YERELSEN’DE ARAYIN:

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 03.06.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ 15/02/2012-14/02/2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET – İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1.  TARAFLAR  VE TANIMLAR

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN ÜYESİ OLDUĞU YERELSEN  (YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI) ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)’dır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

1) CANİK Belediye Başkanlığı “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”,

2) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”,

3) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – YERELSEN

4) İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

5) Ekleri ile birlikte bu Toplu İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”,

6) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “İŞYERİ”,

7) Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”,

8) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ”, olarak anılacaktır.

 

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi 3 yıl olup,  15/02/2012 tarihinde yürürlüğe girer; 14/02/2015 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş Sendikası üyelerini kapsar.

 

MADDE-4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelyevm usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlük tarihi ile sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlük tarihi ile dayanışma ile yararlanmak için müracaat ettikleri tarihler arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.

d) Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dâhil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin  hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi olarak devam eder.

 

MADDE-5. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI

Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; İş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağlılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak, Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE-6. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren gerek Borçlar Kanununun 316-317.maddelerinde öngörülen “Umumi Mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dâhil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu Toplu İş Sözleşmesinin çalışma süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.

 

MADDE-7. SENDİKAL FAALİYETLER

A- Sendikal Faaliyet

1) Sendika ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. yetkili sendikanın  sendikal faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, Toplu İş Sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

 

            MADDE-8. SENDİKAL İZİNLER

a) Yönetici İzinleri;

Sendika Şube Başkanı ve Yöneticilerine toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sendikal görevlerini ifa edebilmeleri için yılda 48 işgünü ücretli sendikal izin verilir. Bu izin yıllık izinden mahsup edilemez.

b) Baş Temsilci İzni;

Sendika Baş Temsilcisine Temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada 4 saat ücretli sendikal izin verilir.

Baş Temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubenin yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilir.

c) Temsilci İzinleri;

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak üzere yerine getirirler. Temsilcinin seçiminde, sendikal faaliyet sebebi ile işlerin aksatılmamasına özen gösterilir.

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 2 saat ücretli sendikal izin verilir.

d) Diğer İzinler;

Sendika temsilcisi ve görevlilerine, kadın komitesi, kültür sanat komitesi başkan ve üyelerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 20 gün ücretli izin verilir. Bu izinler her bir temsilci için olmayıp, tüm temsilci ve görevliler içindir.

Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, Genel Kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 (üç) gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan her hangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin, yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.

 

           MADDE-9. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Hizmet-İş Sendikası işyerinde çalışan üyeleri arasından aşağıda gösterilen esaslar dâhilinde bir baştemsilci olmak üzere her işyeri için;

a) 1-50 işçiye kadar        : 1
b) 51-100 işçiye kadar    : 2  işyeri sendika temsilcisi atanır.

İlgili kanun maddesi ve yerleşik yargı kararları gereğince işletme söz konusu olduğunda yukarıdaki kural işletmeye bağlı her iş yeri için ayrı ayrı uygulanır.

İşyerlerinin isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak, işyerlerinin birleştirilmesi, bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

 

            MADDE-10. SENDİKADA GÖREV ALANLARIN TEMİNATI

a) Hizmet-İş Sendikasının bütün kademelerinde görevli yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, işyeri sendika baştemsilcisi ile temsilcilerin iş sözleşmesi   sendikanın yetkisi devam ettiği sürece fesih edilemez, rızası alınmadan işi ve işyeri değiştirilemez. Toplu İş Sözleşmesine bağlı çalışmaları yüzünden cezalandırılamaz.

b) İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

c) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

d) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

 

            MADDE 11) SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

İşçiler Hizmet-İş Sendikasına üye olmaları, Hizmet-İş Sendikasının veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, Hizmet-İş Sendikasına üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, çalışma süresinin belirlenmesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz.

Toplu İş Sözleşmesi ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye, daimi işçi karşısında geçici işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

İşveren, bu maddeye aykırı olarak işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı İş Kanunun 18., 19., 20. ve 21.madde hükümleri uygulanır. 6356 sayılı Sendikalar Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

 

MADDE-12. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER

Hizmet-İş Sendikası üyeleriyle temas sağlama, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden izin almak kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır.

 

MADDE-13.  TEMSİLCİ ODASI VE İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası; İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için imkan dahilinde işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda İşveren bir ücret talebinde bulunamaz.

b) İlan Tahtası; İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir.

 

MADDE-14. AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 1 ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabına herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın yatırmak kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı olduğu şubeye,bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına bir ay içerisinde yatırmak zorundadır.

 

MADDE-15. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

İşveren, sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda düzenli olarak sendikaya gönderir.

 

 

 

MADDE-16. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA:

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam 4 ayı geçemez. İşçinin 4 aydan fazla süre ile başka bir işyerine gönderilmesi halinde disiplin kurulu kararı alınır.

Daimi nakillerde 4857/22. madde hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.

 

MADDE-18. DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tensikat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.

 

MADDE-19. ASKERLİK HİZMETİ NEDENİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA

a)    Bu  konuda 4857 sayılı yasanın 31. maddesi hükümleri uygulanır.

b)    Muvazzaf  askerlik nedeniyle ayrılan işçiye  600,00 TL askerlik yardımı yapılır.

 

MADDE-20. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-21. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi Pazar günü tatil olmak üzere 45 saattir. Bu süre aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir.  Bu 45 saatlik süre haftada en fazla 6 işgününe bölünerek işverence düzenlenir.

 

MADDE-22. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup ta çalışmadığı süreler,

e) İşçilerin sendikal izinli olarak geçirdiği süreler.

 

MADDE-23. İŞÇİ ALMADA USUL

İşçi alımında mevzuat hükümleri uygulanır. Aşağıda belirtilenlere öncelik tanınır;

a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tensikata tabi tutulanlar,

b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup ta iyileşmesini müteakip işverene müracaat edenler,

c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır.

d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malûl kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır.

 

MADDE-24.  İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER VE İŞE DÖNME HAKKI

1. Gözlem altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

2. Gözaltında geçen süre sonunda işçi tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

  1. Tutukluluğun

a)    Kovuşturmaya yer olmadığı,

b)    Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c)    Beraat kararı verilmesi,

d)    Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,

Nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

4. Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5.fıkranın  (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5.   Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden

a)    6 ay ve daha az ceza alan,

b)  6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle, 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6. Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine,Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

7. İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk halinin sona ermesi şartıyla;

a)Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b) Ehliyetlerin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

 

MADDE-25. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinin gerekçesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. (4857 sayılı yasanın 24 ve 25. maddeleri dışında Disiplin kurulu kararı olmadan işçi işten çıkarılamaz.) Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20. ve 21.madde hükümleri uygulanır. İşçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

 

MADDE-26. TENKİSATTA USUL

Bu konuda  yasa hükümleri uygulanır.

MADDE-27. BİLDİRİM ÖNELLERİ

a)İş sözleşmelerinin feshinden önce durumun işçiye yazılı bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,

İşi 6 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 12 hafta sonra,

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 15 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

İş sözleşmesini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan aynen yararlanır.

 

MADDE-28. YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında, işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde iş sözleşmesinin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE-29. KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

1) Kıdem Tazminatı; İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 60 gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi;

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa  yasal hükümlere uygun olarak hesaplanır.

 

            MADDE-30. İZİNLER

A )Yıllık Ücretli İzinler; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a) Hizmet 1-5 yıl olanlara  20  gün,

b) Hizmeti 5-10 yıl olanlara   26  gün,

c) Hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara 32  gün ücretli izin verilir.

d) Ücretli izine rastlayan genel tatil, hafta tatili (pazar günü), ulusal bayram ve dini bayram günleri ile raporlu geçirilen süreler izin sürelerinden sayılmaz.

e) Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

f) İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

B ) Ücretsiz Mazeret İzni; İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 180 güne kadar ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

C ) Ücretli Sosyal İzinler; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikâh veya düğün törenlerinden birinde 10 (on) işgünü,

2) İşçinin çocuklarının evlenme törenlerinde 3 (üç) işgünü ücretli izin verilir.

3) Eşi doğum yapan işçiye 3 (üç) işgünü,

4) İşyerinde çalışan hamile kadın işçilere doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta ücretli izin verilir.

5) Ana, Baba, eş, kardeş ile öz veya bakımları kendine ait olan üvey çocuklarının ölümü halinde 5 (beş) işgünü,

6) İşçinin dedesi,  Babaanne, Anneanne,  Kayınpeder, Amca, Dayı, Hala, Kayınbirader, Teyze, Kayınvalidenin ölümü halinde 1 (bir) işgünü,

7) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki işçinin; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacaktır.

8) İşyerinde çalışan işçilerden birini ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli mazeret izni verilir.

9) Tabii afetlere maruz kalanlara 10 (on) işgünü izin verilir.

10) İşveren işçinin kendi ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya dışı yerler için ücretsiz cenaze arabası tahsis eder.

Sosyal izin kullananlar izin sonunda mazeretlerini ilgili makamdan (kaymakam, tabip raporu, muhtar vs.) aldıkları vesika ile 15 gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

MADDE-31. AİLE VE ÇOCUK YARDIMI

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilere Devlet Memurlarına  yapılan usul, esas ve miktarda  Aile Yardımı net olarak ödenir. Bu yardım artarsa işçilere de aynı oranda ödenir.

İşveren işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere çocuk adedine bakılmaksızın her çocuk için ayda Devlet memurlarına ödenen miktar ve tutarda çocuk yardımı yapılır. Bu yardım artarsa işçilere de aynı oranda ödenir.

 

MADDE-32. YEMEK VE SOSYAL YARDIM

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günlere bakılmaksızın aylık 354,90 TL yemek ve sosyal yardım yapılır.

Bu yardım sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu yardım sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-33. TEMİZLİK YARDIMI

İşyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden fiili olarak temizlik işlerinde çalışan işçilere 15/02/2012 tarihinden itibaren beher gün için günlük 1,55 TL temizlik yardımı yapılır.

Bu yardım sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu yardım sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-34. İŞ RİSKİ TAZMİNATI

İşçilere çalıştıkları her gün için aşağıdaki esaslara göre iş riski ödemesi yapılır.

a) Şoförler, ve ustalara 15/02/2012 tarihinden itibaren fiilen çalıştıkları günlerde brüt 1,65 TL ödeme yapılır.

b) İş makinası operatörü ve kontrolöre 15/02/2012 tarihinden itibaren fiilen çalıştıkları günlerde brüt 2,50 TL ödenir.

c) Vasıflı işçiler ve puantörlere fiilen çalışılan günlerde 1,00 TL ödeme yapılır.

Bu ödemeler sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödemeler sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-35.ÖĞRENİM YARDIMI

İşçinin Samsun Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Yüksek okullarda okuyan (açıköğretimde okuyanlar hariç) beher çocuğu için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren her yılın Ekim ayı bordrosunda 600,00 TL,

Samsun Büyükşehir Belediye sınırları dışında  bulunan (yurt genelinde) Yüksek okullarda okuyan (açıköğretimde okuyanlar hariç) beher çocuğu için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren her yılın Ekim ayı bordrosunda 800,00 TL tahsil yardımı yapılır. Ancak işçi çocuğunun yüksek okulda okuduğunu her yıl belgelemek zorundadır.

Bu ödeme sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-36. KORUYUCU EŞYA YARDIMI

İşveren; yaptıkları işin niteliği dikkate alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği gereği gereken iş elbisesi ve koruyucu malzemeyi işçiye işyerinde giymek üzere verir. Bu eşyalar işçinin kendi malı olmayıp demirbaş koruyucu eşyadır. Bu eşyalar için miat söz konusu olamaz. İşçiler kendisine emanet edilen bu demirbaş ve koruyucu eşyaları azami dikkat ve ihtimamla kullanmak ve korumak zorundadır. Bu eşyalar iş haricinde veya işçinin özel işinde kesinlikle kullanılamaz. İşveren demirbaş ve koruyucu eşyayı her yıl eskisini bir tutanakla teslim alarak değiştirip yenisini vermekle yükümlüdür. Değişiklik durumu işçinin talebi ve işverenin ihtiyaç görmesi halinde gerçekleşir.

 

MADDE-37. EVLENME YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde       nikah belgesini ibraz etmesi şartıyla 650,00 TL evlenme yardımı yapılır.

Bu ödeme sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-38. DOĞUM YARDIMI

İşçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye 600,00 TL doğum yardımı yapılır.

Çocuğun canlı doğup doğum belgesi alındıktan sonra şu veya bu sebeple vefat etmesi halinde doğum ve ölüm yardımlarının her ikisi de ödenir. Bebeğin ölü doğması halinde sadece ölüm yardımı yapılır.

Bu ödeme sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-39. HASTALIK YARDIMI

a) Hastalık nedeniyle istirahatlı bulunan işçilerin, SGK tarafından ödeme yapılmayan günler için ücretleri ve diğer günler için ücretleri ile diğer ödemeler işverence ödenir. Diğer günler için işçiye SGK’ca ödenen meblağı işçi belediye veznesine yatırır ve SGK belgesini işverene verir. İşveren işçinin bu süreye ilişkin ücretini tüm sosyal hak ve sosyal yardımlarıyla birlikte tam olarak öder. İşveren ayrıca işçinin bu günlere ilişkin SGK primlerini eksiksiz yatırır.

b) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

 

MADDE-40. TABİİ AFET YARDIMI

İşveren sendika üyesi işçilerden yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zarara göre, 4.000,00 TL’ye kadar tabii afet yardımı yapar.

Bu yardım komisyonca takdir edilir.( Bu komisyon iki işveren, iki sendika temsilcisinden oluşarak müştereken zarar raporu hazırlar ve encümene sunar.

Bu ödeme sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

MADDE-41. ÖLÜM YARDIMI

a) İşçinin iş kazası sonucu ölümünde 2.500,00 TL, İşçinin normal ölümünde, 800,00 TL,

b) Eşinin ölümü halinde 500,00 TL

d) İşçinin anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde 500,00 TL ölüm yardımı yapılır.

Bu ödeme sözleşmenin 2. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayda  ise 15.08.2013 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

Bu ödeme sözleşmenin 3. Yılı 1. Altı ayında, 15.02.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında, 2. altı ayında  ise 15.08.2014 tarihinden itibaren % 5 oranında artırılarak ödenir.

 

MADDE-42. KREŞ, ANAOKULU VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA

a) Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ve anaokullarında işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda Belediye çalışan diğer personele uygulanan hükümler aynen işçi çocukları içinde uygulanır.

b) Sendika, Belediyelerle işbirliği yaparak, doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye Sağlık Daireleri Sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

c) İşçiler, işverenin düzenlediği tüm sanat, kültür ve sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanırlar.

 

MADDE-43. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın on beşinde banka aracılığıyla ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

MADDE-44. ÜCRET ZAMMI

A) 1. YIL ÜCRET ZAMMI

Canik Belediye Encümeninin 11.04.2012 tarih ve 2012/201 sayılı kararı ile düzenlenen Taraf sendika üyesi işçi ücret artışları 15.02.2012-14.02.2013 dönemine ait ücret zammı olarak kabul edilmiştir.

B)  2. YIL ÜCRET ZAMMI

            2.YIL 1. ALTI AY ÜCRET ZAMMI 

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/02/2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/02/2013 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

            2.YIL 2. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/08/2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/08/2013 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

C) 3. YIL ÜCRET ZAMMI

            3.YIL 1. ALTI AY ÜCRET ZAMMI 

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/02/2014 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/02/2014 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

            3.YIL 2. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

Taraf sendika üyesi işçilerin 14/08/2014 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyelerine 15/08/2014 tarihinden itibaren % 5 (yüzdebeş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

 

MADDE-45. FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ

Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmalar, işçiler arasında hakkaniyet esaslarına göre ve aynı unvandaki işçiler arasından sırayla yaptırılır. Yapılacak her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin % 50 fazlasıdır.

Fazla çalışma ücretleri aylık ücretleri ile birlikte her ayın 15’inde ödenir.

 

 

 

MADDE-46. GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ

Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 30 zamlı ödenir.(Vardiyalı çalışanlar bu maddeden yararlanamaz.)

 

            MADDE 47) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

I) Normal çalışma yapılan işyerleri için Pazar günü hafta tatilidir (Vardiyalı çalışma hariç). Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre Pazar günü çalıştırılan işçilere  2 ilave yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı işçilerin hafta tatili çalıştıkları 6. günü takip eden 7. gündür. Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I. Bent hükmü uygulanır.

            III) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için  2 ilave yevmiye  ödenir.

Bu günlerde fazla çalışma yaptırılması halinde fazla çalışmaya ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 

MADDE-48. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE
Taraf sendika üyesi işçilere;

A) 6772 sayılı kanun gereği 52 günlük ücreti tutarında ilave tediye verilir ve bu İlave Tediye Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ödenir.

            B) Hizmet-İş Sendikasına üye işçilere yılda  60 günlük ücretleri tutarında  ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler (60/12=5 günlük) her ay maaş bordrosunda ayrı sütunda gösterilmek üzere 5 yevmiye olarak maaşla birlikte ödenir.

 

MADDE-49. HARCIRAHLAR

Belediye hizmetleri sebebiyle idare tarafından il sınırları dışına gönderilen işçilerin 6245 sayılı harcırah kanununun bütçe kanunu ile belirtilmiş olan azami miktarı kadar harcırah ödenir.

 

            MADDE-50. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında 6331 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-51. İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE-52. HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ

A)   Hasar ve Tespit Komisyonun Teşekkülü:

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur. Bu komisyonda,

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi,

c)Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazıl isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarında uzman bir kişinin tayini işverence istenir. Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için işveren bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye işverence 3 işgünü izin verilir.

 

 

B) Hasar ve Tespit Tutanağının Niteliği:

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

C) Hasar Bedelinin Kesinti ve Ödeme Şekli:

Trafik kazası sonucu husule gelen maddi hasar ve tazminatların hasar ve zarar komisyonunca yapılan tespit sonucu veya idari ve adli mercilerce yapılan tespit sonucu suç nispetine göre şoföre isabet eden miktarın % 40’ı işveren tarafından işletme masrafı olarak ödenir. Üçüncü kişilere ödenecek hasar ve tazminatlarda da bu yol uygulanır. Böylece işveren de mal sahibi olarak sorumluluğa katkıda bulunur.

Trafik kazası teknik arızadan veya buzlanma, kar ve yağmur nedeni ile bir kayma sonucu veya şoförün önlemesine imkan olmayan nedenlerle veya araç ve iş makinalarının trafik mevzuatı ve iş güvenliği hükümlerine aykırı kullandırılmasından dolayı ileri gelmişse hasar ve tazminatın tamamını işveren karşılar. Ancak, bu halde şoförün ve operatörün kendisine düşen tedbirleri almış olması ve gerekli dikkati göstermiş olması şarttır.

 

MADDE-53. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeleri bulundurur.

 

MADDE-54. DİSİPLİN KURULU

a) Belediye Başkanlıklarında disipline ilişkin konularda karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini sendika ve diğer iki üyesini de işveren tayin eder. Aynı sayıda yedek üyeler taraflarca tespit edilir. Disiplin Kurulu başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

b) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personeli ile diğer gereksinimleri sağlar.

c) Disiplin Kuruluna sevk işlemi her iki tarafça da yapılabilir.  Disiplin Kurulu başkanının beş gün önce yapacağı yazılı çağrısı üzerine en az üç üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Yapılan yazılı çağrıya rağmen sendika temsilcileri kurula katılmaz ise işveren temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verilir.  Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Fakat bunların oy hakları yoktur. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir. Disiplin Kurulu kararları kesindir. Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısı kurul kararını 5 gün içerisinde onaylar. Aksi halde karar düşer ve işçiye ceza verilemez.

d) Disiplini bozan fiillere işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak (tekerrür sırasına göre) ceza verilir. Bu cezalar dışında ceza verilemez. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir. Disiplini bozan bir fiile verilecek o fiilin karşılığı olan cezalar sırasıyla uygulanır.

e) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

1) İhtar, işçiyi görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. İşçinin siciline geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

2) Gündelik kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

3) İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir. Disiplin Kurulunca bu cezaya salt çoğunlukla karar verilir.

f) Disiplin kovuşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren/işveren vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

g) 1. Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (7) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2. Sevke yetkili makam, soruşturma, belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 işgünü içinde kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde disiplin kurulunca işçide dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması mutlak zorunludur. İşçinin yazılı savunması alınmaksızın verilen cezalar geçersizdir. İşçi savunmadan kaçınırsa toplanan delillerle yetinilir.

3. Disiplin Kurulu, belgelerin kurula sevkini müteakip genel olarak 10 gün içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

h) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı fiili işlemesi halinde ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla takdir
olunur. 1 yıl içinde 3 defa ceza alan bir işçinin aynı yıl içinde 4 fiili için ceza gerektiğinde bu fiil için verilmesi icap eden ceza, evvelki fiillerin nitelikleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe takdir olunur.

ı) Disiplin kurulunca verilen karar, işçinin işten çıkarılmasına ilişkinse disiplin kurulu kararının feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren 6 işgünü geçtikten sonra iş sözleşmesinin feshi salâhiyeti kullanılamaz.

j) Kurur kararları genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarına tebellüğden sakınması veya kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ve ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder. İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeni tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal hasta hanede yatan işçiye hasta haneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır. Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçiye (ihtar cezası hariç) cezası verilemez.

 

MADDE-55. EĞİTİM

a) Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlığını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak, eğitim toplantıları düzenler.

Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir. İşveren, işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurar.

b) İşveren tarafından düzenlenecek seminer, konferans ve bütün etkinliklere davet edilen her personel geçerli mazereti olmadığı takdirde(rapor,izin vb.) katılmak zorundadır.

 

MADDE-56. DİNİ GÖREVLERİN İFASI

TC. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. İşçilerin talepleri halinde Hacc’a gitmek isteyenlere 2 ay, Umre’ye gitmek isteyen işçileri ise 1 ay ücretsiz izin verilir.

 

MADDE-57.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ:

Toplu İş Sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri alır. İşbu Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenmeye hususlar hakkında mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. İşbu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                                 TEKERRÜR SAYISINA GÖRE
1          2           3           4           5
1. Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelme    İhtar    1 Yev.      2 Yev.    3 Yev.    4-5 Yevmiye
2. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi
bir tatil gününü takip eden 3.işgünü işe gelmemek    3 Yev.        4-5 Yev.    İHRAÇ
3. Bir ay içinde mazeretsiz herhangi bir tatil günün takip
eden 4.işgünü veya ardı ardına 5 işgünü işe gelmemek    İHRAÇ
4. İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak    İHTAR        1 Yev.    2 Yev.    3 Yev.        4-5 Yevmiye
5. Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek    İHTAR        2 Yev.    3 Yev.    4-5 Yev.
6. Görevine sarhoş gelmek.    İHRAÇ
7. İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu
madde kullanmak.    İHRAÇ
8. İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp
özel işlerle meşgul olmak.    1 Yev.        2 Yev.    3 Yev.    4-5 Yevmiye
9. İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere
meşgul etmek.    İHTAR        1 Yev.    2 Yev.    3 Yev.         4-5 Yevmiye
10. İş saatinde uyumak.    2 Yev.        3 Yev.    4-5 Yev.    İHRAÇ
11. İşyerinde ve iş esnasında amirlerine
Hürmetsizlik etmek    İHTAR        2 Yev.    3 Yev.    4-5 Yevmiye
12. İşyerinde veya iş esnasında amirlerine
hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek    4-5 Yev.      İHRAÇ
13. İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına
veya iş sahiplerine hakaret veya tehdit etmek  4-5 Yev.    İHRAÇ
14. Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili
olarak verilen emir ve işleri yapmamak.    3 Yev.        4-5 Yev.    İHRAÇ
15. Rüşvet almak,  vermek.    İHRAÇ
16. Gizli tutulması gereken göreve müteallik
sırları ifşa etmek.    3 Yev.        İHRAÇ
17. İşyerinde kavga etmek, kavga
çıkmasına sebebiyet vermek    3 Yev.        4-5 Yev.    İHRAÇ
18. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs etmek    İHRAÇ
19. İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği
yüzünden yangına sebebiyet vermek    3-5 Yev.       İHRAÇ
20. Kendisine teslim edilen alet ve malzemeyi iyi
koruyamayarak kaybına, bozulmasına sebebiyet vermek;
1) 30 günlük ücret tutarını aşmamak kaydıyla işçinin;
a) İhmali halinde    İHTAR        1 Yev.    2 Yev.    3 Yev.    4-5 Yevmiye
b) Kasti halinde     4-5 Yev.      İHRAÇ
2) 30 günlük tutarını aşan hallerde işçinin,
a) İhmali halinde    3 Yev.        4-5 Yev.    İHRAÇ
b) Kastı halinde    4-5 Yev.      İHRAÇ
21. İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen
faaliyetini durdurmak amacı ile sabotaja teşebbüs
etmek, teşvik etmek, sabotaj yapmak    İHRAÇ
22. İşyerinde kumar oynamak, oynatmak    İHRAÇ
23. Amirleri, işyeri mensupları ve mahiyeti
hakkında yalan veya yanlış şaibeler çıkarmak
asılsız ihbar, şikayetlerde bulunmak,  hakikate
uygun olmayan bilgi vermek veya beyanda
bulunmak suretiyle işçinin işvereni  yanıltması    İHRAÇ

 

 

24. Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak
sahte belge düzenlemek    İHRAÇ
25. İşe gelmeyen işçinin yerine imza atmak,
kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi göstermek    3 Yev.    4-5 Yevmiye İHRAÇ

 

İşbu Toplu İş Sözleşmesi 57 Asıl Madde ile Disiplin Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca 03.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                           İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

 

Osman GENÇ                                                                                  Fatih GÜZEL

CANİK Belediye Başkanı                                                      Hizmet-İş Samsun İl Başkanı

 

 

Av. Mümtaz UZUN                                                               Erol KOÇHAN

Yerelsen Genel Sekreteri                                                     İl Muhasibi

 

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

 

Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

 

İsmail DİNÇARSLAN

İnsan Kaynakları ve Eğit. Müd.