YERELSEN’DE ARAYIN:

İZAYDAŞ

İMZA   TARİHİ  15.04.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  01.01.2013 – 31.12.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI TES – İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR :

A)  TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME AŞ. (İZAYDAŞ)’ın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN ile TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI-TES-İŞ’tir.

B)  TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

-Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası, “TES-İŞ veya “SENDİKA”

-Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, “YERELSEN”

-İZAYDAŞ  Genel Müdürlüğü “İŞVEREN”

-İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere “İŞVEREN VEKİLİ”

-Ekleri ile birlikte bu Toplu-İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

-Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri ile bunların eklentileri “İŞYERİ”

-Sözleşmenin kapsadığı işyerlerinde çalışan “TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

            – Sözleşmenin 3. maddesinde ünvanları sayılan, “KAPSAM DIŞI PERSONEL”

– Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Bu Sözleşme;

I) Yer Olarak: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ. (İZAYDAŞ) bünyesinde şu anda kurulu ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan; yönetsel, ekonomik, teknik veya hukuksal yönden işverene bağlı tüm işyerleri ile bunların eklenti ve araçlarını,

II) Kişi Olarak: İşyerinde çalışan “TES-İŞ Sendikası üyelerini kapsar.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA:

A) Üye Olanların Yararlanmaları:

1) Toplu iş sözleşmesinden “TES-İŞ Sendikası üyeleri yararlanırlar.

2) Sendikaya üye olan işçiler, üye oldukları tarihten itibaren en geç on gün içinde, Sendika tarafından yazılı olarak işverene bildirilirler. Bu işçilerden;

a) Sözleşmenin imzalanması tarihinde sendikaya üye bulunanlar yürürlük tarihinden,

b) Sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihi takip eden ay başından itibaren sözleşmeden yararlanırlar.

3) Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona eren işçilerle ölen işçilerin varisleri, sözleşmenin sağladığı tüm hak ve alacaklardan çalıştıkları süre kadar, diğer işçiler gibi yararlanırlar.

B) Üye Olmayanların Yararlanmaları :

Sendikaya üye olmayan işçiler, (üyelikleri herhangi bir nedenle sona erenler dahil), sözleşmeden ancak dayanışma aidatı ödeyerek yararlanabilirler.

Bu yararlanma, talep tarihinden itibaren geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur.

C) Kapsam Dışı Personel:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler ve Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Avukatlar, Şefler, Nöbetçi Amirleri ve Danışmanlar bu toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışındadır.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu Toplu İş Sözleşmesi; üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerinde sosyal güvenliğin, işçi ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin anlayışı içinde hizmet vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi, demokratik katılımcı ilkeler ışığında yeni bir çalışma düzeni ve anlayışını, tesis etmeyi amaç edinir.

 

MADDE 5) SÖZLEŞMENİN YORUMU VE UYGULANMASI:

Sözleşmenin hükümleri, amaca aykırı yorumlanamaz. Sözleşme, gerek maddelerin açık anlamları ve gerekse özü ile bir bütündür. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.

Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları bizzat veya görevlendirecekleri temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE 6) SÖZLEŞME’NİN HÜKMÜ VE KAZANILMIŞ HAKLAR:

Bu sözleşme ile işçiyi ilgilendiren sair düzenlemeler çeliştikleri veya aynı konuları içerdikleri taktirde sözleşme hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri saklıdır.

Her ne suretle olursa olsun, sona eren bu sözleşmenin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar devam eder.

 

MADDE 7) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

İşveren gerek Borçlar Kanununun 316-317.maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilerle yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (“TES-İŞ Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz. Aksi halde yapılan ödemelerden tüm işçiler yararlandırılır. (Kapsam Dışı olanlar hariç). Bunlar hakkında Kapsam Dışı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

MADDE 8) SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNE SENDİKAL ÇALIŞMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK:

İşveren, sendikal çalışmaları konusunda Sendika yönetici ve temsilcilerine her türlü kolaylığı gösterir. Bu cümleden olmak üzere;

1. Sendika yönetici ve işyeri temsilcileri, Sendikayı veya  işçiyi ilgilendiren konularda, gerektiğinde işveren ya da işveren vekili ile doğrudan doğruya ilişki kurarlar. Bu ilişki, ihtiyacın gereğine göre, çalışma saatleri içinde veya dışında olabilir.

2. Sendika yetkilileri, çalışma saatleri içinde, işi aksatmamak kaydıyla, işverene haber vererek üyeleriyle görüşebilirler.

3. Sendika, Genel Merkez ve Şube Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işi aksatmamak kaydıyla üyeleriyle, önceden işverenle mutabakat sağlanarak, işyerinin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir.

4. İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin belge ve kayıtlarını saklayabilmesi ve sendikal çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla, ihtiyaca elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. (Masa, sandalye vb.)

 

MADDE 9) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ-GEREÇ VE DUYURU PANOLARI:

Sendika; eğitim semineri, kurs, konferans vb. çalışmalar için işyerinin salon, araç ve gereçlerinden, işverenle önceden kararlaştırmak üzere ücretsiz yararlanır. İşveren, salon ve malzemelerin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmasına özen gösterir.

İşveren, Sendika duyuru ve bildirilerinin asılması için işyerinde tüm işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde camlı ve kilitli bir duyuru panosu bulundurur. Bu panoya başka sendikaların ilan ve bildirileri asılamayacağı gibi, işyerinde, başka sendikalar için de ayrıca duyuru panosu bulundurulamaz.

Panoya asılacak duyuru ve bildirilerin yasal sorumluluğu Sendikaya aittir.

 

MADDE 10) SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ:

1) İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini fesh ederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

2) Sendikanın zorunlu organlarında veya şube başkanlığında görev aldığı için kendi istekleri ile çalıştıkları işyerinden ayrılan işçiler, sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması halinde,  işe yeniden  alınmalarını istedikleri takdirde, işveren talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, ücret ve eski kıdem hakları saklı kalmak kaydıyla işine başlatılan işçiye toplu iş sözleşmeleri ile getirilen tüm haklar da verilir. Bu hak sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.

Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları halinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin İş Kanunlarından doğan hakları saklıdır.

Geri dönmek isteyen işçilerin işe alınmaması halinde yasal hakları saklıdır.

3) Prensip olarak, sendika yöneticiliğine seçildikleri halde işyerlerinde çalışan işçilerin rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve herhangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Ancak zorunlu sebepler olması halinde işyeri değişikliği yapılır.

İşyerinde çalışan sendika yöneticilerinin iş akdinin feshi konusunda 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 11) SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ:

Sendika Baştemsilcisi ve temsilcilerinin, rızaları dışında, işleri veya işyerleri değiştirilemez. Farklı bir işleme tabi tutulamaz.

Sendikal faaliyetlerden dolayı işten çıkarıldığı tespit edilenler hakkında yasal hükümler uygulanır.

İşyeri Sendika temsilcilerinin ve çeşitli kurullarda görev alan diğer sendika temsilcilerinin görevleri, bir sonraki dönem için yetki belgesi alınmış olmak kaydıyla devam eder.

 

MADDE 12) SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ:

İşçiler; Sendikaya üye olmaları, Sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklere katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, Sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayırım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, Yasalardan, hizmet akitlerinden ve toplu sözleşmeden doğan haklar saklıdır.

 

MADDE 13) ÜYELİK AİDATI:

İşveren, Sendika Anatüzüğü hükümlerine uygun olarak, Sendikaca bildirilecek üyelik aidatları ile dayanışma aidatlarını ilgililerin ücretlerinden keserek Sendikanın göstereceği banka hesabına yatırır. Bu işlemin aksamadan yürümesi bakımından;

a) Sendika, en geç her ayın sonunda, üyelik ve dayanışma aidatı ödeyecek işçilerin listesini işverene yazılı olarak bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde önceki liste aynen geçerli kabul edilir. (iş akdi sona erenler hariç)

b) İşveren, bu listeye uygun olarak, takip eden ilk ücretlerden gerekli kesintileri yapar ve en geç tahakkuk tarihini takip eden 15 gün içinde Sendikanın banka hesabına yatırır.

İşveren, yine  15 gün içinde, kesinti yapılan işçileri ve kesinti miktarlarını gösterir onaylı bir listeyi Sendika Genel Merkezine gönderir. Liste gönderilmemesi veya eksik kesinti yapılmasının sorumluluğu işverene aittir.

c) İşveren, bu işlemler için Sendikadan herhangi bir ücret ve masraf  talep edemez.

d) Aidat listesi elektronik ortamda Sendika tarafından hazırlanan formata uygun olarak Şubeye gönderilir.

 

MADDE 14) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ:

İşveren, Sendikanın yazılı istemi halinde, işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini, mevcut belgelere dayanarak ve işveren veya işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup, ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listeleri de, en geç her ayın sonunda, sendikanın istemine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderilir.

 

MADDE 15) YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ:

a) Yönetici İzinleri :

İşyerinde çalışan Sendika Şube Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerinden birine, sendikal faaliyetlerine imkan tanınması bakımından haftada 2 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin  yıllık izinden mahsup edilemez.

b) Baştemsilci İzni :

Sendika baştemsilcisine temsilcilik görevini yerine getirebilmesi için haftada 8 saat ücretli sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık izinden mahsup edilemez.

Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak Sendika Merkezinin ve Şubenin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

c) Temsilci İzinleri:

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 4 saat ücretli izin verilir.

d) Diğer İzinler:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 80 gün ücretli izin verilir. Bu izinler her bir temsilci için olmayıp, tüm temsilci ve üye işçiler içindir.

Bir defada işyeri işçi sayısının % 5’inden fazlasının eğitim izni kullanması işverenin onayına bağlıdır. Genel kurullar için % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak  3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

 

MADDE 16) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN BELİRLENMESİ:

Sendika, işyerinde çalışan üyeleri arasından,

– İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise 1,

– 51-100 arasında ise en çok 2,

-101-500 arasında ise en çok 3,

temsilci seçilmesini ve baş temsilciyi belirleyerek, isim listelerini 15 gün içinde işverene bildirir.

İşyerlerinin birleştirilmesi veya ayrılması halinde temsilci sayısı yeni duruma göre belirlenir.

 

MADDE 17) UYUŞMAZLIK  VE ŞİKAYETLERİN GİDERİLMESİ:

A. İlgili yasalar ve sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmaması, eksik ya da yanlış uygulanmasından şikayetçi olan işçiler, durumu işyeri sendika temsilcisine veya baş temsilciye bildirirler. Temsilci veya baş temsilci,  sorunu en yakın işyeri amiri veya işveren vekili ile görüşerek çözümlemeye çalışır.

B. İşyeri kademesinde çözümlenmeyen sorunlar, baş temsilci tarafından sendikaya iletilir. Sendika, görevlendireceği bir temsilci (tercihen yönetim kurulu üyesi) vasıtasıyla, işveren veya vekili ile görüşerek uyuşmazlığı çözümler ve sonuç bir tutanakla tespit edilir.

Hiçbir işçi şikayetinden dolayı sorumlu tutulamaz ve hakkında idari ve cezai işlem yapılamaz.

MADDE 18) SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER:

İşveren, işçilerin sosyal ve kültürel konularda gelişmelerine, çalışma koşullarına uyum sağlamalarına ve bu koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

İşçilere yönelik kültür, sanat ve spor aktiviteleri düzenler.

 

MADDE 19) ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan işçinin iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 2 gün eklenir. Bu sürenin tamamı 90 günü geçemez.  Bu dönemde,  işçiye Milli Savunma Bakanlığınca ödenen ücret, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işverence ödenir.

b) Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere işinden ayrılan işçiler, askerlik ödevinin bitiminden itibaren 2 ay içinde işe dönmek üzere başvurmaları halinde, ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak işbu sözleşmeyle sağlanan haklardan yararlandırılarak, emsal işçinin (işten ayrıldığı tarihteki aynı kıdemdeki işçi) ücreti ile eski işine veya benzer bir işe alınırlar. İşe başlatılmamaları halinde yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 20) İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:

I. Bireysel Çıkarma;

İşçiler normal olarak;

            a. Deneme süresi içinde işverence,

b. Belirli süreli akitlerde, sürenin bitiminde,

c. İş yasasının 25/II. maddesine göre tazminatsız olarak, sözleşmede belirtilen kural ve ilkelerle, Disiplin Kurulunca,

d. İş yasasının 17. maddesine göre tazminatlı olarak, işverence çıkarılabilirler.

II. Toplu İşçi Çıkarma;

Toplu işçi çıkarılmasının zorunlu olduğu hallerde 4857/29. madde hükümleri uygulanır.

Ancak, çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

a. Kendi isteği ile ayrılmak isteyenler,

b. Deneme süresi içinde olanlar,

c. Emekliliğe hak kazananlar,

d.Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun başka bir işte çalışmak istemeyenler.

e. Kıdem sırasına göre,

 

MADDE 21) İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

a) İşçilerin kendi işlerinde (branşlarında) ve asıl işyerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak, işin niteliğinde benzerlik olması kaydıyla işçiler, geçici olarak rıza aranmaksızın bir başka işte veya işyerinde çalıştırılabilirler. Bu süre yılda 3 ayı geçemez. İş ve işyeri değişikliği nedeni ile işçi ücretlerinde herhangi bir indirim yapılamayacağı gibi geçici işin niteliğine göre sağlanan ek     haklar da işçiye ödenir.

Daimi iş ve işyeri değişikliği işçinin rızasına bağlıdır. Ancak, işin gerekli ve zorunlu olması durumunda rıza aranmaz. Bu takdirde, daimi iş değişikliği işin niteliğinde benzerlik olmak kaydı ile yapılabilir ve ihtiyaç duyulan görev için uygun nitelikler arasından istekli olanlara öncelik tanınır.

İşyeri sendika temsilcilerinin işleri ve işyerleri değiştirilemez.

b) İş kazası ve hastalık sonucu sağlık kurumlarınca verilen rapora yasal işlem yapılır.

c) İşçinin geçici olarak görevlendirileceği iş, risk, tecrübe, eğitim ve bilgi gerektiriyorsa işçiye eğitim verilmesi zorunludur.

d) İşyerinde asıl işlerde (bakım, boiler, atık besleme, demi, türbin, gaz temizleme, kontrol odası, kreyn, yangın ve teknik emniyet, laboratuvar ve kantar, deponi ve atık kabul) çalışan işçilerin kullandıkları cihaz, makine, iş makinesi, iş araçları ve ekipmanlar taşeron elemanları tarafından kullanılamaz.

e) İş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.

 

MADDE 22) BİLDİRİM SÜRELERİ:

Hizmet akitleri sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren ve işçi tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartıyla;

6 aydan az hizmeti olanlara;                            4 hafta sonunda,

6 ay-1,5 yıl hizmeti olanlara;                            8 hafta sonunda,

1,5 yıl- 3 yıl hizmeti olanlara;                         14 hafta sonunda,

3 yıldan fazla hizmeti olanlara;                      23 hafta sonunda,   feshedilmiş sayılır.

Bildirim önelleri beklenmeden hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde ödenecek ihbar tazminatı, yukarıdaki sürelere göre ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

 

MADDE 23) TUTUKLULUK, GÖZALTINA ALINMA, MAHKUMİYET HALİNDE FESİH  VE TEKRAR İŞE ALMA:

a) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, karşı işlenen suçlarda, göz altına alınma, tutukluluk ve mahkumiyet hallerinde işe gelmeyenlerin iş akitleri derhal, bunların dışında bildirim süresi sonunda münfesih sayılır.

b) Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi veya affa uğramış olması halinde dahi hiçbir şekilde işe alınmazlar.

c) Tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerden biri ile bildirim süresi içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren 15 gün içinde işe dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır.

            d) Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden 6 ay veya daha az ceza alan, 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda, işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdirindedir.

e) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, bildirim süresi içinde tutukluluk ve hükümlülük hali sona ermek şartıyla 15 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. Bildirim süresinden fazla süren tutukluluk veya hükümlülük halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

f) Şoför ve operatörlerin vazife başındayken bir trafik suçu nedeniyle tutuklanmaları halinde 45 günlük brüt çıplak ücretleri işverence ödenir.

 

MADDE 24)  İŞ ARAMA İZNİ:

Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda, işveren işçiye bildirim önelleri süresinde ve çalışma saatleri içinde, günde 4 saat iş arama izni verir.

İşçi isterse, işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlatmak kaydıyla, iş arama iznini topluca kullanabilir.

 

MADDE 25) KIDEM TAZMİNATI:

İşçilerin, iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Ölümü halinde ödeme yasal mirasçılarına yapılır.

1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

 

MADDE 26) NORMAL ÇALIŞMA:

A) Normal Çalışma Süreleri:

Normal çalışma süresi günde 8, haftada 40 saattir.

İşveren, kapsama dahil işyerlerinde bütün işçilerin işe başlama, işi bırakma ve öğle dinlenmesi saatlerini bir cetvel halinde düzenleyerek işçilerin görebileceği yere asar.

İşveren, işyeri ilân tahtalarında ilân etmek suretiyle işe başlama, bitirme ve dinlenme zamanlarını değiştirebilir.

Normal çalışmasına gelen işçi, (vardiyalı, gündüzcü) aynı takvim günü içinde  vardiya değiştirmek amacıyla geri çevrilemez.

Vardiyalı işçilerin vardiya değişiklikleri vardiya bitiminde yapılır.

Normal çalışma anında işveren veya vekilince çalışanlara iş değişimi münavebeli ve eşit olacaktır.

B) Gece Çalışması:

            Akşam 20:00 ile sabah 06:00 saatleri arasındaki çalışmalar gece çalışmasıdır.

C) Ara Dinlenmesi:

            1.  İşin ortalama bir zamanında vardiyasız işçilere ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süresi günlük normal çalışma süresinin dışında sayılır.

2. Vardiyalı işçilere, işin ortalama bir zamanında münavebe ile yarım saat ara dinlenmesi verilir. İşçiler bu süreyi işyerinde geçirirler.

D) Zorunlu Çalışma:

Vardiyalı çalışmalarda bir işçinin zorunlu nedenler haricinde 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çalıştırılmamaları esastır.

1. Doğum, ölüm, doğal afet izinlerinin ve istirahat bildirimlerinin birinci günlerinde işçi 8 saat ara ile vardiyaya çağrılabilir. Zorunlu neden kabul edilmeyen haller, asgari 24 saat önce talep edilen ücretli-ücretsiz mazeret izinleri, yıllık izinler ve evlenme izinleri ile yukarıda belirtilen durumların ikinci günleridir.

2. Gece ve gündüz vardiya ile çalışılan işlerde gece vardiyaları haftada bir değiştirilmek üzere düzenlenir.

E) Çalışılmış Sayılan Günler:

1. İşyerinde ya da dışında, işverenin emrinde geçen süreler fiilen çalışılmasa dahi çalışılmış olarak kabul edilir.

2. Gerek iş günlerinde ve gerekse tatil günlerinde işçiler normal günlük çalışma süresinden az da çalıştırılmış olsalar (bu durum mücbir sebeplerden kaynaklanmış olsa dahi) bu günlerde tam günlük çalışma süresi kadar çalıştırılmış sayılır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumunca muayene edilmek amacıyla viziteye çıkış süreleri çalışılmış olarak kabul edilir.

4. İşçilerin, işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler çalışılmış olarak kabul edilir.

5. Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için geçirdikleri süreler çalışılmış olarak kabul edilir.

6. İşçiye her an işe çağrılması muhtemel olduğu ve bu nedenle belirli bir yerde beklemesi bildirildiği takdirde, işveren emrinde geçen bu bekleme süresi de çalışma saatlerinden sayılır. Bekleme bildirimi yazılı olarak yapılır.

7. Vardiya araçlarından yararlanmak amacıyla günlük normal çalışma süresinden daha az çalıştırılmak suretiyle çalışma süreleri, işverence kesilen işçilerin bu çalışmaları normal çalışma süresi olarak kabul edilir.

8. 4857 sayılı yasanın ilgili maddesinde öngörülen tüzük hükümleri saklıdır.

 

MADDE 27)  HAFTA TATİLİ VE AKDİ TATİL:

A) Vardiyasız çalışan işçiler için hafta tatili Pazar günüdür. Cumartesi günü akdi tatil günüdür.Vardiyalı çalışan işçiler için hafta tatili ve akdi tatil günleri  vardiya programında gösterilen günlerdir.

B) Haftanın Cumartesi ve Pazar günleri hariç, 5 günü muntazam çalışan vardiyasız işçiler  ile 5 çalışma günü muntazam çalışan vardiyalı işçiler hafta tatiline ve akdi tatile hak kazanırlar.

C) Hafta tatiline ve akdi tatile hak kazanma bakımından çalışılmadığı halde çalışılmış kabul edilen günler şunlardır;

1) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri

2) Bir haftalık süre içinde 5 işgününü geçmemek üzere toplu sözleşme uyarınca verilen bütün ücretli ve ücretsiz idari izin günleri.

3) İşin zorunlu sebeplerle işveren tarafından tatil edildiği günler.

4) Sosyal Güvenlik Kurumunca 5 güne kadar ve işyeri doktoru tarafından 2 güne kadar verilen istirahat süreleri

5) İşyerinde meydana gelen ani hastalanma ya da sakatlanma sonucu bir gün olarak işyerinde ya da dışında geçen tedavi süreleri.

 

MADDE 28) FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA VE ÜCRETLERİ:

a) Yasal haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar Fazla Çalışmadır. Fazla çalışma süresine ait ücretler % 100 zamlı ödenir.

b) Bu sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arası Fazla Sürelerle Çalışmadır. Fazla sürelerle çalışmanın ücreti % 65 zamlı olarak ödenir.

c) Fazla çalışmalar ile Fazla sürelerle çalışmalar, işçinin rızası alınarak, işçiler arasında hakkaniyet esasına göre ve aynı unvandaki işçiler arasından sırayla yapılır.

İşçi talep ederse, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma sürelerini, aynı oranda artırımlı olarak serbest zaman olarak da kullanabilir.

İşyerinde normal saatin dışında yılda 270 saat fazla çalışma yapılabilir. İşçilerin normal saatleri dışında çalıştırıldıkları zaman yaptıkları çalışmaların, yarım saate kadar olanları yarım saat, yarım saatin üstünde olanlar 1 saat olarak tama iblağ edilir.

d) Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.

e) Hafta Tatili ve Ulusal Bayram, Genel Tatil günlerinde yapılan fazla çalışmalar için ödenecek ücret, o gün için hak edilecek ücretin saat başına düşen miktarıdır.

            f)  İhtiyaca binaen evinden mesaiye çağırılan işçi, 4 saatten az çalıştırılmışsa 4 saat;          4 saatten fazla çalıştırılmışsa 8 saat çalışmış kabul edilir. (mesaiye devam edenler hariç).

g) Meslek kazandırma veya geliştirmeye yönelik eğitimlere katılanlara fazla mesai ödenmez.

 

MADDE 29) İŞE GEÇ GELME:

Yangın, sel, deprem gibi genel hayatı zorlayıcı nedenler ya da ortak hayat deneyimlerine göre kabul edilebilir özürleri nedeniyle işe gelemeyen veya geç gelen işçiler, gelemedikleri süre için ücretli izinli sayılırlar.

Yukarıda sayılan haller dışında ve mazeretini bildirmek koşuluyla bir takvim ayı içinde 2 defayı ve her defasında 45 dakikayı aşmayan geç gelmelerde, işçinin geçerli özrünün  var olduğu kabul edilir; ayrıca bir beyan ve ispat aranmaz.

 

MADDE 30)GÜNLÜK ÜCRETİN TANIMI:

Günlük çıplak ücret; işçinin, her türlü tazminat, prim, ikramiye, sosyal yardım vb. yan ödemeler hariç,  esas işi karşılığında bir gün için aldığı çıplak ücrettir.

 

MADDE 31) ÜCRET ZAMMI:

A)   1. YIL ÜCRET ZAMMI (01.01.2013-31.12.2013):

– Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 69,00 TL ve altında olanların günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen 7,50 TL/Brüt ücret zammı yapılmıştır.

– Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 71,27 TL – 73,47 TL (dahil) arasında olanların günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen 6,00 TL / Brüt ücret zammı yapılmıştır.

– Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 73,86 TL – 79,72 TL (dahil) arasında olanların günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %8,16 brüt ücret zammı yapılmıştır.

– Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 80,25 TL – 87,52 TL (dahil) arasında olanların günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %7,16 brüt ücret zammı yapılmıştır.

– Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 92,05 TL (dahil) üzerinde olanların günlük yevmiyelerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %6,16 brüt ücret zammı yapılmıştır.

B)   2.YIL ÜCRET ZAMMI (01.01.2014-31.12.2014):

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 31.12.2013 tarihindeki çıplak yevmiyelerine, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, T.C. Başbakanlık TÜİK 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında ücret zammı yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak yevmiyeleri 84,12 TL / Brüt’ün altında olanların günlük yevmiyelerine + %1 ilave edilecektir.

C) 3.YIL ÜCRET ZAMMI (01.01.2015-31.12.2015):

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 31.12.2014 tarihindeki çıplak yevmiyelerine, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, T.C. Başbakanlık TÜİK  2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında  ücret zammı yapılacaktır.

3. yıl ücret zammı yapıldıktan sonra sendikalı işçilerin yevmiye toplamlarının işçi sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama yevmiyenin altında kalan yevmiyelere + %1 ilave edilir.

D) İşyerine 01.01.2013 tarihinden sonra işe alınacak işçilere aşağıdaki asgari skala ücretleri uygulanır.

İlk ve orta öğretim mezunlarına en az           60.- TL/ gün Brüt yevmiye

Lise ve E.M.L.  mezunlarına en az                64.- TL/ gün Brüt yevmiye

Ön Lisans mezunlarına en az                        66.- TL/ gün Brüt yevmiye

Lisans mezunlarına en az                              68.- TL/ gün Brüt yevmiye

 

MADDE  32) SORUMLULUK ÖDEMESİ:

Sorumlu olarak görevlendirilenlere her ay 720,00 TL/Brüt sorumluluk ödemesi maaşları ile birlikte yapılır.

Bu ödeme, sözleşmenin 2. ve 3. yılında T.C. Başbakanlık TÜİK 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında artırılarak yapılacaktır.

 

MADDE 33) İŞ RİSKİ PRİMİ:

Sendika üyesi olan;

I. Deponi, daf, atık kabul, teknik emniyet, kantar, kontrol odası, bakım atölyeleri, şoförler, işletme operatörleri, (boyler, gaz temizleme, türbin, demi), laboratuar, gemi adamı, boyacı, hafriyat saha, güvenlik ve ambar  çalışanlarının günlük çıplak  ücretlerinin  % 20 oranında,

II. Revir, müşteri hizmetleri, muhasebe, personel, yönetici sekreteri, idarî işler ve hizmetliler (idarî bina) günlük çıplak  ücretlerinin % 15 oranında iş riski primi ödenir.

 

MADDE 34) HİZMET TEŞVİK PRİMİ:

Bu Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, İZAYDAŞ ’da geçen hizmetleri esas alınarak  ve aşağıda belirtilen kıdem dönemlerinde bir defa olmak üzere,

a) Hizmeti   5 yılını dolduran işçilere 30 günlük,

b) Hizmeti 10 yılını dolduran işçilere 40 günlük,

c) Hizmeti 15 yılını dolduran işçilere 45 günlük,

d) Hizmeti 20 yılını dolduran işçilere 50 günlük,

çıplak ücretleri tutarında ödeme yapılır.

 

MADDE 35) VARDİYA PRİMİ:

Üçlü vardiyada çalışan personele, günlük çıplak ücretlerinin % 20’si oranında, ikili vardiyada çalışan personele günlük çıplak ücretlerinin % 17’si oranında,  vardiya primi ödenir.

Vardiyalı çalışanların bakım dönemlerinde, bakım işlerinde veya normal çalıştırılmaları halinde ilk 14 günden sonra vardiya primi ödenmez. Vardiyasız çalışan işçilerin geçici süre ile vardiyaya alınması halinde çalışma sürelerine göre vardiya primi ödenir.

MADDE 36) İKRAMİYE:

İşçilere, yılda 30’ar günlük çıplak ücretleri tutarında 4 ikramiye ödenir. Prensip olarak ikramiyelerin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 30’unda ödenmesi esastır. Ancak işveren dilerse aylık olarak da ödeme yapabilir.

 

MADDE 37) GEÇİCİ GÖREV YARDIMI:

Geçici görevle görevlendirilen işçilerin, yemek ve barınma ihtiyaçları işverence  karşılanır.

 

            MADDE 38) AİLE -ÇOCUK VE ÖĞRENİM YARDIMI:

A) AİLE VE ÇOCUK YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden evli olanlara eşinin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen miktarda aile yardımı yapılır.

Ayrıca 657 sayılı kanunla belirlenen miktarda çocuk yardımı yapılır.

 

B) ÖĞRENİM YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin öğrenim gören çocuklarına her sözleşme yılında bir defa Eylül ayında ödenmek üzere,

I) Zorunlu ana sınıfı ve İlköğretimde okuyan her çocuk için 400,00 TL/Brüt,

II) Lisede okuyan her çocuk için 540,00 TL/Brüt,

III) Yüksekokula devam eden her çocuk için 850,00 TL/Brüt,

Öğrenim yardımı yapılır.

Bu yardımdan yararlanmak için belge ibraz edilmesi zorunludur.

Bu ödemeler (I,II ve III. Bentlerdeki) sözleşmenin 2. ve 3. yılında T.C. Başbakanlık TÜİK 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında artırılarak yapılacaktır.

MADDE 39) ÖĞLE YEMEĞİ – YEMEK YARDIMI:

a) İşçilere işverence fiilen çalışılan günlerde ücretsiz bir öğün yemek verilmesi esastır. Yemek 4 çeşit, doyurucu, temiz ve besleyici olur. Yemek listeleri işyeri temsilcileri ile müştereken belirlenir.

b) İşçilere her gün koruyucu gıda yardımı olarak 200 gr. yoğurt verilir.

c) Oruç tutanlara (08.00-16.00 çalışan vardiyalı ve 08.00-17.00 çalışan personel için geçerli) ve doktor raporu ile diyet yemeği yemek zorunda olup, çıkarılan yemeği yiyemeyen işçilere, fiilen çalışılan günler için, İZAYDAŞ yemek sözleşme bedeli üzerinden ödeme yapılır.                                                                             

           

            MADDE 40) HASTALIK YARDIMI:

Her hangi bir hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçiye aşağıda belirtilen şartlar dahilinde hastalık yardımı yapılır.

            A) Ayakta tedavi sonunda istirahat raporu alanların SGK’ca ödeme yapılmayan ilk iki güne ait çıplak ücretleri işverence ödenir.

B)Hastalık nedeniyle yatarak tedavi gören ve hastaneden çıktıktan sonra en az 10 gün ve üzeri istirahati uygun görülenler ile ( doğum sonrası raporlu olanlar hariç), iş kazası sonucu hastaneye yatarak tedavi görenlere, iş göremezlik günleri için günlük 50,00 TL maaş avansı ödemesi yapılır.

C) SGK’ dan alınan istirahat raporunun en geç 2 gün içinde işveren İnsan Kaynakları Şefliği ’ne verilmesi zorunludur.

 

MADDE 41) TEMİZLİK MALZEMESİ:

İşçilere, işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca tespit edilen esaslara göre temizlik malzemesi verilir. Ayrıca işçilere sözleşmenin birinci 6 ayında bir 1 adet banyo havlusu ve 2 adet kaliteli yüz havlusu, ikinci 6 ayında 1 adet bornoz verilir. Sözü geçen malzemeler, oluşturulacak bir komisyon tarafından numunelerin incelenmesi ile tespit edilir. Komisyonun onayladığı malzemeler yine bu komisyon tarafından denetlenir. Komisyonda bir sendika temsilcisi de bulunur, malzemelerin alımında temsilcinin onayı gereklidir.

 

MADDE 42) SOSYAL YARDIM:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, 01.01.2013 tarihinden itibaren her ay ücretleri ile birlikte 270,00 TL/Brüt yardım yapılır. Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yılında T.C. Başbakanlık TÜİK 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında artırılarak yapılacaktır.

Bu yardım istirahatli olunan süreler ile ücretsiz izin günlerinde ödenmez. Bu aylarda çalışılan günlerde kıstelyevm yapılarak ödenir.

 

MADDE 43) KORUYUCU EŞYA:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen işin niteliğine bağlı olarak mevzuat gereği verilmesi ya da sağlanması gereken her türlü demirbaş ve koruyucu eşya işverence temin edilir. Atık kabul, atık besleme, deponi, mekanik bakımda çalışan işçilere 3’er takım iş elbisesi verilir. Şoför olarak çalışan işçilere, biri  gündelik diğeri iş tulumu olmak üzere 2 ayrı tür iş elbisesi ve ayakkabı verilir. Ayrıca, idari personele 1 yazlık, 1 kışlık olmak üzere yılda 2 takım iş elbisesi verilir.

Ayrıca, her işçiye 3 yılda 1 adet deri ceket verilmesi uygulamasına devam edilir.

            MADDE 44) GİYİM YARDIMI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, Ramazan Bayramından önce 1. yıl net 390,00 TL tutarında, 2. yıl net 440,00 TL tutarında, 3. yıl net 470,00 TL tutarında, Giyim Yardımı ayni olarak yapılır.

 

MADDE 45) PERSONEL İŞE GİDİŞ- GELİŞLERİ:

Normal ve vardiyalı çalışmalardaki personelin işe geliş-gidişleri servis araçları ile sağlanır. Bu servislerin güzergahı, ihale aşamasında sendika temsilcileri ile müştereken tespit edilir. Güzergah dışında kalan personelin yol ücretleri net olarak işverence karşılanır.

Ancak, il dışından gelecek personelin yol ücretlerinin sadece il içi kısmı karşılanır.

 

MADDE 46) ÖDEMELER-ÜCRET HESAP PUSULASI:

I. Ödemeler:

a) Aylık ücret ve aylık sosyal yardımlar en geç her ayın 5’ine kadar ödenir.

Ayın 5. günü yıllık ücretli izinlerine rastlayan işçilere, en geç izinden önceki son iş günü ödeme yapılır.

b) Dönemsel sosyal yardımlar için de -ilgili maddelerde başka bir zaman belirtilmemişse- aynı esaslar geçerlidir.

c) Doğum, evlenme, hastalık, ölüm, doğal afet vb. olaya bağlı yardımlar, ilişkin oldukları olayın belgelendiği tarihte ödenir.

II. Ücret Hesap Pusulası:

İşveren her ödemede işçiye, ödemenin hesabını gösterir, imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan bir hesap pusulası vermek zorundadır.

Bu pusulada; ait olduğu işçinin kimliği, ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her türlü eklemeler tutarı ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her türlü kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

III. İşçinin talebi halinde, aylık ücretinden mahsup edilmek üzere ayın ortasında çıplak ücretinin  % 40’ı oranında avans verilebilir.

 

MADDE 47) İZİN YARDIMI:

Yıllık ücretli izninin ilk bölümünü 10 günden aşağı olmamak üzere kullanan işçilere, izne çıkmadan önce 30 günlük çıplak ücretleri tutarında, izin yardımı yapılır.

 

            MADDE 48) DİĞER SOSYAL YARDIMLAR: 

A) EVLENME YARDIMI:

İşveren, sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde belgelendirmek kaydı ile 730,00 TL/Brüt evlenme yardımı yapar. Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 730,00 TL/Brüt evlenme yardımı yapılır.

Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

B) DOĞUM YARDIMI:

İşveren, sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile 420,00 TL/Brüt doğum yardımı yapar. Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 420,00 TL/Brüt doğum yardımı  yapılır.

Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde bu yardım eşlerden birine yapılır.

C) ÖLÜM YARDIMI:

-İşçilerin, iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birine 15.000,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır. Bu ödeme; Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 15.000,00 TL/Brüt olarak yapılır.

-İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birine 5.000,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır. Bu ödeme; Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 5.000,00 TL/Brüt olarak yapılır.

Ancak, işçinin normal ya da iş kazası sonucu ölümü halinde işveren tarafından ödenecek tazminat tutarı, olayın yargıya intikal etmesi ve yargı tarafından işveren aleyhine tazminata hüküm verilmesi durumunda, T.İ.S. kapsamında ödenen tazminat tutarı mahsup edilir.

-İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarından her birinin ölümü halinde 1.250,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır. Bu ödeme; Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 1.250,00 TL/Brüt olarak yapılır.

Ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır.

 

D) DOĞAL AFET YARDIMI:

İşçinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması ve ferdi olarak zarar görmesi halinde, zarar miktarı belgelenmek şartı ile,  1.800,00 TL/Brüt yardım yapılır. Bu ödeme; Sözleşmenin 2. ve 3. yılında da, 1.800,00 TL/Brüt olarak yapılır.  İşletme çalışamaz durumda ise bu ödeme yapılmaz.

E) HASTALIK AVANSI:

İşçilere kendisinin veya eş ve çocuklarının kalp ve beyin ameliyatlarında, kanser tedavisinde, böbrek nakli, hayati tehlike doğuran ağır yanıklara maruz kalmaları halinde tedavilerinin yapılabilmesi için sağlık kurulu raporuna istinaden 9.000,00 TL’yi aşmamak üzere hastalık avansı verilir. Hastalık avansı sözleşmenin 2. ve 3. yılında da 9.000,00 TL’yi aşmamak üzere verilir. Bu avans işçi tarafından 24 eşit taksitte faizsiz olarak işverene geri ödenir.

 

MADDE 49)YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER:

Bu konuda yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 50) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçilerin işverence de uygun görülen herhangi bir mazeretleri nedeniyle yazılı istemeleri halinde, yılda 60 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir. Bu izin, ücretli doğum izninin sonunda istenmişse veya özrün ciddiyeti işverence kabul edilirse, süre 6 ay daha uzatılabilir.

 

MADDE 51)  TATİLLERDE ÇALIŞMA  VE  ÜCRETİ:

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı çalışma hariç). Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, Cumartesi günü için toplam 3 (1+2) , Pazar günü için toplam  4 (1+3) yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I.Bent hükmü gereğince, 1. gün Cumartesi, 2.gün Pazar gibi işlem yapılır.

III) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilere o gün için                          toplam  4 (1+3) yevmiye ödenir.

IV) Üçlü vardiya sisteminde çalışan işçilerde; 28 Ekim ve Dini Bayram Arife günlerinde 00.00-08.00 vardiyasında çalışanlara yarım yevmiye, 08.00-16.00 vardiyasında çalışanlara 1 yevmiye, 16.00-24.00 vardiyasında çalışanlara 2 yevmiye daha ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 52) YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 tam yıl çalışmış olan işçilere, aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

Hizmet süresi ;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara         22 gün,

b) 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara      28 gün,

c) 15 yıldan fazla olanlara                  30 gün,

İzinlerini, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri halinde ayrıca 3 güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir.

– Yıllık ücretli izinlerin bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere 3’e bölünebilir. Bu durumda ücretsiz yol izni sadece bir defa verilir.

– Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; “Hafta Tatili günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri”, izin süresine ilave edilir.

-Yıllık ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre oluşturulan izin kurulunca belirlenen esas ve usullere göre kullanılır.

– Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür).

– Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, sözleşme hükümlerine göre işçiye verilmiş ücretli izinler veya işçinin ücretli izinli sayıldığı süreler, çalışılmış gibi sayılır.

 

            MADDE 53) ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ:

Bu Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere sosyal durumlarına göre, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

A) 1. Evlenen işçiye 7 gün,

2. Eşi doğum yapan işçiye 3 gün,

3. Çocuğu evlenen işçiye 2 gün, sünnet düğünü yapanlara 2 gün,

4. Eşi veya çocuğu ölen işçiye 5 gün,

5. Anne, baba veya kardeşi, kayınvalide veya kayınpederi ölen işçiye 5 gün,

6. Amca, hala, dayı, teyzesi ölen işçiye 1 gün,

7. Yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetlere uğrayan işçiye, olayın boyutu daha fazlasını gerektirmiyorsa 10 güne kadar,

8. Ayrıca, resmi mercilerde işlerini takip etmek üzere mazeret beyan edenlere veya İşyerinden birinin ölümü halinde cenaze törenine katılmak üzere, gerekli sayıda işçiye yeteri kadar saatlik, ücretli izin verilir.

9. Resmi mercilerdeki işlerini takip etmek üzere mazereti amirlerince uygun görülenlere yılda 6 günü veya 48 saati geçmemek üzere günlük veya saatlik izin verilebilir.

B) 1. Doğum yapan kadın işçiler ve süt izni hakkında 4857/74. madde hükümleri uygulanır.

1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye, günde 2 saat süt izni verilir.

Ücretli mazeret izni kullananlar mazeretlerini (Evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm ilmühaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmühaberi, kazalarda tabip raporu) 10 gün içinde belgelemek zorundadır. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

2. Eşi, çocuğu, anne ya da babası bir sağlık kuruluşunda yatarak tedavi gören işçiye, refakat edebilmesi amacıyla bir yılda toplam il içinde 7 günü, il dışında ise 15 günü geçmemek üzere ücretli refakat izni verilir.

           

MADDE 54) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU:

a) İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, İş kanunun 80. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkında yönetmelik hükümleri dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları kurulur.

b)  İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli düzenlemeleri yapmak, her türlü önlemi almak, gerekli araç ve gereçler ile bu hususta görevli yeteri kadar personel bulundurmakla yükümlüdür.

c) İşyerinde yeterli kapasiteli bir revir bulunur. Gündüz vardiyasında bir sağlık memuru ve bir hemşire bulundurulur. Ayrıca, acil hallerde kullanılmak üzere işyerinde ambulans bulundurulur.

d) Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işçiler 6 ayda bir, diğer idari personel yılda bir kez sağlık muayenesinden geçirilir.

e)  Her vardiyada yeterli sayıda teknik emniyet görevlisi bulundurulur.

f) Soyunma yerleri ile dolapları, yemekhaneler, duş ve tuvaletler, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğine uygun halde tutulur.

g)  İşveren ve işçiler, çevre kirlenmesini önleyici tedbirleri alır  ve uygularlar.

 

MADDE 55)İŞYERİ DIŞINDA HASTALANMA:

Hastalığı nedeniyle işyerine gelemeyen işçi durumu uygun yollarla işyerindeki yetkililere bildirir.

Bu durumdaki işçinin, resmi herhangi bir kuruluştan alacağı raporu işyerine vermesi yeterlidir.

 

MADDE 56)HASAR VE  ZARAR TESPİT KURULU:

A) İşçinin neden olduğu hasar ve zararların tespit ve tazmini için işyerinde 3 kişiden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur.

Bu kurul; 1 işveren temsilcisi, 1 sendika temsilcisi ve olayın özelliklerine göre, işyerinde olan, işten anlar ve İşverenle Sendikanın ortaklaşa belirleyecekleri 1 kişiden oluşur.

B) Olay anında sendika temsilcisi işyerinde bulunmadığı takdirde işyeri sendika baştemsilcisinin önereceği bir kişi kurulda görev alır. Sendika temsilcisinin veya önerdiği kişinin imzası olmadan tutulan hasar ve zarar tespit tutanağı geçerli sayılmaz. Ancak, sendika temsilcisi görüşlerini belirtmek suretiyle her durumda tutanağı imzalamak zorundadır.

C) İşveren, kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu Kurulun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ve ilgili malzemeyi sağlar.   Ölüm ile sonuçlanan iş kazası sonucu, kazayı yapan işçiye 3 gün ücretli izin verilir.

 

MADDE 57)HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ İÇERİĞİ:

Hasar ve Zarar Tespit Tutanağında:

A) Olayın niteliği ve oluş şekli,

B) Oluşan hasar ve zararın işçinin kasıt, kusur veya ihmalinden mi ileri geldiği,

C ) Hasar ve zararın miktarı ve işçi tarafından ödenmesi gereken kısım, belirtilir. Tutanak ve ekleri ilgililerin bağlı bulunduğu işveren vekiline sunulur.

D) İşveren tarafından, hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere bu tutanak tebliğ edilir. Bu tutanağa itirazı olan işçinin mahkemeye başvuru hakkı vardır.

Araçlardaki hasar ve zarar durumu, olanaklar ölçüsünde fotoğraf ile belgelenir.

Kurul, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilir.

 

MADDE 58) HASAR BEDELİNİN ÖDENMESİ:

Sözleşme süresi içinde meydana gelebilecek kazalarda, Sürücünün kusur oranı;

–  3/8 ve daha az ise, zararın tamamı işverence;

–  4/8 ve 7/8 arasında ise % 80’i işverence % 20’si işçi tarafından,

–  8/8  ise % 50’si işverence % 50’si işçi tarafından,

karşılanır.

İşçinin maaşından yapılacak kesintiler maaşının ¼’ünü geçemez.

3. kişilere yapılacak ödemelerde de aynı yol izlenir.

İşçinin kasıt, kötüniyet veya alkol alması sonucu   meydana gelen  kazadan dolayı işveren hasar bedelinin ödenmesinden sorumlu tutulamaz.

Kaza, teknik arızadan ya da kar, buzlanma nedeniyle şoförün önlemesine imkân olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 59) DİSİPLİN KURULU:

1) Disiplin Kurulunun kararı olmadıkça işçilere, ihtar hariç, sözleşmedeki ilkeler ve sözleşme ekinde belirtilen cezalar dışında ceza verilemez.

2)  Disiplin Kurulu 3 İşveren ve 2 sendika temsilcisinden oluşur. Aynı sayıda yedek üye belirlenir. Kurula işveren temsilcilerinden biri başkanlık eder.

3) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki bir odada sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren bu odanın gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ve diğer ihtiyaçlarını karşılar.

4) Disiplin Kurulu, Kurul başkanının 5 gün önce yapacağı, işlenilen fiilin ve kurula sevk edilenin adının da bulunduğu yazılı çağrı üzerine toplanır. İlk toplantıda ekseriyet temin edilemediği takdirde toplantıya katılmış olan üyelerin ikinci toplantının yer, gün ve saati (iki toplantı arasında en az 10 günlük ara bırakılmak kaydıyla) hakkında alacakları karar, toplantıdan en az 48 saat önce diğer üyelere yazı ile bildirilir. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz ve kurul mevcut üyeleri ile konuyu tetkik ederek karar verir.

Kurul, kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

5) Disiplin Cezaları:

İşçiye verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) İhtar: İşçiyi, görevinde dikkate davettir, itiraz edilemez. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilebilir.

            b) Gündelik Kesimi: İşçinin ücretinden 6 gündeliğe kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için 2 gündelik tutarından fazla olmamak üzere uygulanır.

c) İhraç: İşçinin iş akdinin feshedilmesi demektir. Bu ceza, Disiplin Kurulunca verilebilir. Disiplin kurulu, işe son verme cezasını hareketin mahiyetine ve işçinin geçmiş hizmetlerine ve sicil durumuna nazaran çok ağır bulursa işçiye yevmiye kesimi cezası veya yevmiye kesimi cezası ile birlikte işverenin başka bir işine veya işyerine nakline karar verebilir.

6) Disiplin soruşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya fiili öğrendikleri tarihten itibaren 6 gün içinde disiplin soruşturması açılabilmekle beraber, aşağıdaki hallerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin soruşturması akim kalır ve işçiye ceza verilmez            .

7) Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili amirlik, en geç 6 iş günü içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak, işçiyi Disiplin Kuruluna sevke yetkili makama verir.

            a) Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde noksan hususlar varsa (tanık ifadeleri, hakkında soruşturma yapılan işçinin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgelerini en çok 6 iş günü içinde Kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca Kurula sevki halinde, gerekli görüldüğü veya Kurul üyelerinden birinin teklifi halinde, Disiplin Kurulunda işçi de dinlenir.                                    İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına olanak tanınması zorunludur.

Genel Müdür, Disiplin Kurulunca verilecek her türlü cezayı hafifleterek işçi lehine değişiklik yapabilir.

b) Disiplin Kurulu ilke olarak, belgelerin kurula sevkini takip eden 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemeyi yaparak karar verir. İnceleme yapılan hallerde bu süre uzatılabilir.

8) Disiplini bozan bir fiilden dolayı ceza alan işçi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren      1 yıl içerisinde aynı fiili tekrar işlerse Ceza Cetvelinde o fiil için belirlenen ceza kategorisindeki cezalar sıra ile uygulanır. 1 yıl geçtikten sonra meydana gelen disiplin suçlarına tekerrür hükümleri uygulanmaz.

9) Disiplin Kurulunca verilen ihraç cezası kararları, kararın feshe yetkili makama tevdii tarihinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonra uygulanamaz.

10) Disiplin Kurulu kararları yazılı olarak ve nedenleri
belirtilerek tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanamaz.

Kurulun ihraç kararları 6 işgünü içinde bizzat işçiye tebliğ edilebileceği gibi, gerekli hallerde taahhütlü mektupla ilgilinin ev adresine postalanmak suretiyle de tebliğ edilir.

Disiplin Kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 60) YÜRÜRLÜK VE İMZA:

Bu toplu iş sözleşmesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek ve 31.12.2015 tarihinde mesai bitiminde sona ermek üzere 3 (üç) yıl süreli olarak akdedilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1) FARKLARIN ÖDENMESİ :

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak tüm parasal artış farkları en kısa sürede işçilere ödenir.

 

GEÇİCİ MADDE 2) EMEKLİLİĞİ TEŞVİK PRİMİ:

Emekliliği hak eden işçilerden yılın ilk 4 ayı içerisinde kendi isteği ile emeklilik nedeniyle ayrılanlara yasal ödemelerin dışında ayrıca, giydirilmiş 26 haftalık ücreti tutarında
emekliliği teşvik primi ödenir.

 

İşbu Toplu İş Sözleşmesi 60 asıl, 2 Geçici Madde ile Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca 15.04.2013 tarihinde iimzalanmıştır.

 

     ONUR KONUKLARI

 

 

İbrahim KARAOSMANOĞLU

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı

İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki TOÇOĞLU

SAKARYA BŞB. Başkanı

YERELSEN Genel Başkanı

Mustafa KUMLU

TÜRK-İŞ ve TES-İŞ Genel Başkanı

Ersin YAZICI

KOCAELİ BŞB. Genel Sekreteri

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU

YERELSEN Genel Başkan Vekili

Ergün ATALAY

TÜRK-İŞ Mali Sekreteri

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri

İşçi Sendikası Yetkilileri

Muhammet SARAÇ

İZAYDAŞ Genel   Müdürü

Mustafa ŞAHİN

TES-İŞ Genel Sekreteri

Av. Mümtaz UZUN

YERELSEN Genel   Sekreteri

Sedat ÇOKOL

TES-İŞ Genel Mali Sekreteri

Bayram KARAKUŞ

İZAYDAŞ Genel Müdür   Yrd.

İrfan KABALOĞLU

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı

Yahya BİLGİN

YERELSEN Genel   Sekr. Yrd.

Habip GÜL

Adapazarı Şube   Sekreteri

Hasan TENLİK

YERELSEN Uzmanı

Hasan ARICI

Adapazarı Şube Mali   Sekreteri

Mete BİLGİN

YERELSEN Uzmanı

Soner GÜLSÜN

Adapazarı Şube   Teşk.Sekr.

Yavuz ALTINIŞIK

YERELSEN Uzmanı

İzzet AKGÜN

Adapazarı Şube   Eğitim Sekr.

Sinan AKAY

İZAYDAŞ Mali ve   İdari İşler Md.

Hakan BOGAN

İşyeri Baştemsilci

Zafer KAYI

İZAYDAŞ İnsan   Kaynakları Şefi

Önder KORKMAZ

İşyeri Temsilci

        Av. İsmet KARTAL

Ayhan DENİZ

İşyeri Temsilci

M. Emin AYDEMİR

İşyeri Temsilci