YERELSEN’DE ARAYIN:

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 24.05.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  01.01.2013-31.12.2014 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET – İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR :

A)  TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN ile TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI- HİZMET-İŞ’tir.

B)  TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, “YERELSEN”

Gebze Belediye Başkanlığı “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”

İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

Ekleri ile birlikte bu Toplu-İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri ile bunların eklentileri “İŞYERİ”

Sözleşmenin  kapsadığı işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu toplu iş sözleşmesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde mesai bitiminde sona ermek üzere 2 (iki) yıl süreli olarak akdedilmiştir.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

1)Yer olarak;

a) İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini,

b)Sözleşme süresi içinde idari ve mali yönden işveren Belediye’ye bağlı olarak kurulacak işyerlerini kapsar.

2) Şahıs olarak; İşyerlerinde halen  çalışan veya sözleşme süresi içinde işe  alınarak Hizmet-İş Sendikasına üye olanları kapsar.

3) Başkan Danışmanı, Doktor ve Avukatlar TİS. kapsamı dışındadır.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu Toplu iş sözleşmesi, hizmet akitlerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerlerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, işveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri düzenleyip iş ahengi ve çalışma barışı ile Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelym usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlük tarihi ile sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlük tarihi ile dayanışma ile yararlanmak için müracaat ettikleri tarihler arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.

d) Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi olarak devam eder.

 

MADDE 6) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

İşveren 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

İşveren bu Toplu İş Sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz. Aksi halde yapılan ödemelerden tüm  işçiler yararlandırılır.

 

MADDE 7) SÖZLEŞMENİN YORUMU VE  UYGULAMASI:

Sözleşmenin hükümleri amaca aykırı yorumlanamaz, sözleşme gerek maddelerin açık anlamları gerekse özü ile bir bütündür. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar. Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların bizzat veya görevlendirilecekleri temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE 8) SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN FAALİYET VE YETKİLERİ:

a) Sendika yönetici ve işyeri temsilcileri, sendikayı ve işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren veya işveren vekili ile doğrudan doğruya ilişki kurarlar. Bu ilişki ihtiyacın gereğine göre çalışma saatlerinin içinde ve dışında olabilir.

b) Sendika gerekli gördüğü takdirde önceden işverene yazılı bildirimde bulunmak ve işi aksatmamak kaydı ile işverenin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir. Bu toplantılar çalışma saati içinde yapılacaksa işverenden izin alınır.

Temsilciler işçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olur. Mühim ve acil vakalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın mahalline gitmek ve olayla ilgilenmek temsilcinin görevlerindendir.

 

MADDE 9) SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ:

Hizmet-İş Sendikasının zorunlu organlarında görev alarak, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin iş sözleşmesi askıda kalır. Bu işçiler;

1. Dilerlerse iş sözleşmeleri askıya alındığı tarihte işten ayrılıp bu tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feshederek kıdem tazminatına hak kazanırlar. Yine isterlerse sendikadaki görev yaptıkları süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Her iki halde de kıdem tazminatında bu fesih tarihindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır.

2. Sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması yada profesyonel sendika yöneticiliğinin sona ermesi üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir. Bu hak, teşekküllerdeki görevin ya da profesyonelliğinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.

Sendikal faaliyetlerden dolayı işten çıkarıldığı tespit edildiğinde 12 aydan az olmamak üzere sendikal tazminat ödenir.

 

MADDE 10) SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ:

Sendika baş temsilcisi ve temsilcilerinin iş akitlerinin feshi konusunda yasal hükümler uygulanır. Sendika temsilcileri zaruri hallerde hizmetine ihtiyaç duyulması hallerinde kendi kadrosu ile başka bir işyerinde aynı nitelikteki işe verilebilirler.

Temsilcilerin hizmet akitlerinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde yasal hakları saklıdır.

İşyeri sendika temsilcilerinin ve çeşitli kurullarda görev alan sendikanın diğer temsilcilerinin görevleri, bir sonraki dönem için yetki belgesi alınmış olmak kaydıyla devam eder.

MADDE 11) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ:

İşçiler, sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları, yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamazlar ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında işin sevk ve dağıtımında işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde,sosyal haklarında., disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırılmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz. (sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayırım yasağının dışındadır.)

İşverenin bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde işçinin TİS.’ten ve yasalardan doğan hakları saklıdır.

 

            MADDE 12)  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası: İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri (1 adet dolap, masa, sandalye, bir adet bilgisayar  ve ecza dolabı) işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda İşveren bir ücret talebinde bulunamaz.

b) İşçi Lokali:   İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

c) İlan Tahtası: İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan, bülten, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir.

 

MADDE 13) AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER:

            a) İşveren, 6356 sayılı Sendikalar Yasasının 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 15 gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da     e-mail adresine (hizmet-is@ hizmet-is.org.tr)  göndermek zorundadır. TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren, bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 15 gün  içerisinde  yatırmak zorundadır.

c) Sosyal, kültürel ve benzeri faaliyetler ile kooperatifler için yapılacak kesintiler sendikanın ve işçinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

 

 

            MADDE 14) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ:

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda, sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir.

 

MADDE 15) SENDİKAL İZİNLER:

a) Yönetici İzinleri:

İşyerinde çalışan Sendika Şube Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerinden birine, sendikal faaliyetlerine imkan tanınması bakımından yılda 150 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin  yıllık izinden mahsup edilemez.

b) Baştemsilci İzni:

Sendika baştemsilcisine temsilcilik görevini yerine getirebilmesi için haftada 3 gün, ücretli sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık izinden mahsup edilemez.

Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulanmak koşuluyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

c) Temsilci izinleri:

İşyeri sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini, işyerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine uyarak yerine getirirler.

İşyeri Sendika Temsilcilerine temsilcilik görevlerini yerine getirebilmeleri için haftada 1 gün,  ücretli sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık izinden mahsup edilemez.

d) Diğer izinler:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 30 gün ücretli izin verilir. Bu izinler her bir temsilci için olmayıp, tüm temsilci ve görevliler içindir.

Bir defada işyeri işçi sayısının % 2’sinden fazlasının eğitim izni kullanması işverenin onayına bağlıdır. Genel kurullar için % 2 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak  3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

 

MADDE 16) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ:

Sendika, işyerinde çalışan üyeleri arasından, aşağıda gösterilen esaslar dahilinde biri baştemsilci olmak üzere;

a) 1-50 işçiye kadar               1 ,

b) 51-100 işçiye kadar           2 ,

c) 101-500 işçiye kadar         3 ,

d) 501-1000  işçiye kadar      4 ,

e) 1001-2000  işçiye kadar   6, işyeri temsilcisi atanır.

İşyerlerinin birleştirilmesi veya  isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak işyerlerinin bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

 

MADDE 17) UYUŞMAZLIK, ŞİKAYET VE GİDERİLMESİ          :

a) İlgili yasalar ve sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmaması, eksik ya da yanlış uygulanmasından şikayetçi olan işçiler, durumu işyeri sendika temsilcisine veya baş temsilciye bildirirler. Temsilci veya baş temsilci,  sorunu en yakın işyeri amiri veya işveren vekili ile görüşerek çözümlemeye çalışır.

b) İşyeri kademesinde çözümlenmeyen sorunlar, baş temsilci tarafından sendikaya iletilir. Sendika,görevlendireceği bir temsilci (tercihen yönetim kurulu üyesi) vasıtasıyla, işveren veya vekili ile görüşerek uyuşmazlığı çözümler ve sonuç bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE 18) İŞE ALMADA USUL:

İşçi alımında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ilk defa işçi olarak çalıştırılacaklara ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, aşağıda belirtilenlere mevzuat elverdiği ölçüde;

a) Evvelce aynı işyerinin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteği ile ayrılan veya 4857/29. maddeye göre topluca işten çıkarılanlara,

b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup da iyileşmesine müteakip 1 ay içinde işverene müracaat edenlere,

c) 4857 sayılı kanunun 30. maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilere,

d) İşyerinde her hangi bir iş kazası sonucu ölen veya malul kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında,

öncelik tanınır.

 

MADDE 19) DENEME SÜRESİ:

İşe yeni başlayan işçiler, işin niteliği gerektiriyorsa 2 aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Bu süre sonunda işyeri ile ilişiği kesilmemiş olanların hizmet akitleri belirsiz süreli hizmet akdi niteliğini kazanır.

Deneme süresi içinde başarılı olamayanların işyeri ile ilişkileri, ücret ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, ihbar önellerine uyulmaksızın tazminatsız kesilebilir. Ancak, bu kişilerin yeniden işe alınmaları halinde yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 20) ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

A) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınan işçinin iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 2 gün eklenir. Bu sürenin tamamı 90 günü geçemez.  Bu dönemde,  işçiye Milli Savunma Bakanlığınca ödenen ücret, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işverence ödenir.

B) Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere işinden ayrılan işçiler, askerlik ödevinin bitiminden itibaren 2 ay içinde işe dönmek üzere başvurmaları halinde, ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak işbu sözleşmeyle sağlanan haklardan yararlandırılarak, emsal işçinin (işten ayrıldığı tarihteki aynı kıdemdeki işçi) ücreti ile eski işine veya benzer bir işe alınırlar. İşe başlatılmamaları halinde yasal hükümler uygulanır.

C) Askerlik hizmeti için işyerinden ayrılan işçiye 300,00 TL/Brüt ödeme yapılır.

 

MADDE 21) İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak işçiler gerek duyulduğu takdirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam 3 ayı geçemez.

Daimi nakillerde 4857/22. madde hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.

c) İş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman cezai mahiyette olamaz. Ancak, cezai mahiyetteki işyeri değişikliği Disiplin kurulu kararı ile mümkündür.

 

MADDE 22) VARDİYA USÜLÜ ÇALIŞMA:

İşin gerektirdiği hallerde işçiler, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. İşçi vardiya değişiminde 11 saat geçmedikçe işe çağrılamaz. Bir işçi ayda iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.  Vardiya cetvellerinin hazırlanmasında işçi sendika temsilcisinin görüşü alınır ve hazırlanan liste  işyerinde ilan edilir. Dört saatten fazla kısmı gece dönemine giren çalışmaların tümü gece çalışması sayılır.

Üçlü vardiya sisteminde  çalışan işçilere işin ortalama bir saatinde günde yarım saat, ikili vardiya sisteminde çalışanlara 1 saat ara dinlenmesi verilir.

Yukarıdaki hükümler gece bekçilerini kapsamaz.

 

MADDE 23) İŞİ SON BULANLARIN İZİN ÜCRETİ:

Her ne sebeple olursa olsun iş akdinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretler,           son ücret üzerinden ödenir.

 

MADDE 24) İŞ ARAMA İZNİ:

Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda, işveren işçiye bildirim önelleri süresinde ve çalışma saatleri içinde günde 2 saat iş arama izni verir.

İşçi isterse, işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlamak kaydıyla  iş arama iznini topluca kullanabilir.

 

MADDE 25) BİLDİRİM SÜRELERİ:

Hizmet akitleri sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren ve işçi tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartıyla;

6 aydan az hizmeti olanlara;                            3  hafta sonunda,

6 ay-1,5 yıl hizmeti olanlara;                            6  hafta sonunda,

1,5 yıl- 3 yıl hizmeti olanlara;                         12  hafta sonunda,

3 yıldan fazla hizmeti olanlara;                      24  hafta sonunda,   feshedilmiş sayılır.

Bildirim önellerinin beklenmeden hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde ödenecek                  ihbar tazminatı, yukarıdaki sürelere  göre ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

 

MADDE 26) ÇALIŞMA SÜRELERİ VE ARA DİNLENMESİ:

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre, haftada beş işgünü ve günlük sekiz saat olarak uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilir. Ayrıca, iş durumu dikkate alınarak öğleden önce ve öğleden sonra işin ortalama bir zamanında 20’şer dakikalık ihtiyaç molası verilir. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir.

Ara dinlenmesi mesaiden sayılmaz.

 

MADDE 27) GECE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

Gece çalışması saat 20.00’da başlayarak saat 06.00’ a kadar süren dönemdir. Gece çalışmaları için ödenecek ücret; normal çalışma ücretinin % 30 fazlasıdır.

 

MADDE 28) FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA VE  ÜCRETLERİ:

A) Yasal haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar Fazla Çalışmadır. Fazla çalışma süresine ait ücretler % 100 zamlı ödenir.

B) Bu sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arası Fazla Sürelerle Çalışma olarak kabul edilir. Fazla sürelerle çalışmanın ücreti % 50 zamlı olarak ödenir.

C) Fazla çalışmalar ile Fazla sürelerle çalışmalar, işçinin rızası alınarak, işçiler arasında hakkaniyet esasına göre ve aynı unvandaki işçiler arasından sırayla yapılır.

İşçi talep ederse, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma sürelerini, aynı oranda artırımlı olarak serbest zaman olarak da kullanabilir.

İşyerinde normal saatin dışında yılda 270 saat fazla çalışma yapılabilir. İşçilerin normal saatleri dışında çalıştırıldıkları zaman yaptıkları çalışmaların, yarım saate kadar olanları yarım saat, yarım saatin üstünde olanlar 1 saat olarak tama iblağ edilir.

D) Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.

 

MADDE 29) TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA:

4857 Sayılı Kanunun 29. maddesine göre toplu işçi çıkartmalarının zorunlu olduğu hallerde çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a)    Öncelikle gönüllü olanlar,

b)    Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

c)    Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

d)    İşyerine ilk giren son çıkar.

 

MADDE 30) ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a)İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında                             yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup çalışmadığı süreler.

e) Sendikanın işverene yazılı bildirimi üzerine verilen ücretli izinli günler.

 

MADDE 31) İŞE GEÇ GELME:

Yangın, sel, deprem gibi genel zorlayıcı nedenler ya da kabul edebilir özürleri nedeniyle işe gelmeyen veya geçe gelen işçiler, gelmedikleri süre için  özrünü belgelemek suretiyle ücretli izinli sayılırlar.

 

MADDE 32) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ:

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut olan hizmet akitlerinin olan hükümlerinin yerini bu Toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla hizmet akitleri her türlü hükümleri ihtiva eder. İş bu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

 

MADDE 33) KIDEM ZAMMI:

Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki Sendika üyesi işçilere sözleşme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere, geriye dönük olarak Gebze Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında geçen her kıdem yılı için, 31.12.2012 tarihindeki günlük yevmiyelerine 10 (On) KR  Kıdem Zammı ilave edilecektir.

 

MADDE 34) ÜCRET ZAMMI:

A) Bu sözleşme dönemi içinde işe alınan işçilerden;

– Nitelik gerektirmeyen işler için alınan  işçiler yasal asgari ücretle işe alınırlar. Sendikaya üye olduklarında ücretleri 50,00 TL’ ye yükseltilir, işe girdiği dönemin ücret zammı uygulanmaz.

– Yıl içinde işe alınacak nitelikli işçilere verilecek ücret, işyerinde çalışmakta olan emsal işçinin ücreti aşılmamak üzere işverence belirlenir .

B) İYİLEŞTİRME:  Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihindeki günlük ücretleri 68,00 TL’nin altında olanların ücretleri 68,00 TL/Brüt’e çekilecektir. Bu işlemden sonra;

C)  1.YIL ÜCRET ZAMMI (01.01.2013-31.12.2013):

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 6,12 TL/Brüt   ücret zammı yapılmıştır.

C)  2.YIL ÜCRET ZAMMI (01.01.2014-31.12.2014):

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 8,00 TL/Brüt   ücret zammı yapılacaktır.

 

MADDE 35) SORUMLULUK ÖDEMESİ:

TİS. kapsamındaki sendika üyesi işçilerden aşağıda belirtilen (A Grubu) ünvanla çalıştırılan personele, günlük mesai sürelerine bağlı olmaksızın çalışmaları nedeniyle fazla mesai ve hafta sonu çalışmaları karşılığı olarak, sözleşme döneminde,  sorumluluk adı altında ödeme yapılır.

A GRUBU:

Aşağıda belirtilenlere fiilen çalıştıkları günler esas alınarak sorumluluk ödemesi yapılır.

-Servis Sorumlusu olarak çalışan mühendislere…………………………………………38,08 TL/Brüt,

-Mühendis olarak çalışanlara………………………………………………………………30,46 TL/Brüt,

-Servis Sorumlusu olarak çalışan Teknikerlere, 4 yıllık üniv.  Mezunu servis sorumlularına…………………………………………………………………………………………30,46 TL/Brüt,

-Teknikerlere (Lise üzeri 2 yıl Teknik Öğr.Gören ve 4 yıllık üniv.  Mezunu)…………..28,56 TL/Brüt,

Bu gruptan (A Grubu) Sorumluluk Ödemesi alanlara ayrıca Fazla Mesai ve Hafta sonu çalışması için ödeme yapılmaz.

B GRUBU:

Aşağıda belirtilenlere fiilen çalıştıkları günler esas alınarak sorumluluk ödemesi yapılır.

-Teknisyenlere (Ortaokul üzeri  4 yıl Teknik Öğrenim görenler ile Teknisyenlik Belgesi Bulunanlar) ve 2 yıllık  yüksek okul mezunlarına……………………………………………………………..…7,61 TL/Brüt,

-İş makinesi operatörü, bilgisayar operatörü, ustabaşı, ekip şefi, çavuşlara, ustalara,………………………………………………………………….. ……………………………6,35 TL/Brüt,

-Ağırvasıta şoförleri………………………………………………………………………………5,07 TL/Brüt,

– Diğer Şoförlere………………………………………………………………………………3,80 TL/Brüt,

– Bunlardan yararlanmayan diğer işçilere………………………………………………….1,90 TL/Brüt,

C GRUBU: (Fiilen Çalışılan Günler İçin)

Bulunduğu Grup ve pozisyonu gereği 8,24 TL’nin altında Sorumluluk veya Yönetici ödemesi almakta iken sendika şubesinin  yönetim, denetim, disiplin kurulunda görev alanlar ile işyeri baştemsilcisi ve temsilci seçilenlere sorumluluk veya yöneticilik ödemesi 8,24 TL/Brüt olarak uygulanır.                     8,24 TL/Brüt’ün üzerinde sorumluluk ve yöneticilik ödemesi alanlara bu ödeme yapılmaz.

Yukarıda belirtilen (A,B ve C Grubu)  ödemeler, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

D GRUBU: (Fiilen Çalışılan Günler İçin)

TİS. kapsamındaki sendika üyesi işçilerden aşağıda belirtilen ünvanla çalıştırılan personele, günlük mesai sürelerine bağlı olmaksızın çalışmaları nedeniyle fazla mesai ve hafta sonu çalışmaları karşılığı olarak, sözleşme döneminde, ödeme yapılır.

Fiilen çalışılan günler esas alınarak aşağıda belirtilen ünvanla çalışanlara;

a) Özel Kalem Personeline…………………………28,56 TL/Brüt,

b) Havuz görevlisi ve havuzda nöbet tutanlara,

Kaçak yapı ve gecekondu denetim ekip sorumlularına,

Baş şoförlere,

Fen İşlerinde çalışanların sevk ve idaresinden sorumlu olanlara,

–  Elektrik atölyesinde çalışanlara,…………………19,04 TL/Brüt, yöneticilik ödemesi yapılır.

Bu ödemeden yararlananlara ayrıca fazla mesai ve hafta tatili çalışması için ödeme yapılmaz.

Yukarıda belirtilen ödemeler, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

 

MADDE 36) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE:

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki işçilere 6772 sayılı kanun esaslarına göre, Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde , İlave Tediye ödenir.

Ayrıca, her sözleşme yılında 60 günlük ücretleri tutarında Akdi İkramiye ödenir.

Bu ikramiyeler 12 aya bölünerek maaşla birlikte ödenir.

 

MADDE 37) KIDEMLİ İŞÇİYE TEŞVİK PRİMİ:

Bu Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere her kıdem kademesinde bir defa olmak kaydıyla işyerinde geçen çalışma süreleri esas alınarak,

a) Hizmeti 5 yılını dolduran işçilere     20 günlük,

b) Hizmeti 10 yılını dolduran işçilere   25 günlük,

c) Hizmeti 15 yılını dolduran işçilere   30 günlük,

d) Hizmeti 20 yılını dolduran işçilere   35 günlük,

e) Hizmeti 25 yılını dolduran işçilere   40 günlük,  ücretleri tutarında ödeme yapılır.

 

MADDE 38) GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin geçici bir görevle işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi halinde, 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır. Görevde fazla mesai yapanlara sözleşmenin fazla mesai hükmü uygulanır.

 

MADDE 39) İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI:

İşçilerin, Endüstri Meslek Liseleri ile Yüksek Dereceli Okullarda okuyan çocuklara, okul dışı uygulama yapmak zorunda olduklarına ilişkin belgeyi sendikaya verdikleri takdirde, sendikaca durum işverene bildirilir ve adı geçenlere, gereksinimlerine uygun zaman ve sürede staj olanağı sağlanır. Bu konuda 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Yasası hükümleri uygulanır.

 

MADDE 40) ÖĞRENİM YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin öğrenim gören çocuklarına her sözleşme yılında, bir defa Eylül ayında ödenmek üzere,

a) İlkokul (1.kademe ilk dört yıl)’da okuyan çocukları için   200,00 TL/Net

b) Ortaokul (2.kademe ikinci dört yıl)’da okuyan çocukları için 225,00 TL/Net

c) Lise (3.kademe üçüncü dört yıl)’da okuyan çocuklar için 300,00 TL/Net

d) Yüksekokul ve Üniversiteye devam eden çocukları için 350,00 TL/Net  öğrenim yardımı yapılır.

Bu yardımdan yararlanmak için belge ibraz edilmesi zorunludur.

Ancak;  Gebze belediyesi tarafından burs verilenler, bu yardımdan yararlanamazlar.

Yukarıda belirtilen ödemeler, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

 

MADDE 41) AİLE VE ÇOCUK YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere Aile Yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı ödenir. Karı koca aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım eşlerden birine ödenir.

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen esas ve usullere göre çocuk yardımı yapar.

 

MADDE 42) YEMEK YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günler için                   18,00 TL/Brüt Yemek Yardımı yapılır.

Yukarıda belirtilen ödeme, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

MADDE 43) HASTALIK YARDIMI:

 A) Hastalık nedeniyle istirahatli bulunan işçilerin, SGK tarafından ödeme yapılmayan günler ile geçici iş göremezlik ödeneği ödenen günler için ücretleri işverence ödenir. Geçici iş göremezlik ödeneği ödene günler için işçiye SGK’ca ödenen meblağı işçi belediye veznesine yatırır ve SGK belgesini işverene verir. İşveren işçinin bu süreye ilişkin ücretini tüm sosyal hak ve sosyal yardımlarıyla birlikte ( sorumluluk ödemesi, yöneticilik ödemesi, yemek yardımı hariç) tam olarak öder. İşveren ayrıca işçinin bu günlere ilişkin SGK primlerini eksiksiz yatırır.

B) İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İşçi bu sürelerde ücretli izinli sayılır.

C) Uzun süreli hastalıklarda, hastalık süresi bildirim süresini 6 hafta aştıktan sonra iş sözleşmeleri feshedilebilir.

 

MADDE 44) KORUYUCU EŞYA:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları işin niteliğine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerisi ile Koruyucu eşya verilir.

A)Arazide çalışan işçilere kışlık iki takım iş elbisesi, iş ayakkabısı her yılın Eylül ayında verilir.

B)Arazide çalışan işçilere yazlık iş elbisesi, 2 tişört, 2 pantolon ve işin niteliğine göre ayakkabı her yılın Mayıs ayında verilir.

C)İçeride çalışan her işçiye yazlık 1 gömlek, 1 pantolon, bir çift ayakkabı, kışlık 1 gömlek,               1 pantolon, 1 ayakkabı verilir.

D) Elektrikçilere kauçuk ayakkabı veya bot her yıl verilir.

E) Arazide çalışan (çalışmasının tamamı arazide geçen) her işçiye 2 yıl miatlı deri yelek ve kaşe kaban, içeride çalışan işçilere 2 yıl miatlı kaban verilir.

 

MADDE 45)  KONUT VE ARSA YARDIMI:

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapı kooperatifine yardımda bulunmak gecekondu önlem bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su, kanalizasyon, plan, proje gibi Belediye imkanlarından yararlandırmayı taahhüt eder.

 

MADDE 46)  İZİN HARÇLIĞI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, 20 günlük ücretleri tutarında izin yardımı yapılır.

 

MADDE 47) BELEDİYENİN SOSYAL TESİSLERİNDEN YARARLANMA:

İşçilerin, iş saatleri dışında veya tatil sürelerindeki boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesi, sosyal ve kültürel birikimlerini geliştirmesi ve artırmasını sağlamak amacıyla; Belediyenin sosyal tesislerinden yararlandırılırlar. Evlenen işçiye veya çocuğu evlenen işçiye, belediye sınırları içinde, imkanlar ölçüsünde araç temin edilir.

 

MADDE 48) EVLENME YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden evlenenlere, belgelendirmek kaydıyla sözleşme döneminde 1.000,00 TL/Brüt evlenme yardımı yapılır.

Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

 

MADDE 49) DOĞUM YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin doğum yapması halinde belgelemek şartıyla, sözleşme döneminde 900,00 TL/Brüt doğum yardımı yapılır.

Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

 

MADDE 50) DOĞUM  TEŞVİK YARDIMI:

Sosyal güvenlik sistemlerinde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak tüm dünyada yeniden yapılanma ya da reform çalışmaları sıklıkla gündeme gelmektedir.

Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede ortaya çıkan sosyal güvenlik krizinin temel nedenlerinden birisinin  ülkelerin demografik yapılarını ilgilendiren hızlı yaşlanma eğiliminin olduğu bilinmektedir.

Tüm dünyada ve Türkiye özelinde nüfusun hızla yaşlandığı bilinmektedir. Bu olgu ise sosyal güvenlik sistemlerinin geleceğine yönelik ciddi anlamda tehdit oluşturmakta, sosyal güvenlik sistemlerini sürdürülebilir olmaktan çıkarmaktadır.

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülmesinde önemli bir yer teşkil eden çalışan kesimin (15-64 yaş arası olarak kabul edilen) çalışmayanlara  (15 yaşın altı – 64 yaşın üzeri olanlar) oranı olan  bağımlılık oranları artmaktadır.

Günümüz dünyasında gelişmiş ülkeler, artan bağımlılık oranlarını azaltmak için diğer tedbirlerin yanında yüksek doğum oranlarını da teşvik etmektedirler.

Bahse konu sebeplerden dolayı, teşvik amaçlı olarak;

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin veya işçi bayan ise kendisinin iki çocuktan sonraki 01.01.2013 tarihinden itibaren gerçekleşen doğumlarında 49. madde’deki doğum yardımı  (1) kat artırılarak ödenir.

Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

 

MADDE 51)  TABİİ AFET YARDIMI:

İşçinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde, zarar miktarı belgelenmek şartı  ile, 2.000,00 TL/Net  yardım yapılır.

 

MADDE 52) ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin hak kazandıkları aylık ücretleri her ayın 15-20. günleri arasında ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada, tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

Ücret ödemeleri banka kanalıyla yapılır.

 

MADDE 53) ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI:

Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da 4857 sayılı kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak, işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.

İşveren sözleşmede belirtilen durumlar dışında zarar karşılığı gibi nedenlerle işçi ücretinden kesinti yapamaz.

 

MADDE 54) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçilerin işverence de uygun görülen herhangi bir mazeretleri nedeniyle yazılı istemleri halinde, yılda 90 güne kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, ücretli doğum izninin sonunda istenmişse veya özrün ciddiyeti işverence kabul edilirse, süre 6 aya kadar çıkabilir.

 

MADDE 55) YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

1) İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere, aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

Hizmet süresi ;

a-    1 yıldan 5 yıla kadar olanlara       24 işgünü

b-    5 yıldan 10 yıla kadar olanlara     28 işgünü

c-    10 yıldan fazla  olanlara               33 işgünü

İzinlerini, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri halinde ayrıca 5 güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir.

2) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; “Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri”, izin süresine ilave edilir.

3) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür).

İşveren tarafından yıl içinde sözleşme hükümlerine göre verilmiş ücretli ve ücretsiz idari izinlerle, dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez.

4) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli izinli günler çalışılmış gibi sayılır.

 

MADDE  56) YILLIK ÜCRETLİ İZİNİN UYGULANMASI:

1) Yıllık ücretli izinin, ait olduğu yıl içinde kullanılması esastır.

İşçi iznini bir defada veya işin durumuna göre bir bölümünü 15 günden az olmamak üzere 2’ye bölünerek kullanabilir. Bu durumda, yukarıdaki maddede sözü edilen ücretsiz yol izini sadece bir defa verilir.

2) İzin hakları, İşyeri Yıllık Ücretli İzin Kurulunun düzenleyeceği sıraya göre kullandırılır. İzin kullanacak işçilerden aynı işi yapanların, kendi aralarında anlaşmaları ve işyeri Yıllık Ücretli İzin Kurulunun onayı ile izin zamanlarını değiştirmeleri mümkündür.

3) İşverence, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, izin dönemine ilişkin ücretini en geç iznin başlangıcından önceki son  iş gününe kadar  peşin olarak ödenir.

 

MADDE 57) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER (OLAYA BAĞLI İZİNLER):

Bu Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere sosyal durumlarına göre, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1-Evlenen İşçiye 7 gün,

2-Eşi doğum yapan İşçiye 3 gün,

3-Çocuğu evlenen işçiye 1 gün,

4-Eşi veya çocuğu ölen işçiye 5 gün,

5-Anne, baba ve kardeşi ölen işçiye 5 gün,

6-Kayınpeder ve Kayınvalidesi ölen işçiye 3 gün,

7-Yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetlere uğrayan işçiye, olayın boyutu daha                                           fazlasını gerektirmiyor ise 15 güne kadar.

8-Doğum yapan kadın işçiler ve süt izni hakkında 4857/74. madde hükümleri uygulanır.

9-İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde işyerinin bulunduğu yerdeki cenaze törenlerine katılabilmek için işyerindeki işi aksatmamak koşuluyla yeterli sayıda işçiye izin verilir.

10-Daimi bir şekilde normal gündüzcü çalışan işçiye resmi dairelerdeki işlerini takip edebilmesi için belgelemek şartıyla, yeteri kadar saatlik izin verilir.

Şehir dışına çıkılacak olması halinde  5 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

Soysal izin kullananlar mazeretlerini (Evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm ilmuhaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmuhaberi, kazalarda tabip raporu) 10 gün içinde belgelemek zorundadır. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

MADDE 58) ÖLÜM YARDIMI:

İşçilerin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde eşine, yoksa çocuklarına 3.000 TL/Brüt ödeme yapılır.

Normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarına 820,00 TL/ Brüt ödeme yapılır.

İşçi ana, baba, eş ve çocuklarından birinin ölümü halinde 475,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.

İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın veraset ilanıyla belgelenmesi şarttır. Ayrıca işveren işçinin eşinin, çocuklarının ana, baba, kardeşlerinin herhangi birisinin ölümü halinde o yerleşim yeri il hudutları içinde varsa imkânlar dâhilinde ücretsiz otobüs ve cenaze arabası tahsisinde bulunur.

Yukarıda belirtilen ödemeler, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

 

MADDE 59)  TATİLLERDE ÇALIŞMA  VE  ÜCRETİ:

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı çalışma hariç). Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, Cumartesi günü için toplam  3 (1+2) , Pazar günü için toplam  3 (1+2) yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I.Bent hükmü uygulanır.

III) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için toplam 4 (1+3) yevmiye ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 60) KIDEMİN TARİFİ:

Kıdem, hizmet akdinin fasılalarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olması bakımından aynı iş yerinin bir veya değişik iş yerlerinde hangi statüde olursa olsun çalışan bütün hizmetlerin toplamıdır.

 

MADDE 61) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ:

I) Kıdem Tazminatı:

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki  kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

II) Hesaplanması ve Ödenmesi:

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılan ve devamlılık arz eden ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin TC. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

 

MADDE 62) TUTUKLULUK-GÖZALTINA ALINMA-MAHKUMİYET HALİNDE FESİH  VE TEKRAR İŞE ALINMA:

a) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin ülke ve milleti ile bütünlüğünü, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, göz altına alınma, tutukluluk ve mahkumiyet hallerinde işe gelmeyenlerin iş akitleri  bildirim süresi sonunda feshedilir.

b)Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi veya affa uğramış olması halinde dahi hiçbir şekilde işe alınmazlar.

c) Tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerden biri ile bildirim süresi içinde son bulması ile işçinin bu tarihten itibaren 15 gün içinde dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır.

d) Bunlardan işverenin araç ve gereçlerini kullanırken trafik kazası yapan işçilere tutuklu olarak geçen 1 aylık sürelerine ait ücretleri işverence ödenir.

e) Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden 6 ay veya daha az ceza alan, 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda, işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin inisiyatifindedir.

 

MADDE 63) ÇALIŞMA BELGESİ: 

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye, 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren veya vekili tarafından işin çeşidi, nitelik ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

 

MADDE 64) DİSİPLİN KURULU:

a) Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir. Bu kurulun biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverence, 2 üyesi sendikaca seçilir.  Ayrıca asıl üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir.

b) Disiplin Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir. Toplantı 5 gün önceden kurul başkanın yazılı çağrısı üzerine yapılır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 2 oy sayılır. Kurul kararları Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Belediye Başkanı cezanın azaltılmasında yetkilidir.

c) Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin eki ceza cetveline uygun olarak cezai kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların vukuu bulması halinde en uygun ve en yakın ceza verilir.

d) Disiplin Cezaları:

İşçiye verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) İhtar: İşçiyi, görevinde dikkate davettir. Sicile geçer.

b) Gündelik Kesimi: İşçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için 2 gündelik tutarından fazla olmamak üzere uygulanır.

c) İşten çıkartma: İşçinin iş akdinin feshedilmesi demektir.

e) İşveren veya vekilinin olayı veya fiili öğrendikleri tarihten itibaren 6 işgünü içinde disiplin soruşturması açılabilmekle beraber, aşağıdaki hallerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin soruşturması akim kalır ve işçiye ceza verilemez.

1) Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili amir, en geç 6 işgünü içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak, işçiyi Disiplin Kuruluna sevke yetkili makama verir.

2) Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde noksan hususlar varsa (tanık ifadeleri, hakkında soruşturma yapılan işçinin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgelerini en geç 6 işgünü içinde Kurula sevk eder.

3) İşçinin yetkili makamlarca Kurula sevki halinde, işçinin sözlü veya yazılı savunması alınır.

4) Disiplin Kurulu belgelerin kurula sevkini takip eden 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemeyi yaparak karar verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

5) Disiplini bozan bir fiilden dolayı ceza alan işçi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde aynı fiili tekrar işlerse Ceza Cetvelinde o fiil için belirlenen ceza kategorisindeki cezalar sırası ile uygulanır (1 yıl geçtikten sonra meydana gelen disiplin suçlarına tekerrür hükümleri uygulanmaz).

6) Disiplin Kurulunca verilen karar işçinin çıkarılmasına ilişkin ise, kararın feshe yetkili makama tevdii tarihinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonra uygulanamaz.

7) Disiplin Kurulu kararları yazılı olarak ve nedenleri belirtilerek tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanamaz. İşçinin hastalık, izin vb. gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 işgünü içinde taahhütlü mektupla, geçici görevli olarak işçinin işyeri merkezinin dışında olması nedeniyle tebliğ edilmezse, işyeri merkezine döndüğünde, hastane de yatan işçiye de hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir.

 

MADDE 65) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU:

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uyar. Bu husustaki gerekli emir ve talimatları yayınlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması, çalışması ve görevleri hakkındaki usul ve esaslar İş Sağlığı ve Güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

İşçilerin yürüttükleri işin niteliğine göre gerekli periyodik muayeneleri, portör muayeneleri ve diğer sağlık kontrolleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dâhilinde yaptırılır.

 

MADDE 66) İŞ KAZALARI:

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK. Bölge müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işverene herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK.’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE 67) HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ:

A) Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu:

İşçi tarafından meydana  getirilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde  3 kişiden oluşan hasar-zarar tespit komisyonu teşekkül ettirilir. Bu Komisyon;

1) İşveren Temsilcisi

2) Bir Sendika Temsilcisi

3)Olayın özelliğine göre işyerinden veya dışarıdan işten anlar, işverenle sendikanın müştereken seçecekleri  3. kişiden oluşur.

b) Hasar-Zarar Tespit Tutanağı:

Hasar-Zarar tespit tutanağında;

a) Olayın mahiyeti ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararın işçinin kasıt, kusur veya ihmalinden mi, yoksa alet veya muharrik bir kuvvetin arızasından mı ileri geldiği veya her iki tarafa ait ortaklaşa bir kusurdan mı ileri geldiği,

c) Tutanağa ilgililerin ve tanıkların ifadesi ve varsa mevcut belgeleri, hasar ve zararın toplam miktarı ile işçi tarafından ödenmesi gereken meblağ belirtilerek eklenir.

d) Tutanak ve ekleri ilgili işveren veya işveren vekiline sunulur. Komisyon gerekli gördüğü hallerde bilirkişiye müracaat edebilir.

c) Hasar Bedelinin Kesinti ve Ödeme Şekli:

Trafik kazası sonucu husule gelen hasar ve tazminatın idari, adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoföre isabet eden kusur oranının 4/8 (dahil) olması halinde zararın tamamı işverence, 4/8’den fazla olması halinde % 75 işveren tarafından, % 25 işçi tarafından karşılanır.

Alkollü olarak yapılan kazalarda, hasar bedelinin ödenmesindeki sorumluluk işçiye aittir.

 

MADDE 68) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ:

İşveren motorlu araçların fenni trafik muayenelerini vaktinde yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Vasıtadaki fenni noksanlıklar sebebi ile trafik müdürlüğü tarafından şoförlerden kesilen cezayı işveren öder. İşveren, yasal olarak araçlarda bulundurması gereken malzemeleri bulundurmak zorundadır.

 

MADDE 69) DİNİ GÖREVLERİN İFASI:

TC. Anayasasının 24’üncü maddesi gereğince herkes vicdan, din ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri  ( tüm dinler) için gerekli imkanı sağlar.

 

MADDE 70) BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL YARDIM:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere,

-Ek Gıda Yardımı,

-Giyim Yardımı,

-Temizlik Yardımı,

-Bayram Yardımı (Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Ramazan erzağı)

-24 Ocak ikramiyesi,

-Taşıt Yardımı

-Yakacak Yardımı

yerine, Birleştirilmiş Sosyal Yardım olarak;

“Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, 01.01.2013 tarihinden itibaren her ay ücretleri ile birlikte  545,00 TL/Brüt Sosyal Yardım yapılır.”

Yukarıda belirtilen ödeme, sözleşmenin 2. yılında, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aralık 2013 tarihinde yayımlanan T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye Geneli İndeks sayısı yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)  oranında artırılarak yapılacaktır.

 

İşbu Toplu İş Sözleşmesi 70 Asıl Madde ile Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca 24.05.2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

İŞVEREN VE YERELSEN YETKİLİLERİ

İŞÇİ SENDİKASI YETKİLİLERİ

   

Adnan KÖŞKER

Gebze Belediye Başkanı

 

İdris ERSOY

Hizmet-İş Şube Başkanı

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU

Yerelsen Genel Başkan Vekili

 

Tuğrultan ÇAĞDAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Mümtaz UZUN

Yerelsen Genel Sekreteri

 

Muharrem SUBAŞI

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ahmet KİSBET

Başkan Yardımcısı

 

İbrahim ÖZKARAASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.

 

İbrahim   ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

Tekin YAVUZ

İşyeri Baştemsilcisi

 

Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

Mehmet AVCI

İşyeri Temsilcisi

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı

 

Özcan TAT

İşyeri Temsilcisi

 

 Ramazan KILINÇ

İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürü

 

Mehmet YANAR

İşyeri Temsilcisi

 

Emin GÜLTEKİN

Mali Hizmetler Müdürü