YERELSEN’DE ARAYIN:

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ  07/03/2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15/02/2013 14/02/2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET – İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1. TARAFLAR VE TANIMLAR:

A) TARAFLAR :

Amasya Belediye Başkanlığının üyesi bulunduğu YERELSEN (Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası) ile Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) dır.

B) TANIMLAR:

1)AMASYA Belediye Başkanlığı “İŞVEREN”

2)İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN VEKİLİ”

3)YERELSEN(Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası) “İŞVEREN SENDİKASI”

4)HİZMET-İŞ SENDİKASI (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) İŞÇİ SENDİKASI.

5)İşyerinde çalışan ve kanunen işçi sayılan Hizmet-iş sendikası üyeleri “ÜYE”

6)Bu toplu iş sözleşmesi ekleri ile birlikte “SÖZLEŞME”

7) (A) Bendinde yazılı akit taraf olan işçi ve işveren sendikaları “TARAF”

8)Amasya Belediyesi ve bağlı işyerleri “İŞYERİ” olarak adlandırılmıştır.

 

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 2 (iki) yıl olup 15/02/2013 tarihinde yürürlüğe girer; 14/02/2015 tarihi mesai bitimi sona erer.

 

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Amasya belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyelerini kapsar.

 

MADDE-4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

a)Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş sendikasının üyeleri yararlanır.

b)Toplu İş sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yaralanırlar.

c)Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup da ayrılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d)Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)Her ne sebeple olursa olsun sona eren Toplu İş Sözleşmesinin hizmet akdine ait hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE-5.SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; İş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağlılığı da gözeterek işçileri ile işverenin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, işveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri düzenleyip, iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak ve Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo- ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

MADDE-6.SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

a) İşveren gerek borçlar kanununun 316-317. maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-iş sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek sureti ile ayırım yapamaz.

2. BÖLÜM

SENDİKAL FAALİYETLER VE TEMİNATI

 

MADDE-7.SENDİKAL FAALİYETLER.

A)   SENDİKAL FAALİYET

1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde işverenin rızası ile mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp, yürütülmediğine izin verir.

B) YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN FAALİYETLERİ

1)  İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların Sözleşmeye uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek.

 

            MADDE 8) SENDİKAL İZİNLER

            A) YÖNETİCİ VE BAŞTEMSİLCİ İZNİ:

İşyerinde çalışmaya başlayan sendika şube başkanı sendikal faaliyetlerini yürütmek üzere görevi süresince ücretli izinli sayılır.

Sendika yöneticilerine ve baştemsilcisine, yöneticilik ve temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir.

 

İşyeri işçi mevcudu                                                 Haftalık izin süresi

01-50 işçi çalıştıran işyerinde                                             6 saat

51-200 işçi çalıştıran işyerinde                                            8 saat

201-500 işçi çalıştıran işyerinde                                        10 saat

501-1000 işçi çalıştıran işyerinde                                    12 saat

1001’den fazla işçi çalıştıran işyerinde                            14 saat

 

Baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezi veya şubesinin veya bölge temsilciliğinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulanmak şartıyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

            B) TEMSİLCİ İZİNLERİ

Sendika işyeri temsilcileri, bu görevlerini yerine getirirken asıl işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı davranmamak zorundadırlar. Ancak, sendika temsilcilerine aralarında toplantı yapabilmeleri için aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir.

 

            İşyeri işçi mevcudu                                                Haftalık izin süresi

51-200    İşçi çalıştıran işyerinde                                       6 saat

201-500  İşçi çalıştıran işyerinde                                       8 saat

501-1000 İşçi çalıştıran işyerinde                                    10 saat

1001’den fazla   işçi çalıştıran işyerinde                          12 saat

 

            C) TOPLANTI VE EĞİTİM İZİNLERİ:

Sendika temsilcilerine, kadın komite başkan ve üyelerine, kültür sanat komitesi başkan ve üyelerine ve görevlilerine, kongre, konferans, seminer, yönetim,denetim,disiplin kurulu,genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıda düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir.

 

            İşyeri işçi mevcudu                                                  Yıllık İzin süresi

                                                                                         

01-50   İşçi çalıştıran işyerinde                                            20 gün

51-100 İşçi çalıştıran işyerinde                                            30 gün

101-200 İşçi çalıştıran işyerinde                                          40 gün

201-500 İşçi çalıştıran işyerinde                                          60 gün

501-1000 İşçi çalıştıran işyerinde                                        80 gün

1001’den fazla işçi çalıştıran işyerinde                             işçi sayısının %10 kadar gün

 

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde, işyeri işçi sayısının                % 5’inden fazla sayıda üyenin birden eğitim izni kullanılması işverenin onayına tabidir. Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Bu izinlerin uygulanmasında işyerinin çalışmasının aksatılmaması esastır. Bu konuda sendika ile işverenin mutabakatı sağlanır.

 

MADDE-9. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ:

Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için;

a) 1-50 işçiye kadar                                            :1

b) 51-100 işçiye kadar                                        :2

c) 101-500 işçiye kadar                                      :3

d) 501-1000 işçiye kadar                                    :4

e) 1001-2000 işçiye kadar                                  :6 temsilci atanır.

 

MADDE-10. SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN TEMİNATI :

a)İşyerinde çalışan sendika, yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılamazlar ve hizmet akitleri bu nedenle bozulamaz.

Sendika ve konfederasyonlarının yönetim kurullarında ve başkanlığında görev aldığı için işyerinden ayrılan işçilerle ilgili olarak 6356 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

b) Ancak, ücretlerini işyerinden almayan sendika yöneticilerinin veya başkanlarının bu görevleri seçime girmemek, yeniden seçilememek veya kendi istekleri ile çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde bir ay içinde işe başlatılır. Eski kıdem hakları saklı olup, bu işçinin yeni çalışmasının ücreti işyerinden ayrıldığı tarihteki ücretine işyerinden ayrı kaldığı süre içinde Toplu İş Sözleşmeleri ile sağlanan ücret zamlarının ilavesi suretiyle tespit olunur.

 

MADDE-11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ  VE  EŞİT DAVRANMA  YÜKÜMLÜLÜĞÜ:                                                                                            

Ana yasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin, hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebep olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşçinin ücret statüsünde ödeme şeklinde unvan, kademe ve derecelerinde vs. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

 

MADDE-12. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER:

Hizmet-İş Sendikası üyeleri ile temas sağlama, konferans, eğitim seminerleri vb. sosyal içerikli toplantıları için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden anlaşmak kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır.

 

MADDE-13. TEMSİLCİ ODASI VE İLAN TAHTASI:

a) Temsilci odası; İşveren, işyeri sendika temsilciliğinin belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve temsilcilerin sendikal çalışmalarını sağlamak amacıyla bir temsilcilik odası tahsis eder.

b) İlan tahtası; İşveren işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde kilitli bir sendika ilan tahtası bulundurur. İlan tahtasının kilidi baş temsilcide bulunur. İlan tahtasının her türlü sorumluluğu işçi sendikasına aittir.

 

MADDE-14. AİDAT ve DİĞER KESİNTİLER:

            a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 7 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı olduğu şubeye,bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına bir ay içerisinde yatırmak zorundadır.

c) Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetler ile kooperatifler için yapılacak kesintiler sendikanın ve işçinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

 

MADDE-15. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ:

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç ayın sonunda sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir. Bu eksilmeleri zamanında bildirmeyen işveren, bunların sendikal ödentilerini karşılamak zorundadır.

 

3. BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

MADDE-16. FERDİ ŞİKAYETLER:

İşbu toplu iş sözleşmesinin her hangi bir maddesinin uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar nedeniyle şikâyetçi olan işçiler.

a) Durumu işyeri sendika temsilcisine bildirirler.

b) İşyeri sendika temsilcisi konuyu en yakın işyeri amiri veya işveren vekili ile halletmeye çalışır. Temsilci işverenle yaptığı temastan sonuç alamadığı takdirde sendikaya başvuracaktır.

c) İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde sendika temsilcisi konuyu sendikaya iletir. Sendika konuyu disiplin kuruluna intikal ettirerek sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

 

MADDE-17. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI:

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınıyorsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE-18. BRANŞTA ÇALIŞMA:

a) Her işçi genel olarak istihdam edildiği işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu takdirde işveren tarafından işverene bağlı, işyerlerinde vasfı göz önünde tutularak, muvafakat aranmaksızın 2 (iki) ay süreyle çalıştırılabilirler.

b) Yangın, sel deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler çalıştırabilirler.

 

MADDE-19. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan personel, silah altına alındığı süre içinde ücretli izinli sayılır.

Bu işçiye; Milli savunma bakanlığı tarafından ödenen ücret, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

b)Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra iki ay içinde işe dönmek isteyen işçi (kıdem tazminatı almamış ise) ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski yerine ve işine alınır.

 

MADDE-20. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA:

Vardiya halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkında tüzük hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-21. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir.

 

MADDE-22. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin işverenin halan emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup da çalışmadığı süreler.

e) Otobüste çalışan şoför veya muavinlerin arabanın başında bekledikleri süreler çalışma süresinden sayılır.

 

MADDE-23. İŞÇİ ALMADA USUL:

Mer’i mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-24. SINAV KURULUNUN OLUŞUMU VE SINAV USULÜ:

Sınav kurulunun oluşumu ve sınav usulü hakkında yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE-25. İŞ AKDİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER VE İŞE DÖNME HAKKI  :

1) İşçi herhangi bir suçtan tutuklandığı veya tutukluluğu 180 günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. 180 gün kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

2) Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak göz altında geçen süre sonunda tutuklanan işçilerin gözetimlerdeki günleri ile birlikte tutukluluğu 180 günü doldurduğunda hizmet akdi münfesih sayılır.

3) Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c) Beraat kararı verilmesi,

d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biri ile 180 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren 7 gün içinde işine dönmeyi yazılı olarak talep etmesi halinde işveren tarafından işçi emsalleri hakları ile işe alınır. 180 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

4) Adi suçlardan; (bu maddenin 6’cı bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 180 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınır. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır. Şu kadarki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a) 6 ay ve daha az ceza alan,

b) 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen, işçilerin 1 hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6) Yüz kızartıcı suçlar ve sabotaj ; Devletin, ülke ve milleti ile bütünlüğüne, kamu düzenine, Türk silahlı kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

7) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve iş makinesi operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 180 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk halinin sona ermesi şartıyla ;

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b) Ehliyetleri mahkemece geri alınmış olması durumunda ehliyetinin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 180 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatmak işverenin takdirine bağlıdır.

 

MADDE-26. İŞE GEÇ GELME ERKEN AYRILMA:

a) Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiyi tam veya yarım gün içinde işe başlatıp, başlatmamakta işveren vekili serbesttir.

b) 30 günlük süre içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle işe geç gelen işçi işe başlatılır. İşçi geç kaldığı sürece izinli sayılır.

c) İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında disiplin cezası uygulanır.

d) Yangın, deprem, su baskını gibi tabi afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelmeyen işçi o gün için mazeretini belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.

 

MADDE-27. HİZMET BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

 

 

4. BÖLÜM

HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

 

MADDE-28. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ:

            İşverence, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerinin feshi halinde 4857 sayılı iş kanununun 18.19.20.21.madde hükümleri uygulanır.

 

MADDE-29. BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ   :

a) İş sözleşmelerinin feshinden önce durumun işçiye yazılı bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 12 hafta sonra

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 14 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

b) İşçi bildirim önellerine işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan aynen yararlanır.

 

 

MADDE-30. YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında, işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE-31. KIDEM TAZMİNATI. HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ  :

1) Kıdem Tazminatı:

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için (50) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.     1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı (60) gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi:

Kıdem tazminatının hesaplanmasında ve ödenmesinde 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

 

5. BÖLÜM

İZİNLER

 

MADDE-32. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

1) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan kadrolu işçilere;

a) Hizmet 1-5 yıl olanlara                   22 işgünü,

b) Hizmeti 5-10 yıl olanlara                27 işgünü,

c) Hizmeti 10-15 yıl olanlara              32 işgünü,

d) Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara    33 işgünü, ücretli yıllık izin verilir.

2) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan geçici işçilere;

a) Geçici olarak çalışan işçilere yıllık ücretli izinleri kadrolu işçilere uygulanan izinler gibi uygulanır.

b) Ücretli izne rastlayan bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz, ücretli yıllık izne eklenir.

c) Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

d) Yıllık ücretli izinlerini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

e) Yıllık ücretli izinlerin en geç 2 yıl içinde kullanılması ve işveren tarafından da kullandırılması zorunludur. Yıllık ücretli izinlerin her işyerinde işçilerin hangi aylarda izin kullanacağı işyeri müdürlüklerinde listeleri asılarak izinlerin kullanılması sağlanacaktır.

f) İşçi olarak çalışan personelin kullanamadığı izinleri hiçbir şekilde iptal edilemez, silinemez.

 

MADDE-33. ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ    

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 180 gün ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Gerektiğinde işverenin uygun görmesi ile ücretsiz izin 6 ay daha uzatılabilir. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

MADDE-34. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER     

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıdaki esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

a) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah veya düğün törenlerinden birinde 10 işgünü,

b) Eşi doğum yapan işçiye 5 işgünü,

c) Eşi ölen işçiye 10 işgünü,

d) İşçinin veya eşinin; ana, baba veya kardeşi ile çocuklarının ölümü halinde 6 işgünü izin verilir. Cenazelerin il dışına götürülmesi halinde 5 işgünü ilave yapılır.

e) İşçilerin resmi dairelerdeki işlerini takip edebilmeleri için (Askerlik yoklaması, vergi- tapu işleri vs.) 1 işgünü ücretli izin verilir.

f) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye salgın hastalık halinde o bölgede oturan işçilere 15 işgünü izin verilir.

g) İşçinin eş ve çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için işçiye yeteri kadar ücretli izin verilir.

h) Sosyal izin kullananlar izin sonunda mazeretlerini ilgili makamdan (Kaymakam, tabip raporu, muhtar vs.) aldıkları vesika ile 15 gün içinde belgelemek zorundadır. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

ı) Bu izinler olayın oluşundan itibaren kullanılır. Şu kadarki; işçi izinli ve raporlu ise ücretli sosyal iznini rapor ve izin bitiminden itibaren aynı sürelerde kullanır.

i) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse, izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanır.

j) İşyerinde çalışan hamile kadın işçilere doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta ücretli izin verilir.

 

      6. BÖLÜM

     SOSYAL YARDIMLAR VE ÜCRETLER

  1. KISIM

                                                      SOSYAL YARDIMLAR

 

MADDE-35. AİLE VE ÇOCUK YARDIMI:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi olan işçilere, 657 sayılı yasa kapsamındaki devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk yardımı ödenir. Devlet memurlarına yapılan bu yardımın artması halinde işçiler de aynı tarih ve oranlarda yararlanırlar.

Karı koca aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım sadece birine ödenir.

 

MADDE-36. ÖĞRENİM YARDIMI:

İşverence yükseköğretim de okuyan her çocuğu için her yılın Eylül ayında ödenmek üzere; sözleşmenin birinci yılında brüt 750,00 TL, ikinci yılında brüt 800,00 TL, öğrenim yardımı yapılır. İşçiler bu yardımdan belge karşılığı yararlanırlar. Öğrenim gören işçiler de gördükleri öğrenim durumlarına göre bu yardımdan istifade ederler.

 

MADDE-37. YEMEK YARDIMI:

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün; kalorisi yeterli, doyurucu sıcak yemek verilir.(ayni olarak) Yemek listesinin hazırlanması ve yemeklerin belirlenmesinde bir sendika temsilcisi de bulunur.

 

MADDE-38. YAKACAK YARDIMI:

İşverence, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi tüm işçilere her yıl Ağustos ayına kadar 2,5 ton yeni çeltek kömürü ve muadili yakacak yardımı yapılır.

 

MADDE-39. BAYRAM YARDIMI:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere her yıl, Ramazan ve Kurban bayramından beş gün önce sözleşmenin birinci yılında brüt 350,00 TL, ikinci yılında brüt 400,00 TL, bayram yardımı yapılır.

 

MADDE-40. GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI   :

a) Ayrıca; 3 yılda bir Ekim ayında işçilere bir adet parke verilir.

b) İşçilere “Koruyucu Malzeme ve Teçhizat Tüzüğü” hükümlerine göre gerekli iş elbisesi verilir. Malzeme alımlarında bir sendika temsilcisi de bulunur.

c) İşin gerektirdiği üniforma ve diğer malzemeler işverence hazırlanacak yönetmeliğe uygun olarak işçiye dağıtılır.

 

MADDE-41. ERZAK YARDIMI:

a) İşverence Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi tüm işçilere  55,45 TL. brüt erzak yardımı ödenir.

b) İşverence taraf sendika üyesi işçilerden 2 yıllık ve 4 yıllık mühendis ve tekniker unvanlarına haiz olup, fiilen bu hizmeti yürütenlere aylık brüt 561,75 TL erzak yardımı ödenir.

4 yıllık fakülte mezunu olan taraf sendika üyelerine 267,50 TL erzak yardımı ödenir

c) İki yıllık Yüksek Okul mezunu olup büro işlerinde çalışan taraf sendika üyelerine 71,96 TL erzak yardımı ödenir.

d) Asfalt ve beton parke elemanlarının, su kanalizasyon ve tamirhane elemanlarının ustabaşlarına, ekip başı olarak bu hizmeti yürütenlere erzak yardımına ek olarak aylık brüt 16,00 TL sorumluluk zammı ödenir.

e) Taraf sendika üyesi işçilerden Belediyede şoför, operatör, operatör yardımcısı, usta, aşçı, veznedar olarak çalışan işçilere erzak yardımına ek olarak aylık brüt 11,77 TL.  sorumluluk zammı ödenir.

(a),(b),(c),(d) ve (e) bendindeki ödemeler  sözleşmenin;

1.yıl, ikinci altı ayında, 15.08.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, % 5 oranında artırılarak yapılacaktır.

2.yıl, birinci altı ayında, 15.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, % 7 oranında artırılarak yapılacaktır.

2.yıl, ikinci altı ayında 15.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, % 5 oranında artırılarak yapılacaktır.

 

MADDE-42. ÖZEL GIDA YARDIMI (SÜT VE YOĞURT YARDIMI):

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilere süt ve yoğurt yardımı olarak brüt 556,40 TL her ay maaşlarına yansıtılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin;

1.yıl, ikinci altı ayında, 15.08.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, % 5 oranında artırılarak yapılacaktır.

2.yıl, birinci altı ayında, 15.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, % 7 oranında artırılarak yapılacaktır.

2.yıl, ikinci altı ayında 15.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, % 5 oranında artırılarak yapılacaktır.

 

  1. KISIM

OLAYA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAR

 

 

MADDE-43. EVLENME YARDIMI:   

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilere evlenmeleri halinde belgelerini ibraz etmek koşulu ile sözleşmenin birinci yılı brüt 750,00 TL sözleşmenin ikinci yılı brüt 800,00 TL evlenme yardımı yapılır.

 

MADDE-44. DOĞUM YARDIMI:

Sendika üyesi işçinin eşinin veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile sözleşmenin birinci yılı brüt 700,00 TL sözleşmenin ikinci yılında brüt 800,00 TL doğum yardımı yapılır.

Bebeğin ölü olması halinde doğum ve ölüm yardımlarının her ikisi de ödenir.

Bebeklerin ikiz olması halinde doğum yardımı ikisine de ayrı ayrı ödenir.

 

MADDE-45. ÖLÜM YARDIMI:

Sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası neticesinde ölümü halinde yasal mirasçılarına brüt 4.000,00 TL, Normal ölüm halinde yine yasal mirasçılarına brüt 2.000,00 TL, Ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş ve çocuklarının ölümü halinde ise her biri için kendisine brüt 700,00 TL, Ölüm yardımı yapılır. Sendika üyesi işçinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümü halinde her biri için brüt 700,00 TL Ölüm yardımı yapılır.

 

 

MADDE-46. TABİİ AFET YARDIMI:

İşverence; yangın, deprem, sel baskını gibi tabii afetlere uğrayan ve zararı resmi raporla ibraz etmek koşulu ile işçilere zararın % 50’ sinden az olmamak üzere (Brüt 2.000,00 TL’den az 3.000,00 TL’den fazla olmamak) tabii afet yardımı yapılır.

 

MADDE-47. HASTALIK YARDIMI:

Hastalık nedeni ile iş görmezliğe uğrayan işçilerin SGK’ ca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri ve diğer ödemeler işverence ödenir. Diğer günler için SGK’ ca ödenen meblağa ait belgeyi işçi işverene verir ve işveren SGK’ca ödenen meblağı tama iblağ eder. Bu suretle SGK primleri aynı anda yatırılır.

İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya başka bir mahalde sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda, işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz. Ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

 

MADDE-48. UZUN SÜRELİ HASTALIK HALİ:

Uzun süreli hastalık halinde iş yasası ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 5510 sayılı yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE-49. HARCIRAHLAR:

Harcırahlar hususunda işçilere devlet harcırah kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

ÜCRETLER

 

MADDE-50. ÜCRET ZAMMI:

1.Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı (15.02.2013 – 14.08.2013)

İşbu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin 14/02/2013 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyelerine 15/02/2013 tarihinden itibaren % 7 brüt ücret zammı yapılmıştır.

1.Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı (15.08.2013 – 14.02.2014)

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin 14/08/2013 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyelerine 15/08/2013 tarihinden itibaren % 5 brüt ücret zammı yapılacaktır.

2.Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı (15.02.2014 – 14.08.2014)

İşbu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin 14.02.2014 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyelerine 15.02.20014 tarihinden itibaren % 7 brüt ücret zammı yapılacaktır.

2.Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı (15.08.2014 – 14.02.2015)

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin 14/08/2014 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyelerine 15/08/2014 tarihinden itibaren % 5 brüt ücret zammı yapılacaktır.

 

MADDE-51. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER:

Taraf sendika üyesi işçilere;

a) İLAVE TEDİYE : 6772 sayılı kanun gereği 52 günlük ücreti tutarında ilave tediye verilir ve bu ilave tediye Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ödenir.

b) İKRAMİYE : 52günlük ücreti tutarında ilave tediyeye ilaveten her yıl Mayıs ayında 13, Ekim ayında 13 günlük tutarında toplam 26 günlük ikramiye ödenir.

c) Bu ilave tediye ile ikramiyelerden işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak (kıstel yevmiye) yararlanırlar. 15 günü aşan süreler tam aya iblağ edilir. 15 günden az ise çalıştığı süre gözönüne alınır.

d) İşyeri ile ilişkileri devam eden SGK’ dan işgöremezlik ödeneği alan hasta raporlu sendika üyesi işçiler bu ilave tediye ile ikramiyelerden işyerinde çalışmış gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE-52. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın onbeşinde banka aracılığıyla ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir. İşçiler ücretlerini bankamatik aracılığı ile alırlar.

 

MADDE-53. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  İLE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ 

            Haftalık 40 saat ile 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma, haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar ise fazla çalışmadır. Fazla sürelerle çalışmalar ile fazla çalışmalar, işçinin rızası alınarak işçiler arasında hakkaniyet esaslarına göre ve aynı unvandaki işçiler arasından sırayla yaptırılır. Yapılacak her bir saat fazla sürelerle çalışma için ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin       % 50 fazlasıdır.

Yapılacak her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin % 100 fazlasıdır.

Fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma ücretleri aylık ücretleri ile birlikte her ayın 15’inde ödenir.

 

            MADDE-54. GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ:

Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere fazla mesai ücretlerinden ayrı olarak normal ücretleri % 25 zamlı ödenir.

 

MADDE-55. TATİLLERDE ÇALIŞMA     

a) Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinden normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. Ancak işin gereği cumartesi günü çalıştırılan işçilere 1 gün, Pazar günü çalıştırılan işçilere hafta içinde bir başka günde 1 gün hafta tatili izni verilir.

İşveren zaruri görülen hallerde ve işin gereği akdi tatil ve hafta tatili gününde çalıştırılan işçilere hafta içerisinde izin vermediği takdirde çalıştırılan Cumartesi günü için ilave  (1) yevmiye, Pazar günü için ise (3) yevmiye ödemek zorundadır.

b) Yasada belirtilen Genel Tatil, Ulusal Bayram ve Dini Bayramlarda izin ilan edilen günlerde yapılan çalışmalar işçilere önceden duyurulur. Bu günlerde yapılan çalışmalarda çalışan işçilere çalışılan her gün için toplam (3) yevmiye ödenir. Bu günlerde yapılan fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma karşılığı %200 oranında zamlı ödenir.

c) (a) ve (b) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.

 

7.BÖLÜM

 

MADDE-56. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:     

            İşverence,  İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-57.KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işverene herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE-58. HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ:

A) HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE HASAR-ZARAR TESPİT KOMİSYONU                     

İşçi tarafından yapılan Hasar ve Zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.  Bu komisyonda;

a)    Bir işveren temsilcisi,

b)    Bir sendika temsilcisi,

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarında uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durunu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için işveren bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye 3 işgünü izin verilir.

B) HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ    

Bu tutanakta.

a)    Olayın niteliği ve oluş şekli,

b)  Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kasıttan mı, aracın teknik arızasından mı, veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer bilgiler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

C) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ      

a) Hasar bedeli 10 yevmiyeyi geçmişse aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

b) Hasar bedeli 10 yevmiyenin altında ise hasar karşılığı işçinin emanetinde bulunan 10 yevmiyeden mahsup edilir.

c) Kaza sonucu komisyonca tespit edilen ya da idari ve adli mercilere yapılan tespit sonucu şoförün 2. derece (tali kusur) suçlu bulması halinde, hasar miktarının %75’i işverence ödenir.

d) Kaza teknik arızadan ya da kar, buzlanma ve yağmur nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Şoför ve operatörlerin alkollü olması halinde meydana gelen hasarın tümü şoför ve operatörlerden tazmin edilir.

 

MADDE-59. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ       

İşveren motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder.    İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeyi bulundurur.

İlgili araç şoförü aracın muayene işlemini 10 gün önceden işveren veya vekiline haber verir.

 

8. BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

MADDE-60. DİSİPLİN KURULU    

Bu T.İ.S kapsamına giren işyerlerinde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaların yaptıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Biri kurul başkanı olmak üzere 2 üyesi işverenden, 2 üyesi de sendikadan oluşturulur.

Disiplin kurulu üyelerin biraraya gelmesi ile toplanır. Toplantı 5 gün önceden başkanın yazılı çağrısı üzerine yapılır. Disiplinle ilgili konularda oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Kurul kararları belediye başkanı veya yetki verdiği yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İhtar hariç, disiplin kurulu kararı olmaksızın işçilere ceza verilemez.

Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin eki veya cetveline uygun olarak cezai kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların meydana gelmesi halinde en uygun ve en yakın ceza verilir.

Disiplin cezaları;

a)    İhtar

b)    Gündelik kesimi

c)    İşten çıkarmadan ibarettir.

İhtar işçiyi görevinde dikkate davettir, sicile geçer. Gündelik kesimi, işçinin ücretinden 1-3 yevmiye kadar kesilmesidir. İşten çıkarma, iş akdinin feshedilmesidir.

Disiplin soruşturması gerektiren fiillerden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya failini öğrendikleri tarihten itibaren 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin kovuşturması düşer ve işçiye ceza verilemez.

Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (15) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kişinin savunması gibi) bunları tamamlayarak en çok (7) gün kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca disiplin kuruluna sevki halinde işçi muhakkak suretle kurulda dinlenir.

Disiplin kurulu, belgelerin kurula sevki müteakip genel olarak (20) gün içerisinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

Disiplin kurulunca verilen kararı, işçinin işten çıkartılmasına ilişkin ise disiplin kurulu kararın feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren (15) iş günü geçtikten sonra akdin feshi salahiyeti kullanılmaz.

 

 

9. BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 

 

MADDE-61. KONUT KOOPERATİFLERİNE YARDIM VE SOSYAL KURULUŞ KESİNTİLERİ         

Belediye işyerinde fiilen çalışan sendika üyesi işçilere kuracağı yapı kooperatiflerine mülkiyeti belediyeye ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde konut alanları tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması hususunda belediye gerekli katkıyı sağlamayı taahhüt eder.

Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika ve belediye gerekli yasal çalışmaları başlatmayı ve bu hususta yasaların gerektirdiği koşulların oluşumu amacıyla karşılıklı protokoller düzenlemeyi kabul ederler.

 

MADDE-62. KREŞ VE ANAOKULDAN YARARLANMA:

a) Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediyenin mevcut veya açacakları kreş ve anaokullarından işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda belediye çalışanı personeline uygulanan hükümler aynen işçi çocuklarına da uygulanır.

b) Belediye sağlık dairesi sendikanın işbirliği ile yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

 

MADDE-63. EK PROTOKOL      

Taraflardan birinin çağrısı üzerine İşverenin veya Hizmet-iş sendikası üyesi işçilerin ihtiyacına binaen,  işbu sözleşmeye eklenmek suretiyle, ek protokol yapılabilir.

 

 

DİSİPLİN CEZA CETVELİ

İŞE GEÇ GELMEK                                                             :                       CEZALAR               :                

1-  Bir saate kadar geç gelmek …………………………………………          İhtar, 1G, 2G, 3G.

2-  Bir saati aşan süre ile gecikmek………………………………………………….  1G, 2G, 3G

3-  Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek……………………………….                3G,İ.Ç.

GÖREVE GELMEMEK                                                  :

4-   Bir gün göreve gelmemek………………………………………………………    1G, 2G,3G

5-   İki gün göreve gelmemek………………………………………………………….        2G,3G.

6-   Üç gün ve daha fazla göreve gelmemek………………………………………….            3G, İ.Ç

7-   Görevi yetersiz yapmak…………………………………………………………..         2G, 3G.

8-   Verilen görevi yapmamak………………………………………                 İhtar, 1G, 2G, 3G

9-   Verilen görevi yapmamakta direnmek………………………………………….                 3G,İ.Ç.

10- Görev saatinde özel işlerle uğraşmak……………………………………………         2G,3G,İ.Ç.

11-  Disiplinsiz davranmak ve iş barışını bozmak,

işçi sağlığı ve işyeri güvenlik ve iş verimini aksatmak…………………………              3G,İ.Ç.

 

GÖREV YERİNİ TERK                                                   :

12-   İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmek……      İhtar, 1G, 2G, 3G.İ.Ç.

13-   İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmeyi

alışkanlık haline getirmek………………………………………………………         2G, 3G, İ.Ç.

14-    İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde bulunmaması,……….         2G, 3G, İ.Ç.

15-    İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek ve

görev başında uyumak………………………………………………                1G, 2G, 3G.İ.Ç.

16-    İş saatlerinde ve görev başında uyumak……………………………………….1G, 2G, 3G.İ.Ç.

17-    İşyerinde kavga etmek…………………………………………………………..        2G, 3G,İ.Ç.

18-    İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek……………    İhtar, 1G, 2G, 3G.İ.Ç.

19-    Yönetimindeki aracı idareden izin almaksızın başkalarına kullandırmak,

yada başkasının yönetimindeki arcı ve gereci izinsiz kullanarak hasara

neden olmak……………………………………………………………………..               3G,İ.Ç

20-     Göreve sarhoş gelmek…………………………………………………………..       2G, 3G,İ.Ç

21-     İşyerinde alkollü içki kullanmak, kumar oynamak veya oynatmak…………               3G,İ.Ç

22-     İşyerinde uyuşturucu madde kullanmak………………………………………                   .İ.Ç.

İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU                             :

23-     Amirlerine karşı küfür ve saldırıda bulunmak……………………………….          2G,3G,İ.Ç.

24-     İş arkadaşlarına karşı küfür ve saldırıda bulunmak…………………………         2G,3G,İ.Ç.

25-     Gerektiği halde iş arkadaşlarına yardımcı olmamak ve

yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek……………………       İhtar, 1G, 2G, 3G

İŞYERİ ARAÇLARINA ZARAR VERMEK                    :

26-      Yangına sebebiyet vermek…………………………………………………….                   İ.Ç.

27-       İş yerine sabotaj yapmak……………………………………………………..                    İ.Ç.

28-       Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakım ve temizliğine özen

göstermemek ve hor kullanmak……………………………………………..         2G,3G,İ.Ç.

29-       Araç ve gereçlerini kontrol etmeden göreve çıkmak ve bunlara

ilgili bozuklukları zamanında yetkili kişiye duyurmamak…………………      1G,2G,3G.

30-      Teslim edilen araç ve gereçlerin yitirilmesine yada bozulmasına

veya hasarına neden olmak;

a)İhmal…………………………………………………………………………           2G,3G,İ.Ç.

b)Ağır………………………………………………………………………….                 3G,İ.Ç.

c)Kasıt…………………………………………………………………………                       İ.Ç.

31-       İçkili araç kullanmak…………………………………………………………                        İ.Ç.

ÇALIŞMA AHLAKINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR 

32-       İş yerine ait araç ve gereçleri görevi dışındaki işlerde kullanmak……….                3G,İ.Ç.

33-       Amir durumunda olup, çalıştırdığı işçileri özel işlerde kullanmak………            2G,3G,İ.Ç.

34-       Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak………………………………        1G,2G,3G, İ.Ç.

35-       Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek………………………………         1G,2G,3G, İ.Ç.

36-       Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi aksatmak…………..        2G,3G, İ.Ç.

37-       Sınav sırasında kopya çekmek, yardım almak, yardım etmek, soru

çalmak, sınav kağıt ve tutanaklarında değişiklik yapmak……………….               3G,  İ.Ç.

38-       Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek………………….         2G,3G,  İ.Ç.

39-       Sahte belge düzenlemek, resmi belgelerde değişiklik yapmak……………                    İ.Ç.

40-       Görevine ilişkin gizli kalması gerekli sırları açıklamak………………… .                 3G, İ.Ç.

41-       Görevine ilişkin gizli kalması gerekli sırları açıklamak suretiyle

çıkar sağlamak……………………………………………………………….                       İ.Ç.

42-       Hırsızlığa tam teşebbüs……………………………………………………..                3G, İ.Ç.

43-       Hırsızlık yapmak……………………………………………………………                         İ.Ç.

44-       Rüşvet almaya yada vermeye tam teşebbüs………………………………              3G,  İ.Ç.

45-       Rüşvet almak yada vermek…………………………………………………                       İ.Ç.

 

 

 

 

46-       İşe girmeyen işçiyi girmiş gibi göstermek veya yerine imza atmak

yada kartını basmak suretiyle işe gelmeyen işçiyi işe

gelmiş gibi göstermek……………………………………………………….              3G, İ.Ç.

47-       İşyerinde propaganda yapmak suretiyle siyasi faaliyette bulunmak……       2G, 3G, İ.Ç.

48-       Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp suç sayılan

ve cezalandırılması gereken fiillerde bulunmak…………………………        2G, 3G, İ.Ç.

 

İşbu Toplu İş Sözleşmesi 63 Asıl Madde ile Disiplin Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca 07.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                           İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

 

Cafer ÖZDEMİR                                                                              İsmail PAZAR

Amasya Belediye Başkanı                                                               Hizmet-İş Şube Başkanı

 

 

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU                                                                   Davut ZENGİN

Yerelsen Genel Başkan Vekili                                                          Hizmet-İş Şube Mali Sekreteri

 

 

İlhan BAYRAM

Yerelsen Den.Krl.Üyesi

 

 

Mehmet DÜMEN

Başkan Yardımcısı

 

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

M.Ali KARAKÖSE

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

Yusuf YILDIZ

İnsan Kaynakları ve Eğit. Müd.