YERELSEN’DE ARAYIN:

KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 11.11.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ 01.01.2013 – 31.12.2014  TARAF İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYE-İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER  

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI:

Bu toplu iş sözleşmesi; üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak geleceğe güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içinde halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

 

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR

A) TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; Kaynarca Belediye Başkanlığının üyesi bulunduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası-(YERELSEN) ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası-BELEDİYE-İŞ’tir.

B) TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

Kaynarca Belediye Başkanlığı ve Bağlı işyerleri “İŞYERİ”,

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN”,

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ”,

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası-BELEDİYE-İŞ; “SENDİKA”,

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere; “İŞÇİ”-“ÜYE”,

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası-(YERELSEN) ile BELEDİYE-İŞ Sendikası müştereken kullanıldığında;”TARAFLAR”, tek başlarına kullanıldıklarında “TARAF”

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2) YÜRÜRLÜK SÜRESİ

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

İş bu Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek, 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere  2 (iki) yıl sürelidir.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI

 

A) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

I) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak işkolları yönetmeliğinin genel işler işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini oluşturan iş organizasyonunu kapsar.

II) Şahıs yönünden; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2/3. maddesine göre işçi sayılanlardan sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu toplu iş sözleşmesi kapsamı içindedir.

 

B) SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu Toplu İş Sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

a) Sözleşmenin imzalanması tarihinde sendikaya üye bulunanlar, yürürlük tarihinden, Sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten,

b) İmza tarihi ile yürürlük tarihi arasında üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren,

c) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren işçiler de, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar çalıştıkları süre kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

d) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

A) İşveren; hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Belediye-İş Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın durumu işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Sendikanın yazılı bildiriminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen uygulamaya son verilmezse, bu hak ve yararlar münhasıran o işverenin işyerinde çalışan sendikalı işçilere de uygulanır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ:

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş akitlerinin, işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE 6) SENDİKAL FAALİYETLERE OLANAK SAĞLAMAK:

A- Sendikal Faaliyet:

a) Sendika ve Şube Yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

b) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Yetkili sendikanın yasal sendikal faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

B- Yönetici ve Temsilcilerin Faaliyetleri:

a) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

b) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

c) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

 

MADDE 7) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI:

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikâyetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili veya temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, sendika işyerinde çalışan üyeleri arasından,

İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise……….. 1,

51-100 arasında ise…………………………. 2, temsilci seçilmesini sağlar. Bunlardan birisi baş temsilci olarak sendika tarafından tayin edilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (% 50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. Ayrıca, çalışmalarını sürdürmek amacı ile işyerinin uygun bir yerinde olanak varsa lokal içinde bir temsilcilik odası temin eder.

A) İşverence temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap, paralel telefon, bir daktilo, duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurulur.

B) İşveren, lokal içerisinde 100×200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurur. Bu ilan tahtalarına asılacak her türlü ilan, bildiri, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulunması zorunludur.

 

 

MADDE 8) SENDİKA TEMSİLCİ VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER:

A)   BAŞTEMSİLCİ İZNİ:

Sendika Baş temsilcisine, temsilcilik görevlerini yerine getirebilmesi için haftada 1 gün izin verilir. Ayın son haftasında bu izin cuma günü kullandırılır.

Baş temsilciler seçildikleri veya atandıkları işyerinde ve devamlı gündüz vardiyasında çalıştırılır.

Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika veya şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilirler.

Baş temsilci mühim ve acil vakalarda günün her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilir, bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Şu kadar ki olay yerine gelen Baş temsilci de iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır.

 

B) DİĞER İZİNLER:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine toplam 30 gün izin verilir.

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5’ inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

C) Sendika Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine yılda toplam 30 gün ücretli izin ayrıca verilir. İş bu izin ilgili şube tarafından da talep edilebilir.

           

            MADDE 9) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCELERİ:

            a) Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticiler, işyeri baş temsilcileri ve temsilcileri sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında işyeri değiştirilemez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapılamaz. İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın 4857 sayılı yasanın iş güvencesine ilişkin hükümleri uygulanır. Sendikalar yasasının ilgili hükümleri saklıdır.

            b) İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

c) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

            d) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

 

MADDE 10) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON,ARAÇ VE GEREÇLERİ:

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

 

MADDE 11) SENDİKA AİDATI:

A) İşveren, 6356 Sayılı Yasa’nın 18. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika üyelerinden günlük bir yevmiye tutarında aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 1 ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı için de aynı esaslar uygulanır.

B) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren, (A Bendinde belirtilen süre içerisinde 1 ay) Sendikanın banka hesabına yatırmaz ise 6356 Sayılı Yasanın 18. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

C) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 12) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AİDAT LİSTESİNİN VERİLMESİ:

İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgiler de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

MADDE 13) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ:

Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro unvanı kademe ve derecelerinde vs. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan işçilerin durumlarına uygun iş verilerek ücretlerinden herhangi bir indirim yapılamaz.

 

MADDE 14) İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER:

İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne aykırı iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse, görevi yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Ancak, bu yazılı görev sonucu yapılan iş suç teşkil edecek ise, işçi görevi yerine getirmez.

 

MADDE 15) ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işine dönmek isteyen işçi (kıdem tazminatını almamış ise) ayrıldığı derece ve kazanılmış haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, eski işine veya eski işine uygun başka bir işe alınır.

 

MADDE 16) DENEME SÜRESİ:

İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren 2 ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilişikleri ihbar önellerine uymaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonucunda işçinin ilişkisi kesilmemişse, artık daimi işçi vasfını kazanmış olur. Evvelce işyerinde çalışırken işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

İşçinin, işyerinin ikametgâhına yakın olmasına özen gösterilir.

A) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerektiği takdirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda iki ayı geçemez. Zorunluluk hallerinde, gerektiğinde sendika ile işveren aralarında görüşerek bu süre bir ay daha uzatılabilir.

            B) Yangın, sel, deprem ve diğer tabi afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler bu gibi işlerde çalıştırılabilirler.

C) İş ve işyeri değişikliği cezaî mahiyette olamaz. İşçiler, devamlı olarak kadro unvanları dışındaki işlerde çalıştırılamazlar.

Daimi nakillerde işçinin rızası alınır. 4857/22. madde hükümleri saklıdır.

 

MADDE 18) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA:

İşin gerektirdiği hallerde işçiler, iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. İki hafta böyle çalışan işçi takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Vardiyalı işçiler 16 saat dinlendirilmeden önce işe çağrılamazlar. Vardiya bitiminde belediyenin toplu taşıma araçları çalışmıyorsa vardiyadan çıkan işçilere servis verilir. Vardiya usulü çalıştırma uygulanan işyerlerinde 4857 sayılı Yasanın 69. maddesine aykırı davranan işveren hakkında aynı yasanın 104. maddesi hükümleri uygulanır.

 

 

MADDE 19) ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER:

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler,

B) İşçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,

C) Yağmur, sel, elektrik ve su kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler,

D) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreler (belgelemek koşuluyla),

E) İşverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler,

F) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler, iş süresinden sayılır.

 

MADDE 20 ) İŞE GEÇ GELME:

İşçinin saatinde işe gelmesi esastır. Bir takvim ayı içinde 2 defa 1 saate kadar işe geç gelen işçiyi işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir kesinti yapılamaz. Bir takvim ayı içinde 2 defadan fazla 1 saati aşan geç gelmede işçiyi işveren tam veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamada serbesttir. Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen işçi işe başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışında mazeretleri uygun görüldüğü takdirde meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler geç kaldıkları sürelerce ücretli izinli sayılır, baş temsilciye bilgi verilir. Bu izinler işçilerin yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilemez.

 

MADDE 21) ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ:

İşçiler, belirli ve belirsiz süreli iş akitleri ile işe alınırlar.

A) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler, süresi belirli olmayan iş akdi ile alınıp çalıştırılan işçilerdir.

            B) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen veya belirli bir işin yapılması için işe alınan işçilerle yapılan akitler, süresi belirli akitlerdir.

C) Süresi belirli iş akitleri 6 aydan fazla müddetle yapılamaz.( Özel ihtisası gerektiren teknik İşler hariç). Belirli süreli iş akdi ile çalıştırılan işçilerin çalıştırılmaya devam ettirilmesi halinde, iş akdi zincirleme iş akdine dönüşmüş kabul edilir.

 

MADDE 22) KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACINDA SINAV KURULU:

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini saptamak, işçilerin kendi meslek ve ihtisaslarından başka bir meslek ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için gerektiğinde iki işveren ve bir sendika temsilcisinden oluşan sınav kurulu oluşturulur.

Pozisyon değiştirme sınavları pratik ve uygulamalı olarak, sözlü ve yazılı şekilde yapılabilir. Pozisyon değişiklikleri en yüksek puan alandan başlanarak yapılır. Puanların eşit olması halinde önce öğrenim, bilahare kıdem dikkate alınır.

 

MADDE 23) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 30.09.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139-A  Karar no’su ile;)

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde haftalık çalışma süresi Kırk Beş (45) saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında bir saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Haftalık çalışma süresi; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Sekiz (8) Saat, Cumartesi günü ise Beş (5) saat olarak hesaplanıp günlük çalışma bulunur. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü saat 13.00 ‘den sonra akdi tatil, Pazar günü hafta tatili günüdür. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır.

 

MADDE 24) TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA:

A) İşçinin yüz kızartıcı suçlar ve terör suçları hariç herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi halinde, bildirim süresi sonunda iş akdi münfesih sayılır. Bu süre içerisinde işçi ücretsiz izinlidir. Bildirim süresi içinde tahliye edilmesi veya hükümlülük halinin sona ermesi halinde, 7 gün içinde müracaat edenler işe başlatılır.Yüz kızartıcı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle işe alınmazlar.

B) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde tutukluluk veya hükümlülük halinin sona ermesi durumunda tekrar işe alınırlar. Mahkemece ehliyetleri geri alınanlar benzer bir işte çalıştırılırlar. B bendi hükmü kapsamında olanlara 1 ay süreyle ücretleri ödenir.

 

MADDE 25) ÇALIŞMA BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 sayılı yasa hükümleri gereği işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi, işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

 

MADDE 26) İŞE ALMADA USÜL:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile;

A) Evvelce aynı işyerinde çalışıp uygun nedenlerle kendiliğinden işten ayrılan ve uygun nedenlerle tensikata tabi tutulanlar,

B) Hastalık nedeniyle ayrılmış olup, iyileşmesi sonucu 6 (Altı) ay içinde başvuranlar,

C) İşyerinde çalışan işçilerden herhangi birinin herhangi bir nedenle malûl kalması ya da ölmesi durumunda işe girmeye durumu uygun çocuklarından birini veya eşini işe alır.

D) 4857 sayılı İş Yasasının 30. maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilere öncelik hakkı tanınarak tercihen işe alınırlar.

E) Daimi işçi kadrosuna işçi alımında mevzuat hükümlerindeki şartları taşımak kaydıyla, işyerinde belirli süreli çalışan işçilere, öncelik tanınır.

 

MADDE 27) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a) Hizmeti 1 – 5 yıl olanlara 20 işgünü,

b) Hizmeti 5 – 15 yıl olanlara 25 işgünü,

c) Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara  30 işgünü ücretli izin verilir.

d) Ücretli izine rastlayan genel tatil, hafta tatili, ulusal bayram ve dini bayram günleri ile raporlu geçirilen süreler izin sürelerinden sayılmaz.

e) Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

f) İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

 

MADDE 28) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı esaslar dâhilinde ücretli izin verilir.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikâh ve düğün törenlerinden birinde 5 işgünü,

B) Eşi doğum yapan işçiye 3 işgünü,

C) İşçinin öz veya üvey çocuklarının evlenme ve sünnet törenlerinde 3 işgünü,

D) İşçinin ana, baba, eş ve kardeşleriyle, çocuklarının ölümü halinde 3 işgünü izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 1 işgünü ilave edilir. İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine katılmak üzere izin verilebilir.

E) Yangın, su baskını, deprem ve benzeri afetlerde kazaya uğrayanlara 10 güne kadar,

F) İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar ücretli izin verilir.

G) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşlerinde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda tabip raporu, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç 15 gün içinde belgelemek zorundadır. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmemek işlemi uygulanır.

H) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

I) Elektronik cihazları kullanan kadın işçilerden monitör başında görev yapanlar (hamileliğini tespit eden doktor raporu ibrazı tarihinden itibaren) hamileliği süresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştırılır.(bilgisayar hariçtir.)

J) Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye  2 haftalık süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin  çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

K) Doğum yapan kadın işçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar çocuklarını emzirmeleri için günde 2 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir. Bu süreler günlük ve haftalık çalışma süresinden sayılır.

L) İşçi izinli ise ücretli sosyal iznini  iznin bitiminden itibaren aynı sürelerde kullanır.

M) Resmi işlerini takip için yılda Bir (1) iş günü,

N) İşçinin talep etmesi işvereninde uygun görmesi halinde yılda Altı (6) iş günü (ayda bir iş gününü aşmamak kaydıyla) ücretli izin verilebilir. Bu izinler günlük olduğu gibi yarım günlük olarak ta kullanılabilir.

 

MADDE 29) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin müracaatı üzerine, mazeretine ve sendikanın da uygun görmesi halinde 3 (üç) aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir. Gerektiğinde bu süre bir yıla kadar uzatılır.

 

MADDE 30) İŞ ARAMA İZNİ:

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren, iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise, ücretini öder.

 

MADDE 31) SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ :

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

A) ÖĞRENİM YARDIMI:

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez eylül ayında ödenmek üzere,

İlkokul  için                   70,00 (yetmiş) TL

Ortaokul için                 80,00 (seksen) TL

Lise ve dengi okullar için 100,00 (yüz) TL

Yüksek okullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere ) 120,00 (yüz yirmi) TL öğrenim yardımı yapar.

 

B) YEMEK YARDIMI:

İşçilere fiilen çalıştıkları günler için 6 (altı) TL/Gün yemek yardımı ödenir.

 

C) ÇOCUK YARDIMI:

Sendika üyesi işçilere iki çocukla sınırlı olmak üzere 20 (yirmi) TL /Ay çocuk yardımı yapılır.

 

D) EVLENME YARDIMI:

İşverence, sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde, 320,00 (üç yüz yirmi) TL  evlenme yardımı yapılır.

 

 

 

E) DOĞUM YARDIMI:

İşverence, sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde, doğum belgesini ibraz etmek şartı ile 130,00 (yüz otuz)TL doğum yardımı yapılır.

 

F) YAKACAK YARDIMI:

İşçilere her ay yakacak yardımı olarak 145 (yüz kırk beş) TL  verilir.

 

G) SÜNNET YARDIMI:

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sünnet merasimlerinde her bir çocuk için, bir küçük altın olarak sünnet yardımı yapmayı kabul eder.

 

H) İZİN HARÇLIĞI:

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında maaşlarından (bordrolarından) kesilen sosyal yardımları işçiye NET olarak izin harçlığı adı altında öder.

Her ne sebeple olursa olsun iş akdinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretler son ücret üzerinden ödenir.

 

I) BAYRAM YARDIMI:

İşçilere, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 70,00 (yetmiş)’er TL, bayram harçlığı verilir.

İ) ÖLÜM YARDIMI:

İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 6.650,00 (altı bin altı yüz elli)TL ,normal ölümleri ise 3.700,00 (üç bin yedi yüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

İşçinin eşinin ölümü halinde 330,00 (üç yüz otuz) TL, ana, baba  ve çocuklarının  ölümleri  halinde ise 200,00 (iki yüz) TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

J) DOĞAL AFET YARDIMI:

İşçinin yangın, deprem, sel gibi afetlere uğraması halinde belgelemek koşulu ile 2 (iki) aylık brüt maaşa kadar doğal afet yardımı yapılır.

 

K)GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI:

İşveren çalıştırdığı işçilere yaptıkları işin niteliğine uygun olan ve işçinin sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan giyim ve koruyucu eşya verir.

 

L) TEMİZLİK YARDIMI:

İşveren, her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak malzeme tesisi, suyu ve gerekli malzemeyi işyerinde bulundurur.

 

M) GIDA YARDIMI:

Belediye Başkanının belirleyeceği miktarda Ramazan Gıda yardımı ayni olarak yapılır.

 

N) ASKERLİK YARDIMI:

Muvazzaf askerlik için  askere gidecek işçilere işveren 250 (iki yüz elli) TL askerlik yardımı yapar.

 

MADDE 32) KONUT EDİNDİRME:

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu Konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak,  konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su kanalizasyon, plan, proje gibi belediye imkânlarından yararlandırmayı kabul eder.

 

MADDE 33) ÜCRET ZAMMI:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

 

 1.YIL 1. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

İşçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.01.2013 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

 

1.YIL 2. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

İşçilerin 30.06.2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2013 tarihinden itibaren %3 (yüzde üç) oranında zam yapılmıştır.

 

2.YIL 1. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

İşçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.01.2014 tarihinden itibaren %3 (yüzde üç) oranında zam yapılmıştır.

 

2.YIL 2. ALTI AY ÜCRET ZAMMI

İşçilerin 30.06.2014 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2014 tarihinden itibaren %3 (yüzde üç) oranında zam yapılmıştır.

 

MADDE 34) İLAVE TEDİYE VE AKDÎ İKRAMİYE:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

Sendika üyesi işçilere 6772 sayılı yasa gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödenir. Bu ilave tediye  Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ödenir.

 

MADDE 35) GECE ZAMMI:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 36) SORUMLULUK ÜCRETİ

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

a) Riyaset makamı uygun gördüğü işçilere bir aylık brüt maaşı tutarına kadar sorumluluk ücreti öder.

b) İşçinin başarı durumuna göre, ödül, ikramiye, vs. gibi mükafat verilmesine riyaset makamı yetkilidir.

MADDE 37) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

a) Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.

Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

b) Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

c) (a) ve (b) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.

 

MADDE 38) FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

A) Fazla çalışma konusunda iş kanunu hükümleri uygulanır.

B) Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin %60 fazlası ile ödenir.

 

MADDE 39) VASITA TAHSİSİ:

A) İşverence, ihtiyaç halinde İşçilerin işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacı ile belde sınırları içinde kalmak kaydıyla belirlenen güzergâhlardan servis aracı tahsis edilebilir.

B) Bu maddenin uygulanmasından doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için sendikanın getireceği önerileri işveren sendika ile birlikte değerlendirir.

 

MADDE 40 ) ÜCRET ÖDEMELERİ VE HARCIRAHLAR:

A) İşçilerin ücret, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışmalarına ait ücretleri ile sosyal yardımlar ücret ödemeleri ile birlikte aynı günde yapılır.

İşçi ödemeleri banka kanalı ile yapılabilir. Her ödeme yapıldığında işveren ödemeyi gösterir ücret hesap pusulasını işçilere vermek zorundadır.

İşçinin onayı veya ilâma bağlanmadan her ne sebeple olursa olsun işçi ücretlerinden bir kesinti yapılamaz. Ancak Disiplin Kurulu kararı ile verilen ücret kesme cezaları bu hükmün dışındadır.

İşverence herhangi bir maddi hata sebebiyle işçinin istihkaklarından fazla bir ödeme yapılmışsa bu miktar işçinin aylık ücretinin ¼’ünü geçmemek üzere eşit taksitlerle kesilir.

B) Harcırahlar konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayrıca Geçici görevle İl sınırları dışına gönderilen işçilere bu görevleri süresince her gün için 40,00 TL yol tazminatı ödenir.

İşçilerin hak kazandıkları ücret ve diğer ödemeler ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmediğinde 4857 sayılı yasanın 34. maddesi uygulanır.

 

MADDE 41) İŞ GÜVENCESİ:

İşveren, ilgili yasalara ve bu toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilerin iş akitlerini sona erdiremez. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Yüz kızartıcı suç ile terör suçu işleyenler hariç, Disiplin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçi işten çıkartılamaz.

 

MADDE 42) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

İş Sözleşmelerinin feshinden önce durumun işçiye yazılı bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra,

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 12 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

İş sözleşmesini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan aynen yararlanır.

 

MADDE 43) KIDEMİN TARİFİ:

Kıdem, iş akdinin aralıklarla devam etmiş ve yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin toplamıdır.

 

MADDE 44) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ:

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 70 gündür.

Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

 

MADDE 45) HASTALIK YARDIMI:

A) Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan ilk iki güne ait ücretleri ve SGK primleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye Sosyal Güvenlik Kurumunca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

C) Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen iki günlük yevmiyeler o ay ki ücret bordrosu ile birlikte ödenir. İşçi; bu iki günden uzun istirahat hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen hastalık yardımına ilişkin makbuzu ait olduğu ayın 10 una kadar kurum tahakkuk birimine bir dilekçe ile vermek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz olup herhangi bir ödeme yapılamaz.

D) İşçinin iş kazası geçirmesi halinde SGK Primleri ihbar sürelerine kadar işverence ödenir.

 

MADDE 46) UZUN SÜRELİ HASTALIK HALİ:

Uzun süreli hastalık halinde 18 (on sekiz) ay işçinin iş akdi fesih edilemez. İş Yasası ile ilgili mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik) hükümleri uygulanır.

 

MADDE 47) DİSİPLİN KURULU:

A) Belediye Başkanlığında disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini sendika, iki üyesini ise işveren belirler. Kurulun Başkanlığını işveren yapar. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin disiplin kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının 6 işgünü önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul üye tam sayısı ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de  katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediye Başkanı; kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

           D) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

    a- İhtar; İşçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu Kararı ile verilenler ise sicile geçer.

    b- Gündelik kesimi; İşçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

    c- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 işgünü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

      b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 işgünü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması zorunludur.

     c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelenmesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Aynı fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez.  Disiplin Kurulu Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 48) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

İşveren vekilleri, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat hükümlerine göre, konuları işyerinin ve işin özelliğine ve kurulun vereceği rapora göre yerine getirir.

 

MADDE 49) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME KURULU:

İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin takip ve değerlendirmesinin sağlanması için 2 işveren, 1 sendika temsilcisinden oluşan değerlendirme kurulu oluşturur.

 

MADDE 50) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMALARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevleri ve çalışmaları hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 51) ÖDÜLLENDİRME:

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerinde çalışan işçilerden yaptıkları hizmetin olağanüstülüğü belirgin olanlara hizmet özendirme ve ödüllendirme amacı ile prim verilir. Bu prim işçinin 5 (beş) gündeliğinden az 50 (Elli) gündeliğinden çok olmaz. Bu prim işveren veya vekilinin önerisi ile işveren ve sendikanın oluşturacağı 4 (dört) kişilik bir komisyonca tespit edilir. Belediyede Başkanın onayı ile verilir. Ödül alanların ödül alma nedenleri işçilerin bilgisi olacak şekilde uygulanır.

 

MADDE 52) KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:           

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal usta başıya, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi, ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın Sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

MADDE 53) HASAR-ZARAR TESPİT KOMİSYONU:

İşçi tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar – zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda;

A) Bir işveren temsilcisi,

B) Bir sendika temsilcisi,

C) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişinin sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar-zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü izin verir.

MADDE 54) HASAR-ZARAR TESPİT TUTANAĞI:

Bu tutanakta;

A) Olayın niteliği ve oluş şekli,

B) Hasar ve zararların; işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait kusurdan mı meydana geldiği,

C) Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. İşçi tarafından ödenmesi gereken kısım belirtilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 55) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

Şoförlerin ve iş makinesi operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların (kendi aracı ve karşı tarafta dâhil olmak üzere) çalışılan mahallin trafik durumu, sıkışıklığı ve düzensizliği nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahası güzergâhları da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek trafik kazalarında her türlü hasar ve tazminat bedelinin kusur nispetine göre şoföre ve operatöre yüklenecek miktarın; (sigorta bedeli hariç)

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                             %  100

5/8 olmasında                                                %    95

6/8 olmasında                                                %    90

7/8 olmasında                                                %    85

8/8 olmasında                                                %    80’i işverence karşılanır.

Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların kullanımında ve teknik arızadan ya da buzlanma kar veya yağmur nedeni ile bir kaza sonucu şoförün önlemesinin mümkün olmadığı hallerde meydana gelmiş olan hasar bedelinin % 100’ ü (tamamı) işverence karşılanır. Ayrıca işçi çalışma sahası içinde muhtelif kazı makineleri ile çalışırken yeraltında ne olduğunu bilmediğinden kanalizasyon, su borusu, PTT hattı ve yeraltı elektrik kablolarına vb. bilmeden zarar verirse bu hasar ve zararın tamamı işverence ödenecektir.

Şoför ve operatörün ödeyeceği miktar 4(dört) taksitten az olmamak ve aylık ücretinin % 25’ ini geçmemek üzere ücretinden kesilir.

Ancak, disiplin hükümleri saklıdır. İşveren, ödeyeceği hasar ve tazminat bedelini işçiden talep edemez. Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz.

İşçi kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı aracın trafiğe çıkarılması sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana gelecek hasar ve zararın tamamı işverence karşılanır.

 

MADDE 56) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ:

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder, araçtaki fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren, her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli ısınma tertibatını faal durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur.

İşçiler, kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek derhal amirlerine yazılı olarak bildirirler, amirler en kısa süre içerisinde bu eksiklik ve arızaları gideremezse, işçi aynı aracı kullanmaya zorlanamaz.

Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılmaz. Araçların mecburi trafik sigortası işverence yaptırılır.

 

MADDE 57) KREŞ VE ANAOKULU:

A) Belediye Başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ya da anaokullarından işçi çocukları da eşit olarak yararlandırılır.

B) Sendika, belediyelerle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası Analık ve Sağlık Eğitimleri yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

C) İşveren, işçilerin belediye tiyatrolarında sergilediği sosyal ve kültürel etkinliklerinden indirimli olarak yararlanması için gerekli çabayı gösterir.

D) Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) hakkında ilgili Tüzük hükümlerine uyulur.

 

 

 

MADDE 58) BELEDİYEYE BAĞLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA:

A)Temizlik İşlerinde Çalışma;

a) İşveren, temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar.

İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu Toplu İş Sözleşmesiyle 30 (otuz) kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz. 30 (otuz) kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz.

Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi, sendika ile işveren tarafından mutabakata varılarak çalıştırılır.

c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme (trafik güvenliği dâhil) işverence temin edilir. İşçiler de bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

e)İşletmeler bünyesindeki şefliklerde, çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacıyla sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. İşyerlerinde soyunma dolabı bulundurmak zorundadır.

İşveren tarafından çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması yaptırılır.

B) Atölyede Çalışma;

a) İşveren, atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

c) Zehirlenme tehlikesi olan boya ve boyahane gibi iş ocaklarında yeteri güçte emici fanların tahsis edilmesi, ayrıca koruyucu eşya verilmesi zorunludur.

C) Yol Yapım ve Onarım İşlerinde Çalışma;

a) İşveren, asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

e) Gece toprak alım çalışmalarına başlamadan önce can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınır.

D) Park ve Bahçe İşlerinde Çalışma;

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar. İmkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimi ve budamasını, bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçeler amirliği personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

E) İlaçlamada Çalışma;

İşveren, ilaçlama işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri alır. İşçiler koruyucu malzemeyi işbaşında giymek zorundadır. Bu işçiler her yıl bir defa sağlık kontrolünden geçirilir.

F) Kolluk (Zabıta) Hizmetlerinde Çalışma;

İşin icap ve zaruretine göre yapılacak olan gece çalışmalarında, çalışmaya katılacak olanlara bir gün önceden haber verilir.

G) Uzun yol şoförlerinin çalışmaları hususunda Karayolları Trafik Kanunları hükümlerine uyulur.

MADDE 59) İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI:

İşçilerin Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu veya Fakültede öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğunda, sendikaya okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde, durum sendika tarafından işverene bildirilir. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası hükümleri gereği işveren bu gibi hallerde olanaklar ölçüsünde işçi çocuklarının öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE 60) ARAÇ TEMİNİ:

İşçinin ev değişikliği halinde eşyalarının taşınabilmesi için, mesai saatleri dışında, imkânları dâhilinde il sınırları içerisinde olmak kaydı ile ücretsiz araç temin edilir.

 

 

 

MADDE 61) İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA:

a) İtfaiye işçisi 24 saat çalışır, 48 saat tatil yapar. Altı saatte bir saat ara dinlenmesi verilir. Günlük, haftalık ve yıllık çalışmalar ile fazla mesai bu oranlara göre tespit edilir. İtfaiye amirinin işyeri ile ilgili TİS ve İtfaiye yönetmeliği hükümleri çerçevesindeki talimatlarına uyulacaktır.

b) İtfaiye şoförleri kullandığı aracın makine, mekanik aksamının bakımını ve aracın iç ve dış temizliği yapar.

c) İtfaiye işçileri hizmet dağılımının daha verimli hale gelebilmesi ve halka daha iyi hizmet vermesi için sınav sonucu almış oldukları kadrolarda çalıştırılırlar. Kadro dışı çalışmaya zorlanamaz ve çalıştırılamazlar. Eğitim hizmetlerinde okulda görev yapacaklar bu hüküm dışındadır.

d) İtfaiye bünyesindeki guruplar arası yıllık nakillerini sendika ve müdürlük tarafından hazırlanan esaslara göre müdür tarafından yapılır. Esasları belirleyecek talimatname sözleşmenin imzasından itibaren 6 ay içinde sendika ile birlikte hazırlanır.

e) İtfaiye işçilerinin bir rütbeden üst rütbeye terfi sınavına girebilmesi için itfaiye okulunda en az bir ay eğitim görmeleri gerekir. İtfaiye işçilerinin onbaşı olabilmeleri için bir yıl itfaiyecilik yapması gerekir. Diğer rütbeler imtihan usulüne göre yapılır.

f) İtfaiye işçileri bu yanıcı ve parlayıcılar müdürlüğünde çalışan işçiler mesleki bilgilenmeleri için itfaiye okulunda dönemler içinde eğitim görürler. Sendika şubesi sendikal faaliyetleri esas olmak kaydı ile okul süresi müddetince sendikal eğitim verir.

g) Ancak gerek duyulduğunda 23. madde hükümleri dikkate alınarak çalışma saatleri ve vardiya usulü işverence yeniden düzenlenebilir.

 

GEÇİCİ MADDE – FARKLARIN ÖDENMESİ:

(T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 21.08.2013 karar tarihi, 2013/120 Esas no, 2013/139  Karar no’su ile;)

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile işyerine tebliğ edildiği aya kadar geçen süre için ödenecek farkların tutarı, iş bu kararın işyerine tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde 2 (iki) eşit taksitte ödenir.

İş bu Toplu İş Sözleşmesi  61 asıl, 1 Geçici Madde ile Ek Ceza cetvelinden ibaret olup, taraflarca 11/11/2013 tarihinde imzalanmıştır.

       İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                  SENDİKA YETKİLİLERİ  

 

           

            Zeynur ÖZEL                                                                                    Osman ŞAR

Belediye Başkanı                                                                             Şube Başkanı

 

Av. Mümtaz UZUN                                                                      Ergün TANRIVER

Yerelsen Genel Sekreteri                                                                   Yön. Kur. Üyesi

 

Yahya BİLGİN                                                                                              Mutlu SEVİNÇ

Yerelsen Gen Sekr. Yrd.                                                                         Baştemsilci

 

 

Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı

 

Mustafa DOĞAN

Yazı İşleri Müdürü