ANA TÜZÜK

YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI 

ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1-   SENDİKANIN ADI:

Sendikanın adı, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, kısaltılmış adı YERELSEN’dir. YERELSEN, Sendikalar Kanunu’nun 3.maddesinin 2.fıkrasına göre Türkiye çapında ve İşkolları Tüzüğü’nde yazılı tüm işkollarında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş bir kamu işveren sendikasıdır.

MADDE 2-   SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ (12.12.2013 Değişik):

Sendikanın merkezi Kocaeli’ndedir. Adresi: Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı Sipahioğlu Apt. A Blok No:10 Kat:2 D:4 İzmit-Kocaeli’dir. Sendikanın merkezinin başka bir ile nakli Genel Kurul Kararı ve Tüzük değişikliği ile olur. Aynı şehir hudutları içinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

MADDE 3-   SENDİKANIN AMACI:

Sendikanın amacı, üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını, verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmektir.

MADDE 4-   SENDİKANIN FAALİYET KONULARI:

Sendika, amacını gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki fıkralarda belirtilen işlem, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

 1. İşkolları Tüzüğü’nde belirtilen tüm işkollarında, bu işkollarının gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin etmek için bu iş kollarını temsilen resmi makamlarla, hakiki ve hükmi şahıslarla gereken her türlü temasları yapar ve sözü edilen işkollarında faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korur.
 2. Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapar ve toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracılık eder.
 3. Mevzuat hükümleri dairesinde, gayesi ile ilgili ulusal ve uluslararası teşekküllere üye, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türkiye İş Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluşu Hakkındaki Kanun hükümlerine göre toplanan kurullara, ulusal ve uluslararası teşekküllere temsilci gönderir.
 4. Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunur.
 5. Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iş sözleşmesinden ve üyelerin müşterek menfaatlerden doğan hususlarda 6356 sayılı Sendikalar Kanunu’nun hükümleri dâhilinde üyelerini temsil eder ve davalarda husumete ehil olur.
 6. Kanunun cevaz verdiği hallerde lokavt ilan eder ve benzeri yetkileri kullanır. Kanuna aykırı olarak yapılan grevlerde idari ve adli mercilere müracaat eder, istemde bulunur ve üyelerinin haklarını korur.
 7. Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika mensuplarının ve üyesi kamu işverenleri personelinin yararlanması için kooperatif kurulmasına yardımcı olur.
 8. Sendika mensuplarının ve üyesi kamu işverenleri personelinin; mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertipler, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurar, boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlar.
 9. İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, hakem, resmi arabulucu ve uzlaştırma kurullarına, İş Mahkemelerine vesair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir; onlardan talepte bulunur ve bu kurullarda üyelerini temsil eder.
 10. İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu gibi kanunlara ait sosyal mevzuatın hazırlanması ve tatbikatı ile yakından ilgilenir, kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur.
 11. Çalışanların sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını ıslah ve sağlıklarının daha iyi korunması çarelerini araştırır ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulunur.
 12. Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile basılı bülten, gazete, mecmua, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayınların alımı, basımı-yayını vesair her türlü işlem, teşebbüs ve görevleri yapar.
 13. Amacı ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile her türlü taşınır veya taşınmaz mallar iktisap eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.
 14. Üyelerinin İş Hukukundan ve bu Tüzükten doğan münasebetleri üzerinde koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.
 15. Amacı ile ilgili sair her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunur.

MADDE 5-   ÜYELİĞİN KAZANILMASI (20.12.2014 Değişik):

Tüm büyükşehir, il, ilçe, alt kademe ve belde belediyeleri ile Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyette bulunan tüzel kişiliği olan veya olmayan diğer kamu işverenleri (sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile bunların iştiraki olan ve sermayesinin %50’den fazlası bu kuruluşlara ait olan kamu işverenleri dâhil) Sendikaya üye olabilirler.

Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından işveren sendikasına yazılı olarak yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organının almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. İşveren sendikasına yapılan üyelik başvurusu sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

Üyelik, yetkili organının başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

İşveren, üyelik başvurusu hakkında yetkili organ tarafından işlem yapılıncaya kadar üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu yetkili organ tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak işverene tebliğ edilir.

Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işveren, bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işveren mahkeme kararını Bakanlığa bildirir, karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanır.

Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili organ tarafından reddedildiği tarihtir.

Kesinleşen üyelikler, yetkili organ tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

MADDE 6-   ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE ÇIKARILMA (20.12.2014 Değişik):

 1. Üyelikten çekilme:
 • İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu, işveren tarafından sendikaya yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.
 • Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
 • Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
 • Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.
 1. Sendika üyeliğinden çıkarılma
 • Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilir.
 • Çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve üyelikten çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.
 • Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.
 • Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKANIN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MADDE 7-SENDİKANIN ORGANLARI  (17.12.2011 Değişik):

Sendikanın organları,

 1. Zorunlu Organlar,
 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetleme Kurulu,
 • Disiplin Kurulu,
 1. Danışma Kurulu’ndan teşekkül eder.

MADDE 8- GENEL KURUL VE KURULUŞU: (20.12.2014 Değişik):

 1. Genel Kurul, Sendikaya kayıtlı üyelerden veya delegelerden teşekkül eder.
 2. Genel Kurul toplantılarında, Sendika üyesi olan kamu işverenleri kendilerini, yetkili kılınmış en az bir temsilci ile temsil ettirirler. Ancak, 500’ün üzerinde işçi çalıştıran her üyenin, çalıştırdığı her 500 işçiye karşılık ilave bir temsilci gönderme hakkı vardır. Kamu işverenlerini temsil edecek temsilcinin, temsilcilik vesikasının kamu işverenlerinin yetkilileri tarafından imzalanması şarttır. Bu belgeler Genel Kurul toplantısından evvel Sendika merkezine tevdi edilir.
 3. Sendikanın yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu sıfatla genel kurula delege olarak katılır.
 4. Genel Kurula gönderilen her temsilci veya delegenin bir oy hakkı vardır.

MADDE 9-GENEL KURULA DAVET VE TOPLANTI ZAMANI (12.12.2013 Değişik):

 • Olağan Genel Kurul 4 yıllık dönem için Aralık ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

Genel Kurul toplantıları Sendika Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

 • Yönetim Kurulu;
 1. Kendisinin lüzum gördüğü ahvalde,
 2. Denetleme Kurulunun Yönetim Kuruluna vaki yazılı talebi üzerine,
 3. Üyelerden en az beşte birinin müştereken Yönetim Kuruluna yapacakları yazılı talebi üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet etmeye mecburdur.
 • Denetleme Kurulunun talebi veya üyelerden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden biri 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 12.maddesine göre mahkemeye başvurabilir.

MADDE 10-DAVETİN ŞEKLİ:

 • Toplantıya çağıran; Genel Kurul toplantısının tarihini, yerini ve gündemini 15 gün evvel üyelere ve varsa şubelerine yazı ile bildirir.
 • Toplantının yer, gün ve saati ile toplantı gündemi en az 15 gün önce mahalli günlük bir gazete ile ilan olunur.
 • Keyfiyet ayrıca mahalli mülki amire de bildirilir.
 • Genel Kurul toplantısında müzakere mevzuu olacak Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile iki Genel Kurul arasındaki döneme ait hesap neticeleri ve gelecek dönem için bütçe teklifi gündem ile birlikte üyelere gönderilir.

MADDE 11- TOPLANTI YETER SAYISI (20.12.2014 Değişik):

Genel kurulun toplantı yeter sayısı, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

MADDE 12-GÜNDEM:

Olağan Genel Kurulun gündemi en az aşağıdaki konuları kapsar;

 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • Başkanlık Divanı’nın seçimi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
 • Raporlar üzerinde müzakerelerin açılması,
 • Bilânço ve Faaliyet Raporunun tetkik ve tasdiki,
 • Yeni Dönem Bütçesinin tasdiki,
 • Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti,
 • Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik yollukların tavanının tespiti,
 • Teklif ve Temenniler,

11- Seçimler,

 1. Yönetim Kurulu,
 2. Denetleme Kurulu
 3. Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi.

MADDE 13-  BAŞKANLIK DİVANI:

Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmak üzere açık oyla ve mevcudun çoğunluğu ile Genel Kurulca bir Başkan, iki kâtip seçilir.

 

MADDE 14-  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 • Genel Kurul, Sendikanın en yüksek mercii olup kanunlar ve işbu Ana Tüzük ile kendisine verilen yetkileri kullanır.
 • Genel Kurul toplantısında evvelce gündemde belirtilmiş bulunan hususlar görüşülür ve karara bağlanır. Gündemde olmayan hususlar Genel Kurulda görüşülmez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
 • Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 1. Sendika hesaplarını tetkik etmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları görüşüp karara bağlamak ve bu organları ibra eylemek.
 2. Sendikanın her dönem sonu itibarı ile tanzim edilecek bütçesini görüşüp karara bağlamak, Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları ile Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek.
 3. Üyeleri için lokavt yardım fonu tesis etmek, bunun kullanılma şartlarını tespit ve ödemesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 4. Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurula arz olunan sair hususları görüşüp karara bağlamak,
 5. Gerektiğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonun üyelerini seçmek,
 6. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek,
 7. Sendikanın gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna umumi direktif vermek,
 8. Ana Tüzükte değişiklik yapmak,
 9. Sendikanın feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, bir tasfiye komisyonu seçmek,
 10. Konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme ile şube açma, birleştirme ve kapatma konularında karar vermek,
 11. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 12. Mevzuatta ve Ana tüzükte Genel Kurulca yapılmasına izin verilen diğer işleri yerine getirmek ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.

MADDE 15- KARAR YETER SAYISI (20.12.2014 Değişik):

Genel Kurulun karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 16-   YÖNETİM KURULU VE KURULUŞU (10.12.2005 Değişik):

 • Yönetim Kurulu, Genel kurulca 4 yıl için seçilecek 7 üyeden teşekkül eder.
 • Genel Kurul üyelerinin gösterecekleri adaylardan Yönetim Kurulu üye sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek üye Genel Kurul’ca gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir. Asıl üyeliğin boşalması halinde, en çok oy alan yedek üye Yönetim Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asil üyenin süresini tamamlar.
 • Sendikayı üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzama Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu sendikayı temsil ve ilzam edecek kimseleri de tayin ve tespit eder.
 • Yönetim Kurulu ilk oturumda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.
 • Sendika üyesi Kamu işyerlerindeki görevi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelik sıfatı da kendinden sona erer.

MADDE 17-  TOPLANTI ZAMANI:

 • Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır.
 • Yönetim Kurulu, müteakip toplantısının yerini, tarihini ve saatini tespit edebilir. Bu şekilde tespit olunan toplantıya üyeler kendiliğinden gelir.
 • Yönetim Kurulunca kabule şayan bir mazeret olmaksızın üst üste üç mutad toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi müstafi sayılır.
 • Üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter tarafından Olağanüstü toplantıya davet edilir.

MADDE 18-  TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

 • Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının veya mazereti halinde Başkan Vekilinin Başkanlığında, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 • Yönetim Kurulunda alınan kararlar, Karar Defterine Genel Sekreter tarafından yazılır ve üyelerce imzalanır. Karar aleyhine oy kullanan üye muhalefetini belirterek imzalar.

MADDE 19-  YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ (17.12.2011 Değişik):

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Çalışma programını tespit ve tanzim etmek, bütçeyi hazırlamak ve bunları Genel Kurula sunmak,
 2. Genel Sekreterin yazılı veya sözlü raporlarını görüşmek, gerektiğinde karara bağlamak,
 3. Genel Sekretere direktif vermek ve kanunen tutulması gereken defterlerle sair defterlerin tutulmasını sağlamak,
 4. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek
 5. Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak ve gerektiğinde bütçe gelir fazlasını yeniden sarf etmek, Genel Sekretere bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi vermek,
 6. Genel Kurulca kabul edilen tahsisata ve Sendika ihtiyaçlarına göre personel kadrosu tespit ve bu kadroda personel istihdam ederek bunların ücret ve yolluklarını tayin ve tespit etmek,
 7. Danışma Kurulu başkan ve üyelerini belirlemek,
 8. Sendika personelini, Genel Sekreterin teklifi üzerine tayin etmek,
 9. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul gündemini hazırlamak,
 10. Ana Tüzüğün diğer maddelerinde ve Genel Hükümlerle 6356 sayılı Kanun tarafından verilen yetkileri kullanmak,
 11. Toplu iş sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak, Sendika adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek ve toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek,
 12. Talepleri halinde üyeleri adına toplu iş sözleşmesi çağrısında bulunmak,
 13. Ana Tüzüğün uygulama suretini gösterir İç Yönetmelik ile işin yürütümüne ve özlük haklarına ilişkin sair Yönetmelikleri hazırlamak,
 14. Her türlü menkul alımına ve satımına karar vermek,
 15. Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 20-   DENETLEME KURULU VE KURULUŞU (10.12.2005 Değişik):

 1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üyelerin gösterecekleri adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyeler ilk toplantılarında aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer. Üyelerin görev süresi 4 yıldır.
 2. Denetleme Kuruluna seçilecek üyelerin kanuni şartları haiz olmalarından başka sendika üyesi Kamu İşyerlerinden birinde görevli bulunmaları gerekir.

Sendika üyesi Kamu İşyerlerindeki görevi sona eren Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri de kendiliğinden sona erer. Asıl üyeliğin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye Denetleme Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asıl üyenin süresini tamamlar.

MADDE 21- DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ (20.12.2014 Değişik):

Sendikanın idari ve mali denetimleri, 6356 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde bu kuruluşların tüzük hükümleri ile genel kurul kararlarına uygun olarak denetleme kurulları tarafından yapılır.

 1. İdari denetim

Denetleme kurulu, idari denetim kapsamında sendikanın;

1) Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını,

2) Gelen ve giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını, evrak numaralarının sıra takip edip etmediğini ve evrak arşivinin düzenli olup olmadığını,

3) Üye kayıt ve üyelik sona erme listelerini,

4) Yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer hususları,

denetler.

 1. Mali denetim

Denetleme kurulu, mali denetim kapsamında sendikanın;

 • Gelir ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını,
 • Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlenip işlenmediğini,
 • Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerinin süresinde verilip verilmediğini, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığını,
 • Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olup olmadığını,
 • Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını,
 • Mali yönetimlerine ilişkin diğer hususları,

denetler.

 1. Dış denetim
 • Sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir denetleme kurulunca belirlenecek yeminli mali müşavirlerce yapılır. Aynı yeminli mali müşavir arka arkaya en fazla iki defa mali denetim faaliyetinde bulunabilir. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • Bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak denetim sürecinin başlatılması ve yeminli mali müşavirin her aşamadaki çalışmaları denetleme kurullarının gözetiminde gerçekleştirilir.

ç.   Denetim raporları

 • Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan her denetleme faaliyeti sonucunda denetim raporu düzenlenir.
 • Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporlarında, denetimin konusu ve denetlenen hususlar ile görüşler ayrı ayrı belirtilir. Ancak yeminli mali müşavir raporu, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen rapor düzenleme ve görüş bildirme yükümlülüğüne göre hazırlanır.
 • Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporlarının sonucu, denetleme kurulu karar defterine yazılarak denetimi yapanlar tarafından imzalanır.
 • Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporları sendika ve konfederasyonların genel kurullarına sunulur.
 1. İlan

Sendikanın faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararları, sendikanın kurumsal resmi internet sitesinin ana sayfasında veya ülke genelinde dağıtımı yapılan günlük bir gazetede derhal yayımlanır.

MADDE 22-   DİSİPLİN KURULU VE KURULUŞU (10.12.2005 Değişik):

 1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üyelerin gösterecekleri adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyeler ilk toplantılarında aralarından bir başkan, bir raportör üye seçerler, üyelerin görev süresi 4 yıldır.
 2. Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerin kanuni şartları haiz olmalarından başka sendika üyesi Kamu işyerlerinden birinde görevli bulunmaları gerekir.

Sendika üyesi Kamu işyerlerindeki görevi sona eren Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin Disiplin Kurulu başkanlığı ve üyelikleri de kendiliğinden sona erer.

Asıl üyeliğin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye Disiplin Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asıl üyenin süresini tamamlar.

MADDE 23-  TOPLANTI ZAMANI VE GÖRÜŞME USULU:

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun havale edeceği işleri görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı takip eden hafta içinde Disiplin Kurulu tayin edeceği müddet içinde ilgili üyenin yazılı savunmasını aldıktan sonra, meseleyi görüşerek en geç havale tarihinden itibaren bir ay içerisinde karara bağlar.

İlgili üye, verilen mehil içerisinde yazılı savunmasını vermediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.

Disiplin Kurulunun toplantı ve karar verme esasları Yönetim Kurulunun esasları gibidir.

MADDE24-   DİSİPLİN KURULU GÖREV YETKİLERİ:

Disiplin Kurulu, üyelerin Sendika gayelerine uygun hareket edip etmediklerini tetkik eder, ihlal edenler hakkında ihtar ve tekdir cezası verir veya üyelikten çıkarma istemi ile Genel Kurula Yönetim Kurulunun aracılığı ile teklifte bulunur.

MADDE 25-   DANIŞMA KURULU VE KURULUŞU (17.12.2011 Değişik):

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca seçilecek sendikaya üye kuruluşların yöneticisi ile sendikanın etkinliğine ve gelişmesine katkı veren kişilerden oluşur. Danışma Kurulu Sendika Genel Sekreterinin ismen yapacağı yazılı daveti üzerine toplanır. Genel Sekreterce belirlenecek toplantı yeri, zamanı ve gündemi de davet yazısıyla birlikte Danışma Kurulu üyelerine gönderilir. Danışma Kuruluna Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir kamu yöneticisi başkanlık eder.

Danışma Kurulu, toplantıya katılacak üyelerle çalışmasını sürdürür, kurulun kararları istişari mahiyettedir.

MADDE 26-   DANIŞMA KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ (17.12.2011 Değişik):

 1. Üye kuruluşlar ve sendika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sürekli kılınması amacıyla gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 2. Sendika çalışmalarının amacına uygunluğu ve sonuca ulaşmadaki etkinliği bakımından gerekli tavsiyelerde bulunmak,
 3. Çalışma hayatına ilişkin temel konularda sendikanın görüş ve önerilerinin oluşmasına yardımcı olmak,
 4. Sendikaca görüşülmesi istenen diğer konularda görüş alışverişinde bulunmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA ŞUBELERİ

MADDE 27-

Sendika Şubeleri, Genel Kurul Kararı ile uygun görülecek yerlerde açılır. Sendika şubelerinin açılması, birleştirilmesi ve kapatılması konularında Genel Kurulun salt çoğunluğu ile karar verilir.

 1. Sendika şubeleri görev bölgelerinde Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak yıllık programlar dâhilinde görev yapar ve Genel Merkezce verilen yetkileri kullanırlar.
 2. Sendika Şubelerinin Genel Merkez organlarına paralel olarak teşkil edilecek organları, tüzükte bu organlar için belirlenen usül ve esaslara göre faaliyet gösterirler.
 3. Sendika Şubelerinin Genel Kurulları şube faaliyet bölgesindeki üyelerin temsilcilerinden oluşur.
 4. Sendika Şubeleri Genel Merkez Genel Kurulunda Sendika Şube Başkanı tarafından temsil edilir.
 5. Sendika Şubesinde çalışacak personele ilişkin Yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL SEKRETERLİK

MADDE 28-   KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Sekreter ve Yardımcıları Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından tayin edilir. Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulunca aksine karar verilmedikçe katılır.

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterin yönetiminde en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı ile bağlı birimlerden oluşur.

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Sendikanın amaç ve faaliyet konuları içinde yer alan hukuki münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda gereken her türlü yardım ve hizmeti yapmak,
 2. Sendika bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, ilgili haber, yayın ve istatistiklerin toplanıp derlenmesini sağlamak,
 3. Sendika hesap ve defterlerinin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlamak,
 4. Sendika organlarının kararlarını yürütmek,
 5. Genel Sekreterlik Teşkilatının faaliyetlerini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak,
 6. Görüşülmesi gereken konuları tespit ile bu hususta ilgili gündemi hazırlamak, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmak,
 7. Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanına teklifte bulunmak,
 8. Her ay tanzim edilecek aylık mizanı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bildirmek,
 9. Çalışma raporu hazırlamak,
 10. Üye kayıt muamelelerini yapmak,
 11. Aidatların vesair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve sendikaya yeni gelir kaynakları aramak,
 12. Bu Ana Tüzüğün diğer hükümleri ile verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevlerini yapmak,
 13. Genel Kurul tarafından alınan kararları en geç 15 gün içerisinde üyelere bildirmek,
 14. Kanunların ve Sendika işlerinin acil olarak gerektirdiği hallerde bir ayı geçmemek üzere geçici görevler için özel şartlarla personel istihdam etmek,
 15. Genel Sekreterin yokluğunda kendisine belirleyeceği yardımcısı vekâlet eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 29-   SENDİKANIN GELİRLERİ:

 • Sendikanın Gelirleri;
 1. Üyelerinden alacakları üyelik aidatı,
 2. Sendikalar Kanununa göre yapabileceği faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 3. Bağışlar,
 4. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan, ibarettir.
  • Yıllık Aidat;
 5. O yılın 1 Ocak tarihi itibariyle üye işyerlerinin çalıştırdığı işçi sayısının kanuni asgari ücretin günlük tutarı ve onikiyle çarpımıdır.
 1. (a) fıkrasına göre belirtilen en yüksek üyelik aidatını aşmamak ve yasal sınırlar içinde kalmak üzere, Sendika bütçesi gerekleri ve üye işverenin özellikleri göz önünde bulundurularak, Genel Kurulca her bir üye için ayrı ayrı aidat miktarı tespit edilebilir.
 2. Sonradan Sendikaya kayıt olan üyeler yıllık aidatı üyelik tarihinden yılsonuna kadar geçecek süreyle orantılı olarak öderler.
 3. Yıllık aidat def’aten ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebilir. İlk Taksit Ocak ayının, ikinci taksit Temmuz ayının ilk yarısında def’aten ödenir. Sonradan Sendikaya kayıt olan üyeler ise bu aidatı kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde def’aten öderler.

MADDE 30 –    TAHSİLÂT:

Her çeşit gelir tahsilâtı sıra numaralı, Sendika mühürü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi koçanlı makbuz mukabili yapılır. Sendikanın nakdi, bankalarda açtırılacak bir hesapta veya hesaplarda toplanır.

MADDE 31 –    ZAMANINDA ÖDEME YAPILMAMASI:

Yıllık aidatını ve Sendikaya olan sair mali taahhütlerini tespit edilen esaslar dairesinde ve zamanında ödemeyen üyeye yazılı ihbarda bulunur. İhbara rağmen borcun ödenmemesi veya şayanı kabul bir mazeretin bildirilmemesi halinde 6.maddenin II. bendi uygulanır. Borcun gecikme sebebini kabul veya red etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 32 –    HARCAMALAR:

Sendikanın harcamaları tasdikli bütçesi dâhilinde ve mevzuata göre Genel Sekreter tarafından yapılır. Her nevi sarfiyat için müsbit evrak şarttır.

MADDE 33 –    DEMİRBAŞ SATIŞ VE TERKİNİ:

Vergi Usül Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez. Demirbaşların kullanılamayacak derecede yıpranması, bozulması, kırılması veya onarımının ekonomik olmaması, tahsis edildiği hizmetin son bulması, başka bir hizmette kullanılması imkânının kalmaması, doğal afetler ya da gasp, hırsızlık gibi olaylar sonucu işe yaramaz hale gelmesi veya kaybolması gibi sebeplerin vukuunda görevlilerin düzenleyeceği ve sebeplerini kapsayan tutanakla tespitinden sonra Yönetim Kurulu kararıyla terkinleri yapılır.

Yukarıdaki fıkra gereğince terkini yapılacak olan demirbaşlardan satışı mümkün olanların satışı ile demirbaşların terkin dışındaki satışları hakkında Yönetim Kurulu kararında belirlenecek usül ve esaslara göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 34 –

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere işçi sendikalarından çağrı ve teklif veya tespit yazısı alan sendika, üye kamu işverenine bunun bir örneğini 24 saat zarfında göndermek mecburiyetindedir. Üye kamu işvereni de tespit yazısına karşı görüşünü 2 gün, çağrı ve teklife karşı görüşünü ise yazılı olarak 10 gün zarfında sendikaya göndermek zorundadır. Üye kamu işvereni de tespit yazısı, çağrı ve teklif kendisine tebliğ edildiği takdirde, bunları en geç 24 saat zarfında Sendikaya iletir.

Sendika, gerek toplu görüşme esnasında ve gerek toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında üye kamu işvereni veya vekili ile birlikte hareket eder ve sözleşmeyi taraf olarak imzalar.

Toplu iş sözleşmesi çağrısında bulunma isteğinin üye kamu işvereninden gelmesi halinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 35 –

Üye Kamu İşvereni, bağlı olduğu işkolunun ortak ihtiyaç ve menfaatlerinin gerektirdiği çalışma şartları ve ücretler ile ilgili her türlü bilgi ve rakamları ve yönetmelik vesair lüzumlu evrak ve belgeleri ve tekmil mevzuatı talep üzerine Sendikaya zamanında ve doğru olarak vermek mecburiyetindedir.

Bu maksatla, Sendikaya gönderilecek bilgi ve rakamlar Sendikada toplanır.

Üyenin işyerine ait özel bilgi ve rakamlar, Sendika veya üst teşekkül organlarında faal görev ve mevkileri işgal edenler hariç, hiçbir işverene veya vekiline gösterilmez ve açıklanmaz.

Yukarıda fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenlerle bunları teşvik eden Sendika personeline uygulanacak disiplin hükümleri yönetmelikle belirlenir.

Zarar gören üyenin dava hakkı mahfuzdur.

YEDİNCİ BÖLÜM

YÖNETİCİLERİN MAL BİLDİRİMİ

MADDE 36 – (12.12.2013 Değişik):

Yönetim ve Denetleme Kurulları Başkan ve Üyelerinin mal bildirimi hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29.maddesi hükmü uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

BANKA MEVDUATININ ÇEKİLMESİ VE KASADA TUTULACAK NAKİT MİKTARI

MADDE 37 –

 1. Banka mevduatı Sendika Başkanı veya Başkan Vekili ile Genel Sekreterin müşterek imzaları altında çekilir. Genel Sekreterin yokluğu halinde, Başkan veya Başkan Vekili ile Genel Sekreter Yardımcısının müşterek imzaları ile de çekilir.
 2. Zorunlu giderler için Sendika kasasında tutulacak nakit mevcudu, kanuni aylık asgari ücret miktarının 10(on) katını geçemez.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

FESİH VE İNFİSAH HALİNDE MALLARIN DEVRİ

MADDE 38 – (12.12.2013 Değişik):

Sendikanın feshi veya infisahı halinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32.maddesi hükmü uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

KURUCU VE YÖNETİCİ OLMANIN ŞARTLARI, SENDİKANIN KURUCULARI VE İLK GENEL KURULA KADAR KURULUŞU SEVK VE İDARE EDECEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 39- (12.12.2013 Değişik):

I- SENDİKANIN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ OLABİLMENİN ŞARTLARI:

Sendika kurucusu ve yöneticisi olabilmek için; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6. Maddesinde aranan nitelikleri taşımak şarttır.

 

II- SENDİKANIN KURUCULARI:

1- Münir KARALOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreteri

Merkez Mh. Asmalı Villaları Bilano

Yeniköy /  İZMİT

2- Mustafa SARIGÜL

İSU Genel Müdürü

Mehmet Ali Paşa Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Başak Cd. No: 29    İZMİT
3- Recep Bilal ŞENGÜN

İZAYDAŞ  Genel Müdürü

Fatih Mh. Cumhuriyet cd. Onurcan Sitesi No: 21    Yuvacık / İZMİT
4- Fahrettin KANDEMİR

Antikkapı A.Ş. ve Altınnal A.Ş.

Genel Müdürü

Veliahmet Mh. Kertil Tekke Sk. Şencan Apt. No: 46/ 6 İZMİT
5- Gültekin GÖRÜM

Belde A.Ş. Genel Müdürü

Yahya Kaptan Mh. Meltem Sk. F 37  No: 3/5 İZMİT
6- İmad ERDOĞAN

İZGAZ Genel Müdürü

Yahya Kaptan Mh. Tan Sk. F 4  No: 1/17 İZMİT
7- Mehmet ELLİBEŞ

Gölcük Belediye Başkanı

Kavaklı Mh. Yavuz cd. No: 42 Kat: 3 D.5  Gölcük / İZMİT

 

8- Yunus PEHLİVAN

Körfez Belediye Başkanı

Mimar Sinan Mh. Manolya Sk. Türköz Sitesi B Blok Kat 3  D. 3    Körfez / İZMİT
9- İsmail YILDIRIM

Karamürsel Belediye Başkanı

Kayacık Mh. DYA İnönü cd. Yıldırım Apt. A Blok No: 101 D. 1    Karamürsel / İZMİT
10- Halil Vehbi YENİCE

Saraybahçe Belediye Başkanı

Hacı Hızır Mh. Mantar Çeşme Sk. Yenice Apt. No: 10 /1 D. 9    İZMİT
11- Abdullah KÖKTÜRK

Bekirpaşa Belediye Başkanı

Yahya Kaptan Mh. Günbatımı Sk. A 21

No: 5 /17    İZMİT

12- Mahmut CİVELEK

Kullar Belediye Başkanı

Tepecik Mh. Karamürsel Cd. Hacımahmut Sk.  Kat 1 D.1     İZMİT
13- Sebahattin ERSOY

Yazlık Belediye Başkanı

Yazlık Beldesi  Yeni Mh. Bağdat Cd.

Gölcük /  İZMİT

14- Şükrü  KARABACAK

Darıca Belediye Başkanı

Bağlarbaşı Mh. Mekteparka Sk. No: 10

Darıca / İZMİT

 

III- İLK GENEL KURULA KADAR KURULUŞU SEVK VE İDARE EDECEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

1- Münir KARALOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Merkez Mh. Asmalı Villaları Bilano

Yeniköy  / İZMİT

2- Mustafa ÇÖPOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  Teftiş Kurulu Başkanı

Mimar Sinan Mh. Manolya Sk. Türköz Sitesi C Blok D. 40 Körfez / İZMİT
3- Mustafa SARIGÜL

İSU Genel Müdürü

Mehmet Ali Paşa Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Başak Cd. No: 29   İZMİT

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

MADDE 40- (20.12.2014 Değişik):

İşbu Tüzük Sendikanın, Tüzel Kişilik kazanma tarihi olan 25 / 07 / 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Tüzük’ün I.Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilen 2,11,15,16,20,21,22. Maddeler 10.12.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Tüzük’ün III. Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilen 7,19,25,26. Maddeler 17.12.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Tüzük’ün III. Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilen 2,5,9,36,38,39,40. Maddeler 12.12.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Tüzük’ün IV. Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilen 5, 6, 8, 11, 15, 21,40. Maddeler 20.12.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

ONİKİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME

MADDE 41-

İşbu Tüzük hükümlerini Sendika Yönetim Kurulu yürütür.

 

  Zeki TOÇOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 
Mustafa ÇÖPOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan BAYRAM

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Burhanettin ÇOBAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan KÖŞKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü KARABACAK

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ana Tüzüğü indirmek için tıklayınız