YERELSEN’DE ARAYIN:

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 13.08.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  01.03.2013- 28.02.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYE-İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER  

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI :

Bu toplu iş sözleşmesi; üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak  geleceği güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içinde halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR :

A) TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; KANDIRA Belediye Başkanlığının üyesi bulunduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – YERELSEN ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası – BELEDİYE-İŞ’tir.

B) TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

KANDIRA  Belediyesi Başkanlığı ve bağlı işyerleri “İŞYERİ”

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN”

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ” denir.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası-BELEDİYE-İŞ “SENDİKA”

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere; “İŞÇİ-ÜYE”

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile BELEDİYE-İŞ Sendikası müştereken  kullanıldığında; “TARAFLAR”, tek başlarına kullanıldıklarında “TARAF”,

İşletme Toplu İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte ; “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ :

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 25.07.2013 karar tarihi, 2013/130 Esas no, 2013/125  Karar no’su ile;)

Bu Toplu İş Sözleşmesi 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 28.02.2015 tarihinde sona ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI:

A) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Bu toplu iş sözleşmesi;

a) Yer olarak; işverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak Sendikalar İşkolları Yönetmeliğinin genel işler işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini oluşturan iş organizasyonlarını kapsar.

b) Şahıs olarak da; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2/3. maddesine göre işçi sayılanlardan sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu toplu iş sözleşmesi kapsamı içindedir.

B) SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI:

Bu Toplu İş Sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

a) Sözleşmenin imzalanması tarihinde sendikaya üye bulunanlar, yürürlük tarihinden, Sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten,

b) İmza tarihi ile yürürlük tarihi arasında üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren,

c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren işçiler de, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar çalıştıkları süre kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

d) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Dayanışma aidatının miktarı üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendikaca belirlenir.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ :

A) İşveren; hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Belediye-İş  Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın durumu işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Sendikanın yazılı bildiriminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen uygulamaya son verilmezse, bu hak ve yararlar münhasıran o işverenin işyerinde çalışan sendikalı işçilere de uygulanır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ :

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş akitlerinin, işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

İşbu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük ve  yönetmelik hükümleri uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE 6) SENDİKAL FAALİYETLERE OLANAK SAĞLAMAK :

A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, haber vererek işyeri yetkilileri ile görüşürler.

B) Sendika ve şube yöneticileri ile temsilciler, işi aksatmamak kaydı ile iş saatleri içerisinde işçilerle kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. Bu konuda işveren yöneticilere her türlü kolaylığı gösterir.

 

MADDE 7) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI :

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili veya temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, sendika işyerinde çalışan üyeleri arasından, aşağıda gösterilen sayılar kadar temsilci seçilmesini sağlar.

İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise…………………………1,

İşyerinde işçi sayısı 51-100 arasında……………………….2,

İşyerinde işçi sayısı 101-500 arasında……………………..3,

İşçi işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baş temsilci olarak sendika tarafından tayin edilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (% 50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. Ayrıca, çalışmalarını sürdürmek amacı ile işyerinin uygun bir yerinde olanak varsa lokal içinde bir temsilcilik odası temin eder.

A) İşverence temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap, paralel telefon, bir daktilo, duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurulur.

B) İşveren, lokal içerisinde 100×200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurur. Bu ilan tahtalarına asılacak her türlü ilan, bildiri, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulunması zorunludur.

 

MADDE 8) SENDİKA TEMSİLCİ VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER :

A) BAŞTEMSİLCİ İZNİ :

Sendika Yönetim kurulunda görev alanlara, görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 3 gün ücretli izin verilir.

Sendika Baş temsilcisi, temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftanın her Cuma günü izinli sayılır.

Baş temsilciler seçildikleri veya atandıkları işyerinde ve devamlı gündüz vardiyasında çalıştırılır.

Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika veya şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilirler.

Baş temsilci mühim ve acil vakalarda günün her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilirler, bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Şu kadar ki olay yerine gelen baştemsilci de iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır.

B) TEMSİLCİ İZİNLERİ :

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak şartı ile yerine getirirler. Kendilerine haftada 4 saat ücretli izin verilir.

C) DİĞER İZİNLER :

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 35 gün ücretli izin verilir.

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5’ inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

D) Sendika Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine yılda toplam 30 gün ücretli izin ayrıca verilir. İşbu izin ilgili şube tarafından da talep edilebilir.

 

MADDE 9) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCELERİ :

A) Sendikanın zorunlu organlarında görev alan yöneticiler, işyeri temsilcileri ve üst kurul delegelerinin iş akitlerinin feshi konusunda yasal hükümler uygulanır. Rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez. Fiilen çalıştığı işyeri değiştirilemez.

B) Sendikanın merkez ve şube yönetim kurulunda ve başkanlıklarında görev alarak kendi istekleri ile işyerinden ayrılan işçiler sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek veya herhangi bir sebeple son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren istek tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski veya eski işlerine uygun başka bir işe almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve eski kıdem hakları saklı kalmak kaydıyla işe başlatılan işçiye toplu iş sözleşmeleri ile getirilen tüm haklar da verilir. Bu hakkın kullanılması sendikadaki görevin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde geçerlidir. Yüz kızartıcı suçlar ve terör suçları hariç herhangi bir nedenle hüküm giyen sendika yöneticileri, işyeri temsilcileri, temsilcilikte görev alanlar hükümlülük halleri 1 yıl içinde sona erdiğinde o andaki şartlarla eski görevlerine alınırlar.

 

MADDE 10) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ VE GEREÇLERİ :

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

 

MADDE 11) SENDİKA AİDATI :

A) İşveren, 6356 Sayılı Yasa’nın 18. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika üyelerinden günlük bir yevmiye tutarında aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 1 ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı için de aynı esaslar uygulanır.

B) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren, (A Bendinde belirtilen süre içerisinde 1 ay) Sendikanın banka hesabına yatırmaz ise 6356 Sayılı Yasanın 18. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

C) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 12) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AİDAT LİSTESİNİN VERİLMESİ :

İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgiler de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

MADDE 13) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ :

Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro unvanı kademe ve derecelerinde vs. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan işçilerin durumlarına uygun iş verilerek ücretlerinden herhangi bir indirim yapılamaz.

 

MADDE 14) İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER :

İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa aykırı iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev  veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse, görevi yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Ancak, bu yazılı görev sonucu yapılan iş suç teşkil edecek ise, işçi görevi yerine getirmez.

 

MADDE 15) ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI :

Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işine dönmek isteyen işçi ayrıldığı derece ve kazanılmış haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, eski yerine veya eski işine uygun başka bir işe alınır.

 

MADDE 16) DENEME SÜRESİ :

İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme  süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin  ilişikleri ihbar önellerine uyulmaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonucunda işçinin ilişkisi kesilmemişse, artık daimi işçi vasfını kazanmış olur. Evvelce işyerinde çalışırken işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 17 ) BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ :

A) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerektiği taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda iki ayı geçemez. Gerektiğinde bu süre bir ay daha uzatılabilir.

B) Yangın, sel, deprem ve diğer tabi afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler bu gibi işlerde çalıştırılabilirler.

C) İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. İşçiler, devamlı olarak kadro unvanları dışındaki işlerde çalıştırılamazlar.

Daimi nakillerde işçinin rızası alınır. 4857/22. madde hükümleri saklıdır.

 

MADDE 18) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA  :

İşin gerektirdiği hallerde işçiler, iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. İki hafta böyle çalışan işçi takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Vardiyalı işçiler 16 saat dinlendirilmeden önce işe çağrılamazlar. Vardiya bitiminde belediyenin toplu taşıma araçları çalışmıyorsa vardiyadan çıkan işçilere servis verilir. Vardiya usulü çalıştırma uygulanan işyerlerinde 4857 Sayılı Yasanın 69.maddesine aykırı davranan işveren hakkında aynı yasanın 104. maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 19) ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER :

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler.

B) İşçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

C) Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler işçinin yasal iş süresinden sayılır.

D) Asfalt işyerinde işveren, işçilerin ara dinlenmesini engellemeyecek şekilde asfalt sevkıyatını yapar 12:00 ile 14:00 saatleri arasında bir saat öğlen dinlenmesi mutlak verilir.

E) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreleri belgelemek koşuluyla iş süresinden sayılır.

F) İşverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler de çalışmış gibi sayılır.

G) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler iş süresinden sayılır.

H) Ara dinlenmesinin hangi saatler arasında yapılacağı her işçinin görebileceği yerlerde yazılı olarak ilan edilir.

 

MADDE 20 ) İŞE GEÇ GELME :

İşçinin saatinde işe gelmesi esastır. 1 takvim ayı içinde 2(iki) defa 1(bir) saate kadar işe geç gelen işçiyi işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir kesinti yapılamaz. 1 takvim ayı içinde (iki defadan fazla) 1(bir) saati aşan geç gelmede işçiyi işveren tam veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamada serbesttir. Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen işçi işe başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışında işyeri baş temsilcisi ve birim amirince meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler geç kaldıkları  sürelerce ücretli izinli sayılırlar. Bu izinler işçilerin yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilemez.

 

MADDE 21 ) ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ:

Bu konuda, 4857 Sayılı İş Kanunun 10. ve 11. madde hükümleri uygulanır.

 

MADDE 22 ) KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACINDA ÖNCELİK :

Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde hasıl olacak kalifiye işçi ihtiyaçları öncelikle ve mümkün olduğu takdirde aşağıdaki şekilde temin edilir.

A) Baş şoförler, şoförler arasından, şoförler işyerinde çalışan ağır vasıta ehliyetli olan işçiler arasından ve dışarıdan,

B) Formenler, operatörler arasından,

C) Ekip başları, başçavuşlar arasından,

D) Ustalar, işçiler arasından ve dışarıdan,

Sınavla temin edilir. İşverence bu sınavı yapmak üzere bir sınav komisyonu oluşturulur. İhtiyaç görülen kalifiye işçiden sanat sırasına göre okuldan yetişme şartı aranmıyorsa müdürlükteki işyerinde bu sıfatı taşıyanlar ve vasıfları bulunanlar arasından sınavla  temin edilirler.

 

MADDE 23) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ :

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında 1 saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir.  Bu 40 saatlik haftalık çalışma süresi 5 işgününe bölünmek suretiyle günlük çalışma bulunur.

Ayrıca ara dinlenmesinden önceki ve sonraki çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında 15 dakikalık çay ve ihtiyaç molası verilir. Çay ve ihtiyaç molası ise iş süresine dâhildir.

 

MADDE 24) TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA :

A) İşçinin yüz kızartıcı suçlar ve terör suçları hariç, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi halinde, bildirim süresi sonunda iş akdi münfesih sayılır. Bu süre içerisinde işçi ücretsiz izinlidir. Bildirim süresi içinde tahliye edilmesi veya hükümlülük halinin sona ermesi halinde, 7 gün içinde müracaat edenler işe başlatılır.

Yüz kızartıcı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle işe alınmazlar.

B) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde tutukluluk veya hükümlülük halinin sona ermesi  durumunda tekrar işe alınırlar. Mahkemece ehliyetleri geri alınanlar benzer bir işte çalıştırılırlar. B bendi hükmü kapsamında olanlara 1 ay süreyle ücretleri ödenir.

 

MADDE 25) ÇALIŞMA BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 Sayılı Yasa hükümleri gereği işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi, işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

 

 

 

 

MADDE 26) İŞE ALMADA USÜL :

İşçi alımında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, mevzuat hükümlerine uyulmak kaydı ile;

A) Evvelce aynı işyerinde çalışıp uygun nedenlerle kendiliğinden işten ayrılan ve uygun nedenlerle tensikata tabi tutulanlara,

B) Hastalık nedeniyle ayrılmış olup, iyileşmesi sonucu 6 (Altı) ay içinde başvuranlara,

 C) İşyerinde çalışan işçilerden herhangi birinin herhangi bir nedenle malûl kalması yada ölmesi durumunda işe girmeye durumu uygun çocuklarından biri veya eşine,

D) 4857 Sayılı İş Yasasının 30. Maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilere,

Öncelik tanınır.

 

MADDE 27) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER :

A) Hizmeti 1-5 yıl olanlar için 22 gün

Hizmeti 5-15 yıl olanlar için 27 gün

Hizmeti 15 yıldan fazla olanlar için 30 gün

ücretli izin verilir.

B) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür. Bu hüküm asgari 1(Bir) yıl çalışmış işçilere uygulanır.)

C) Ücretli izine rastlayan Hafta Tatili günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri izin süresinden sayılmaz, ücretli izine ilave edilir.

D) 4857 sayılı iş yasasının 54.maddesindeki izin kurulu işçi personel müdürlüğü temsilcisi, işyeri işveren temsilcisi ve sendika temsilcilerinden teşekkül eder. Yıllık ücretli izin listeleri her yılın Ocak ayı başında tanzim edilerek Başkanlık onayı alınıp, izin listesindeki tarihte izin hakkı doğmuş olan işçi mutlak suretle izine çıkarılır. İzin hakkı doğmuş işçi izin kullanmaya mecburdur. Herhangi bir sebeple izine çıkmayan işçi ancak bütün personel kullandıktan sonra iznini kullanır.

E) İşçi, istemi ve rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkartılamaz. Yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izninden mahsup edilemez.

 

MADDE 28) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER :

İşçilere aşağıdaki esaslar dahilinde sosyal durumlarına göre olayın vuku bulduğu tarihten itibaren izin verilir. İşçi raporlu ise ücretli sosyal izin rapor bitiminden itibaren aynı sürelerde kullanılır.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah veya düğün törenlerinden birinde 7 gün,

B) Eşi doğum yapan işçiye 3 gün,

C) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşleriyle çocukların ölümü halinde 5 gün, izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 3 gün, ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine katılmak üzere izin verilir.

D) İşçinin çocuğu sünnet olduğunda 2 gün sünnet izni verilir.

E) Askerlik yoklaması yapılabilmesi için yeteri kadar saatlik izin,

F) Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayana 10 gün,

G) İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar ücretli izin verilir.

H) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç 10 gün içinde kanıtlamak zorundadırlar. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmemek işlemi uygulanır.

I) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

J) Elektronik cihazları kullanan kadın işçilerden monitör başında görev yapanlar hamileliğini tespit eden doktor raporu ibrazı tarihinden itibaren hamileliği süresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştırılır. ( Matbaa, serigrafi ve ozalithane çalışanları dahil, bilgisayar başında çalışanlar hariçtir.)

K) İşyerinde çalışan hamile işçilerin doğum öncesi 8(sekiz) hafta ve doğum sonrası 8(sekiz) hafta çalıştırılmaması esastır. Ancak, doğumdan itibaren başlayacak 8(sekiz) haftalık izin süresi içinde kalan günler için doktorca verilecek istirahatlar, bu 8(sekiz) haftalık izin süresine ilave edilmez. Çoğul gebelik halinde ise bu sürelere 2(iki) hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası izin sürelerine eklenir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz. İsteği halinde kadın işçiye 16 (on altı) haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 2 (iki) haftalık süreden sonra 6(altı) aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izinin hesabında dikkate alınmaz.

L) Doğum yapan kadın işçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar çocuklarını emzirmeleri için günde 2(iki) saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir. Bu süreler çalışma süresinden sayılır.

 

MADDE 29) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ :

İşçiye müracaatı üzerine mazeretine uygun olarak  3 (üç) aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir. Ayrıca işveren ve sendika mazereti uygun görülenlere, bir yıla kadar uzaltılır.

 

MADDE 30)  İŞ ARAMA İZNİ :

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren, iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise, çalıştırdığı sürenin  ücretinin iki katını öder.

 

MADDE 31) SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ :

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 25.07.2013 karar tarihi, 2013/130 Esas no, 2013/125  Karar no’su ile;)

A) ÖĞRENİM YARDIMI :

İşveren işçinin öğrenim gören her çocuğu için yılda bir kez ve EYLÜL ayının ilk haftasında ödenmek üzere;

İlkokul için; 250,00 (ikiyüzelli) TL/Brüt,

Ortaokul için; 280,00 (ikiyüzseksen) TL/Brüt,

Lise ve dengi öğretim için; 300,00 (üçyüz)TL/Brüt

Yüksek öğrenim için; 1.000,00 (bin)TL/Brüt

öğrenim yardımı yapar.

Bu haklardan belge karşılığı olmak üzere gördüğü öğrenim durumuna göre yararlanılır.

 

            B) YEMEK BEDELİ :

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere fiilen çalışılan günler için 10,00 (on) TL/Gün Brüt Yemek Yardımı yapılır.

Kar ve yağmur gibi olağanüstü hallerde gece çalıştırılan işçilere ayrıca kumanya gönderilir.

Ramazan ayında yemek yenilen yerlerde oruç tutanlara yemek bedeli ödenir.

 

C) AİLE VE ÇOCUK YARDIMI  :

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen esas ve usullere göre Aile ve Çocuk yardımı yapılır.

 

D) YAKACAK YARDIMI  :

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere her ay maaşlarıyla birlikte 60,00 (altmış) TL/Brüt  yakacak yardımı yapılır.

 

E) BAYRAM YARDIMI  :

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, yılda bir defa olmak üzere, Ramazan Bayramında 400,00 (dörtyüz) TL/Brüt, Kurban Bayramında 600,00 (altıyüz) TL/Brüt  yardım yapılır.

 

F) İZİN YARDIMI :

Sendika üyesi işçilere 22  günlük yevmiye  tutarındaki  izin yardımı 12’ye bölünerek her ay ödenir.

 

 

 

G) EVLENME YARDIMI :

İşveren sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde 700,00 (yediyüz) TL/Brüt evlenme yardımı yapar. Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde yardım eşlerden birine yapılır.

 

H) DOĞUM YARDIMI :

İşveren, sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile iki çocukla sınırlı olmak üzere 400,00 (dörtyüz) TL/Brüt  doğum yardımı yapar. Eşlerin aynı işyerinde çalışması halinde yardım eşlerden birine yapılır.

Çocuğun ölü doğması halinde ölüm yardımı da birlikte ödenir.

 

I) ÖLÜM YARDIMI :

Belgelendirmek kaydı ile;

a) İşçilerin iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarına 2.400,00 (ikibindörtyüz) TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.

b) İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarına 800,00 (sekizyüz) TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.

c) İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarından her birinin ölümü halinde  işçinin kendisine 500,00 (beşyüz) TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.

d) Ölüm hallerinde belgelendirmek kaydı ile, il hudutları içinde ücretsiz otobüs ve cenaze arabası  tahsis edilir. İşverenin kendi otobüsü yoksa imkanlar dahilinde otobüs temin eder. Ayrıca ücretsiz mezar yeri verilir.

 

J) DOĞAL AFET YARDIMI :

İşçinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde 1.600,00 (binaltıyüz) TL‘ ye  kadar doğal afet yardımı yapılır.

 

K) GİYİM YARDIMI VE KORUYUCU EŞYA:

1- İşveren  her yıl içerisinde sendika  üyesi işçilere 380,00 (üçyüzseksen)TL/Brüt giyim yardımı yapar.

2- Toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde;

                  Demirbaş Koruyucu Eşya hakkında,  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat hükümleri uygulanır. İşverence verilen iş elbisesi ve koruyucu malzemeyi işçiler iş başında giymek zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun şekilde gerekli koruyucu malzemenin hangi işyerlerinde, hangi işlerde çalışanlara, hangi malzemenin, ne kadar miatla verileceğini İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tespit eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan  tüzük ve yönetmeliklere  göre belirlenir.

 

L) TEMİZLİK YARDIMI :

Belediye,  temizlik işlerinde çalışan sendika üyesi işçilere her ay maaşları ile birlikte ödemek üzere  110,00 (yüzon) TL/Brüt temizlik yardımı yapılır.

 

M) KIDEMLİ İŞÇİLİĞE TEŞVİK PRİMİ  :

Bu Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, Kandıra Belediyesinde geçen hizmetleri esas alınarak  ve aşağıda belirtilen kıdem dönemlerinde bir defa olmak üzere,

a) Hizmeti   5 yılını dolduran işçilere 10 günlük,

b) Hizmeti 10 yılını dolduran işçilere 15 günlük,

c) Hizmeti 15 yılını dolduran işçilere 20 günlük,

d) Hizmeti 20 yılını dolduran işçilere 25 günlük,

e) Hizmeti 25 yılını dolduran işçilere 30 günlük, ücretleri tutarında ödeme yapılır.

Bu teşvik priminden hiç birini almadan ölmüş olmak, ölüm, malulen  emeklilik gibi nedenlerle ayrılanlara  sürelerine göre teşvik primi  ödenir. Kademeler arasında ayrılanlar için en yakın kademedeki teşvik primi ödenir.

 

N) GIDA YARDIMI  :

İşveren, bu sözleşme kapsamındaki işçilere, Ramazan ayı başlangıcından 10 (on) gün önce kumanya yardımı yapar. Ayrıca asfalt  ve buna benzer zehirleyici ve tozlu işlerde çalışanlara fiilen çalışılan günlerde 250 gr. süt veya yoğurt verilir.

 

MADDE 32) KONUT EDİNDİRME :

Belediyede fiilen çalışan sendika üyesi işçilerin kuracağı 100’den fazla üyeli yapı kooperatiflerinin mülkiyeti belediyelere ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde makul bir bedel karşılığında konut alanlarının tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması hususunda belediyeler her türlü gerekli katkıyı sağlar.

Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde, kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika ve belediyeler çalışmayı başlatmayı ilke olarak kabul ederler. Bu konuda yasaların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi amacıyla karşılıklı protokoller düzenlenir.

 

MADDE 33) ÜCRET ZAMMI:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 25.07.2013 karar tarihi, 2013/130 Esas no, 2013/125  Karar no’su ile;)

1. YIL ÜCRET ZAMMI

  1.Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.03.2013 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

 

  2.Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 31.08.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.09.2013 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

 

II.YIL :

1.Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 28.02.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.03.2014 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

 

  2.Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.09.2014 tarihinden itibaren %3 (yüzde üç) oranında zam yapılmıştır.

 

MADDE 34) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE:

A) Sendika üyesi işçilere 6772 sayılı yasa gereğince Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde ilave tediye ödenir.

B) İşveren yukarıdaki ilave tediyeden başka her yıl 30X2=60 günlük akdi ikramiye ödemesinde  bulunur. Bu ikramiye  60/12=5 günlük maaş bordrolarına ilave edilir.

 

            MADDE 35) GECE ZAMMI:

Saat 20.00 ile sabah 06.00 arası gece itibar edilir. Bu saatlerde çalışan işçilere ücretleri % 20 zamlı ödenir.

 

MADDE 36) SORUMLULUK ÖDEMESİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 25.07.2013 karar tarihi, 2013/130 Esas no, 2013/125  Karar no’su ile;)

Amir görevi verilenler ile zabıta, bekçi, şoför, sağlık hizmetlerinde çalışanlar ve satınalma görevi yapanlara 240,00 (ikiyüzkırk)TL/Brüt sorumluluk ödemesi yapılır.

 

MADDE 37)  TATİLLERDE ÇALIŞMA  VE  ÜCRETİ:

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir.(Vardiyalı çalışma hariç). Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, Cumartesi günü için toplam  2 (iki) yevmiye (1+1), Pazar günü için toplam  3 (üç) yevmiye (1+2) ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I.Bent hükmü uygulanır.

III) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için toplam 3 (üç) yevmiye (1+2) ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 

 

MADDE 38) FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA VE ÜCRETLERİ:

a) Yasal haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar Fazla Çalışmadır. Fazla çalışma süresine ait ücretler % 100 zamlı ödenir.

b) Bu sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arası Fazla Sürelerle Çalışma olarak kabul edilir. Fazla sürelerle çalışmanın ücreti % 100 zamlı olarak ödenir.

c) Fazla çalışmalar ile Fazla sürelerle çalışmalar, işçinin rızası alınarak, işçiler arasında hakkaniyet esasına göre ve aynı unvandaki işçiler arasından sırayla yapılır.

Meşru mazeretleri olan işçiler fazla çalışmaya zorlanamaz. Meşru mazeretin raporla tevsiki gerekir.

d) İşyerinde normal saatin dışında yılda 270 saat fazla çalışma yapılabilir. 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapılması halinde de ücretleri zamlı olarak ödenir. İşçilerin normal saatleri dışında çalıştırıldıkları zaman yaptıkları çalışmaların, yarım saate kadar olanları yarım saat, yarım saatin üstünde olanlar 1 saat olarak tama iblağ edilir.

e) Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.

 

MADDE 39) VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ:

A) İşçilerin işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacı ile işveren tarafından varsa servis  aracı tahsis edilir.

B) Bu madde uygulanmasından doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için sendikanın getireceği önerileri işveren sendika ile birlikte değerlendirir.

 

MADDE 40) ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, ÖDEME ŞEKLİ VE HARCIRAHLAR :

A) İşçilerin ücret, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışmalarına ait ücretleri ile sosyal yardımlar ücret ödemeleri ile birlikte aynı günde yapılır.

İşçi ödemeleri banka kanalı ile de yapılabilir. Her ödeme yapıldığında işveren ödemeyi gösterir ücret hesap pusulasını işçilere vermek zorundadır.

İşçinin onayı veya ilâma bağlanmadan her ne sebeple olursa olsun işçi ücretlerinden bir kesinti yapılamaz. Ancak, Disiplin Kurulu kararı ile verilen ücret kesme cezaları bu hükmün dışındadır.

İşverence herhangi bir maddi hata sebebiyle işçinin istihkaklarından fazla bir ödeme yapılmışsa bu miktar işçinin aylık ücretinin 1/4’ünü geçmemek üzere eşit taksitlerle kesilir.

B) Harcırahlar konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

İşçilerin hak kazandıkları ücret ve diğer ödemeler ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmediğinde 4857 sayılı yasanın 34.maddesi uygulanır.

MADDE 41) İŞÇİ ÇIKARTILMAMASI :

Yüz kızartıcı suç işleyenler hariç, Disiplin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçi işten çıkartılamaz.

 

MADDE 42) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ :

A) İş akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak ve feshin sebebini açık ve kesin bir şekilde belirttiği bildirim tarihinden itibaren;

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin                                                3   hafta sonunda

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçilerin                       6   hafta sonunda

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                     12   hafta sonunda

İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin                                   17 hafta sonunda Fesih edilmiş sayılır.

İş yasasında ihbar önellerle bağlanmış olan tüm hükümlerde işçi lehine olmak koşulu ile bu arttırılmış süreler uygulanır.

İş akitlerini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

B) İşçi, bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde tüm haklardan yararlanır.

 

MADDE 43) KIDEMİN TARİFİ :

Kıdem, iş akdinin aralıklarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin toplamıdır.

 

 

 

MADDE 44) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ :

İşçilerin hizmet akitlerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile feshi halinde,  işçiye her tam hizmet yılı için 50 (elli) günlük giyinik ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1(Bir)  yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

A) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesiyle kazanılan ve devamlılık arz eden aynı ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak brüt ücrettir.

B) İşçinin TC. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

C) Emekliliğe hak kazanıp Sosyal Güvenlik kurumundan emekli olabilir belgesi alan işçiler, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle  ödenir.

 

MADDE 45) HASTALIK YARDIMI :

A) Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye sigortaca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

C) Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen iki günlük yevmiyeler o ay ki ücret bordrosu ile birlikte ödenir. İşçi; bu iki günden uzun istirahat hallerinde SSK‘ca ödenen hastalık yardımına ilişkin makbuzu ait olduğu ayın 10’una kadar kurum tahakkuk birimine bir dilekçe ile vermek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz olup herhangi bir ödeme yapılamaz.

D) İşçinin iş kazası geçirmesi halinde SGK Primleri ihbar sürelerine kadar işverence ödenir.

 

MADDE 46) UZUN SÜRELİ HASTALIK HALİ :

Uzun süreli hastalık halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 47) DİSİPLİN KURULU :

A) Belediye Başkanlığında disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini sendika, iki üyesini ise işveren belirler. Kurulun Başkanlığını işveren yapar. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin Disiplin Kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının 6 (altı ) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul üye tam sayısı ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediye Başkanı ; kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

a- İhtar ; İşçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu Kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- Gündelik kesimi ; İşçinin ücretinden (3) yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır; ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 işgünü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 işgünü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkan tanınması zorunludur.

c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelenmesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Aynı fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin Kurulu Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 48) GENEL İLKE :

İşveren vekilleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapar.

 

MADDE 49) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME  KURULU:

İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin takip ve değerlendirmesinin sağlanması için 2 işveren, 1 sendika temsilcisinden oluşan değerlendirme kurulu oluşturur.

 

MADDE 50) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMALARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi ve çalışmaları hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

MADDE 51) SINAV KURULUNUN OLUŞUMU VE SINAV USULÜ :

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini saptamak, işçilerin kendi meslek ve ihtisaslarından başka bir meslek ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için  gerektiğinde iki işveren ve bir sendika temsilcisinden oluşan sınav kurulu oluşturulur.

Pozisyon değiştirme sınavları pratik ve uygulamalı olarak, sözlü ve yazılı şekilde yapılabilir. Pozisyon değişiklikleri en yüksek puan alandan başlanarak yapılır. Puanların eşit olması halinde önce öğrenim, bilâhare kıdem dikkate alınır.

 

MADDE 52) KAZALARIN BİLDİRİLMESİ :

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşıya, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi, ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. Hayati önem arz eden kazalarda, işçi en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

 

MADDE 53) HASAR-ZARAR TESPİT KOMİSYONU :

İşçi  tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar – zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda;

A) Bir işveren temsilcisi,

B) Bir sendika temsilcisi,

C) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişinin sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar-zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü moral izni verir.

 

MADDE 54) HASAR-ZARAR TESPİT TUTANAĞI:

Bu tutanakta;

A)   Olayın niteliği ve oluş şekli,

B) Hasar ve zararların; işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait kusurdan mı meydana geldiği,

C)  Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. İşçi tarafından ödenmesi gereken kısım belirtilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 55) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

Şoförlerin ve iş makinesi operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların (kendi aracı ve karşı tarafta dahil olmak üzere) çalışılan mahallin  trafik durumu, sıkışıklığı ve düzensizliği nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahası güzergahları da dahil olmak üzere  meydana gelebilecek trafik kazalarında  her türlü hasar ve tazminat bedelinin kusur nispetine göre şoföre ve operatöre yüklenecek miktarın; (sigorta bedeli hariç)

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                             %  100

5/8 olmasında                                                %    95

6/8 olmasında                                                %    90

7/8 olmasında                                                %    85

8/8 olmasında                                                %    80

İşverence karşılanır. Olayın tekerrürü halinde, belirlenen oranlar 10 puan düşülerek uygulanır.

Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların kullanımında ve teknik arızadan yada buzlanma kar veya yağmur nedeni ile bir kaza sonucu şoförün önlemesinin mümkün olmadığı hallerde meydana gelmiş olan hasar bedelinin % 100’ ü (tamamı) işverence karşılanır. Ayrıca işçi çalışma sahası içinde muhtelif kazı makineleri ile çalışırken yer altında ne olduğunu bilmediğinden kanalizasyon, su borusu, PTT hattı ve yer altı elektrik kablolarına vb. bilmeden zarar verirse bu hasar ve zararın tamamı işverence ödenecektir.

Ancak işçi tarafından çalışırken meydana gelen kazalarda üçüncü kişiler tarafından açılan davalar sonucu  işçi tazminat ödemeye mahkum edilirse , mahkum edilen tazminatın tamamını işveren öder ve işçinin istihkakından mevzuata göre keser.

Şoför ve operatörün ödeyeceği miktar 4(dört) taksitten az olmamak ve aylık ücretinin % 25(yirmi beş)’ ini geçmemek üzere ücretinden kesilir.

Ancak, disiplin hükümleri saklıdır. İşveren, ödeyeceği hasar ve tazminat bedelini işçiden talep edemez. Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz.

İşçi kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı aracın trafiğe çıkarılması sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana gelecek hasar ve zararın tamamı işverence karşılanır.

 

MADDE 56) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ :

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder, araçtaki fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoföre kesilen cezayı işveren öder. İşveren, her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli ısınma tertibatını faal durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur.

İşçiler, kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek amirlerine yazılı olarak bildirirler. Amirler ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde bu eksiklik ve arızaları gideremezse, işçi aynı aracı kullanmaya zorlanamaz.

Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılmaz. Araçların mecburi trafik sigortası işverence yaptırılır.

 

MADDE 57) KREŞ VE ANAOKULU:

A) Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş yada anaokullarından işçi çocukları da eşit olarak yararlandırılır.

B) Sendika, belediyelerle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası Analık ve Sağlık Eğitimleri yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

C) İşveren, işçilerin belediye tiyatrolarında sergilediği sosyal ve kültürel etkinliklerinden indirimli olarak yararlanması için gerekli çabayı gösterir.

 

MADDE 58) BELEDİYEYE BAĞLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA :

A)   Temizlik İşlerinde Çalışma;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar.

İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere, azami yük kaldırma oranı bu Toplu İş Sözleşmesiyle 30(otuz) kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz. 30(otuz) kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez   ya da taşıttırılamaz.

Könteiner taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata varılarak çalıştırılır.

c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme işverence temin edilir. İşçiler de bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır.

B) Atölyede Çalışma:

a) İşveren, atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

c) Zehirlenme tehlikesi olan boya ve boyahane gibi iş ocaklarında yeteri güçte emici fanların tahsis edilmesi, ayrıca koruyucu eşya verilmesi zorunludur.

C) Yol Yapım ve Onarım İşlerinde çalışma:

     a) İşveren, asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

     b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

     c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemler alınır.

     d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

     e) Gece toprak alım çalışmalarına başlamadan önce can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınır.

D) Park ve Bahçelerde Çalışma;

Ağaç kesimi ve budamasını, bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçe işlerinde çalışan personele ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

E)  Zabıta  Amirliğinde Çalışma:

İş icap ve zaruretine göre yapılacak olan gece çalışmalarında, çalışmaya katılacak olanlara iki gün önceden haber verilir.

 

MADDE 59) İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI:

İşçilerin Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu veya Fakülte de öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğunda, sendikaya okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde, durum sendika tarafından işverene bildirilir. 3308 sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Yasası hükümleri gereği işveren bu gibi hallerde olanaklar ölçüsünde işçi çocuklarının öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE 60) ARAÇ TEMİNİ:

İşçinin ev değişikliği halinde eşyalarının taşınabilmesi için, mesai saatleri dışında, imkanları dahilinde il sınırları içerisinde olmak kaydı ile ücretsiz araç temin edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 1) FARKLARIN ÖDENMESİ :

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak tüm parasal artış farkları en kısa sürede işçilere ödenir.

 

İş bu Toplu İş Sözleşmesi teklif taslağı 60 asıl, 1 Geçici Madde ile Ek Ceza cetvelinden ibaret olup, taraflarca 13.08.2013 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                                        İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

Cengiz KAN                                                                                  Osman ŞAR

Kandıra Belediye Başkanı                                                              Belediye-İş Şube Başkanı

 

 

Yahya BİLGİN                                                                                Mehmet Kamil ŞEN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.                                                          Belediye-İş Şube Yön. Kur. Üyesi

 

 

Mete BİLGİN                                                                                   Yusuf BATTAL

Yerelsen Uzmanı                                                                      Belediye-İş Şube Den.Krl.Üyesi

 

Hasan TENLİK                                                                                Hüseyin BAŞTAN

Yerelsen Uzmanı                                                                                  Baştemsilci

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı

 

Cevat ÖZDEMİR

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

Nihat KAYMAK

Zabıta Müdürü