Sendika Genel Merkezinin göstereceği bir kişi, işverenin göstereceği bir uzman ve tarafların birlikte seçecekleri  bir uzmandan oluşur.

Komisyonun bir defaya mahsus olmak üzere belirleyeceği koruyucu malzeme listesi bu toplu iş sözleşmesinin eki olacaktır.

 

MADDE 43) RAMAZAN GIDA YARDIMI

İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere Ramazan ayından bir hafta önce;

— 10 Kg Ay çiçek yağı,

— 10 Kg Baldo Pirinç,

— 10 Kg Toz Şeker,

— 2 Kg Çay,  olmak üzere ana gıda maddeleri verir. İşveren istediği  oranlarda Kg’ ları arttırabilir.

 

MADDE 44) EVLENME YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde;

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar 530.00 TL/Brüt Evlenme yardımı yapılır.

Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

MADDE 45) DOĞUM YARDIMI

Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye;

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar 200.00 TL/Brüt doğum yardımı yapılır.

Çocuk ikiz doğması halinde her iki çocuk için ayrı ayrı doğum yardımı ödenir. Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir.

 

MADDE 46) HASTALIK YARDIMI

Herhangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye, aşağıda belirlenen şartlar dahilinde hastalık yardımı yapılır.

a) Hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören, hastaneden çıktıktan sonra ayakta tedavisi devam eden, hastanede yatmadan ayakta tedavisi devam eden raporlu işçiye SGK’ca yapılan ödeme eğer işyerinde çalışsaydı alacağı aylık maaştan az ise aradaki fark işveren tarafından işçiye ödenir.

b) İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

c) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanabilir.

d) İşçi, ana, baba, çocuğunun ve eşinin hastalığı halinde, şehir içi veya dışı yerlerde hasta nakil aracından ücretsiz olarak yararlanabilir.

MADDE 47) KONUT KOOPERATİFLERİNE YARDIM

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu Konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak, konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su kanalizasyon, plan, proje gibi belediye imkanlarından yararlandırmayı taahhüt eder.

 

MADDE 48) SÜNNET YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını toplu sünnet merasimlerinde ücretsiz olarak sünnet ettirir. Çocuğunu toplu merasimle sünnet ettirmeyen işçiye çocuk başına;

15/07/2013 tarihinden 14/07/2014 tarihine kadar  200.00 TL/Brüt Sünnet yardımı yapılır.

Çocuğu sünnet olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım işçilerden birisine ödenir

 

MADDE 49) TABİİ AFET YARDIMI

İşverence Sendika üyesi işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararın sendika ve işverenin oluşturacağı komisyon raporu veya Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerinin tutmuş olduğu hasar raporuna göre; sözleşme yıllarında Brüt bir maaşa kadar tabii afet yardımı yapmayı kabul eder.

Ödemede Deprem ve Sel Afeti için Tapu Kaydı, Yangın Afeti için İtfaiye Müdürlüğünün tutmuş olduğu Rapor esas alınacaktır.

 

MADDE 50) ÖLÜM YARDIMI

a) Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına kanundan doğan tazminat ve tüm haklar yanında 1 aylık Brüt maaşı tutarında, normal ölümü halinde 800.00 TL tutarında ölüm yardımı yapmayı kabul eder.

b) İşçinin Eşinin, Çocuklarının, anne veya babasının ölümü halinde 265,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.

Kardeş işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa anne veya babanın ölüm yardımını kardeş  işçilerden birisine ödenir.

Eş olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa çocuklarının ölüm yardımını eşlerden birisine ödenir.

           

MADDE 51) ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın onbeşinde banka aracılığıyla ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

MADDE 52) TABAN ÜCRET

Alifuatpaşa Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden 14/07/2013 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyeleri 50.00 TL nin altında olan işçilerin yevmiyeleri 15/07/2013 tarihinden itibaren 50.00 TL’ye yükseltilecektir. 14/07/2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 50.00 TL’nin üzerinde olanların yevmiyeleri kendi taban ücreti olarak kabul edilecektir.

 

MADDE 53) KIDEM ZAMMI

İşbu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin aylık ücretlerine işyerlerinde geçen beher hizmet yılı için, geriye dönük olmak üzere 0.93 TL kıdem ücreti ilave edilir.

Kıdem ücreti işçinin geriye dönük olarak çalışmış olduğu yıl çarpımıyla bulunur ve işçinin her ay maaşına eklenerek ödenir.

 

MADDE 54) ÜCRET ZAMMI:

            1.Altı Ay Ücret Zammı: (15/07/2013 -14/01/2014)

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/07/2013 tarihinde almakta oldukları çıplak günlük yevmiyelerine 15/07/2013 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen 4,00 (dört) TL ücret zammı yapılmıştır.

 

2.Altı Ay Ücret Zammı: (15/01/2014 -14/07/2014)

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/01/2014 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 15/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen 5,00 (beş) TL ücret zammı yapılmıştır.

 

MADDE 55) FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İLE FAZLA ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

Fazla çalışma ve ücretinin belirlenmesinde yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 56) TATİLLERDE ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

Tatillerde çalışma ve ücretinin belirlenmesinde yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 57) İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

Taraf sendika üyesi işçilere;

A)   İLAVE TEDİYE

6772 sayılı kanun gereği 52 günlük ücreti tutarında ilave tediye verilir ve bu İlave Tediye Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ödenir.

B) İKRAMİYE

52 günlük ücreti tutarındaki İlave Tediyeye ilaveten ayrıca yılda 12 günlük ücretleri tutarında akdi ikramiye ödenir. Bu 12 günlük akdi ikramiye Eylül ayı maaşı ile birlikte ödenir.

C)   Bu ilave tediye ile akdi ikramiyelerden işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak

yararlanırlar.

D) İşyeri ile ilişkileri devam eden SGK’dan iş görmezlik ödeneği alan hasta raporlu sendika üyesi işçiler bu ilave tediye ile akdi ikramiyelerden işyerinde çalışmış gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE 58) GEÇİCİ GÖREV ZAMMI

Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin geçici bir görevle işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi halinde, 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır.

Görevde fazla mesai yapanlara sözleşmenin fazla mesai hükmü uygulanır.

 

MADDE 59) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

            İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder. Bu hükümlerin uygulanmasında iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular. İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 22.maddesine göre oluşturulur.

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 20.maddesine göre aşağıdaki şekilde iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi belirlenir. İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, sendika işyeri sendika temsilcilerini ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görevlendirebileceği gibi çalışanlar arasında yapılacak seçimle de belirleyebilir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisini aşağıda belirtilen sayılarda görevlendirir.

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı,

(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci çalışan temsilcilerin

arasından yapılacak seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder.

Bu hükümlerin uygulanmasında iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İşveren iş sağlığı ve güvenliği kurulun önerilerini gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliği/talimatlarını işçilere öğretmek işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm işçiyi kapsayan eğitim seminerlerini periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda üç kez sekizer saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar işverene aittir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin devamını sağlamak için olanakları ölçüsünde her işyerinde yeteri kadar spor salonu veya tesisini açmaya çalışır. İşçiler bu salon ve tesislerden ücretsiz yararlanırlar.

Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Ancak, işverenin çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerilerine uygunluğunun, işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır.

İşyeri için sağlık zararlılarına göre her işyeri için işçinin ilk işe başlama ve periyodik muayenelerinde uygun muayene metotları ve tıbbi olarak yapılması gereken işlemleri tüm açıklığı ile saptayarak listeler. İşe başlamada ve periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını yapılıyorsa belirlenen şekilde yapılıp yapılmadığını takip eder.

İşyerinde uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel koruma araçlarının cinsini ve vasfını ve kalitesini tespit eder.

Ölüm ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işverene ve sendikaya bildirmek.

Her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki kez tüm işyerleri ve işyerleri içindeki bölümlerde işyeri ortamı sağlık zararlıları ve meslek hastalığı risklerini bilimsel olarak tespit eder. Zararlıların etkisizleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirler.

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili, yıllık bir rapor düzenler hazırlar o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işveren ile sendikaya teklifte bulunmak.

Çevre kirliliği konusunda ve çevreyle ilgili doğal dengenin korunmasında raporlar yayınlanır. İşçileri, halkı ve yetkilileri uyarır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları işyerinde çalışan işçilerden üçünün yazılı başvurusu ile hemen toplanır. Kurul gerekli görür ise toplantı gündeminin konusuyla ilgili uzmanları da toplantıya çağırabilir. Böyle bir olay olmadığı zamanda kurul olağan toplantısını ayda bir kez yapar. Bu sırada ilgili işçiler görevli kabul edilir ve çağrılan uzmanların ücreti işverence karşılanır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından tüm iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgiler (uygun koşullar olmasa dahi) tüm işçilere aktarılır.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar hazırlamak, işverenin ve sendikanın bilgisine sunmak ve uygulamasını izlemek.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunca işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı tespit edilirse işçiler bu tedbirler tamamlanıncaya kadar çalışmamakta serbesttirler. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilemeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılamayacağı gibi ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir.

 

MADDE 60)  İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna götürülür. Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

 

 

MADDE 61) HASAR ve ZARAR TESPİT KOMİSYONU

İşçi tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar- zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu Komisyonda;

A) Bir işveren temsilcisi,

B) Bir sendika temsilcisi,

C) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişinin sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar – zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 (Üç) işgünü moral izni verir.

 

MADDE 62) HASAR ve ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı, veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 63) HASAR ve ZARAR BEDELİNİN KESİNTİ ve ÖDEME ŞEKLİ

A) İşveren veya vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgililere düzenlenen tutanak tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

B) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyenin altında ise, hasar karşılığı işçinin ayda 3 (Üç) yevmiyesinden fazla olmamak kaydıyla kesilir.

C) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyeyi geçmiş ise aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir. İşverenin yasal hakları saklıdır.

D) Kaza, teknik arızadan yada kar, buzlanma nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar kanunu hükümleri uygulanır.

E) Alkollü olarak yapılan kazalarda, hasar bedelinin ödenmesindeki sorumluluk işçiye aittir.

F) Trafik kazası sonucu husule gelen hasar ve tazminatın idari, adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoföre isabet eden kusur oranına isabet eden zararın % 50’si (yüzde Elli) işveren tarafından işletme masrafı olarak karşılanır. Üçüncü kişilere ödenecek hasar ve tazminatlara bu yol uygulanır.  Böylece işverende mal sahibi olarak sorumluluğa katkıda bulunur.

 

MADDE 64) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren motorlu araçların fenni trafik muayenelerini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar sebebi ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförlere kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeleri bulundurur.

 

 

 

 

MADDE 65) BELEDİYE, BELEDİYEYE BAĞLI BİRLİK ve ŞİRKETLERDE ÇALIŞMA DURUMU

1. Temizlik işçileri;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışması yerlerinde kulübe yapar gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar.

b) Belediye Zabıta Talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi tarafından toplatılması yaptırılamayacaktır. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya taşıttırılamaz.

Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata vararak çalıştırılır.

c) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacı ile sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında 1 yardımcı muavin bulundurulur.

2- Atölyede çalışan işçiler:

a) İşveren, iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) işveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

3- Yol yapım ve onarım müdürlüğünde çalışan işçiler:

a) işveren asfalt çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariler bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmelerine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

4- Park bahçeler müdürlüğünde çalışan işçiler:

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimlerinde, yeterli tedbir alınır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

Ambulans ve Hızır acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için oda temin edilir.

 

MADDE 66) İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA

a) İtfaiye işçisi 24 saat çalışır, 48 saat tatil yapar. Altı saatte bir saat ara dinlenmesi verilir. Günlük, haftalık ve yıllık çalışmalar ile fazla mesai bu oranlara göre tespit edilir.

b) İtfaiye şoförleri kullandığı aracın makine mekanik aksamının bakımını ve aracın iç ve dış temizliğini yapar.

c) İtfaiye işçileri hizmet dağılımının daha verimli hale gelebilmesi ve halka daha iyi hizmet vermesi için sınav sonucu almış oldukları kadrolarda çalıştırılırlar. Kadro dışı çalışmaya zorlanamaz ve çalıştırılamazlar. Eğitim hizmetlerinde, okulda görev yapacaklar bu hükmün dışındadır.

d) İtfaiye müdürlüğü bünyesindeki gruplar arası yıllık nakillerini sendika ve müdürlük tarafından hazırlanan esaslara göre müdür tarafından yapılır. Esasları belirleyecek talimatname sözleşmesinin imzasından itibaren 6 ay içinde sendika ile birlikte hazırlanır.

e) İtfaiye işçilerinin bir rütbeden üst rütbeye terfi sınavına girebilmesi için itfaiye okulunda en az bir ay eğitim görmeleri gerekir. İtfaiye işçilerinin onbaşı olabilmeleri için bir yıl itfaiyecilik yapmayı gerekir. Diğer rütbeler imtihan usulüne göre yapılır.

f) İtfaiye işçileri bu yanıcı ve parlayıcılar müdürlüğünde çalışan işçiler mesleki bilgilenmeleri için itfaiye okulunda dönemler içinde eğitim görürler. Sendika şubesi sendikal faaliyetleri esas olmak kaydı ile okul süresi müddetince sendikal eğitim verir.

 

 

 

MADDE 67) DİSİPLİN KURULU

A) Belediye Başkanlığında disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini işveren, iki üyesini ise sendika belirler. Kurulun Başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, Disiplin Kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin Disiplin Kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul Başkanının 5 (beş) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediye Başkanı; kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 (altı) işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları İhtar, Gündelik Kesimi ve İşten Çıkarmadan ibarettir.

a- İhtar; işçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- Gündelik kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya  vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 (altı) iş günü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 (altı) iş günü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 (altı) iş günü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkan tanınması zorunludur.

c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 (yirmi) gün  içinde olay hakkında gerekli incelenmesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla takdir olunur. Aynı fiilin 6 (altı) aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 (altı) işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastane de yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 (altı) işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

 

MADDE 68) EĞİTİM

Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlığını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak, eğitim toplantıları düzenler.

Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir.

İşveren, işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurar.

 

MADDE 69) DİNİ GÖREVLERİN İFASI

T.C. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. İşçilerin talepleri halinde Hacc’a gitmek isteyenlere 2 ay, Umre’ye gitmek isteyen işçileri ise 1 ay ücretsiz izin verilir.

 

MADDE 70) İMTİHAN KOMİSYONU POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ ve USULÜ

A) Pozisyon Değişikliği :

a) Baş formenler, formenler arasından,

b) Formenler, ekip başı, posta başı, ustabaşı ve operatörler arasından,

c) Ekip başı: Ustabaşı, posta başı, ustalar arasından,

d) Baş şoförler: Şoförler arasından,

e) Şoförler: İşyerinde çalışan şoför ehliyetli işçiler arasından,

f) Çavuşlar: Onbaşılar arasından

g) Onbaşılar: İşçiler arasından,

h) Ustalar: Usta yardımcıları arasından,

ı) Usta Yardımcıları: işçiler arasından,

i) Operatörler: Operatör yardımcıları arasından,

j) Operatör yardımcıları: Yağcılar arasından,

k) Yağcılar: İşçiler arasından sınavla temin edilir.

B) İmtihan Komisyonu ve Usulü :

Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini belirlemek, işçilerin unvan yükselmelerini sağlamak için işyerinde bir komisyon teşekkül ettirilir.

1. İmtihan komisyonu işverence seçilecek iki kişi ile sendikanın tespit edeceği iki kişiden teşekkül eder. İşveren imtihandan en az 7 gün evvel imtihan komisyonuna girecek şahısların bildirilmesi için sendikayı haberdar eder.

2. İşverence ihtiyaç görüldüğü takdirde sanat sınıfından diğer sanat sınıfına veya herhangi bir işte çalışırken sanat sınıfına dahil bir işe geçmek için müracaat eden işçiler için imtihan açar. İmtihan neticesinde muvaffak olup ta bir sanat sınıfından diğer bir sanat sınıfına geçen veya sanat sınıfı dışında bir işten sanat sınıfına geçen işçiler geçmeye hak kazandığı işlerde çalışırlar.

3. İmtihanda sorulacak sorular tam bir gizlilik içerisinde imtihan heyeti tarafından hazırlanır. Zarfa konup mühürlenir ve imtihan heyetince adaylar huzurunda zarf açılır.

4. Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak sınavlar yazılı, sözlü ve tatbiki olmak üzere çeşitli şekillerde yapılır.

5. İşyerinde çalışmakta olan işçi kendi pozisyonunda en az 1 (bir) sene çalışmadıkça başka pozisyonlar için açılacak imtihana giremez.

6. İşveren yılda 1 kez imtihan komisyonu oluşturarak AĞUSTOS ve KASIM ayları içerisinde grup yükselme imtihanı yapar.

7) Komisyon Başkanı işveren temsilcilerinden birisi olur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.

 

MADDE 71) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ :

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İşbu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeye hususlar hakkında merii mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. İşbu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

 

MADDE 72) SAKLI HAKLAR

Yasa hükümleri uygulanır.

 

DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                           TEKERRÜR SAYISINA GÖRE

                                                                                        1            2                   3               4                       5         

1. Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelme                    İhtar       1 Yev.           2 Yev.       3 Yev.   4-5 Yev

2. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi

bir tatil gününü takip eden 3.işgünü işe gelmemek    3 Yev.    4-5 Yev.     İHRAÇ

3. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi bir tatil günün

takip  eden 4.işgünü veya ardı ardına 5 işgünü

işe gelmemek                                                              İHRAÇ

4. İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak           İHTAR     1 Yev.        2 Yev.      3 Yev.   4-5 Yev

5. Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek         İHTAR     2 Yev.         3 Yev.      4-5 Yev.

6. Görevine sarhoş gelmek.                                        İHRAÇ

7. İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu

madde kullanmak.                                                       İHRAÇ

8. İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp

özel işlerle meşgul olmak.                                            1 Yev.         2 Yev.        3 Yev.      4-5 Yevmiye

9. İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere

meşgul etmek.                                                             İHTAR        1 Yev.      2 Yev.         3 Yev.   4-5 Yev

10. İş saatinde uyumak.                                               2 Yev.         3 Yev.      4-5 Yev.     İHRAÇ

11. İşyerinde ve iş esnasında amirlerine

Hürmetsizlik etmek                                                      İHTAR        2 Yev.      3 Yev.         4-5 Yevmiye

12. İşyerinde veya iş esnasında amirlerine

hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek                4-5 Yev.     İHRAÇ

13. İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına

veya iş sahiplerine hakaret veya tehdit etmek              3 Yev.      4-5 Yev.   İHRAÇ

14. Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili

olarak verilen emir ve işleri yapmamak.                     3 Yev.         4-5 Yev.   İHRAÇ

15. Rüşvet almak,  vermek.                                        İHRAÇ

16. Gizli tutulması gereken göreve müteallik

sırları ifşa etmek.                                                          3 Yev.         İHRAÇ

17. İşyerinde kavga etmek, kavga

çıkmasına sebebiyet vermek                                       3 Yev.         4-5 Yev.   İHRAÇ

18. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs etmek                3 Yev.         4-5 Yev.   İHRAÇ

19. İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği

yüzünden yangına sebebiyet vermek                          3-5 Yev.     İHRAÇ

20. Kendisine teslim edilen alet ve malzemeyi iyi

koruyamayarak kaybına, bozulmasına sebebiyet vermek;

1) 30 günlük ücret tutarını aşmamak kaydıyla işçinin;

a) İhmali halinde                                                           İHTAR        1 Yev.      2 Yev.         3 Yev.   4-5 Yev

b) Kasti halinde                                                            4-5 Yev.     İHRAÇ

2) 30 günlük tutarını

aşan hallerde işçinin,

a) İhmali halinde                                                           3 Yev.         4-5 Yev.   İHRAÇ

b) Kasti halinde                                                            4-5 Yev.     İHRAÇ

21. İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen

faaliyetini durdurmak amacı ile sabotaja teşebbüs

etmek, teşvik etmek, sabotaj yapmak                        İHRAÇ

22. İşyerinde kumar oynamak, oynatmak                  İHRAÇ

23. Amirleri, işyeri mensupları ve mahiyeti

hakkında yalan veya yanlış şaibeler çıkarmak

asılsız ihbar, şikayetlerde bulunmak,

hakikate uygun olmayan bilgi vermek veya

beyanda bulunmak suretiyle işçinin işvereni

yanıltması                                                                     İHRAÇ

24. Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak

sahte belge düzenlemek                                              İHRAÇ

25. İşe gelmeyen işçinin yerine imza atmak,

kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi

göstermek                                                                    3 Yev.         4-5 Yevmiye

 

SÖZLEŞMENİN İMZASI

İşbu toplu iş sözleşmesi 72 madde ve tamamlayıcısı olan ek ceza cetvelinden oluşmaktadır. 19.07.2013 tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

 

           İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                          SENDİKA YETKİLİLERİ

 

 

Şuayip Erkan ÇALIK                                                            Mehmet Mesut GÖKDEMİR

Belediye Başkanı                                                                    Sakarya Şube Başkanı

 

Yahya BİLGİN                                                                   Osman KASAPOĞLU

Yerelsen Genel Sek. Yrd.                                                        Sakarya Şube Sekreteri

 

 

Mete BİLGİN                                                                             Emin BARAN

Yerelsen Uzmanı                                                                   İşyeri Sendika Temsilcisi

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

 

Yavuz ALTINIŞIK                                                                                                                                       Yerelsen Uzmanı

 

 

Harun ESEN

Yazı İşl. Müd. Vek.