BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
813
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
33
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
12
GÜNCELLENME TARİHİ: 01.07.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı


3 Kasım Perşembe 2016.

6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na bir geçici madde eklenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 86. madde uyarınca 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilmesi hükme bağlanmıştır.

Geçici 86. maddenin ikinci fıkrası uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’nun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmayacaktır. 6753 sayılı Kanun kapsamındaki değişikliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

28 Ekim 216 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız…