Author Archives: editor

 1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun için yorumlar kapalı


  Türkiye’nin Küresel güçlere, emperyalist sömürücülere karşı tüm dünya halkları için örnek mücadelesini ve şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm halkımıza kutlu olmasını temenni ediyoruz.

  Mustafa ÇÖPOĞLU
  Yerelsen Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 2. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun için yorumlar kapalı

  Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin refah seviyesine alın terini dökerek katkı sağlayan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Dünyadaki tüm emekçiler için dostluk, dayanışma ve birliği ifade eden 1 Mayıs’ın önemini toplumun her kesiminden bireyler olarak biliyoruz.

  Mustafa ÇÖPOĞLU
  Yerelsen Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun için yorumlar kapalı

  Milletimizin hür iradesini ve bağımsızlığının sembolü olan TBMM’nin kuruluşunu, Türkiye’de ve dünyanın her tarafındaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 23 Nisan’ın bu vesileyle başta Filistin’deki soykırımın durmasını, dünya ölçeğinde ve ülkemizde savaşlar, yoksulluk gibi sorunlarla mücadele eden başta çocuklar olmak üzere herkes için bir moral ve sevinç kaynağı olmasını yürekten diliyoruz.

  Mustafa ÇÖPOĞLU
  Yerelsen Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 4. 2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

  2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı için yorumlar kapalı

  2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

  2024 yılında kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemenin üst sınırı 35.058,58 TL olarak açıklandı!

  2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 TL’dir.

  2024 Kıdem Tazminatı Tavanı İle İlgili Genelge;

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

  Sayı: 27998389-010.06.02-2774790

  Konu: Mali ve Sosyal Haklar

  Tarih: 05/01/2024

  GENELGE (Sıra No: 1)

  1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL’dir.

  1- Bilindiği üzere, 3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 31/8/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

  “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”

  hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, 1/1/2024-30/6/2024 döneminde geçerli olmak üzere;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,760871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (11,909083), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,241297) olarak belirlenmiştir.
  2. b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 41.644,40 TL’ye yükseltilmiştir.
  3. c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 37.125,05 TL’ye yükseltilmiştir.

  ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2023 tarihli ve 2298391 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %49,25 oranında artırılmıştır.

  1. d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %49,25 oranında artırılmıştır.
  2. e) Çeşitli statülerde 2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2024 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %49,25 oranında artırılmıştır.
  3. f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararaekli listede gösterilen grupların 31/12/2023 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %49,25 oranında artırılmıştır.
  4. g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2023 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %49,25 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

  ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 75.782,69 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %49,25 oranında artırılmıştır.

  2- 1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL’dir.

  3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2024 tarihi itibarıyla 47.440,35 TL’dir.

  Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2024-14/1/2024 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

  Gereğini arz / rica ederim.

  MehmetaŞİMŞEK
  Hazine ve Maliye Bakanı

 5. Karapürçek’te İmzalar Atıldı

  Karapürçek’te İmzalar Atıldı için yorumlar kapalı

  Yerelsen’in üyeleri arasında yer alan Karapürçek Belediye Başkanlığı ve Karapürçek Karbel A.Ş.  işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 29.01.2024 tarihinde bağıtlandı. Yerelsen’in temaslarıyla başlayan görüşmelere Karapürçek Belediye Başkanlığı ve Karapürçek Karbel A.Ş.’yi temsilen Yerelsen TİS Grup Başkanı Murat ASLAN ve TİS Uzmanları Melikenur MİDİLLİ SORAN ile İsmail BAYRAM katıldı. Görüşmelere işçi tarafını temsilen ise Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı ve diğer şube temsilcileri katıldı.

  Yapılan görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanıp imzaların atılmasının ardından Karapürçek Belediye Başkanı Orhan YILDIRIM yeni dönem için imzalanan toplu iş sözleşmelerinin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca masada bitmesinin de kendilerini memnun ettiğinin altını çizdi.

 6. Tokat Belediyesi’nde Mutabakat Sağlandı

  Tokat Belediyesi’nde Mutabakat Sağlandı için yorumlar kapalı

  Yerelsen’in üyeleri arasında yer alan Tokat Belediye Başkanlığı işyerinde Toplu İş Sözleşmesi 27.01.2024 tarihinde imzalandı. Yerelsen’in temaslarıyla başlayan toplantıya Tokat Belediye Başkanlığını temsilen Yerelsen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan TENLİK ve Yerelsen TİS Uzmanı İsmail BAYRAM katıldı.

  Görüşmelere işçi tarafını temsilen ise Hizmet-İş Tokat Şube Başkanı ve diğer şube temsilcileri katıldı. Yapılan görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanıp imzaların atılmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp EROĞLU dönem için imzalanan toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca masada bitmesinin de kendilerini memnun ettiğinin altını çizdi.

 7. Pınarhisar Ltd. Şti.’de Sözleşme İmzalandı

  Pınarhisar Ltd. Şti.’de Sözleşme İmzalandı için yorumlar kapalı

  Yerelsen’in üyeleri arasında yer alan Pınarhisar Belediyesi LTD.ŞTİ.  işyerinde Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.01.2024 tarihinde bağıtlandı. Yerelsen’in temaslarıyla başlayan toplantıya Pınarhisar Belediyesi LTD.ŞTİ. yi temsilen Yerelsen TİS Grup Başkanı Murat ASLAN ve Yerelsen TİS Uzmanı İsmail BAYRAM katıldı.

  Görüşmelere işçi tarafını temsilen ise Hizmet-İş Trakya Şube Başkanı ve diğer şube temsilcileri katıldı. Yapılan görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanıp imzaların atılmasının ardından Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan TALAY yeni dönem için imzalanan toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca masada bitmesinin de kendilerini memnun ettiğinin altını çizdi.

 8. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

  Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun için yorumlar kapalı

  Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye yüzyılını büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Özgürlük için mücadelenin ne denli kıymetli olduğunu hatırlatan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin 100. yılında aziz milletimizin gurur ve heyecanını temsil ediyor.

  Bu vesileyle 100. yılında Cumhuriyetimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor, bağımsızlık için mücadele vermiş ve bu uğurda büyük fedakarlıklar göstermiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

  Yerelsen Genel Başkanı
  Ekrem YÜCE

 9. İsrail Saldırılarını Kınıyoruz

  İsrail Saldırılarını Kınıyoruz için yorumlar kapalı

  Gazze’de yaşanan insanlık dışı vahşi saldırıları elem ve endişe ile takip ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine sıkıştırılmış 2 milyondan fazla insana karşı savaş suçları kapsamına girecek eylemler dahil hiçbir hukuki ilke tanımadan gerçekleştirdiği saldırılara hergün yenilerini ekliyor. Yapılan son saldırıda bir hastanenin hedef alınması ve gerek hastanede tedavi altında olanlar, gerekse hastane bahçesinde güvenli bölge olduğu için toplanan sivillerin hunharca katledilmesi kabul edilemez.

  Yapılan bu saldırıları YERELSEN olarak kınadığımızı belirtiyor, tüm dünyanın İsrail vahşetini bir an önce durdurması için gereken bütün adımları atmasını temenni ediyoruz.

  Ekrem YÜCE
  YERELSEN Genel Başkanı