BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızın Altınoluk Eğitim Semineri Konuşma Metni…


11 Eylül Salı 2007.

Sayın Belediye Başkanları,


Sendikamızın Değerli Üyeleri , Yöneticileri ve Ekibi


Sendikamızca düzenlenen bu programa katılımınızdan, bizlerle birlikte olmanızdan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Hepinizi Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum…..


Değerli konuklarımız, burada bu güzel mekanda, 4 gün birlikteyiz. Program boyunca hem bilgilenmenizi ve hem de hoşça vakit geçirmenizi diliyorum.


Bizleri, bu programda bir araya getiren, 25.07.2005 tarihinde kurulan Sendikamız YERELSEN’den kısaca bahsetmek istiyorum.


Sendikamız aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:


– Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini uzman / profesyonel bir ekiple yürütmek,


– Üye belediyeler arasında işbirliği ve güç birliği oluşturmak,


-Belediye başkanlarımızın esas işleriyle ilgilenip ayrı bir uzmanlık gerektiren bu konuda gereksiz vakit ayırmalarını önlemek,


-Yine belediye yönetimlerinin uzman olmadığı bu alanda, işçi sendikalarının karşısında zafiyete düşmesini önlemek,


-Belediyelerin insan kaynakları ve personel birimlerine toplu iş sözleşme dönemi dışında da hukuki ve uygulamaya yönelik destek olmak,


Sendikamız yukarıdaki hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:


Hepinizin bilgisi dahilinde olduğu gibi, geçmiş dönem Toplu İş Sözleşmelerinde yer alan aşırı hükümler, yasal mevzuata uygun olmayan düzenlemeler konusunda çok uzun müzakereler yapılmış ve 2006 yılında 17 adet sözleşme imzalanmıştır.


Diğer taraftan içinde bulunduğumuz 2007 yılında, yapılması gereken 18 adet sözleşmeden, bu güne kadar 17 adeti sonuçlandırılmıştır. 1 adedinin müzakeresi devam etmektedir.


İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerinde, Sendikamızca belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen bazı değişikliklerden kısaca bahsetmekte yarar görülmektedir.


Her şeyden evvel, üyelerimize ait uygulanmakta olan sözleşmeler 1. maddeden başlanarak yeniden düzenlenmiştir. Sözleşmelerde yer alan ve üyelerimizi bağlayan yasal dayanağı bulunmayan, uygulama imkanı olmayan hükümler sözleşmelerden çıkarılmıştır.


Diğer yandan önemine binaen bazı maddelerde yeniden yapılan düzenlemeler ise şöyle özetlenebilir.


-2007 yılında yapılacak sözleşmeler 3 yıllık olarak hedeflenmiş ve Gebze, Darıca, Çayırova, Hereke, Kullar, Suadiye, Yuvacık, Değirmendere, Köseköy, Bahçecik Belediyeleri için (11 adet) 3 yıllık sözleşmeler imzalanmıştır.


Karamürsel, İhsaniye, İzaydaş, Kuruçeşme ve Körfez Belediyeleri için (5 adet) 2 yıllık TİS imzalanmıştır.


Böylece 2009 yılında yapılacak mahalli seçimler döneminde, belediye başkanlarımızın elini zayıflatan, sözleşmeler yapılması önlenmiştir.


Sözleşmelerde yer alan, sendika baş temsilcisi ve amatör şube yöneticilerinin haftanın 5 günü izinli olduğuna ilişkin hükümler, sınırlandırılmış, üye kuruluşun durumuna göre, hafta içinde 1 gün, 2 gün veya 3 gün uygulaması getirilerek, sendikacıların hiç çalışmadan maaş alma dönemi ortadan kaldırılmıştır.


– Sözleşme veya kanun hükümlerine uyulmaması halinde ödenmesi öngörülen 12 aydan 36 aya kadar olan cezai şart hükümleri kaldırılmış, yasal hükümlere uygun düzenlemeler yapılmıştır (Saraybahçe, Uzunçiftlik, Gölcük, Bekirpaşa, Gebze, Darıca, Çayırova, Suadiye, Yuvacık, Bahçecik, İzaydaş vb. ).


Arızı olaylara bağlı olarak (evlenme, ölüm, doğum vb.) verilen sosyal izinlerin


5 ila 15 işgününe kadar arttırıldığı ve hafta tatili iki gün ilave edilerek kullanıldığı tespit edilmiş, tüm sözleşmelerde bu izinlerin hepsinde aynı standart izin günlerine bağlanmış ve iş günü ifadesi çıkarılarak, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren gün esasına yönelik düzenleme yapılmış ve sosyal izinler yarı yarıya düşürülerek makul seviyelere çekilmiştir.


Yıllık ücretli izinlerin, sözleşmelerde 35-40 işgünü şeklinde düzenlendiği, 2 gün hafta tatili günü ilavesi ile 50-60 gün arasında yıllık izin kullanıldığı tespit edildiğinden, Cumartesi günü Akdi tatil olduğu ifadesi sözleşmelere yazılarak, izine ilave edilmesi önlenmiş ve yıllık izin süreleri yıllara göre (20-25-33) gün arasında azaltılarak düzenleme yapılmıştır. Böylece üyelerimize 1000’lerce işgünü (çalışma günü) kazandırılmıştır.


Her sözleşmede farklı farklı düzenlenmiş bulunan ihbar süreleri, hedeflenen şekilde düzenlenememişse de, 8-40 hafta arasındaki düzenlemeler hizmet sürelerine göre 3-24 haftaya düşürülerek yeniden düzenlenmiştir.


Aynı şekilde, kıdem tazminatı gün sayılarında da indirimler yapılmıştır.


Hafta tatili, Ulusal Bayram Genel tatil günleri çalışma yapıldığında, 5 güne kadar ödenen günlük yevmiyelerde 1-2 yevmiye tutarında indirimler yapılarak normal seviyelere çekilmiş ve külfeti azaltılmıştır. Birçok sözleşmede hafta içinde izin uygulaması getirilerek kısmen esnekleştirme yapılmıştır.


– Gece çalışmaları için %50-%100 arasında zamlı ücret ödenmesini öngören hükümler %10-%30 oranları arasında düzenlenmiş, amacı aşan ödemeler önlenmiştir.– Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar, ikili ayırımda düzenlenmiş, 45 saatin altındaki süreler için %50 zamlı ödeme düzenlemiş ve işveren maliyeti önemli ölçüde azaltılmıştır.


İş ve işyeri değişikliği konusundaki katı düzenlemeler yumuşatılmış, geçici görevlendirmelerde 3-4 ay sürelerle muvafakat aranmaksızın görevlendirme yapılmasına imkan tanıyan düzenlemeler yapılmıştır.


Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde her işçiye uygulanan 6 aylık sürerler, bildirim sürelerine bağlanmış ve işverenin fesih hakkını daha önce kullanması sağlanmış ve yasal hükümlerle uyum sağlanmıştır.


Sosyal hadiseler ölüm, evlenme, doğum ve tabii afet ödemeleri, standart hale getirilmiş, çok afaki olan 6 aylık 12 aylık gibi ödemeler kaldırılmıştır. Bazı sosyal ödemeler ise sınırlandırılmış veya dondurulmuştur.


Bazı sözleşmelerde yer alan, doğum sonrası 6 ay ücretli izin, ücretli Hac izni


(1 ay), ücretli Umre izni (2 ay) Sendika kuruluş ödemesi vb. gibi amaç dışı düzenlemeler kaldırılmıştır.


– Bütün sözleşmelerde yer alan kıdemli işçiliği teşvik primlerinin gün sayıları azaltılmıştır.


Bir nevi ücret zammı olan geriye dönük kıdem zamları çoğu sözleşmeden kaldırılmış, kaldırılmayanlar da, yapılacak ücret zamlarından mahsup edilerek, gizli ücret zamları yapılması önlenmiştir.Çok az sözleşmede kalan Kıdem zammı miktarı düşürülmüştür. 10 Ykr. Gibi.


Çoğu sözleşmede, dağınık şekilde yer alan Sosyal ödemeler birleştirilerek, yeknesaklık ve uygulama kolaylığı sağlanmıştır. Amacını aşan bazı sosyal ödemeler kaldırılmıştır.


Bazı sözleşmelerin disiplin hükümlerinde yer alan oybirliği ile karar alma, sıra ile başkanlık yapma hükümleri, kaldırılmış veya yumuşatılmıştır.


Ayrıca, Disiplin ceza cetvelleri gözden geçirilerek, suç ve ceza nispetleri kurulmuştur.


Koruyucu eşya ve giyim yardımları birbirinden ayrılarak, amacına uygun düzenlemeler yapılmış, koruyucu eşyaların sosyal yardım olarak uygulanması önlenmiş ve amacı aşan malzemeler ve Ek Gıda yardımı gibi yiyecek maddeleri birleştirilmiş sosyal yardım içine alınarak kaldırılmıştır.


Yukarıda değinildiği üzere, Sendikamızca akdedilen sözleşmelerde burada değinilemeyen birçok düzenleme yeniden yapılmıştır. Diğer bir ifade ile tüm sözleşme hükümleri yeniden yazılarak, örnek sözleşmeler ortaya çıkartılmıştır. Çoğu hükümlerde standart uygulama yapılması sağlanmış ve farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.


Sendikamızca, imzalanan tüm sözleşmeler, Sendikamızın https://www.yerelsen.org.tr/ isimli sitemizde yayınlanarak şeffaflık sağlanmış ve kamu oyunun bilgisine sunulmuştur.


Böylece, yaptığımız sözleşmelerde, Sendikamızca belirlenen amaçlar asgari % 90 oranında gerçekleşmiştir.


 


Sendikamızın bugün itibari ile (43) üyesi bulunmaktadır. Bunlardan, (38 ) adedi Kocaeli’den , diğer (5 ) adedi Sakarya’dandır.


Hizmetlerimiz, 2006 yılında Genel Sekreter dahil 3 personel, 2007 yılında yeni istihdam edilen 2 uzman dahil 5 personel ile devam etmektedir.


Sendikamız, bu hizmetlerini, Genel Kurulda belirlenen yasal olarak üye kuruluşlardan alınması gereken üyelik aidatının % 30 oranında belirlenen aidat gelirleri ile sürdürmektedir.


2007 yılında Sendikamızın Koordinatörlüğünde, Hizmet-İş Sendikası ortaklığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının katılımı ile, AB hibe programına sunulan “Yerel İş Barışı Projesi” onay almış ve 29.11.2006 tarihinden bugüne kadar, Sendikamız üyesi Belediye Başkanlıklarında çalışan sendika üyesi işçilere ve işveren yetkililerine, Stratejik Planlama ve Yönetim, Yönetim Teknikleri, Etkili iletişim Teknikleri, Sosyal Diyaloğun Kurumsallaşması, İşyeri Kurullarının Çalışma Usulleri ve İş Sağlığı İş Güvenliği konularında Kartepe Green Park Otel’de ve Seka Park Otel’de salonlarında değerli uzmanlarımızın katkıları ile verilmiştir.


Bu projenin sonucunda yapılacak Yerel İş Barışı Kongresi 8, 9 Eylül 2007 tarihlerinde Kocaeli Kartepe Green Park Otel’de yapılacaktır. Kongreye katılacaklara program ve davetiyeleri gönderilmiştir. Kongre katılımcıları 300 kişi olarak planlanmıştır.


Burada sizlere ulaştırdığımız program dahilinde, bir çok konuda hem bilgilerimizi yenileme ve hem de müşterek problemlere çözüm bulunması konusunda yapılacak görüş alışverişinin olumlu sonuçlar doğuracağını umuyorum.


Umarım bu birlikteliğimiz ve faaliyetlerimiz artarak yeni programlarla devam edecektir.


Hepinize, katılımınızdan dolayı şükranlarımızı sunar, ailelerinizle birlikte hoşça vakit geçirmenizi diler, saygılar sunarım.

 

                                                                                           Münir KARALOĞLU

                                                                                      YERELSEN Genel Başkanı