YERELSEN’DE ARAYIN:

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 23.05.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  01.03.2013-28.02.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET– İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  

 

MADDE 1) TARAFLAR  ve TANIMLAR

Bu işletme toplu iş sözleşmesinin tarafları  KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI – YERELSEN ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ) SENDİKASI dır.
Bu işletme toplu iş sözleşmesinde;
1) Tüm belediye ve genel hizmet işçileri sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”,
2) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri sendikası, “YERELSEN”,

3) Karasu Belediye Başkanlığı  “ İŞVEREN ”  veya “ BELEDİYE ”,
4) İşletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “ İŞVEREN VEKİLİ ”
5) Ekleri ile birlikte bu işletme toplu iş sözleşmesi “ SÖZLEŞME ” veya “ TİS ”,
6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “ İŞYERİ ”,
7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ ÜYE ”,
8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “ İŞÇİ ”, olarak anılacaktır.

MADDE 2) YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 2 yıl olup, 01/03/2013 tarihinde yürürlüğe girer; 28/02/2015 tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş Sendikası üyelerini kapsar.

MADDE 4) TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) Toplu iş sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelyevm usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre
kadar eksik oranda yararlanırlar.

c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlülük tarihi ile dayanışma ile yararlanmak için müracaat ettikleri tarihler arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.

d) Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde sendika üyesi bulunup ta;sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dâhil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi olarak devam eder.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek,
Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek,
İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak, İstikrarsız ve güvencesiz istihdamı ortadan kaldırmayı, meslek ile aile yaşantısını uzlaştırmayı desteklemek, kaliteli kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcıların, çalışanların ve onların temsilcilerinin katılımını, demokratik kontrolünü, şeffaflığı, iyi yönetimi cesaretlendirmek, yeteneklerin gelişmesini sağlamak, Çalışanlar için çalışma koşulları ve makul bir ücret düzeyini teminat altına almak, kadınlar ve erkekler de dahil herkes için eşit işe eşit ücret verilmesi,
Düzgün iş, iyi ücret düzeyleri ve yeterli çalışma koşulları ile kamu hizmetlerinde çalışanların yaşam kalitesi arasında birebir bir ilişki olduğu fikrini teşvik etmek, Çalışma saatleri iş ve özel hayatın uzlaştırılması, iş kalitesi, becerilerin geliştirilmesi ve yeni beceriler kazandırılması, çalışma hayatı boyunca öğrenme ve kariyer fırsatları, demografik değişim, iklim değişikliği, iş yerinde her türlü ayrımcılık, ırk ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesi, Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

MADDE 6) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren gerek Borçlar Kanununun 316-317.maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız işçilere veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen kimselere (Ancak, özel kariyer gerektiren Doktor, Mühendis, Avukat Vs. hariç) haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu Toplu İş Sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.
MADDE 7) SENDİKAL FAALİYETLER

A- Sendikal Faaliyet

1) Sendika ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Hiçbir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, Toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.
MADDE 8) SENDİKAL İZİNLER

a) Yönetici İzinleri;

Sendika Şube Başkanı, Yöneticilerine ve icra kurulu üyelerine toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sendikal görevlerini ifa edebilmeleri için haftada 2 (iki) gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin yıllık izinden mahsup edilemez.

b) Baş Temsilci İzni;

Sendika Baş Temsilcisine Temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada 2 (iki) gün ücretli sendikal izin verilir.

Baş Temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubenin yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilir.

c) Temsilci İzinleri;

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak üzere yerine getirirler. Temsilcinin seçiminde, sendikal faaliyet sebebi ile işlerin aksatılmamasına özen gösterilir.

Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 1 (bir) gün ücretli sendikal izin verilir.

d) Diğer İzinler;

Sendika temsilcisi ve görevlilerine, kadın komitesi, kültür sanat komitesi, engelliler komitesi ile gençlik komitesi üyelerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 25 (yirmi beş) gün ücretli izin verilir. Bu izin her bir üye için olmayıp, tüm işçiler içindir.

Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, Genel Kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 (üç) gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan her hangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin, yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.
MADDE 9) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Hizmet-İş Sendikası işyerinde çalışan üyeleri arasından aşağıda gösterilen esaslar dâhilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için;

a) 1-50 işçiye kadar : 1

b) 51-100 işçiye kadar : 2

c) 101-500 işçiye kadar : 3, İşyeri Sendika Temsilcisi atanır.

İlgili kanun maddesi ve yerleşik yargı kararları gereğince işletme söz konusu olduğunda yukarıdaki kural işletmeye bağlı her iş yeri için ayrı ayrı uygulanır.

İşyerlerinin birleştirilmesi veya isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak, işyerlerinin bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

MADDE 10) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN TEMİNATI

a)    Hizmet-İş Sendikasının ve sendika şubesinin zorunlu organlarında görevli olup,

işyerinde çalışanlar ile işyeri temsilcilerinin iş sözleşmelerinin feshi konusunda 4857 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 6356 Sayılı sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

b)    Sendika yöneticiliğine seçildikleri halde işyerinde çalışan işçilerin rızaları dışında

işleri ve işyerleri değiştirilemez ve her hangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Aksi halde iş kanunun 22. Madde hükümleri uygulanır.

c)    Hizmet-İş Sendikasının yönetim kurullarında veya Başkanlığında görev aldığı için,

kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin görevlerinin seçime girmemek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde, yasal süre içinde işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile işe almak zorundadır. Bu durumda işçinin eski kıdem hakları ve sözleşmelerle atandığı göreve sağlanmış olan tüm hak ve yararlar saklıdır.

Bu hak sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak 3 (üç) ay

içinde kullanılabilir.Yönetim kurulundaki ve başkanlığındaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı

hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar.

 

 

 

MADDE 11) SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ ve EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            İşçiler; Sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların düzenlediği etkinliklere katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümleri uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda her hangi bir ayrım yapamaz. (Sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.)

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, yasalardan, iş sözleşmelerinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

 

MADDE 12) SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ ve GEREÇLER

Hizmet-İş Sendikası üyeleriyle görüşmek, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işveren ile mutabakat sağlamak kaydıyla ücretsiz  olarak yararlanır.

İşyerinden geçici olarak ayrılan personel ve yöneticilerde şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar.

MADDE 13) TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ ve İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası; İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalarda İşveren bir ücret talebinde bulunamaz.

b) İşçi Lokali; İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

            c) İlan Tahtası; İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş
Sendikasına aittir.

MADDE 14) AİDAT ve DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar yasasının 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 1 ay içinde her hangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 1 ay  içerisinde yatırmak zorundadır.

 

MADDE 15) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda, sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir.  

MADDE 16) İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

MADDE 17) İŞE GEÇ GELME ERKEN AYRILMA

a) Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiyi işveren tam ve yarım gün içinde işe başlatıp, başlatmamakta serbesttir.

b) Bir takvim ayı içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle geç gelen işçi işe başlatılır. İşe geç kaldığı sürece ücretli izinli sayılır.

c) İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında disiplin cezası uygulanır.

d) Yangın, Deprem, Su Baskını gibi tabii afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelmeyen işçi o gün için mazereti belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.
MADDE 18) BRANŞTA ÇALIŞMA

a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam Üç (3) ayı geçemez.

Daimi nakillerde 4857 sayılı yasanın 22.maddesi hükümleri uygulanır.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler.
MADDE 19) DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tensikat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.

MADDE 20) ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan işçinin, iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı ilk günden başlayarak 2 (iki) ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 2 (iki) gün eklenir. Bu sürenin tamamı 90 (doksan) günü geçemez. Bu dönemde işçiye Milli Savunma Bakanlığınca verilen ücret, işçinin işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işverence ödenir.

b) Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere işinden ayrılan işçiler, askerlik ödevinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içinde işe dönmek üzere başvurmaları halinde, ayrıldığı derecede ki müktesep haklarına ek olarak iş bu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, emsal işçinin ücreti ile eski işine veya benzer bir işe alınırlar.

 

MADDE 21)  VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre, haftada beş işgünü ve günlük sekiz saat olarak uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir.

MADDE  23) ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c)İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup çalışmadığı süreler.

MADDE 24)  İŞÇİ ALMADA USUL

İşçi alımında “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa işçi olarak çalıştırılacaklara ilişkin mevzuat” hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, aşağıda belirtilenlere mevzuat elverdiği ölçüde;

a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tenkisata tabi tutulanlara,

b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup da iyileşmesini müteakip işverene müracaat edenlere,

c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır.

d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malûl kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır.
MADDE 25)  İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER ve İŞE DÖNME HAKKI

a) İşçinin hastalık kaza doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre bildirim sürelerini altı (6) hafta aşmasından sonra doğar.

b) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğünü, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, gözaltına alınma, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde işe gelmeyenlerin iş sözleşmeleri bildirim süresi sonunda feshedilmiş sayılır.

c) Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi veya affa uğramış olması halinde dahi hiçbir şekilde işe alınmazlar.

d) Tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerden biri ile bildirim süresi içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren On beş (15) gün içinde işe dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır.

e) Bunlardan işverenin araç ve gereçlerini kullanırken Trafik kazası yapan işçilere tutuklu olarak geçen bir (1) aylık sürelerine ait ücretleri işverence ödenir.

f) Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden Altı (6) ay veya daha az ceza alan, Altı (6) aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda, işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdirindedir.
MADDE 26) İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ:

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20. ve 21. madde hükümleri uygulanır. İşçinin kanunlar iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

 

MADDE 27) TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

4857 sayılı kanunun 29.maddesine göre toplu işçi çıkarmalarının zorunlu olduğu hallerde çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Öncelikle gönüllü olanlar,

b) Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

c) Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

d) İşyerine ilk giren son çıkar.

 

MADDE 28) BİLDİRİM ÖNELLERİ

            İş sözleşmelerinin işverence feshinde, aşağıda belirtilen bildirim süreleri uygulanır;

Hizmet süresi 6 aya kadar olanlara                     3 Hafta,

Hizmet süresi 6 ay – 1,5 yıl arası olanlara           5 Hafta,

Hizmet süresi 1,5 yıl – 3 yıl arası olanlara           8 Hafta,

Hizmet süresi 3 yıldan fazla olanlara                 10 Hafta

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi durumunda yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 29) YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında, işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde iş sözleşmesinin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE 30) ÇALIŞMA BELGESİ

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye, 4857 sayılı yasanın 28.maddesi gereğince işveren veya vekili tarafından işin çeşidi, nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.
MADDE 31) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI ve ÖDENMESİ

1) Kıdem Tazminatı; İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 80 gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi;

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

MADDE 32) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

            a) Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirlenen hizmet yıllarına göre yıllık ücretli izin verilir.

– Hizmeti 1 – 5 yıl olanlara             20 gün,

– Hizmeti 5 – 15 yıl olanlara           25 gün,

– Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara 30 gün izin verilir.

İzinlerini, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemeleri halinde ayrıca 4 (dört) güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

b) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür.)

c) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; “Hafta Tatili günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri”, izin süresine ilave edilir.

İşveren tarafından yıl içinde sözleşme hükümlerine göre verilmiş ücretli izinlerle, hastalık ve istirahatta geçen süreler yıllık izin süresinden düşülemez.

d) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli izinli günler çalışılmış gibi sayılır.

 

MADDE 33) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda (6) aya kadar ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

MADDE 34) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre olayın vuku bulduğu tarihten itibaren, aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah töreninde 2 (iki) gün, düğün törenlerinde 5 (beş) gün,

2) İşçinin öz veya üvey çocuklarının evlenme törenlerinde 2 (iki) gün,

3) Eşi doğum yapan işçiye yazılı isteği üzerine 3 (Üç) gün,

4) İşçinin ve eşinin anne, baba, eş ve kardeşleriyle çocukların ölümü halinde 5 (beş) gün izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 2 (iki) gün ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye cenaze törenine katılmak üzere izin verilebilir.

5) Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara 10 (on) gün,

6) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli izin verilir.

7) Bayan işçiler hakkında 4857/74.madde hükümleri uygulanır.

Sosyal izin kullananlar mazeretlerini (Evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm ilmühaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmühaberi, kazalarda tabip raporu) 10 (on) gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.
 MADDE 35) AİLE YARDIMI

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere Aile Yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı net olarak ödenir. Karı koca aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım eşlerden birine ödenir.

 

MADDE 36) ÇOCUK YARDIMI

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin çocuklarından; işi olmayan,  herhangi bir işte çalışmayan erkek çocuğa 18 yaşına kadar , (okuyorsa lisede 20 yaş, üniversite de  25 yaş), evli olmayan kızı ve bakmakla yükümlü olduğu engellilere (Engelliliği  doktor tarafından Raporla belgelenmek kaydıyla) yaşa bakılmaksızın her çocuk için ayrı ayrı 657 sayılı Devlet Memuruna Ödenen yardım miktarı NET olarak ödenir. İşçinin ay içinde noksan çalıştığı gün sayısı ne olursa olsun bundan dolayı çocuk yardımından bir kesinti yapılamaz.

5277 sayılı kanunun 24/b maddesine göre 0 – 6 yaş (72.ay dahil) grubu çocuklar için 1 kat arttırılıp net olarak ödenir.

 

MADDE 37) YEMEK YARDIMI

Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları günlere bakılmaksızın aylık olarak maaşla birlikte ödenmek üzere;

Sözleşmenin  1.yılında (01.03.2013-28.02.2014); 100,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin  2.yılında (01.03.2014-28.02.2015); 120,00 TL/Brüt Yemek yardımı yapılır.

 

MADDE 38) SORUMLULUK ÖDEMESİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçilere sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014) her ay maaşları ile birlikte aşağıda belirtilen şekilde sorumluluk ödemesi yapılır.

1) Başkanlıkça kendilerine birim amirliği ve birim amirliği yardımcılığı görevi verilen işçilere  görevde kaldıkları sürece 200,00 TL/Brüt,

2) Tamirhane, Su, Kanalizasyon işlerinde çalıştırılan işçilere 35,00 TL/Brüt,

3) Temizlik, Fen işlerinde çalıştırılan işçilere 55,00 TL/Brüt,

4) Nöbet Tutan Temizlik, Su, Kanalizasyon işçileri ile Şoförlere 70,00 TL/Brüt,

5) İlaçlamada çalışan işçilere 75,00 TL/Brüt,

6) İtfaiye işyerinde çalışanlara, zabıta görevi yapan, baş şoför, makam şoförü ve özel kalemde  çalışan işçilere 280,00 TL/Brüt Sorumluluk ücreti ödenir.

Sözleşmenin 2.yılında(01.03.2014-28.02.2015); her ay maaşları ile birlikte aşağıda belirtilen şekilde sorumluluk ödemesi yapılır.

1) Başkanlıkça kendilerine birim amirliği ve birim amirliği yardımcılığı görevi verilen işçilere  görevde kaldıkları sürece 250,00 TL/Brüt,

2) Tamirhane, Su, Kanalizasyon işlerinde çalıştırılan işçilere 40,00 TL/Brüt,

3) Temizlik, Fen işlerinde çalıştırılan işçilere 60,00 TL/Brüt,

4) Nöbet Tutan Temizlik, Su, Kanalizasyon işçileri ile Şoförlere 75,00 TL/Brüt,

5) İlaçlamada çalışan işçilere 80,00 TL/Brüt,

6) İtfaiye işyerinde çalışanlara, zabıta görevi yapan, baş şoför, makam şoförü ve özel kalemde  çalışan işçilere 300,00 TL/Brüt Sorumluluk ücreti ödenir.

 

MADDE 39) DİREKSİYON PİRİMİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerden Şoför ve Operatör olarak çalışanlara her ay maaşları ile birlikte;

Sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014);  35,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin  2.yılında (01.03.2014-28.02.2015);  50,00 TL/Brüt Direksiyon Pirimi ödemesi yapılır.

 

MADDE 40) TAŞIT YARDIMI

İşçilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi hattı bulunan yerlerde ikamet edenlere, ayda fiilen çalıştıkları günler için, işyerine gidiş-gelişi sağlamak üzere Kart 54 verilir.

Görevi gereği günlük mesai saatleri içinde otobüse binmek zorunda olanlara sınırlandırılmış serbest ulaşım kartı (Kart 54) verilir.

 

MADDE 41) YAKACAK YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilere her ay aylık ücretle birlikte ödenmek üzere;

Sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014); 105,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin 2.yılında  (01.03.2014-28.02.2015); 120,00 TL/Brüt yakacak yardımı öder.

 

MADDE 42) ÖĞRENİM YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin öğrenim gören çocuklarına Sözleşmenin 1.yılında Eylül ayında ödenmek üzere,

a) İlköğretim  ve Kuran Kursu öğrenimine devam eden  her çocuk için  100,00 TL/Brüt,

b) Lise ve dengi okulda  okuyan her çocuk için  120,00 TL/Brüt,

c) Yüksekokul ve Üniversiteye  devam eden her çocuk için  150,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin 2. Yılında Eylül ayında ödenmek üzere,

a) İlköğretim  ve Kuran Kursu öğrenimine devam eden  her çocuk için  120,00 TL/Brüt,

b) Lise ve dengi okulda  okuyan her çocuk için  150,00 TL/Brüt,

c) Yüksekokul ve Üniversiteye  devam eden her çocuk için 200,00 TL/Brüt, öğrenim yardımı yapılır.

Bu yardımdan yararlanmak için belge ibraz edilmesi zorunludur.

 

MADDE 43) BAYRAM HARÇLIĞI

İşveren; İşyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere sözleşme yıllarında,

Ramazan Bayramından önce 250,00 TL/NET,

Kurban Bayramından önce 250,00 TL/NET bayram harçlığı öder.

MADDE 44) GİYİM ve KORUYUCU EŞYA YARDIMI

Tüm işçilere her yıl aşağıda miktarı ve cinsi belirtilmiş giyim eşyasının bedelinin tespiti Maliye Bakanlığının giyim birim fiyatlarına göre belirlenip işverence net olarak ödenecektir. Giyim eşyalarının bedeli her yılın ekim ayı içinde ödenecektir.

1- 1 Adet Takım Elbise

2- 1 Adet Gömlek

3- 1 Çift Ayakkabı

Demirbaş ve Koruyucu Melbusat;

İşçilere yaptığı işin niteliği dikkate alınarak koruyucu eşya verilir. İş Tulumu; Asfalt, Mecra, Atölyeler, Mezbaha ve Temizlik gibi kirletici işlerde çalışanlara her yıl iki kat parçalı tulum verilir. İş icabı kışın açık havada çalışan bekçi, muhafız ve şoför gibi işçilere 3 yıl miatlı nöbetçi gocuğu verilir. Mezbahada kasap ve et taşıyıcılara önlük (boy muşambası) verilir. (Bir  yıl miatlı)  tanzim satışında çalışanlara tezgahtar gömleği verilir. Soğuk hava depolarında çalışanlar ile itfaiyecilere her yıl EKİM ayında balıkçın yaka birer yün kazak verilir. Yağışlı havalarda dışarıda çalışan fen, itfaiye, temizlik işçileri ve benzerlerine bir  yıl miatlı  boy muşambası verilir. Akü, Asfalt ve mezbahalarda çalışanlara altı ay miatlı tahta ayakkabı, çamurlu, karlı, yağmurlu yerlerde çalışan işçilere üç ay miatlı lastik çizme ve eldiven verilir. Demir işlerinde, asfalt ve temizlik kamyonlarında çalışan işçilere üç ay miatlı deri eldiven verilir.

 

MADDE 45) İZİN HARÇLIĞI ve DEĞİŞİMİ

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında ödenmeyen yemek yardımı ve sorumluluk ödemelerini işçiye izin harçlığı adı altında öder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

Her ne sebeple olursa olsun iş akdinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretler son ücret üzerinden ödenir.
MADDE 46) EVLENME YARDIMI

Toplu İş sözleşmesi kapsamında Sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde;

Sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014); 250,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin  2.yılında (01.03.2014-28.02.2015);  300,00 TL/Brüt evlenme yardımı yapılır.

Evlenen işçiler aynı işyerinin emrinde çalışıyorsa, bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

 

MADDE 47) DOĞUM YARDIMI

Devlet Memurlarına ödenen doğum yardımı Net olarak taraf işçi sendikası üyelerine ödenir.
MADDE 48) HASTALIK YARDIMI

Her hangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye aşağıda belirlenen şartlar dahilinde hastalık yardımı yapılır.

a) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

b) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanırlar.

MADDE 49) KONUT KOOPERATİFLERİNE YARDIM

İşveren,  sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak,  konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak,  gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su kanalizasyon,  plan,  proje gibi belediye imkânlarından yararlandırmayı taahhüt eder.

 

MADDE 50) SÜNNET YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sünnet merasimlerinde her bir çocuk için;

Sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014); 100,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin 2.yılında (01.03.2014-28.02.2015); 125,00 TL/Brüt sünnet yardımı yapılır.

Çocuğu sünnet olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım birine ödenir.

İşveren Belediye Başkanlığının düzenleyeceği toplu sünnet merasiminde taraf işçi sendikasına üye işçi çocuğunu toplu sünnet merasiminde sünnet ettirmesi halinde bu yardımdan yararlanamaz.

 

MADDE 51) TABİİ AFET YARDIMI

İşverence Sendika üyesi işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararın ilgili makamlarca tespit edilen resmi rapora göre;

Sözleşmenin 1.yılında (01.03.2013-28.02.2014); 1.500,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin 2.yılında (01.03.2014-28.02.2015); 1.750,00 TL/Brüt Tabii Afet yardımı verir. Tabii afete uğrayan Eş olan işçiler aynı işverenin emrinde çalışıyor ise bu yardım eşlerden birisine ödenir.

 

MADDE 52) ÖLÜM YARDIMI

İşverence sendika üyesi işçilere;

Sözleşmenin 1. Yılında (01.03.2013-28.02.2014);

a) İşçinin iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 2.500,00 TL/Brüt,

b) İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 580,00 TL/Brüt,

c) İşçinin, ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde kendisine 375,00 TL/Brüt,

Sözleşmenin 2. Yılında(01.03.2014-28.02.2015);

a) İşçinin iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 2.750,00 TL/Brüt,

b) İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine 600,00 TL/Brüt,

c) İşçinin, ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde kendisine 400,00 TL/Brüt ölüm yardımı yapılır.
MADDE 53) KREŞ, ANAOKULU VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA

a) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ve anaokullarında işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda Belediye çalışan diğer personele uygulanan hükümler aynen işçi çocukları içinde uygulanır.

b) Sendika, Belediyelerle işbirliği yaparak, doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye Sağlık Daireleri Sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

c) İşçiler, işverenin düzenlediği tüm sanat, kültür ve sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanırlar.

 

MADDE 54) RAMAZAN GIDA YARDIMI

İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere Ramazan ayından bir hafta önce;

5 Kg Ay çiçek yağı, 10 Kg Baldo Pirinç, 10 Kg Toz Şeker, 2 Kg Çay kur Çay, olmak üzere ana gıda maddeleri verir.

           

MADDE 55) TEMİZLİK HAKKI

Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 
MADDE 56) ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın onbeşinde banka aracılığıyla ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

MADDE 57) TABAN ÜCRET

Karasu Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin taban ücreti 40,00 TL’ dir.

 

 

 

 

 

MADDE 58) ÜCRET ZAMMI

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere;

1.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı :    (01/03/2013 – 31/08/2013)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin 28/02/2013 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyelerine 01/03/2013  tarihinden geçerli olmak üzere  5,00 TL  ücret zammı yapılacaktır. Ek listede yer alan belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan geçici işçilerin yevmiyeleri listede belirtilmiş olup ayrıca  bu zam yapılmayacaktır.

            1.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı :    (01/09/2013 – 28/02/2014)

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi daimi ve geçici işçilerin 31/08/2013  tarihinde almakta oldukları  yevmiyelerine 01/09/2013  tarihinden itibaren, 5,00 TL ücret zammı yapılacaktır.

2.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı :   (01/03/2014 – 31/08/2014)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 28/02/2014  tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 01/03/2014  tarihinden itibaren, 5,00 TL ücret zammı yapılacaktır.

            2.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı :   (01/09/2014 – 28/02/2015)

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 31/08/2014  tarihinde almakta oldukları  yevmiyelerine 01/09/2014  tarihinden itibaren, 5,00 TL ücret zammı yapılacaktır.

Yürürlük tarihinden sonra işe giren sendika üyesi işçilerden, deneme süresini dolduranlara, işe girdikleri sözleşme yılına ait ücret zammı, ücret zammının uygulama tarihi ile üyeliklerinin taraf sendikaca işverene bildirildiği veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanma hususundaki talep tarihi arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında eksiltilerek uygulanır. Ancak bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez.
MADDE 59) FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İLE FAZLA ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

a) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arasındaki çalışma, fazla sürelerle çalışmadır. Yapılan fazla sürelerle çalışma ücreti normal ücretin % 50 (yüzde elli) fazlasıyla ödenir.

b) Yasal haftalık çalışma süresi üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100 (yüzde yüz) fazlasıyla ödenir. İşyerinde normal saatin dışında yılda 270 (iki yüz yetmiş) saat fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışmaların yarım saatten az kısımları yarım saat, yarım saatten fazla kısımları ise 1 ( bir) saat olarak hesaplanır.

Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak, fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır.

İşçi talep ederse, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma sürelerini, aynı oranda artırımlı olarak serbest zaman olarak da kullanabilir.
MADDE 60) GECE ÇALIŞMASI ve ÜCRETİ

Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 25 zamlı ödenir.

MADDE 61) TATİLLERDE ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı Çalışma Hariç) Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, bu çalışmaların izinle karşılanması halinde Cumartesi günü çalışması için hafta içinde 1 (bir) gün, Pazar günü çalışması için hafta içinde 2 (iki) gün izin uygulaması yapılabilir.

Hafta içinde izin verilmemesi halinde, Cumartesi günü için 1 (bir) ilave yevmiye toplam 2 (iki) (1 + 1), Pazar günü için 1,5 (bir buçuk) ilave yevmiye toplam 2,5 (iki buçuk)  (1 + 1,5) yevmiye ödenir.

II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I.Bent hükmü uygulanır.

III) Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç) yevmiye ( 1 + 2) ödenir.

Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az bir gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz.
MADDE 62) İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

a) Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere 6772 sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ilave tediye ödenir.

b) Toplu İş Sözleşmesi yılında işçilere 30 x 2 = 60 günlük ücretleri tutarında akdi ikramiye Mayıs ve Eylül aylarında iki taksit halinde akdi ikramiye ödenir.

Gerektiğinde işverence ikramiyeler 12 aya bölünmek sureti ile de ödenebilir.

 

MADDE 63) GEÇİCİ GÖREV ZAMMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin geçici bir görevle işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi halinde, 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır. Görevde fazla mesai yapanlara sözleşmenin fazla mesai hükmü uygulanır.
MADDE 64) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder. Bu hükümlerin uygulanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; Bu kurulun oluşumu çalışma şekli ve görevleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22.maddesinde ve yine aynı kanunun 30.maddesi gereği çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir.

Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Ancak işverenin çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerilerine uygunluğunun işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkındaki yönetmeliğin 6. Maddesine göre oluşturulur.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları ayda en az bir kere toplanır. Ancak ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbir gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden her hangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 13.maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde toplantı için belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanılır ve bu toplantıda aldığı kararı talepte bulunan işçiye/işçilere ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ eder.

İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların incelenme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğin 8.maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)    İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak,

işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurulun gündemine almak,

b)    İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c)    İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,

Tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri yada iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumu ile ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

ğ) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 13.maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunca 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 13.maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri yönünde karar vermesi halinde çalışan gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilemeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılamayacağı gibi ücretlerinden her hangi bir kesinti yapılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulun önerilerini gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliği/talimatlarını işçilere öğretmek işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.
İş sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun          20.maddesine göre aşağıdaki şekilde çalışan temsilcisi belirlenir; İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, sendika, işyeri sendika temsilcilerini ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görevlendirebileceği gibi çalışanlar arasında yapılacak seçimle de belirleyebilir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı, olacak şekilde görevlendirilir:  Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcilerin arasından yapılacak seçimle belirlenir.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm işçiyi kapsayan eğitim seminerlerini periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda üç kez sekizer saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar işverene aittir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin devamını sağlamak için olanakları ölçüsünde her işyerinde yeteri kadar spor salonu veya tesisini açmaya çalışır. İşçiler bu salon ve tesislerden ücretsiz yararlanırlar.

MADDE 65) İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.

İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna götürülür. Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE 66) HASAR ve ZARAR TESPİT KOMİSYONU TEŞEKKÜLÜ

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda,

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarında uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için işveren bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü moral izni verir.

 

MADDE 67) HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 68) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ

A) İşveren veya vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgililere düzenlenen tutanak tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

B) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyenin altında ise, hasar karşılığı işçinin ayda 3 (Üç) yevmiyesinden fazla olmamak kaydıyla kesilir.

C) Hasar bedeli 30 (Otuz) yevmiyeyi geçmiş ise aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir. İşverenin yasal hakları saklıdır.

D) Kaza, teknik arızadan yada kar, buzlanma nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar kanunu hükümleri uygulanır.

E) Alkollü olarak yapılan kazalarda, hasar bedelinin ödenmesindeki sorumluluk işçiye aittir.

F) Trafik kazası sonucu husule gelen hasar ve tazminatın idari, adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoföre isabet eden kusur oranına isabet eden zararın % 50’si (yüzde Elli) işveren tarafından işletme masrafı olarak karşılanır. Üçüncü kişilere ödenecek hasar ve tazminatlara bu yol uygulanır.Böylece işverende mal sahibi olarak sorumluluğa katkıda bulunur.
MADDE 69) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeyi bulundurur.

 

 

 

MADDE 70) BELEDİYE, BELEDİYEYE BAĞLI BİRLİK ve ŞİRKETLERDE ÇALIŞMA DURUMU

1-Temizlik işçileri;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışması yerlerinde kulübe yapar gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar.

b) Belediye Zabıta Talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi tarafından toplatılması yaptırılamayacaktır. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ve taşıttırılamaz.

Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata vararak çalıştırılır.

c) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacı ile sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında 1 yardımcı muavin bulundurulur.

2- Atölyede çalışan işçiler:

a) İşveren, iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) işveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

3- Yol yapım ve onarım müdürlüğünde çalışan işçiler:

a) işveren asfalt çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariler bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmelerine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

4- Park bahçeler müdürlüğünde çalışan işçiler:

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimlerinde, yeterli tedbir alınır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

Ambulans ve Hızır acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için oda temin edilir.

MADDE 71) İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA

a) İtfaiye işçisi 24 saat çalışır, 48 saat tatil yapar. Altı saatte bir saat ara dinlenmesi verilir. Günlük, haftalık ve yıllık çalışmalar ile fazla mesai bu oranlara göre tespit edilir.

b) İtfaiye şoförleri kullandığı aracın makine mekanik aksamının bakımını ve aracın iç ve dış temizliğini yapar.

c) İtfaiye işçileri hizmet dağılımının daha verimli hale gelebilmesi ve halka daha iyi hizmet vermesi için sınav sonucu almış oldukları kadrolarda çalıştırılırlar.

Kadro dışı çalışmaya zorlanamaz ve çalıştırılamazlar. Eğitim hizmetlerinde, okulda görev yapacaklar bu hükmün dışındadır.

d) İtfaiye müdürlüğü bünyesindeki gruplar arası yıllık nakillerini sendika ve müdürlük tarafından hazırlanan esaslara göre müdür tarafından yapılır. Esasları belirleyecek talimatname sözleşmesinin imzasından itibaren 6 ay içinde sendika ile birlikte hazırlanır.

e) İtfaiye işçilerinin bir rütbeden üst rütbeye terfi sınavına girebilmesi için itfaiye okulunda en az bir ay eğitim görmeleri gerekir. İtfaiye işçilerinin onbaşı olabilmeleri için bir yıl itfaiyecilik yapmayı gerekir. Diğer rütbeler imtihan usulüne göre yapılır.

f) İtfaiye işçileri bu yanıcı ve parlayıcılar müdürlüğünde çalışan işçiler mesleki bilgilenmeleri için itfaiye okulunda dönemler içinde eğitim görürler. Sendika şubesi sendikal faaliyetleri esas olmak kaydı ile okul süresi müddetince sendikal eğitim verir.

MADDE 72) DİSİPLİN KURULU

A) Belediye Başkanlığında disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini işveren, iki üyesini ise sendika belirler. Kurulun Başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, Disiplin Kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin Disiplin Kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul Başkanının 5 (beş) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediye Başkanı; kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 (altı) işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları İhtar, Gündelik Kesimi ve İşten Çıkarmadan ibarettir.

a- İhtar; işçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- Gündelik kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya  vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 (altı) iş günü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 (altı) iş günü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 (altı) iş günü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkan tanınması zorunludur.

c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 (yirmi) gün  içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla takdir olunur. Aynı fiilin 6 (altı) aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 (altı) işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastane de yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 (altı) işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 73) EĞİTİM

Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlığını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak, eğitim toplantıları düzenler.

Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir.

İşveren, işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurabilir.
MADDE 74) DİNİ GÖREVLERİN İFASI

TC. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. Hac ve Umreye gitmek isteyen işçilere işçinin talebi halinde ücretsiz izin verilir. Ancak, Hacca veya Umreye gidecek olanlar mutlaka gideceklerini belgeleyen belgeyi işverene ibraz etmek zorundadır.

 

MADDE  75) İMTİHAN KOMİSYONU POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ ve USULÜ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışanların meslek ve yeteneklerini belirlemek, işçilerin unvan ve yükselmelerini sağlamak için işyerinde bir komisyon teşekkül ettirilir.

1) İmtihan komisyonu işverence seçilecek iki kişi ile sendikanın temsil edeceği bir kişiden teşekkül eder. İşveren, imtihandan en az 7 (yedi) gün evvel imtihan komisyonuna girecek şahısların bildirmesi için sendikayı haberdar eder.

2) İmtihanda sorulacak sorular tam bir gizlilik içerisinde imtihan heyeti tarafından hazırlanır. Zarfa konup mühürlenir. İmtihan heyetince adaylar huzurunda zarf açılır.

3) Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak olan sınavlar yazılı, sözlü ve tatbiki olmak üzere çeşitli şekillerde yapılır.

4) İşyerinde çalışmakta olan işçi kendi pozisyonunda en az bir sene çalışmadıkça, başka pozisyonlar için açılacak imtihanlara giremez.
MADDE 76)TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeye hususlar hakkında merii mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder.
İşbu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

MADDE 77) SAKLI HAKLAR

Bu konuda 4857 sayılı iş kanununun saklı haklar başlıklı 45.maddesi hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 1)

Karasu Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan geçici işçilerin yevmiyeleri EK LİSTE’de belirlenmiş olup bu ücretler ve sosyal yardımlar 15.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

 

 

CEZA CETVELİ

                

                                                                             T E K E R R Ü R   S A Y I S I N A   G Ö R E

S.No CEZAYI GEREKTİREN HALLER 1 2 3 4 5
1 Mazeretsiz 1 saate   kadar işe geç gelme İhtar 1Yev. 2Yev. 3Yev. 4-5 Yev.
2 Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 3 İş günü (2,3,4) işe   gelmemek 3Yev. 4 Yev 5Yev İHRAÇ
3 Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 4 İş günü   ve ardı ardına 5 İş günü işe gelmemek İHRAÇ
4 İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak İHTAR 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev
5 Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek İHTAR 2Yev 3Yev 4-5Yev
6 Görevine sarhoş gelmek İHRAÇ
7 İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak İHRAÇ
8 İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp özel işlerle   meşgul olmak veya iş takibi için gelenlere fena muamelede bulunmak 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev
9 İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere meşgul etmek İHTAR 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev
10 İş saatinde uyumak. 2Yev 3Yev 4-5Yev İHRAÇ
11 İşyerinde ve iş esnasında amirlerine hürmetsizlik etmek İHTAR 2Yev. 3Yev 4-5Yev.
12 İşyerinde veya iş esnasında amirlerine hakaret etmek veya   tehdit etmek 4-5Yev. İHRAÇ 
13 İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına   maiyetlerine hakaret tehdit veya tecavüzde bulunmak 3Yev 4-5Yev İHRAÇ
14 Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili olarak verilen   emir ve işleri yapmamak. 3Yev 4-5Yev İHRAÇ
15 Rüşvet almak veya vermek. İHRAÇ
16 Gizli tutulması gereken göreve müteallik sırları ifşa   etmek 3Yev İHRAÇ
17 İşyerinde kavga çıkarmak veya kavga çıkmasına sebebiyet   vermek. 3Yev 4-5Yev İHRAÇ
18 Hırsızlık veya hırsızlığı teşebbüs etmek. İHRAÇ
19 İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği yüzünden yangın   başlangıcına sebebiyet vermek 3-5Yev İHRAÇ
20 Kendine teslim edilen malzemeyi iyi korumayarak kaybına   bozulmasına veya hasarına sebebiyet vermek (30 gündelik Tutarını aşmamak   kaydıyla)
  a) İhmali Halinde İHTAR 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev
  b) Ağır İhmali Halinde 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev
c) Kasti halinde (30 gündelik tutarını aşan hallerde   işçinin )
  1) İhmali halinde 3Yev. 4-5Yev İHRAÇ
  2) Ağır ihmali halinde 4-5Yev İHRAÇ
  3) Kasti halinde İHRAÇ
21 İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen faaliyetini   durdurmak amacıyla sabotaja teşebbüs etmek veya sabotaj yapmak. İHRAÇ
22 İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak. İHRAÇ
23 Amirleri işyeri mensupları veya maiyeti hakkında yalan   veya yanlış şayialar çıkarmak asılsız bir ihbar veya şikayette bulunmak hakikate   uygun olmayan bilgi vermek veya beyanda bulunmak suretiyle işçinin işvereni   yanıltması İHRAÇ
24 Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak sahte belge   düzenlemek. İHRAÇ
25 İşe gelmeyen işçilerin yerine imza atmak kartını bastırmak   veya işçiyi işe gelmiş gibi göstermek. 1Yev 2Yev 3Yev İHRAÇ
26 İşçinin yukarıda sayılan maddeler dışında kalan fiili ile   ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi işveren veya işveren   vekilinin emniyetini su istimal etmesi iş arkadaşlarının işyeri mensuplarının   işveren veya aile efradından birinin şeref ve namusuna helal getirecek veya   ahlakını ifsat edecek   sözler sarf etmesi veya hakaretlerde   bulunması edep veya ahlaka mucir hareketlerde bulunması iş   kanununun 25.maddesinin II.bendinde belirtildiği üzere hüküm giymesi. İHTAR İHRAÇ

SÖZLEŞMENİN İMZASI

İşbu toplu iş sözleşmesi 77 madde, 1 geçici madde, 1 adet  Ek Madde ve   Disiplin Ceza Cetvelinden oluşmaktadır.  23/ 05 /2013  tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer  tarafından imza altına alınmıştır.

 

İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                      SENDİKA YETKİLİLERİ
Mehmet İSPİROĞLU                                                             Fahrettin KÜTÜKÇÜ

Karasu Belediye Başkanı                                                       Sakarya Şube Başkanı

 

 

Av. Mümtaz UZUN                                                            Mehmet Mesut GÖKDEMİR

Yerelsen Genel Sekreteri                                                        Sakarya Şube Sekreteri

 

Murat ÇELİK                                                                    Osman KASAPOĞLU                                              Belediye Başkan Yardımcısı                                               Sakarya Şube Mali Sekreteri

Yahya BİLGİN                                                                       Kenan SEVİM

Yerelsen  Genel Sekreter  Yrd.                        Sakarya Şube Teşkilatlanma Sekreteri

 

 

Mete BİLGİN                                                                      Hasan AYGÜNEŞ

Yerelsen Uzmanı                                                       İşyeri Sendika Baş Temsilcisi

 

 

Hasan TENLİK                                                                      Osman KURT

Yerelsen Uzmanı                                                           İşyeri Sendika Temsilcisi

 

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı