YERELSEN’DE ARAYIN:

DARIÇAYIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 10.06.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15.02.2013- 31.03.2014 TARAF İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYE– İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI:

Bu toplu iş sözleşmesi; üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak geleceği güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içinde halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

 

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR:

A)  TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; Darıçayırı Belediye Başkanlığının üyesi bulunduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası-BELEDİYE-İŞ’tir.

B)   TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

Darıçayırı Belediye Başkanlığı ve bağlı işyerleri “İŞYERİ”

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN”

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ” denir.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası-BELEDİYE-İŞ “SENDİKA”

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere; “İŞÇİ-ÜYE”

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile BELEDİYE-İŞ Sendikası müştereken kullanıldığında; “TARAFLAR”, tek başlarına kullanıldıklarında “TARAF”

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte ; “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDDE 2) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu Toplu-İş Sözleşmesi 15.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.03.2014 tarihinde sona ermek üzere 1 yıl 45 gün (Bir yıl kırk beş gün) sürelidir.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI

A) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

I) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak işkolları yönetmeliğinin genel işler işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini oluşturan iş organizasyonunu kapsar.

II) Şahıs yönünden; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2/3. maddesine göre işçi sayılanlardan sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu toplu iş sözleşmesi kapsamı içindedir.

 B)SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu Toplu İş Sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

a) Sözleşmenin imzalanması tarihinde sendikaya üye bulunanlar, yürürlük tarihinden, Sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten,

b) İmza tarihi ile yürürlük tarihi arasında üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren,

c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren işçiler de, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar çalıştıkları süre kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

d) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

 

 

 

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

A)  İşveren; hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Belediye-İş Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın durumu işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Sendikanın yazılı bildiriminin üzerinden Bir ay geçmesine rağmen uygulamaya son verilmezse, bu hak ve yararlar münhasıran o işverenin işyerinde çalışan sendikalı işçilere de uygulanır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ:

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş akitlerinin, işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE 6) SENDİKAL FAALİYETLERE OLANAK SAĞLAMAK:

A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri önceden haber vererek iş saatleri içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, işyeri yetkilileri ile görüşürler.

B) Sendika ve şube yöneticileri önceden izin almak ve işi aksatmamak kaydıyla iş saatleri içerisinde işçilerle kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. Bu konuda işveren yöneticilere her türlü kolaylığı gösterir.

 

MADDE 7) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI:

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile işveren arasındaki diyaloğu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili veya temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, sendika işyerinde çalışan üyeleri arasından, İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise, 1; 51-100 arasında ise, 2 temsilci seçilmesini sağlar.

İşyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baş temsilci olarak sendika tarafından tayin edilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. Ayrıca çalışmalarını sürdürmesi amacı ile işyerinin uygun bir yerinde olanak varsa lokal içinde bir temsilcilik odası temin eder.

A) İşverence temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap, paralel telefon, bir daktilo, duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurulur.

B) İşveren, lokal içerisinde 100×200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurur. Bu ilan tahtasına asılacak her türlü ilan, bildiri, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulunması zorunludur.

MADDE 8) SENDİKA TEMSİLCİ VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER:

A-   BAŞTEMSİLCİ İZNİ:

Sendika Baş temsilcisine, temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 4 (dört) saat izin verilir.

Baş temsilciler seçildikleri veya atandıkları işyerinde ve devamlı gündüz vardiyasında çalıştırılır.

Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika veya şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilirler.

Baş temsilci mühim ve acil vakalarda günün her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilirler, bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Şu kadar ki olay yerine gelen Baş temsilcide iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır.

 

 

B) DİĞER İZİNLER:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki şekle göre ücretli izin verilir.

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                              YILLIK TOPLAM ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

01-50 işçi çalıştıran işyerinde                                    25 gün,

51-100 işçi çalıştıran işyerinde                                              35 gün,

100’ den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının % 10’ u kadar gün.

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının

% 5’ inden fazla ayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

            C) Sendika Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine yılda toplam 30 gün ücretli izin ayrıca verilir. İşbu izin ilgili şube tarafından da talep edilebilir.

 

            MADDE 9) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCELERİ:

            a) Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticiler, işyeri baş temsilcileri ve temsilcileri sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında işyeri değiştirilemez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapılamaz.

            b) İşçi sendikasında yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

c) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

            d) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

 

MADDE 10) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ VE GEREÇLERİ:

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

 

MADDE 11) SENDİKA AİDATI:

A) İşveren, 6356 Sayılı Yasa’nın 18. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika üyelerinden günlük bir yevmiye tutarında aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 1 ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı için de aynı esaslar uygulanır.

B) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren, (A Bendinde belirtilen süre içerisinde 1 ay) Sendikanın banka hesabına yatırmaz ise 6356 Sayılı Yasanın 18. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

C) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 12) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AİDAT LİSTESİNİN VERİLMESİ:

Sendika tarafından talep edildiği takdirde işveren, çalışan işçilerin kadroları ve bilgileri de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendika şube veya genel merkezine vermekle yükümlüdür.

 

MADDE 13) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ:

Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşveren kendisine bağlı iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi dışında ilave bir zam yaparsa aynı oran tüm işçiye yansır. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro unvanı kademe ve derecelerinde vs. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan işçilerin durumlarına uygun iş verilerek ücretlerinden herhangi bir indirim yapılamaz.

 

MADDE 14) İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER:

İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne aykırı iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse, görevi yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Ancak, bu yazılı görev sonucu yapılan iş suç teşkil edecek ise, işçi görevi yerine getirmez.

 

MADDE 15) ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçi, ayrıldığı derece ve kazanılmış haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, eski işine veya eski işine benzer başka bir işe alınır.

 

MADDE 16)DENEME SÜRESİ

İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilişikleri ihbar önellerine uymaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonunda işçinin ilişiği kesilmemişse, artık daimi işçi vasfını kazanmış olur. Evvelce işyerinde çalışırken işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

             MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

İşçinin, işyerinin ikametgâhına yakın olmasına özen gösterilir.

A) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerektiği takdirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici süre ile çalıştırılabilir. Bu süre iki ayı geçemez. Bu sözleşme döneminde aynı kişinin iki aydan fazla geçici görevle başka bir işyerine gönderilmesi halinde Disiplin kurulu kararı alınır. Bu karar alınmadan gönderilemez.

B) Yangın, sel, deprem ve diğer tabi afetler halinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler bu gibi işlerde çalıştırılabilir.

C) İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. İşçiler, devamlı olarak kadro unvanları dışındaki işlerde çalıştırılamazlar.

D) Daimi nakillerde 4857 sayılı kanunun 22. maddesi hükümleri saklıdır.

 

MADDE 18) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA:

İşveren, gerektiği hallerde işçileri “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak çalıştırabilir.

 

MADDE 19) ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER:

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler,

B) İşçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,

C) Yağmur, sel, elektrik ve su kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler,

D) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreler(belgelemek koşuluyla),

E) İşverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler,

F) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,

İş süresinden sayılır.

 

MADDE 20 ) İŞE GEÇ GELME:

İşçinin saatinde işe gelmesi esastır. 30 günlük süre içinde 2 (iki) defa 1 (bir) saate kadar işe geç gelen işçiyi işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir kesinti yapılamaz. 30 günlük süre içinde (2 iki defadan fazla) 1 (bir) saati aşan geç gelmede işçiyi işveren tam veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamada serbesttir. 30 günlük süre işçinin işe geç geldiği günden itibaren hesaplanır. Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen işçi işe başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışında mazeretleri uygun görüldüğü takdirde meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler geç kaldıkları sürelerce ücretli izinli sayılır, baş temsilciye bilgi verilir. Bu izinler işçilerin yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilemez.

 

MADDE 21 ) ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ VE  İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMALARI:

            İşçiler, belirli ve belirsiz iş akitleriyle işe alınırlar.

A) Mahiyeti itibari ile devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler, süresi belirli olmayan iş akdi ile alınıp çalışan işçilerdir.

B) Mahiyeti itibari ile devamlılık arz etmeyen veya belirli bir işin yapılması için işe alınan işçilere yapılan akitler, süresi belirli akitlerdir.

C) Süresi belirli iş akitleri 6 aydan fazla yapılamaz.(özel ihtisası gerektiren teknik işler hariç) belirli süreli iş akdi ile çalıştırılan işçilerin çalıştırılmaya devam ettirilmesi halinde, iş akdi zincirleme iş akdine dönüşmüş olur.

 

MADDE 22 ) KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACINDA ÖNCELİK:

Bu sözleşme kapsamına giren işyerinde İşçi alımında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

 

MADDE 23) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında 1 saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir.  Bu 40 saatlik haftalık çalışma süresi 5 işgününe bölünmek suretiyle günlük çalışma bulunur.

Ayrıca ara dinlenmesinden önceki ve sonraki çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında 15 dakikalık çay ve ihtiyaç molası verilir. Çay ve ihtiyaç molası ise iş süresine dâhildir.

 

MADDE 24)TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE ALINMA

             A) İşçinin yüz kızartıcı suçlar ve terör suçları hariç herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi halinde, bildirim süresi sonunda iş akdi münfesih sayılır. Bu süre içerisinde işçi ücretsiz izinlidir. Bildirim süresi içinde tahliye edilmesi veya hükümlülük halinin sona ermesi halinde,7 gün içinde müracaat edenler işe başlatılır.

Yüz kızartıcı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle işe alınmazlar.

             B)İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde tutukluluk veya hükümlülük halinin sona ermesi durumunda tekrar işe alınırlar. Mahkemece ehliyetleri geri alınanlar benzer bir işte çalıştırılırlar.            B bendi kapsamında olanlara 1 ay süreyle ücretleri ödenir.

 

MADDE 25) ÇALIŞMA BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 Sayılı Yasa hükümleri gereği işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

 

            MADDE 26)  İŞE ALMADA USUL:

            Kamu kurum ve kuruluşların daima kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacak hakkında uygulanacak sınav yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. Ancak, İlgili mevzuatta öngörülen şartlara uyma koşuluyla,

A)   Evvelce aynı işyerinde çalışıp uygun nedenlerle kendiliğinden işten ayrılan ve uygun nedenlerle tenkisata tabi tutulanlar,

B)   Hastalık nedeniyle ayrılmış olup, iyileşmesi sonucu 6(altı) ay içinde başvuranlar,

C)   İşyerinde çalışan işçilerden herhangi birinin herhangi bir nedenle malul kalması ya da ölmesi durumunda işe girmeye durumu uygun çocuklarından birini veya eşini alır.

D)   4857 sayılı iş yasasının 30.maddesinden doğan yükümlülüğünün yerine getirilmesinde evvelce iş yerinde sakatlanmış işçilere öncelik hakkı tanınarak tercihen işe alınırlar.

E)   Daimi işçi kadrosuna işçi alımında mevzuat hükümlerindeki şartları taşımak kaydıyla, işyerinde belirli süreli çalışan işçilere öncelik tanınır.

 

MADDE 27) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

A) Hizmeti 1-5 yıl olanlar için                                    25 işgünü

Hizmeti 5- fazla olanlar için                                  30 işgünü ücretli izin verilir.

B) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür. Bu hüküm asgari 1(Bir) yıl çalışmış işçilere uygulanır.)

C) Ücretli izine rastlayan hafta tatili, genel tatil günleri ile Ulusal Bayram izin süresinden sayılmaz, ücretli izine ilave edilir.

D)  İşçi, istemi ve rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkartılamaz. Yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izninden mahsup edilemez.

E) İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilinin atayacağı bir kişinin başkanlığı altında iki işçi temsilcisinden oluşan bir izin kurulu kurulur. İzin kurulu bu yönetmeliğe göre çalışmalarını sürdürür, yıllık izin hakkı doğmuş olan işçilerin izin çizelgeleri kurul tarafından hazırlanır ve işverenin onayından sonra işyerinde ilan edilir. İzin Kurulu tarafından belirlenen ve işverence onaylanan izin çizelgelerine göre belirlenmiş tarihlerde işçilerin izinlerinin kullandırılması zorunludur. İzin çizelgelerine göre izinli olan işçiye izin süresince işyerlerinde iş verilmez.

 

MADDE 28) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER :

İşçilere aşağıdaki esaslar dahilinde olayın vuku bulduğu tarihten itibaren  sosyal durumlarına göre izin verilir.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah ve düğün törenlerinden birinde 7 (yedi) işgünü,

B) Eşi doğum yapan işçiye 3 (üç) işgünü,

C) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşleriyle çocukların ölümü halinde 5 (beş) işgünü izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 5 (beş) işgünü ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine katılmak üzere izin verilir.

D) İşçinin çocuğu Sünnet olduğunda 3 (üç) gün sünnet izni verilir.

E) Mahkeme ve askerlik yoklaması yapılabilmesi için yeteri kadar,

F) Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayana 10 (on) işgünü,

G) İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar ücretli izin verilir.

H) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç     15 (on beş) gün içinde kanıtlamak zorundadırlar. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmemek işlemi uygulanır.

I) İşçi izinli ise ücretli sosyal iznini iznin bitiminden itibaren aynı sürelerde kullanır.

J) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

K) Elektronik cihazları kullanan kadın işçilerden monitör başında görev yapanlar hamileliğini tespit eden doktor raporu ibrazı tarihinden itibaren hamileliği süresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştırılır.  Matbaa, serigrafi ve ozalit hane çalışanları da dahildir. (Bilgisayar hariç)

L) İşyerinde çalışan hamile işçilere doğum öncesi 8(sekiz) hafta ve doğum sonrası 8 (sekiz) hafta ücretli izin verilir, ancak doğumdan itibaren başlayacak 8(sekiz) haftalık izin süresi içinde kalan günler için doktorca verilecek istirahatlar, bu 8(sekiz) haftalık izin süresine ilave edilmez. Çoğul gebelik halinde ise bu sürelere 2(iki) hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası izin sürelerine eklenir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz. İsteği halinde kadın işçiye 16(on altı) haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 2(iki) haftalık süreden sonra 6(altı) aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izinin hesabında dikkate alınmaz.

M) Doğum yapan kadın işçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar çocuklarını emzirmeleri için günde 2(iki saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir. Bu süreler çalışma süresinden sayılır.

 

MADDE 29) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçiye müracaatı üzerine mazeretine uygun olarak 2 (iki) aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir. Gerektiğinde 1 yıla kadar uzatılır.

 

MADDE 30) YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise normal ücrete ilave olarak, ücretinin iki katını öder.

 

MADDE 31) SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ :

A) ÇOCUK VE ÖĞRENİM YARDIMI :

İşveren işçinin öğrenim gören her çocuğu için yılda bir kez ve EYLÜL ayının ilk haftasında ödenmek üzere net;

İlk öğretim için;                         57,25 TL

Orta öğretim için;                     95,43 TL

Yüksek öğrenim için;             190,86 TL öğrenim yardımı yapar.

İşçilerde bu haklardan belge karşılığı olmak üzere gördüğü öğrenim durumuna göre yararlanırlar.

 

B)   YEMEK VEYA BEDELİ:

İşveren sendika üyesi işçilere her maaşları ile birlikte 63,62 TL yemek bedeli ödenir.

Kar ve yağmur gibi olağanüstü hallerde gece çalıştırılan işçilere ayrıca kumanya gönderilir.

Ramazan ayında yemek yenilen yerlerde oruç tutanlara yemek bedeli ödenir.

 

C) AİLE VE COCUK YARDIMI:

Sendika üyesi işçilere 657 sayılı yasa ile belirtilen usul ve esaslara göre aile ve  çocuk yardımı yapılır.

D) EVLENME YARDIMI:

İşveren sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde 190,86 TL evlenme yardımı yapar.

 

E) DOĞUM YARDIMI:

İşveren, sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile her çocuk için net 66,35 TL doğum yardımı yapar.

Çocuğun ölü doğması halinde ölüm yardımını da birlikte öder.

 

F) YAKACAK YARDIMI:

İşveren sendika üyesi işçilere her ay net olarak 17,04 TL yakacak yardımı yapar.

G) İZİN YARDIMI:

            İşveren sendika üyesi işçilere izine çıkarken 57,25 TL izin yardımı yapar.

 

H) ÖLÜM YARDIMI:

İşçilerin iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçılarına 954,32 TL net ödeme yapılır.

İşçinin normal ölümü halinde yasal mirasçılarına veya cenazeyi kaldıran yakınlarına 477,16 TL net ödeme yapılır.

Ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır. İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarından her birinin ölümü halinde net 95,43 TL ölüm yardımı yapılır. Ayrıca işveren işçinin eşinin, çocuklarının, ana, baba, kardeşlerinin herhangi birisinin ölümü halinde o yerleşim yeri il hudutları dâhilinde ücretsiz otobüs ve cenaze arabası tahsisinde bulunur. İşveren kendi otobüsü yoksa imkanı dâhilinde otobüs temin eder.

I) DOĞAL AFET YARDIMI:

İşçinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde tavan 477,16  TL‘ yi aşmamak ve uğradığı zarar miktarı belgelenmek koşulu ile bu miktar işverence ödenir.

 

J)GİYİM YARDIMI VE KORUYUCU EŞYA:

Toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde;                                                                     

Tüm işçilere her yıl aşağıda miktarı ve değeri belirlenmiş giyim eşyasının bedelini işveren net olarak ödeyecektir. Yazlık melbusatın bedeli har yılın akım ayı içinde ödenecektir. Tüm işçilere deri ceket ve yelek iki yıl miatlı aynan verilecektir. Deri ceket ve yelek alımında beğenilmesinde sendikanın bir yetkilisi bulunacak ve bu yetkilinin görüşü dikkate alınacaktır.

ERKEK İŞÇİLERE :                                                             BAYAN İŞÇİLERE.

1 – 2 adet gömlek,2 adet yazlık pantolon.                             1 – 2 adet yazlık önlük.

2 – 1 adet yazlık ayakkabı.                                                    2 – çift yazlık ayakkabı.

3 – 1 takım kışlık elbise.                                                         3 – çift kışlık ayakkabı.

4 –  1 takım kışlık gömlek.                                                     4 – adet kışlık tayyör.

5 – 1 takım kışlık ayakkabı.                                                   5 – adet manto.

6 – yıl miatlı deri ceket ve yelek verir.

Bekçi, itfaiye, kurye odacı, otobüs ve benzeri resmi kıyafet giymek zorunda olanlara ayrıca resmi elbise işverence temin edilip verilecektir. Bu melbusatın cins, miktar ve miadı yukarıda değer olarak gösterilenin aynı olup, alım ve dikiminde sendika yetkilisi bulunacak ve beğenilmesinde bu yetkilinin görüşüne itibar edilecektir. Bu melbusatın sümerbank mamülü olması tercih edilir. Bu melbusatın verilme zamanı para ödemede tespit edilen tarihtir. Yukarıda belirtilen melbusat her yıl verilecektir. Deri ceket ve yelek 2 yıllık olup Ekim ayında verilecektir.

 

K) TEMİZLİK YARDIMI :

İşveren, her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak ve işyerinde yeteri kadar temizlik malzemesi bulunduracaktır.

 

L) GIDA YARDIMI :

İşveren bu sözleşme kapsamındaki işçilere her yıl Ramazan başlangıcından 10 gün gün evvel 10 kg ay çiçek yağı,10 kg toz şeker ve 10 kg pirinç, gıda yardımı olarak verir.

 

MADDE 32) KONUT EDİNDİRME HAKKI:

Belediyede fiilen çalışan sendika üyesi işçilerin kuracağı 100’den fazla üyeli yapı kooperatiflerinin mülkiyeti belediyelere ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde makul bir bedel karşılığında konut alanlarının tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması hususunda belediyeler her türlü gerekli katkıyı sağlar.

Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde, kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika ve belediyeler çalışmayı başlatmayı ilke olarak kabul ederler. Bu konuda yasaların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi amacıyla karşılıklı protokoller düzenlenir.

 

MADDE 33) ÜCRET ZAMMI:

 A) Sendika üyesi işçilerin 14.02.2013 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyeleri, 15.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  75,00 (yetmiş beş) TL ye çıkarılmıştır.

 B) Sendika üyesi işçilerin 14.02.2014 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyeleri, 15.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  5,00 (Beş) TL arttırılarak ödenecektir.

MADDE 34) İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE:

A) Sendika üyesi işçilere 6772 sayılı yasa gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödenir. Dört eşit taksitte ödenen bu tediyenin ödeme tarihlerini Bakanlar Kurulu tespit eder.

B) İşveren yukarıdaki ilave tediyeden başka sözleşmenin ikinci yılında Mayıs ayında 15 günlük, Eylül ayında 15 günlük olmak üzere toplam 30 günlük ikramiye ödemesinde bulunur. İlave tediye ve ikramiyelerin ödemesinde işçilerin yıl içerisinde çalıştıkları süre göz önüne alınarak kıstelyevm esasına göre ödenir.

 

MADDE 35) GECE ZAMMI:

Saat 20.00 ile sabah 06.00 arası çalışanlara % 20 gece zammı ödenir.

 

MADDE 36) SORUMLULUK VE ÖDÜLLENDİRME:

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerinde çalışan işçilerden yaptıkları hizmetin olağanüstülüğü belirgin olanlara hizmet özendirme ve ödüllendirme amacı ile prim verilir. Bu prim işçinin 5 (beş) gündeliğinden az 50 (elli) gündeliğinden çok olmaz. Bu prim işveren veya vekilinin önerisi ile işveren ve sendikanın oluşturacağı 4 (dört) kişilik bir komisyonca tespit edilir. Belediyede Başkanın onayı ile verilir. Ödül alanların ödül alma nedenleri işçilerin bilgisi olacak şekilde uygulanır.

 

 

 

MADDE 37) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

A) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde işçilerin dinlendirilmeleri esastır. Cumartesi akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir. Ancak onayı alınarak çalıştırılacak işçilerin, çalıştırıldıkları her gün için yevmiyelerine Cumartesi 2 (iki),  Pazar 2 (iki) ilave yevmiye ödenir.

B) Vardiyalı çalışan işçiler kendi hafta tatillerinde çalıştırıldıklarında normal yevmiyelerine ilaveten birinci gün 2 (iki) İkinci gün 2 (iki) yevmiye, Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırıldıklarında normal yevmiyelerine ilaveten 3 (üç) yevmiye ödenir.

 

MADDE 38) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

A) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen haftalık çalışma süresini aşan çalışma, fazla çalışma olarak tanımlanır. Yapılan fazla çalışmanın ücreti, normal çalışma ücretinin %100 fazlası ile ödenir.

B) İş bu Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arasında kalan süre için fazla sürelerle çalışma ücreti de % 50 zamlı olarak ödenir.

C) İşçilere önceden haber vermek ve işçinin rızasını almak kaydı ile fazla çalışma yaptırılabilir. Meşru mazeretleri olan işçiler fazla çalışmaya zorlanamaz. Meşru mazeretin raporla tevsiki istenemez.

D)  Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde; fazla çalışma için işin gerektirdiği işçi ve vasıf ihtiyacı dikkate alınarak işçiler arasında eşitlik esasına göre yapılır.

 

MADDE 39) VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ :

A) İşveren işçilerin işe gelip gitmeleri gerektiğinde imkanları ölçüsünde servis aracı temin eder.

B) Bu madde uygulanmasından doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için sendikanın getireceği önerileri işveren sendika ile birlikte değerlendirir.

.

MADDE 40) ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, ÖDEME ŞEKLİ VE HARCIRAHLAR :

A) İşçilerin ücret, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışmalarına ait ücretleri ile sosyal yardımlar ücret ödemeleri ile birlikte aynı günde yapılır.

İşçi ödemeleri banka kanalı ile de yapılabilir. Her ödeme yapıldığında işveren ödemeyi gösterir ücret hesap pusulasını işçilere vermek zorundadır.

İşçinin onayı veya ilâma bağlanmadan her ne sebeple olursa olsun işçi ücretlerinden bir kesinti yapılamaz. Ancak Disiplin Kurulu kararı ile verilen ücret kesme cezaları bu hükmün dışındadır.

İşverence herhangi bir maddi hata sebebiyle işçinin istihkaklarından fazla bir ödeme yapılmışsa bu miktar işçinin aylık ücretinin 1/4’ünü geçmemek üzere eşit taksitlerle kesilir.

B) Harcırahlar konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

İşçilerin hak kazandıkları ücret ve diğer ödemeler ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmediğinde 4857 sayılı yasanın 34.maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 41) İŞ GÜVENCESİ:

İşveren, ilgili yasalara ve bu toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilerin iş akitlerini sona erdiremez. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Yüz kızartıcı suç ile terör suçu işleyenler hariç, Disiplin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçi işten çıkartılamaz.

 

MADDE 42) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ :

A) İş akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak ve feshin sebebini açık ve kesin bir şekilde belirttiği bildirim tarihinden itibaren;

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin                                                          3 hafta sonunda

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçilerin                                8 hafta sonunda

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                               12 hafta sonunda

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                                15 hafta sonunda

İşi 10 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin                                           17 hafta sonunda

Fesih edilmiş sayılır.

İş yasasında ihbar önellerle bağlanmış olan tüm hükümlerde işçi lehine olmak koşulu ile bu arttırılmış süreler uygulanır.

İş akitlerini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

B) İşçi, bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde tüm haklardan yararlanır.

 

 

MADDE 43) KIDEM ZAMMINA ESAS KIDEM TARİFİ:

Kıdem, iş akdinin aralıklarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin toplamıdır.

 

MADDE 44) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ :

İşçilerin hizmet akitlerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile feshi veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük giyinik ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 (bir)  yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

A) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesiyle kazanılan ve devamlılık arz eden aynı ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak brüt ücrettir.

B) Emekliliğe hak kazanıp Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilir belgesi alan işçiler, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle ödenir.

 

MADDE 45) HASTALIK YARDIMI:

A) Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye sigortaca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

C) İş göremezliğe uğrayan işçiler Sosyal Güvenlik Kurumun’ca kendilerine ödenen iş göremezlik ödeneğinin tamamını belgesini de ibraz ederek işveren veznesine yatırdıkları takdirde işveren bu süre boyunca işçinin bordrosunu tam olarak yapar ve Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini aynı anda yatırır.

D) İşçinin iş kazası geçirmesi halinde SGK. Primleri ihbar sürelerine kadar işverence ödenir.

 

MADDE 46) UZUN SÜRELİ HASTALIK HALİ :

Uzun süreli hastalık halinde 18 (on sekiz) ay işçinin iş akdi fesih edilemez. İş Yasası ile ilgili mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik) hükümleri uygulanır.

 

MADDE 47) DİSİPLİN KURULU:

A) Disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar vermek üzere disiplin kurulu kurulur. Kurul İşverenin tayin edeceği bir başkan olmak kaydıyla iki üyesi işveren, iki üyesini de sendika tarafından tayin edilen 4 kişiden oluşur. Aynı sayıda taraflarca yedek üye tespit edilir. Kurul oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin disiplin kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının 5 (beş) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul üye tam sayısı ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediyede; Başkan Yardımcısı, kurul kararını 6 gün içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. (EK-I)

E) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

    a- İhtar; İşçiyi görevinde dikkate davettir. Sicile geçmez. Disiplin kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

    b- Gündelik kesimi; İşçinin ücretinden “3” yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

    c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın faalini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 işgünü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

      b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 işgünü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması zorunludur.

     c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden sonra aynı fiili işlemesi halinde, aldığı cezanın bir üstü uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez.  Disiplin Kurulu Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 48) GENEL İLKE:

İşveren vekilleri, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelik”  hükümlerine uyar.

 

MADDE 49) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME BİLİRKİŞİ KURULU:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulur. Kurulda bir sendika işçi temsilcisi de bulundurulur.

 

MADDE 50) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMALARI:

İş sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları, İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

 

MADDE 51) SINAV KURULUNUN OLUŞUMU VE SINAV USULÜ:

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini saptamak, işçilerin kendi meslek ve ihtisaslarından başka bir meslek ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için gerektiğinde ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre bir sınav kurulu oluşturulur. Sınav Kurulunun çalışma usul ve esasları yasa ve yönetmelik hükümleri ile belirlenir.

 

MADDE 52) KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşıya, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi, ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. İşveren hayati önem arz eden kazalarda, işçinin Sosyal Sigortalar Kurumuna götürülmesi kaydı aranmaz. En yakın hastaneye veya Sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE 53) HASAR VE ZARARLARIN TAZMİN ŞEKLİ:

İşçi tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda;

A) Bir işveren temsilcisi,

B) Bir sendika temsilcisi,

C) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu 3. Kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar ve zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü moral izni verir.

 

MADDE 54) HASAR VE TESBİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ:

Bu tutanakta;

A)   Olayın niteliği ve oluş şekli,

B) Hasar ve zararların; işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait kusurundan mı meydana geldiği,

C) Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. İşçi tarafından ödenmesi gereken kısım belirtilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 55) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

Şoförlerin ve iş makinası operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların (kendi aracı ve karşı tarafta dâhil olmak üzere) çalışılan mahallin trafik durumu, sıkışıklığı ve düzensizliği nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahası güzergâhları da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek trafik kazalarında her türlü hasar ve tazminat bedelinin kusur nispetine göre şoföre ve operatöre yüklenecek miktarın; (sigorta bedeli hariç)

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                             %  100

5/8 olmasında                                                %    95

6/8 olmasında                                                %    90

7/8 olmasında                                                %    85

8/8 olmasında                                                %    75’i işverence karşılanır.

Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların kullanımında ve teknik arızadan ya da buzlanma kar veya yağmur nedeni ile bir kaza sonucu şoförün önlemesinin mümkün olmadığı hallerde meydana gelmiş olan hasar bedelinin % 100’ ü (tamamı) işverence karşılanır. Ayrıca işçi çalışma sahası içinde muhtelif kazı makineleri ile çalışırken yer altında ne olduğunu bilmediğinden kanalizasyon, su borusu, PTT hattı ve yer altı elektrik kablolarına vb. bilmeden zarar verirse bu hasar ve zararın tamamı işverence ödenecektir.

Şoför ve operatörün ödeyeceği miktar 4(dört) taksitten az olmamak ve aylık ücretinin % 25’ ini geçmemek üzere ücretinden kesilir.

Ancak, disiplin hükümleri saklıdır. İşveren, ödeyeceği hasar ve tazminat bedelini işçiden talep edemez. Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz.

İşçi kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı aracın trafiğe çıkarılması sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana gelecek hasar ve zararın tamamı işverence karşılanır.

 

MADDE 56) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ:

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder, araçtaki fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren, her araçta ecza çantası yangın söndürücü ve gerekli ısınma tertibatını faal durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur.

İşçiler, kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek amirlerine yazılı olarak bildirirler, amirler en kısa süre içerisinde bu eksiklik ve arızaları gideremezse, işçi aynı aracı kullanmaya zorlanamaz.

Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılmaz. Araçların mecburi trafik sigortası işverence yaptırılır.

 

MADDE 57) KREŞ VE ANAOKULU ÖDENEĞİ:

A) Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş yada anaokullarından işçi çocukları da eşit olarak yararlandırılır.

B) Sendika, belediyelerle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası Analık ve Sağlık Eğitimleri yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

C) İşveren, işçilerin belediye tiyatrolarında sergilediği sosyal ve kültürel etkinliklerinden indirimli olarak yararlanması için gerekli çabayı gösterir.

 

MADDE 58) BELEDİYEYE BAĞLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA:

A)   Temizlik İşçileri;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar.

İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu Toplu İş Sözleşmesiyle 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz.

Könteiner taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata varılarak çalıştırılır.

c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme (trafik güvenliği dâhil) işverence temin edilir. İşçilerde bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

B) Yol Yapım ve Onarım işlerinde çalışma durumu ;

a) İşveren, asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

e) Gece toprak alım çalışmalarına başlamadan önce can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınır.

C) Park ve Bahçeler işlerinde Çalışan İşçilerin Durumu;

Ağaç kesimi ve budamasını, bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçeler işleri personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

 

D) Sağlık İşlerinde Çalışma;

İşveren, ilaçlama işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri alır. İşçiler koruyucu malzemeyi işbaşında giymek zorundadır. Bu işçiler her yıl bir defa sağlık kontrolünden geçirilir ve ilaçlama yapan işçilere günlük ayran veya yoğurt verilir.

G) Zabıta İşlerinde Çalışma Durumu;

İşin icap ve zaruretine göre yapılacak olan gece çalışmalarında, çalışmaya katılacak olanlara bir gün önceden haber verilir.

 

MADDE 59) İTFAİYE İŞYERİ İLE ACİL YARDIM VE CANKURTARAN İŞLERİNDE ÇALIŞMA:

A)  İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA:

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulanır.

B)  ACİL YARDIM VE CANKURTARAN İŞLERİNDE ÇALIŞMA:

Ambulans ve Hızır Acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu Müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için bir oda temin edilir.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 3 ay içinde, Hızır Acil Servisindeki çalışma düzeni taraflarca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle gözden geçirilecek ve tarafların mutabık kalması halinde, yeni çalışma düzeni ile iş ve dinlenme süreleri Toplu iş Sözleşmesi hükmü haline getirilecektir.

 

 

 

MADDE 60) İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI:

İşçilerin Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu veya Fakülte de öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğunda, sendikaya okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde, durum sendika tarafından işverene bildirilir. 3308 sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Yasası hükümleri gereği işveren bu gibi hallerde olanaklar ölçüsünde işçi çocuklarının öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE 61) ARAÇ TEMİNİ:

İşçinin ev değişikliği halinde eşyalarının taşınabilmesi için mesai saatleri dışında imkânları dâhilinde il sınırları içerisinde olmak kaydı ile ücretsiz araç temin eder.

 

GEÇİCİ MADDE 1) FARKLARIN ÖDENMESİ:

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak tüm parasal artış farkları en geç 1 (bir) ay içinde ödenir.

 

  İş bu Toplu İş Sözleşmesi 61 asıl, 1 Geçici Madde ile Ek I Ceza cetvelinden ibaret olup, 10.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

    İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                                      İşçi Sendikası Yetkilileri

 

                 Ahmet BAŞARAN

Belediye Başkanı

Osman ŞAR

  Belediye-İş Sen. Şube Başkanı

                    Mümtaz UZUN

Yerelsen Genel Sekreteri

Ergün TANRIVER

Belediye-İş Sen.   Yön. Kur. Üyesi

                    Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.

Doğan MANDIRALI

Baştemsilci

                     Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

                   Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

Bayram IŞIK

Mali Hizmetler Müdürü