YERELSEN’DE ARAYIN:

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 20.05.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15.03.2013-14.03.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET– İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1)  TARAFLAR  ve TANIMLAR

Bu işletme toplu iş sözleşmesinin tarafları  ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI – YERELSEN ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ) SENDİKASI dır.
Bu işletme toplu iş sözleşmesinde;
1) Tüm belediye ve genel hizmet işçileri sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”,
2) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri sendikası, “YERELSEN”,

3) Erenler Belediye Başkanlığı  “ İŞVEREN ”  veya “ BELEDİYE ”,
4) İşletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde  işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “ İŞVEREN VEKİLİ ”
5) Ekleri ile birlikte bu işletme toplu iş sözleşmesi “ SÖZLEŞME ” veya “ TİS ”,
6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “ İŞYERİ ”,
7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ ÜYE ”,
8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “ İŞÇİ ”, olarak anılacaktır.

MADDDE 2) YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi  iki (2) yıl olup,  15/03/2013 tarihinde yürürlüğe girer; 14/03/2015 tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.
2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş Sendikası üyelerini kapsar.

MADDE 4) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
a) Toplu iş sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.
b) Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelyevm usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.
c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.  Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile dayanışma ile yararlanmak için müracaat ettikleri tarihler arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.
d) Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dâhil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.
e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi olarak devam eder.
f) Toplu iş sözleşmesinde belirlenmeyen hususlarda mevcut mer-i kanun tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

 

MADDE 5 ) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek,

İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek,

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek,

İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak,

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

MADDE 6) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

a) İşveren, gerek Borçlar Kanununun 316-317. maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16. maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleri ile bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız işçilere veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu toplu iş sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlar da aynen yararlanırlar.

e)  Belediye şirketlerinin kapatılması halinde yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 7) SENDİKAL FAALİYETLER
A- Sendikal Faaliyet

1) Sendika ve Şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.
2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Hiçbir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.
B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri
1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,
2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,
3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,
4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

MADDE 8) YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ:  

a) Yönetici izinleri:

İşyerinde çalışan sendika yönetim kurulu üyelerinden birine, sendikal faaliyetlerine imkan tanınması bakımından haftada 3 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.

b) Baş temsilci İzni:

Sendika baş temsilcisine temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada  2 gün ücretli sendikal izin verilir. Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır.

Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubenin yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilir.

c) Temsilci izinleri:

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 1 gün ücretli sendikal izin verilir.

 

d) Diğer İzinler:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine, kadın komitesi, kültür sanat komitesi, engelliler komitesi ile gençlik komitesi üyelerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim,  disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 30 gün ücretli izin verilir. Bu izin her bir üye için olmayıp, tüm işçiler içindir.

Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5’ inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar.

MADDE 9) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ
Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için,

a)   0    –    50 İşçiye kadar;      1

b)   51  –   100 İşçiye kadar;     2

c)  101 –   500 İşçiye kadar;     3  temsilci atanır.

 

MADDE 10) SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI:   

a) Hizmet-İş sendikasının zorunlu organlarında görevli olup, işyerinde çalışanlar ile işyeri temsilcilerinin iş sözleşmelerinin feshi konusunda 4857 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

b) Sendika Yöneticiliğine seçildikleri halde işyerinde çalışan işçilerin rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve her hangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Aksi halde İş kanununun 22. madde hükümleri uygulanır.

c) Hizmet-İş Sendikasının Yönetim Kurullarında veya Başkanlığında görev aldığı için, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin görevlerinin seçime girmemek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde, yasal süre içinde işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile işe almak zorundadır. Bu durumda işçinin eski kıdem hakları ve sözleşmelerle atandığı göreve sağlanmış olan tüm hak ve yararlar saklıdır.

Bu hak sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak 3 (üç) ay içinde kullanılabilir.

Yönetim kurulundaki ve başkanlığındaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar.

 

MADDE 11) SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşçiler, Sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların düzenlediği etkinliklere katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağılımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümleri uygulanmasında yada çalıştırmaya son verilmesi konusunda her hangi bir ayrım yapamaz (Sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır).

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, yasalardan, iş sözleşmelerinden ve toplu sözleşmeden doğan haklar saklıdır.
MADDE 12) SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ ve GEREÇLER
Hizmet-İş sendikası üyeleriyle görüşmek, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden haber vermek kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır. İşyerinden geçici olarak ayrılan personel ve yöneticilerde varsa şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar.

MADDE 13)  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ ve İLAN TAHTASI
A) Temsilci Odası;

İşveren, Hizmet-İş sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda işveren bir ücret talebinde bulunamaz.
B) İşçi Lokali;

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

C) İlan Tahtası; 

İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş sendikasına aittir.

 

MADDE 14) AİDAT ve DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar yasasının 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden (7) gün içinde her hangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da   e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan her hangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına (7) gün içerisinde yatırmak zorundadır.
MADDE 15)  ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ
İşveren, sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile işten ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir.
MADDE 16) İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI
İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA:    

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam Üç (3) ayı geçemez.

Daimi nakillerde 4857 sayılı yasanın 22. maddesi hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.

 

MADDE 18) DENEME SÜRESİ
            a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.
b) Önceden işyerinde çalışırken tenkisat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.
İşçilere deneme süresince asgari ücret ödenir.

 

MADDE 19) ASKERLİK HİZMETİ NEDENİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA
a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan personel, silah altına alındığı süre içinde ücretli izinli sayılır.

Bu işçiye; Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen ücret, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçi ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak iş bu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski yerine ve işine alınır. Eski işine alınmaz ise 6 aylık giydirilmiş ücreti tutarında tazminat ödenir.

c) Muvazzaf askerlik hizmeti için işyerinden ayrılan işçiye bir aylık net ücreti tutarında askerlik yardımı yapılır.
MADDE 20) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA
Vardiyalı çalışmalarda, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkında yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.

Üçlü vardiya şeklinde çalışan işçilere işin ortalama bir saatinde günde yarım saatlik ara dinlenmesi verilir.
MADDE 21)  NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ
Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre, haftada beş işgünü ve günlük sekiz saat olarak uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir.

MADDE 22) ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin emrinde her an hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup ta çalışmadığı süreler.

e) Sendika tarafından yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde geçen süreler.
MADDE 23) İŞÇİ ALMADA USUL
İşveren işçi alımında aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.
a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tenkisata tabi tutulanlar,
b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup ta iyileşmesine müteakip işverene müracaat edenler,
c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır.
d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malûl kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır.
e) Yukarıdaki hükümler geçici işçiler için geçerli olup, daimi işçiler için yasa hükümleri uygulanacaktır. İşveren hükümlü ve sakat işçi almaya mecburidir.

 

 

 

MADDE 24)  İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER VE İŞE DÖNME HAKKI

Herhangi bir suç sebebiyle gözaltına alınan veya tutuklanan işçilerin iş sözleşmesi fesih edilemez. Gözaltı ve tutukluluk halinin kalkması ile birlikte derhal işe başlatılır.

Yargılanan işçinin üç yıldan fazla hapis/ağır hapis cezası ile mahkûm edilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde, cezası paraya çevrilmez veya tecil edilmezse iş sözleşmesi feshedilir.

Ancak, mahkûmiyetin üç yıla kadar olması ve yüz kızartıcı bir suçtan olmaması şartı ile bu süre için işçinin iş sözleşmesi askıya alınır. Serbest bırakılan işçinin 15 gün içinde başvurması halinde eski işine veya benzeri bir işe başlatılır. Mahkûmiyetine karar verilip, iş sözleşmesi feshedilen işçilerin mahkûmiyetin bitiminden itibaren bir ay içerisinde başvurmaları halinde emsaline uygun işine veya benzer bir işe başlatılır.

Trafik suçundan ehliyetlerinin mahkemece geri alınması durumunda ehliyet iade edilene kadar işveren işçiyi branşına uygun işte çalıştırabilir. Ehliyet iade edildiğinde ise işçi ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurması halinde eski görevine iade edilir.

İşverenin araç ve gereçlerini kullanırken trafik kazası yapan işçilere tutuklu olarak geçen bir (1) aylık sürelerine ait ücretleri işverence ödenir.
MADDE 25) HİZMET AKDİNİN FESHİ:

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20. ve 21. madde hükümleri uygulanır. İşçinin kanunlar iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

 

MADDE 26) TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA:

4857 sayılı kanunun 29. maddesine göre toplu işçi çıkarmalarının zorunlu olduğu hallerde çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Öncelikle gönüllü olanlar,

b) Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

c) Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

d) İşyerine ilk giren son çıkar.

MADDE 27) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

a) Hizmet akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartı ile bildirim tarihinden itibaren,

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin 3 hafta sonunda,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçilerin 6 hafta sonunda,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin 8 hafta sonunda,

İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin 10 hafta sonunda fesih edilmiş sayılır.

Hizmet akdini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan yararlanır.
MADDE 28) YENİ İŞ ARAMA İZNİ
İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında,  işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde iş sözleşmesinin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi yararlanırlar.

MADDE 29) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI ve ÖDENMESİ
1) Kıdem Tazminatı;

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 75 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, yasal mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 90 gündür.
2) Hesaplanması ve Ödenmesi;

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.
b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.
c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.
 

MADDE 30) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a)   Hizmeti 1-5 yıl olanlara 22 işgünü,

b)   Hizmeti 5 yıldan fazla olanlara 30 işgünü ücretli izin verilir.

c)   Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

Bu izin dışında işçinin istemesi işverenin uygun görmesi halinde bir sefere mahsus olmak üzere azami 7 (yedi) güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir.

 

MADDE 31)  ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ
İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 180 güne kadar  ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

MADDE 32) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER
Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine düğün törenlerinde beş işgünü,

2) İşçinin kendisine ait öz veya üvey çocuklarının evlenme törenlerinde üç işgünü,

3) Eşi doğum yapan işçiye beş işgünü,

4) İşyerinde çalışan hamile kadın işçilere doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta ücretli izin verilir.

5) Ana, baba, eş ve çocuğunun refakatini gerektiren bakım ve ağır hastalıklarında işçiler refakatçi olarak geçirdikleri günlerde ücretli izinli sayılır.

6) Ana, baba, eş, kardeş ile öz veya bakımları kendine ait olan üvey çocuklarının ölümü halinde beş işgünü,

7) İşçinin çocuğunun sünnet merasiminde üç iş günü,

8) 1,5 Yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye çocuğunu emzirmek ve dilerse çalışma saatinin başında veya sonunda kullanmak üzere günde 1,5 saat ücretli izin verilir.

9) Resmi işlerini takip için yılda bir işgünü,

10) İşçinin talep etmesi, işverenin uygun görmesi halinde yılda altı işgünü (ayda bir iş gününü aşmamak kaydıyla) ücretli izin verilebilir. Bu izinler günlük olduğu gibi yarım günlük olarak ta kullanılabilir.

11) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki işçinin; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve işçi mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

12) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli mazeret izni verilir.

13) İkamet ettiği veya eşinin, ana ve babasının, kardeşlerinin ve kendisinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye salgın hastalık halinde   o bölgede oturan işçilere 10 (on) güne kadar ücretli izin verilir.

14) İşveren işçinin kendi ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya dışı yerler için cenaze arabası ile ihtiyaç kadar otobüsü ücretsiz tahsis eder.

Sosyal izin kullananlar izin sonunda mazeretlerini ilgili makamdan (kaymakam, tabip raporu, muhtar vb.) aldıkları vesika ile 15 gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

Ücretli sosyal iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.
MADDE 33) AİLE YARDIMI
Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan bütün işçilere Aile Yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı net olarak ödenir.

 

MADDE 34) ÇOCUK YARDIMI
İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere Çocuk Yardımı olarak; İşçilerin evlenmemiş ve işi olmayan her çocuğu için Devlet Memurlarına ödenen çocuk yardımı miktarı Net olarak ödenir.

5277 sayılı kanunun 24/b maddesine göre 0 – 6 yaş (72 ay dahil) gurubu çocuklar için bir kat arttırılıp net olarak ödenir.

 

MADDE 35) YEMEK YARDIMI:

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları beher günler için;

a) 15/03/2013 tarihinden 14/03/2014 tarihine kadar   10,00 TL  yemek yardımı yapılır.

b) Sözleşmenin 2. yılında, bu yardım Mart 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranına + 1(Bir) TL. eklenerek  arttırılacaktır.

Ramazan ayında iftar ve sahur saatinde çalışan şoför, gece bekçileri ve mesaiye kalan diğer işçilere iftar ve sahur yemeği verilir.

 

MADDE 36) YAKACAK YARDIMI:

İşverence, taraf sendika üyesi işçilere her ay maaşla birlikte ödenmek üzere;

a) 15/03/2013 tarihinden 14/03/2014 tarihine kadar   85,00 TL  yakacak  yardımı yapılır.

b) Sözleşmenin 2. yılında, bu yardım Mart 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranına + 1(Bir) TL. eklenerek  arttırılacaktır.

 

MADDE 37) SORUMLULUK ÖDEMESİ:

İşverence, taraf sendika üyesi işçilere her ay maaşla birlikte;

a) 15/03/2013 tarihinden 14/03/2014 tarihine kadar   90,00 TL  sorumluluk  yardımı yapılır.

b) Sözleşmenin 2. yılında, bu yardım Mart 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranına + 1(Bir) TL. eklenerek  arttırılacaktır.

İşveren, bünyesinde çalışan kendi idare yönetiminin belirleyeceği sorumlu kişilere liyakat zammı adı altında ayrıca sorumluluk ödemesi verebilir.

 

MADDE 38) TAŞIT YARDIMI:

İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin işe gidip gelmelerini sağlamak için servis tahsis eder. Servis araçlarından yararlanılmadığı hallerde toplu taşım araçlarından yararlandırmak için varsa toplu taşım kartı, paso vermeyi kabul ve taahhüt eder.

İşyerinden geçici görevli olarak ayrılan personel ve yöneticilerde şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

MADDE 39) ÖĞRENİM YARDIMI:

İşveren, sendika üyesi işçilere sözleşme yılları süresince senede bir defa EKİM ayında ödenmek üzere aşağıda belirlenen miktarlarda öğrenim yardımı yapmayı kabul eder.

1) İlköğretime devam eden her bir çocuk için 122,00 TL,     

2) Lise ve dengi okullarda öğrenimine devam eden her bir çocuk için 122,00 TL,

3) Yüksek okul ve üniversitede öğrenimine devam eden her bir çocuk için 216,50 TL,

4) Zorunlu anasınıfı, empati okulları ve özürlü eğitim merkezlerine devam eden her bir çocuk için 122,00 TL,  öğrenim yardımı yapılır.

Ayrıca, işverenin bünyesinde çalışan taraf işçi sendikasına üye olan işçilerin üniversitede okuyan çocuklarına işveren burs verebilir.

 

MADDE 40) BAYRAM HARÇLIĞI:

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere;  sözleşme yılları süresince  her yıl Ramazan Bayramı için Net 220,00 TL bayram harçlığı vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Bayram harçlığı, Ramazan Bayramından 1 hafta önce verilir.

Yukarıda belirtilen dönem içinde Ramazan Bayramından önce işyerinden ayrılanlar, bu yardımdan yararlanamazlar.

 

MADDE 41) GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI

İşveren, taraf sendika üyesi işçilere; sözleşme yılları süresince  her yıl iki dini bayram arasında Net 297,00 TL giyim yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 İki yılda bir Kasım ayı içerisinde ilki 2013 yılı Kasım ayı olmak üzere tüm işçilere kışlık bot verilir.

Yukarıda belirtilen tarihlerde iki dini bayram arasından önce işten ayrılanlar bu yardımdan yararlanamazlar.

Resmi iş kıyafeti giymek zorunda olan işçilere bu iş elbiseleri, eldiven, yağmurluk, çizme, tulum gibi koruyucu eşyalar ayrıca işveren tarafından verilir.

 

MADDE 42) İZİN HARÇLIĞI VE DEĞİŞİMİ:

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında maaşlarından (bordrolarından) kesilen sosyal yardımları işçiye Net olarak izin harçlığı adı altında öder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

 

MADDE 43) RAMAZAN GIDA YARDIMI

Taraf sendika üyesi işçilere Ramazan ayından bir hafta önce;

—   2   Kg UN              (1.Kalite)

—   5   Kg ŞEKER       (1.Kalite)

—   2   Kg ÇAY            (1.Kalite)

—   5   Kg PİRİNÇ       (1.Kalite)

—   10 Kg YAĞ           (1.Kalite) Ramazan Gıda yardımı adı altında verilir.

Ramazan gıda yardımlarının alımında taraf işçi sendikasından bir temsilci alımlara refakat eder. İşveren yukarıdaki ramazan gıda yardım miktarını ve çeşidini arttırarak da verebilir.

 

MADDE 44) EVLENME YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde;  948,00 TL evlenme yardımı yapılır.

Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

 

MADDE 45) DOĞUM YARDIMI:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye; 339,00 TL doğum yardımı yapılır.

Çocuk ikiz doğması halinde her iki çocuk için ayrı ayrı doğum yardımı ödenir.

Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir.

 

MADDE 46) HASTALIK YARDIMI

Herhangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye, aşağıda belirlenen şartlar dahilinde hastalık yardımı yapılır.

a) Hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören, hastaneden çıktıktan sonra ayakta tedavisi devam eden, hastanede yatmadan ayakta tedavisi devam eden raporlu işçiye SGK’ca yapılan ödeme eğer işyerinde çalışsaydı alacağı aylık maaştan az ise aradaki fark işveren tarafından işçiye ödenir.

b) İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

c) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanabilir.

d) İşçi, ana, baba, çocuğunun ve eşinin hastalığı halinde, şehir içi veya dışı yerlerde hasta nakil aracından ücretsiz olarak yararlanabilir.
MADDE 47) KONUT KOOPERATİFLERİNE YARDIM
İşveren,  sendika veya bağlı bulunduğu Konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak,  konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak,  gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su kanalizasyon, plan, proje gibi belediye imkânlarından yararlandırmayı taahhüt eder.

MADDE 48) SÜNNET YARDIMI:

İşveren; taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sünnet merasimlerinde her bir çocuk için;   224,00 TL sünnet yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 49) TABİİ AFET YARDIMI

İşveren, sendika üyesi işçilere sözleşme yılları boyunca; yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararı ilgili makamın tespit edeceği rapora göre; 3.000,00 TL/Net’e kadar Tabii Afet yardımı yapar. Tabii afete uğrayan eş olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyor ise bu yardım birine ödenir.

 

MADDE 50) ÖLÜM YARDIMI

a) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına 1 (bir) yıllık maaşı tutarında, normal ölümü halinde 2.750,00 TL. tutarında ölüm yardımı yapmayı kabul eder. İş kazasından dolayı işçinin ölümü halinde bu maddede belirtilen iş kazası tazminatı işçinin kanuni mirasçılarının işveren belediye başkanlığını dava etme hakkından feragat etme şartıyla bu tazminat verilir.

b) Eşinin ölümü halinde 825,00 TL,

c) İşçinin çocuklarının ölümü halinde 715,00 TL,

d) İşçinin anne veya babasının ölümü halinde 715,00 TL  ölüm yardımı yapılır.

 

MADDE 51) KREŞ, ANAOKULU VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA
a) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ve anaokullarında işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda belediye çalışan diğer personele uygulanan hükümler aynen işçi çocukları içinde uygulanır.
b) Sendika, belediyelerle işbirliği yaparak, doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.
c) İşçiler, işverenin düzenlediği tüm sanat, kültür ve sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanırlar.

MADDE 52) TEMİZLİK HAKKI

İşveren her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak malzeme ve sıcak banyo tesisini toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra tamamlamak zorundadır.
MADDE 53) ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın onbeşinde banka aracılığıyla ödenir.
İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

 

 

MADDE 54) TABAN ÜCRET:

Erenler Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden 14/03/2013 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyeleri 60,00 TL’nin altında olan işçilerin yevmiyeleri 15/03/2013 tarihinden itibaren  60,00 TL’ye yükseltilecektir. 14/03/2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 60,00 TL’nin üzerinde olanların yevmiyeleri kendi taban ücreti olarak kabul edilecektir.

 

MADDE 55) ÜCRET ZAMMI:

1. Yıl Ücret Zammı (15/03/2013-14/03/2014):

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/03/2013 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyeleri 15/03/2013 tarihinden itibaren 60,00 TL’ye yükseltilmiştir.

2. Yıl Ücret Zammı (15/03/2014-14/03/2015):

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/03/2014 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 15/03/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Mart 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranına + 1(Bir) TL. eklenerek  ücret zammı yapılacaktır.

Yürürlük tarihinden sonra işe giren sendika üyesi işçilerden, deneme süresini dolduranlara, işe girdikleri sözleşme yılına ait ücret zammı, ücret zammının uygulama tarihi ile üyeliklerinin taraf sendikaca işverene bildirildiği veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanma hususundaki talep tarihi arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında eksiltilerek uygulanır. Ancak bu uygulama sebebi ile yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez.

 

MADDE 56) FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA, FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arasındaki çalışma, fazla sürelerle çalışmadır. Yapılan fazla sürelerle çalışma ücreti normal ücretin % 50 fazlasıyla ödenir.

Yasal haftalık çalışma süresi üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100 fazlasıyla ödenir.

Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak, fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.
MADDE 57) GECE ÇALIŞMASI ve ÜCRETİ
Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 25 zamlı ödenir.

MADDE 58) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı Çalışma Hariç) Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, bu çalışmaların izinle karşılanması halinde Cumartesi günü çalışması için hafta içinde 1 (bir) gün, Pazar günü çalışması için hafta içinde 2 (iki) gün izin uygulaması yapılabilir.

Hafta içinde izin verilmemesi halinde, Cumartesi günü için 1 (bir) ilave yevmiye toplam  2 (iki) (1+1), Pazar günü için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç)  (1+2) yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I. Bent hükmü uygulanır.

III) Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç) yevmiye (1+2) ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az üç gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.
MADDE 59) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE:

İşveren taraf sendika üyesi işçilere bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde yılda 52 günlük İlave Tediye, 60 günlük Akdi İkramiye olmak üzere toplam 112 günlük ücretleri tutarında ödeme yapar.

Bu ikramiyeler 12 aya bölünerek maaşla birlikte ödenir.

 

MADDE 60) GEÇİCİ GÖREV ZAMMI
Geçici görevle İl sınırları dışına gönderilen sendika üyesi işçilere dışarıda geçirdikleri her gün için 1.Derece Devlet memurlarına ödenen Harcırah tutarı uygulanır. Geçici görev anında yapılan fazla çalışmalar için toplu iş sözleşmesinin fazla çalışmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

 

MADDE 61) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder. Bu hükümlerin uygulanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22.maddesine göre oluşturulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 20.maddesine göre aşağıdaki şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi belirlenir; İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, sendika, işyeri sendika temsilcilerini ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görevlendirebileceği gibi çalışanlar arasında yapılacak seçimle de belirleyebilir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisini aşağıda belirtilen sayılarda görevlendirir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan

temsilcilerin arasından yapılacak seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

İşveren, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder.

Bu hükümlerin uygulanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulun önerilerini gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliği/talimatlarını işçilere öğretmek işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm işçiyi kapsayan eğitim seminerlerini periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda üç kez sekizer saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar işverene aittir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin devamını sağlamak için olanakları ölçüsünde her işyerinde yeteri kadar spor salonu veya tesisini açmaya çalışır. İşçiler bu salon ve tesislerden ücretsiz yararlanırlar.

Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Ancak, işverenin çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerilerine uygunluğunun, işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır.

İşyeri için sağlık zararlılarına göre her işyeri için işçinin ilk işe başlama ve periyodik muayenelerinde uygun muayene metotları ve tıbbi olarak yapılması gereken işlemleri tüm açıklığı ile saptayarak listeler. İşe başlamada ve periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını yapılıyorsa belirlenen şekilde yapılıp yapılmadığını takip eder.

İşyerinde uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel koruma araçlarının cinsini ve vasfını ve kalitesini tespit eder.

Ölüm ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işverene ve sendikaya bildirmek.

Her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki kez tüm işyerleri ve işyerleri içindeki bölümlerde işyeri ortamı sağlık zararlıları ve meslek hastalığı risklerini bilimsel olarak tespit eder. Zararlıların etkisizleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirler.

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili, yıllık bir rapor düzenler hazırlar o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işveren ile sendikaya teklifte bulunmak.

Çevre kirliliği konusunda ve çevreyle ilgili doğal dengenin korunmasında raporlar yayınlanır. İşçileri, halkı ve yetkilileri uyarır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları işyerinde çalışan işçilerden üçünün yazılı başvurusu ile hemen toplanır. Kurul gerekli görür ise toplantı gündeminin konusuyla ilgili uzmanları da toplantıya çağırabilir. Böyle bir olay olmadığı zamanda kurul olağan toplantısını ayda bir kez yapar. Bu sırada ilgili işçiler görevli kabul edilir ve çağrılan uzmanların ücreti işverence karşılanır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından tüm iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgiler (uygun koşullar olmasa dahi) tüm işçilere aktarılır.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar hazırlamak, işverenin ve sendikanın bilgisine sunmak ve uygulamasını izlemek.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunca işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı tespit edilirse işçiler bu tedbirler tamamlanıncaya kadar çalışmamakta serbesttirler. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilemeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılamayacağı gibi ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir.
MADDE 62) İŞ KAZALARI
İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
Hayati önem arz eden kazalarda işçi SGK ya götürülmesi kaydı aranmaz en yakın hastaneye ve sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

MADDE 63) HASAR ve ZARAR  TESPİT KOMİSYONU

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde üç kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda,

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi,

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilmemesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren, kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye üç iş günü izin verir.

 

 

MADDE 64) HASAR ve ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ

Bu tutanakta,
a) Olayın niteliği ve oluş şekli,
b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,
c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 65) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmet sebebi ile işçilerin yapmış olduğu kazalardan oluşan hasar ve tazminat bedellerinden borçlar kanunu 55 “istihdam edenin sorumluluğu” hükümleri gereğince işveren sorumludur.

Ancak işçinin hizmetten ayrılabilen şahsi kusuru, hatası, ihmali, emirlere riayetsizliği, tedbirsizliği ve dikkatsizliği yargı kararı veyahut da disiplin kurulunun belirleyeceği karar neticesinde ortaya çıktığında işçinin kendi kusuru ile meydan verdiği hasar ve tazminat bedelleri nedeni ile işverenin, işçinin belirlenen kusuru oranınca rücu hakkı saklıdır.
MADDE 66) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ
İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoföre kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeyi bulundurmak zorundadır.
MADDE 67)  BELEDİYE, BELEDİYEYE BAĞLI BİRLİK ve ŞİRKETLERDE ÇALIŞMA DURUMU
1-Temizlik İşçileri;
a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışması yerlerinde kulübe yapar gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar.
b) Belediye zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi tarafından toplatılması yaptırılamayacaktır. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz.
Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata vararak çalıştırılır.
c) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacı ile sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.
d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında 1 yardımcı muavin bulundurulur.
2- Atölyede Çalışan İşçiler:
a) İşveren, iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.
b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.
3- Yol Yapım ve Onarım Müdürlüğünde Çalışan İşçiler:
a) İşveren asfalt çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.
b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.
c) İlaçlama, Temizlik, Kanal, Oto boyacısı, yol yapımında fiilen çalışan tüm işçilere  zehirlenmelerini önlemek için günlük 250 gr. Yoğurt verilir.
d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.
4- Park Bahçeler Müdürlüğünde Çalışan İşçiler:
a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.
b) Ağaç kesimlerinde, yeterli tedbir alınır. Park ve bahçeler müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

5- Ambulans ve Hızır Acil Servisinde Çalışan İşçiler:
Ambulans ve Hızır acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için oda temin edilir.

 

MADDE 68) DİSİPLİN KURULU
a) Belediye başkanlıklarında disipline ilişkin konularda karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu oluşturulur. Bu kurulun iki üyesini sendika ve diğer iki üyesini de işveren tayin eder. Aynı sayıda yedek üyeler taraflarca tespit edilir. Disiplin Kurulu Başkanlığını işveren temsilcilerinden biri yapar.

b) Disiplin Kurulu, İşverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personeli ile diğer gereksinimleri sağlar.

c) Disiplin kuruluna sevk işlemi her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının 5 gün önce yapacağı yazılı çağrısı üzerine en az 3 üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Fakat bunların oy hakları yoktur. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir. Kurul kararları kesindir. Belediye başkanı veya yetki verdiği yardımcısı kurul kararını 5 gün içerisinde onaylar. Aksi halde karar düşer ve işçiye ceza verilemez.

d) Disiplini bozan fiillere iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak (tekerrür sırasına göre) ceza verilir. Bu cezalar dışında ceza verilmez. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir. Disiplini bozan bir fiile verilecek o fiilin karşılığı olan cezalar sırasıyla uygulanır.

e) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

1) İhtar; İşçiyi görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. İşçinin Siciline geçmez. Disiplin kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

2) Gündelik Kesimi; İşçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartı ile uygulanır. İşçinin siciline geçer.

3) İşten Çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir. Disiplin kurulunca cezaya ancak ¾ çoğunlukla karar verilir.

f) Disiplin kovuşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

g)  1- Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (7) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 iş günü içinde kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması mutlak zorunludur. İşçinin yazılı savunması alınmaksızın verilen cezalar geçersizdir. İşçi savunmadan kaçınırsa toplanan delillerle yetinilir.

3- Disiplin Kurulu, belgelerin kurula sevkine müteakip genel olarak 10 gün içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak karar verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

h) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı fiili işlemesi halinde ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla taktir olunur. Bir yıl içinde üç defa ceza alan bir işçinin Aynı yıl içinde 4. fiili için ceza gerektiğinde bu fiil için verilmesi icap eden ceza, evvelki fiillerin nitelikleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe taktir olunur.

ı) Disiplin Kurulunca verilen karar, işçinin işten çıkarılmasına ilişkinse disiplin kurulu kararının feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren 3 iş günü geçtikten sonra akdin feshi selahiyeti kullanılamaz.

j) Kurul kararları genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarına tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ve ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeni ile tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu taktirde 6 iş günlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçiye (ihtar cezası hariç) cezası verilemez.

 

MADDE 69) DİSİPLİN CEZALARININ AFFI:

İşveren, işyerinde iş barışını sağlamak ve devamını temin etmek amacıyla bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin daha önceki dönemlerde almış oldukları cezaları 1 defaya mahsus olmak üzere affetmeyi kabul edebilir.

 

MADDE 70) UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KURULU:

Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları gidermek için işveren ile sendikanın seçeceği 3’er temsilciden oluşan bir uyuşmazlıkları çözüm kurulu kurulur.

Kurulun başkanı işveren temsilcisidir. İhtiyaç vukuunda tarafların gündemli talebi ile toplantıya davetlerinden itibaren 7 gün içinde kurul toplanır. Taraflar konunun çözümü için gereken çabayı gösterir. Kurul uyuşmazlıkları en geç 15 gün içinde karara bağlar. Bu kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Bu Kurul;

a) İşveren/İşveren vekiline veya sendikaya aksettirilen ve neticeye varılmayan toplu iş sözleşmesinin tatbikinden doğan ihtilaflar ile şikâyetleri,

b) İşbu toplu iş sözleşmesi yürürlükte bulunduğu süre zarfında ihtiva ettiği maddelerin gerek lafzen, gerek ruhen tefsirinden ortaya çıkan hususları halleder.

 

MADDE 71) EĞİTİM
Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlığını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak, eğitim toplantıları düzenler.
Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir.
İşveren, işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurar.
MADDE 72) DİNİ GÖREVLERİN İFASI
T.C. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. İşçilerin talepleri halinde Hacca gitmek isteyenlere 1 ay, Umre’ye gitmek isteyen işçilere ise 15 gün ücretsiz izin verilir. (belgelemek kaydıyla)

MADDE 73)  İMTİHAN KOMİSYONU, POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ ve USULÜ

Bu konuda yasa ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 74)TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
            Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında merii mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. İş bu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

MADDE 75) SAKLI HAKLAR
Bu sözleşmede açıkça yer almış bütün sosyal yardım konularında işyerlerinde bugüne kadar ayni ve nakdi olarak daha yüksek bir uygulama veya işçi lehine daha değişik bir tatbikat varsa eski uygulamaya devam olunur.

 

 

 

 

 

CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                            TEKERRÜR SAYISINA GÖRE

1              2         3          4         5

=====================================================================

1-Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelme              ihtar      1Yev.  2Yev.  3Yev.  4-5Yev.

=====================================================================

2-Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 3 İş günü (2,3,4) işe gelmemek                                                                                                                                3Yev.     4 Yev   5Yev   İHRAÇ

=====================================================================

3-Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 4 İş günü ve ardı ardına 5 İş günü

işe gelmemek                                                         İHRAÇ

=====================================================================

4-İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak    İHTAR   1Yev   2Yev   3Yev   4-5Yev

=====================================================================

5-Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek    İHTAR 2Yev   3Yev   4-5Yev

=====================================================================

6-Görevine Sarhoş gelmek                                     İHRAÇ

=====================================================================

7-İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak                 İHRAÇ

=====================================================================

8-İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp özel işlerle meşgul olmak veya iş takibi için

gelenlere fena muamelede bulunmak                     1Yev    2Yev   3Yev  4-5Yev

=====================================================================

9-İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere  Meşgul etmek   İHTAR 1Yev  2Yev   3Yev   4-5Yev

=====================================================================

10-İş saatinde uyumak.                                           2Yev     3Yev   4-5Yev İHRAÇ

=====================================================================

11-İşyerinde ve iş esnasında amirlerine hürmetsizlik etmek      İHTAR      2Yev.  3Yev   4-5Yev.

=====================================================================

12-İşyerinde veya iş esnasında amirlerine hakaret etmek veya tehdit etmek   4-5Yev.    İHRAÇ

 

=====================================================================

13-İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına maiyetlerine hakaret tehdit

veya tecavüzde bulunmak                                         3Yev     4-5Yev  İHRAÇ

=====================================================================

14-Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili olarak verilen emir ve işleri yapmamak.   3Yev      4-5Yev  İHRAÇ

=====================================================================

15-Rüşvet almak veya vermek.                            İHRAÇ

=====================================================================

16-Gizli tutulması gereken göreve müteallik sırları ifşa etmek          3Yev     İHRAÇ

=====================================================================

17-İşyerinde kavga çıkarmak veya kavga çıkmasına sebebiyet vermek.     3Yev     4-5Yev  İHRAÇ

=====================================================================

18-Hırsızlık veya hırsızlığı teşebbüs etmek.            İHRAÇ

=====================================================================

19-İşyerinde Dikkatsizliği ve tedbirsizliği yüzünden yangın başlangıcına sebebiyet

vermek                                                                   3-5Yev   İHRAÇ

=====================================================================

20-Kendine teslim edilen malzemeyi iyi korumayarak kaybına bozulmasına veya

hasarına sebebiyet vermek  (30 gündelik tutarını aşmamak kaydıyla)

a) İhmali Halinde                                                     İHTAR 1Yev   2Yev   3Yev   4-5Yev

b) Ağır İhmali Halinde                                 1Yev      2Yev   3Yev   4-5Yev

c) Kasti halinde (30 gündelik tutarını aşan hallerde işçinin )

1-İhmali halinde                                                      3Yev.     4-5Yev  İHRAÇ

2-Ağır İhmali Halinde                                              4-5Yev   İHRAÇ

3-Kasti Halinde                                                       İHRAÇ

=====================================================================

21-İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen  faaliyetini durdurmak amacıyla sabotaja

teşebbüs etmek veya sabotaj yapmak.                  İHRAÇ

 

=====================================================================

22-İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak.       İHRAÇ

=====================================================================

23-Amirleri işyeri mensupları veya maiyeti hakkında yalan veya yanlış şayialar çıkarmak asılsız bir ihbar veya şikayette bulunmak hakikate uygun olmayan bilgi vermek veya beyanda bulunmak suretiyle işçinin işvereni yanıltması                               İHRAÇ

=====================================================================

24-Resmi Belgeler üzerinde tahrifat yapmak sahte belge düzenlemek.         İHRAÇ

=====================================================================

25-İşe gelmeyen işçilerin yerine imza atmak kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi

göstermek.                                                                     1Yev   2Yev  3Yev   İHRAÇ

26-İşçinin yukarıda sayılan maddeler dışında kalan fiili ile ahlak veya iyi niyet kurallarına

aykırı hareket etmesi işveren veya işveren vekilinin emniyetini su istimal etmesi iş

arkadaşlarının işyeri mensuplarının işveren veya aile efradından birinin şeref ve

namusuna helal getirecek veya ahlakını ifsat edecek sözler sarf etmesi veya hakaretlerde

bulunması edep veya ahlaka mucir hareketlerde bulunması iş kanununun 25.maddesinin

2.bendinde belirtildiği üzere hüküm giymesi.          İHTAR     İHRAÇ

 

 

SÖZLEŞMENİN İMZASI
İşbu toplu iş sözleşmesi 75 madde ile Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca   20/05/2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                                       İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

Cavit ÖZTÜRK                                                                     Fahrettin KÜTÜKÇÜ

Erenler Belediye Başkanı                                                     Hizmet-İş Şube Başkanı

 

 

Av.Mümtaz UZUN                                                               Mehmet Mesut GÖKDEMİR

Yerelsen Genel Sekreteri                                                     Hizmet-İş Şube Sekreteri

 

 

Ali AKDENİZ                                                                         Osman KASAPOĞLU

Başkan Yardımcısı                                                                 Hizmet-İş Şube Mali Sekreteri

 

 

Yahya BİLGİN                                                                                    Kenan SEVİM

Yerelsen  Genel Sekr.Yrd.                                                     Hizmet İş Şube Teşk. Sekreteri

 

 

Mete BİLGİN                                                                           Ramazan YEŞİLYURT                                    Yerelsen  Uzmanı                                                                    Baştemsilci

 

Hasan TENLİK

Yerelsen  Uzmanı

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen  Uzmanı