YERELSEN’DE ARAYIN:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMZA   TARİHİ 15.12.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ 01.01.2012 – 31.12.2014  TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET-İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER  

 

 MADDE 1) SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek,

İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek,

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek,

İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak,

İstikrarsız ve güvencesiz istihdamı ortadan kaldırmayı, meslek ile aile yaşantısını uzlaştırmayı desteklemek.

Kaliteli kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcıların, çalışanların ve onların temsilcilerinin katılımını, demokratik kontrolünü, şeffaflığı, iyi yönetimi cesaretlendirmek, yeteneklerin gelişmesini sağlamak,

Çalışanlar için çalışma koşulları ve makul bir ücret düzeyini teminat altına almak, kadınlar ve erkekler de dahil herkes için eşit işe eşit ücret verilmesi,

Düzgün iş, iyi ücret düzeyleri ve yeterli çalışma koşulları ile kamu hizmetlerinde çalışanların yaşam kalitesi arasında birebir bir ilişki olduğu fikrini teşvik etmek,

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE 2) TARAFLAR  VE  TANIMLAR:

A) TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı bulunan İSU Genel Müdürlüğü’nün üyesi bulunduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası-(YERELSEN) ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası  (HİZMET-İŞ)’tir.

B) TANIMLAR: Bu Toplu iş sözleşmesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı bulunan İSU Genel Müdürlüğü“ İŞYERİ”

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar  “İŞVEREN”

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ” denir.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenler Sendikası- (YERELSEN),

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası  (HİZMET-İŞ)  “SENDİKA”

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere; “İŞÇİ-ÜYE”

YERELSEN ile HİZMET-İŞ Sendikası müştereken kullanıldığında ; “TARAFLAR” tek   başlarına kullanıldıklarında “TARAF”

İşletme Toplu-İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte;  “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

 

 

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI:

A)    SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Bu Toplu İş Sözleşmesi;

a) Yer olarak; işverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak Sendikalar Kanunu ve İşkolları Tüzüğünün Genel İşler İşkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini oluşturan iş organizasyonlarını kapsar.

b) Şahıs olarak; 6356 sayılı Sendikalar Kanununun 2. maddesine göre işçi sayılıp da sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamı içindedir.

B) SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI:

Bu Toplu İş Sözleşmesinden, Hizmet-İş Sendikası üyeleri yararlanırlar.

-Bu Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf Sendikaya üye olanlar, yürürlük tarihinden;

-İmza tarihinden sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin taraf İşçi Sendikasınca işverene yazı ile bildirildiği tarihten;

itibaren Toplu İş sözleşmesinden yararlanırlar.

Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf İşçi Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya sendikadan çıkarılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf İşçi Sendikasına Dayanışma Aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma Aidatı talebi, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden sonra mümkündür. Geriye dönük hak uygulaması yapılamaz.

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük (başlangıç) tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

Yürürlük tarihi ile işten ayrıldığı veya ölüm nedeniyle ayrılmışsa ölüm tarihine kadar olan süre için toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu sözleşmede tespit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak, daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak suretiyle işçilerin kendilerine, işçinin ölümü halinde ölenlerin kanuni mirasçılarına ödenir.

İşbu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 10 gün içinde Sendika Genel Merkezi veya Şubeleri Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacakları liste halinde işverene bildirir.

Taraf Sendikanın Yetki Belgesi alması şartı ile sözleşmede belirtilen bütün kurulların ve temsilcilerin yetki ve görevleri yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanıncaya kadar devam eder.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:    

A) İşveren; hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Hizmet-İş  Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar  verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın durumu işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Sendikanın yazılı bildiriminin üzerinden Bir ay geçmesine rağmen uygulamaya son verilmezse, bu hak ve yararlar münhasıran o işverenin işyerinde çalışan sendikalı işçilere de uygulanır.

C) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya İSU Genel Müdürlüğü’nde kapatılması, satılması ya da her ne şekilde olursa olsun tasfiye edilecek birimlerde çalışan işçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya İSU Genel Müdürlüğü’nde öncelikli kadrosuna uygun başka bir işe yerleştirilir. Bu durumda işçinin yasal hakları saklıdır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ:

 A) Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş akitlerinin, işçi  aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

B) İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik  uygulanır.

 C) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi  yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

 

 

II. BÖLÜM

          SENDİKAL  FAALİYETLER

 

 

 

MADDE 6) SENDİKAL FAALİYETLERE OLANAK SAĞLAMAK:

A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, önceden bildirimde bulunarak işveren veya vekili ile görüşürler.

B) Sendika ve şube yöneticileri ile temsilciler, işi aksatmamak kaydı ile iş saatleri içerisinde işçilerle kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. Bu konuda işveren her türlü kolaylığı gösterir.

C) Sendika Şube Yönetim Kurulu üyelerinden  profesyonel olanların dışında kalan Amatör şube yöneticilerinden Sendikaca bildirilen 3 üyeye ücretli sendikal  izin verilir.

Bu izinler yıllık ücretli izinden düşürülemez.

 

MADDE 7) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, İŞÇİ LOKALİ VE İLÂN TAHTASI:

 A) Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili veya temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, sendika  işyerinde çalışan üyeleri arasından,  aşağıda  gösterilen  sayılar  kadar  temsilci seçilmesini  sağlar.

 

İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise…………………………1,

İşyerinde işçi sayısı 51-100 arasında………………………..2,

İşyerinde işçi sayısı 101-500 arasında………………………3,

İşyerinde işçi sayısı 501-1000 arasında…………………….4,

İşyerinde işçi sayısı 1001-2000 arasında…………………..6,

İşyerinde işçi sayısı 2000’den fazla ise…………………….8,

 

B) İşçi işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baş temsilci olarak sendika tarafından tayin edilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

C) İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (% 50) den fazlasının rahatlıkla  oturabileceği bir lokal temini için fiziki imkanlar dahilinde gerekeni yapar. Ayrıca, çalışmalarını  sürdürmek amacı ile işyerinin uygun bir yerinde (olanak varsa lokal içinde) temsilcilik odası temin eder.

D) İşverence temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap,  telefon (şehirler arası görüşmeye kapalı) duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurulur.

E) İşveren, temsilci odası içerisinde 100×200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde  bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurur. Bu ilan tahtalarına asılacak her türlü ilan, bildiri, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulunması zorunludur.

 

MADDE 8) SENDİKA TEMSİLCİ VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER:

A-    BAŞTEMSİLCİ İZNİ:

Sendika Baş temsilcileri işçilerin işyerine münhasır kalmak kaydı ile sorunlarını yerinde tespit etmek, tespit edilen sorunları yetkililere ileterek çözüme bağlamak için işyerinde bulunurlar.

Sendika Baştemsilcileri sendikal faaliyetleri nedeniyle haftada 3 gün ücretli sendikal izinli sayılır. İzinli sayılan dönemde işyerinde bulunması zorunludur.

Baştemsilciler gerektiğinde mühim ve acil vakalarda diğer işyerlerine giderek konuyla ilgilenebilirler. Bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Olay yerine gelen Baştemsilci de iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır.

B- TEMSİLCİ İZİNLERİ:

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak üzere yerine getirirler.

İşyeri sendika temsilcilerine, sendikal faaliyet ve toplantılar için haftalık 4 saat ücretli sendikal izin verilir.

C- DİĞER İZİNLER:

Sendika temsilcisi ve üyelerine, kadın komitesi, kültür sanat komitesi başkan ve üyelerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekle göre ücretli izin verilir.

 

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                            YILLIK TOPLAM ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

501–1000 işçi çalıştıran işyerinde                                       85 gün,

1000’ den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının  % 10’ u kadar gün.

 

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının   % 5’ inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

 

MADDE 9) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCELERİ:

A) Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticiler, işyeri baş temsilcileri ve temsilcileri, sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez. Fiilen çalıştığı işyeri değiştirilemez.

B) Hizmet-İş Sendikasının yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçiler iş sözleşmesi askıda kalır. Bu işçiler;

1- Dilerlerse iş sözleşmeleri askıya alındığı tarihte işten ayrılıp bu tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feshederek kıdem tazminatına hak kazanırlar. Yine isterlerse sendikadaki görev yaptıkları süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına halk kazanabilirler. Her iki halde de kıdem tazminatında bu fesih tarihindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır.

2- Sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması yada profesyonel sendika yöneticiliğinin sona ermesi üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir. Bu hakkın kullanılması teşekküllerdeki görevin ya da profesyonelliğinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.

C) (A) bendi hilafına işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 24. maddesi hükmü uygulanır. Yani 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 24. maddesindeki işyeri sendika temsilcilerine sağlanan güvenceden işyeri sendika temsilcisi gibi aynen yararlanırlar.

D) Sendika veya konfederasyon yöneticiliğine veya denetim ve disiplin kurulu üyeliğine seçildikleri halde işyerlerinde çalışan işçilerin rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve herhangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

 

MADDE 10) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ VE GEREÇLERİ:

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

 

MADDE 11) SENDİKA  AİDATI:

            A) İşveren, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 1 ay içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@ hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren, bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

B) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 1 ay  içerisinde  yatırmak zorundadır.

C) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren (her ay için takip eden ay sonuna kadar) 6356 sayılı yasanın 18. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

D) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 12) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AİDAT LİSTESİNİN VERİLMESİ:

İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece yazılı olarak aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgiler de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

 

 

 

MADDE 13) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ:

 A) Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan  doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretinden bir indirim yapılamaz. İşveren kendisine bağlı iş yerlerinde iş bu toplu iş sözleşmesi dışında ilave bir zam yapamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro unvanı kademe ve derecelerinde vs. şartlarında yasal düzenlemeler dışında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

B) İş Kazası veya Meslek hastalığına uğrayan işçilerin durumlarına uygun iş verilerek asıl  ücretlerinden herhangi bir indirim yapılamaz.

 

 

III. BÖLÜM

İŞE ALMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

MADDE 14) İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER:

İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırı iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev  veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse, görevi yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Ancak,bu yazılı görev sonucu yapılan iş suç teşkil edecek ise, işçi görevi yerine getirmez.

 

MADDE 15) ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

A) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, herhangi bir nedenle silah altına alınan işçiler hakkında iş  kanununun 31. maddesi hükümleri uygulanır.

B) Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işine dönmek isteyen işçi ayrıldığı derece ve kazanılmış haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, eski yerine veya eski işine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile alınır. (Emsal işçi işten ayrıldığı  tarihteki aynı kıdeme sahip işçidir.)

 

MADDE 16) DENEME   SÜRESİ:

İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme  süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin  ilişikleri ihbar önellerine uymaksızın kesilebilir.Deneme süresi sonucunda işçinin ilişkisi kesilmemişse, artık daimi işçi vasfını kazanmış olur. Evvelce işyerinde çalışırken işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

A) Her işçi istihdamına esas olan branşında veya benzeri işte çalıştırılır. Ancak, işçiler gerektiği takdirde, işletmenin diğer iş ve işyerlerinde unvanına eşdeğer yada benzer veya yakın nitelikteki bir işte muvafakat aranmaksızın 3 ay geçici olarak görevlendirilebilir. Bu süre yılda 3 ayı geçemez. Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre 1 ay uzatılabilir.

B) Geçici görevlendirmelerde, işçinin görevlendirildiği işyerine en kolay şekilde ulaşmasına özen  gösterilir.

C) Daimi görevlendirilmelerde, 4857 sayılı İş Kanunun 22. madde hükümleri saklıdır.

D) Yangın,  sel,  deprem  gibi  tabii  afet  hallerinde  işçinin  rızasına  bakılmaksızın  geçici  sürelerle  çalıştırılabilirler.

 

 

MADDE 18) GECE VE VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA:

A) İşçiler gerektiği hallerde, “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda      2 veya 3 vardiya halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi üst üste 2 haftadan fazla aynı vardiyada çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. Vardiya bitiminde Belediyenin toplu taşıma araçları çalışmıyor ise, vardiyadan çıkan işçilere servis tahsis edilir.

B) Çalışan bayan personellerin çocuklarının engelli olması durumunda vardiyalı çalıştırılmazlar.

C) Saat 20.00 ile sabah 06.00 arası gece dönemidir. Bu saatlerde çalışan işçilere ücretleri normal yevmiyeleri üzerinden % 35 zamlı ödenir.

 

MADDE 19) ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER:

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler.

B) İşçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir  yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

C) Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler işçinin yasal iş süresinden sayılır.

D) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreleri belgelemek koşuluyla iş süresinden sayılır.

E) İş saatinde işverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler de  çalışmış gibi sayılır.

F) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler iş süresinden sayılır.

 

MADDE 20) İŞE GEÇ GELME:

A) İşçinin iş saatinde işe gelmesi esastır. Bir takvim ayı süresi içerisinde mazeretine binaen 2 defa 1 saate kadar işe geç gelen işçiyi işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir  kesinti yapılmaz. 1 aylık süre içinde 2 defadan fazla 1 saati aşan geç gelmelerde işçiyi işveren tam  veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamakta serbesttir.  Engelliler  için iki katı olarak uygulanır

B) Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen işçi işe başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun  dışında birim amirince kabul edilen meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler geç kaldıkları  sürelerce ücretli izinli sayılırlar. Bu izinler, işçilerin yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilemez.

 

MADDE 21) ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ:

A) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler, süresi belirli olmayan iş akdi ile  alınıp çalıştırılan işçilerdir.

B) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen  veya belirli bir işin yapılması için işe alınan işçilerle yapılan akitler, süresi belirli akitlerdir.

C) İşveren süresi belirli iş akdi ile aldığı bir işçiyi süre bitiminden sonra çalıştırdığı  takdirde işçilerin sözleşmesi yenilenmiş sayılır. Bir yıl ve daha uzun süreyle aynı işyerinde ve işverenin işinde çalışan işçi zincirleme iş akdi ile çalışan işçi olarak kabul edilir.

D) Daimi kadrolara işçi alınacağı zaman, mevzuat hükümlerindeki şartları taşımak kaydı ile,  belirli süreli iş akdi ile çalışan işçilere öncelik tanınır.

 

 

MADDE 22) NORMAL  ÇALIŞMA  SÜRESİ:

 A) Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında 1 saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Bu 40 saatlik haftalık çalışma süresi 5 işgününe eşit bölünmek suretiyle günlük çalışma bulunur.

 B) Sözleşmede  düzenlenmeyen  hususlarda  yasal  hükümler  uygulanır.

 

MADDE 23) TUTUKLULUK, GÖZ ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH:

A) İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı takdirde, bildirim süresince ücretsiz izinli sayılır; tutukluluğunun bildirim süresini geçmesi halinde hizmet akdi münfesih sayılır. Bildirim süresi içerisinde tahliye edilenler ile hükümlülük hali sona erenlerden 10 gün içinde müracaat edenler, eski  işine veya benzer bir işe başlatılırlar.

B) Yüz kızartıcı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya  çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle işe alınmazlar.

C) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde tutukluluk veya hükümlülük halinin sona ermesi durumunda tekrar işe alınırlar. Mahkemece ehliyetleri geri alınanların eski işlerine başlaması ehliyetlerinin iade edilmesi şartına bağlıdır. Ehliyeti iade edilmeyenler eski işlerine benzer bir işe alınırlar.

D) “C” bendi hükmü kapsamında olanlara 1 ay süreyle ücretleri ödenir.

 

MADDE 24) ÇALIŞMA  BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiler 4857 sayılı Kanunun 28. maddesi hükümleri  gereği işveren tarafından bir çalışma belgesi verir.

 

MADDE 25) İŞE ALMADA USÜL:

İşyerine işçi alınmasında İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

IV. BÖLÜM

İZİNLER

 

MADDE 26) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

A) Hizmeti 1-5   yıl olanlar için                                 22 gün,

Hizmeti 5-10 yıl olanlar için                                 28 gün,

Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için                     30 gün,  ücretli izin verilir.

Bu yıllık ücretli izinler tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

B) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve çalıştığı dönemde ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür.  Bu hüküm asgari 1(Bir) yıl çalışmış işçilere uygulanır.

C) Yıllık ücretli izine rastlayan Hafta Tatili günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

D)  İşçi, istemi ve rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkartılamaz. Yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izninden mahsup edilemez.

E) Yıllık ücretli izinler, yukarıdaki süreler dikkate alınarak 4857 sayılı İş Kanununun 60. maddesine dayanılarak hazırlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre kullandırılır.

Çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, işveren veya işveren vekilinin atayacağı bir kişinin başkanlığında ikisi sendika temsilcisinden oluşan üç kişilik bir izin kurulu kurulur. İzin Kurulu; Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 16.,17.,18. ve 19. maddelerine göre çalışmalarını sürdürür, yıllık izin hakkı doğmuş olan işçilerin (izin hakkı doğan işçiler tarafından verilip de işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin istekleri dikkate alınarak) izin çizelgelerini hazırlar. İzin çizelgeleri işverenin onayından sonra işyerinde ilan edilir. İzin Kurulu tarafından belirlenen ve işverence onaylanan izin çizelgelerine göre belirlenmiş tarihlerde işçilerin izinlerinin kullandırılması zorunludur. İzin çizelgelerine göre izinli olan işçiye izin süresince işyerlerinde iş verilmez.

İzine çıkacak işçiler işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapabilirler.

 

MADDE 27) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşverence, sendika üyesi işçilere, aşağıdaki esaslar dahilinde  sosyal durumlarına göre, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren ücretli izin verilir.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah veya düğün törenlerinden birinde             7 (yedi) gün,

B) Eşi doğum yapan işçiye 4(dört) gün,

C) İşçinin eşinin ölümü, işçinin ve eşinin anne, baba, kardeşleri ve çocuklarının ölümü halinde 5 (beş) gün izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde en fazla 2 (iki) gün ilave edilir.

İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine katılmak üzere izin verilir.

D) Askerlik yoklaması ve mahkemelerdeki işleri için saatlik izin verilir.

E) Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayana (birinci derecede yakını dahil)  10 (on) gün,

F) İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye tedaviye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar saatlik ücretli izin verilir.

Bakmakla yükümlü bulunduğu 1.derece yakınlarının ağır hastalık hallerinde raporla belgelemek koşuluyla, senelik izinleri biten işçiye yılda 10 güne kadar refakat izni verilir.

G) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç 15 gün içinde kanıtlamak zorundadırlar. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmemek işlemi uygulanır.

H) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

I) Elektronik cihazları kullanan kadın işçilerden monitör başında görev yapanlar hamileliğini tespit eden doktor raporu ibrazı tarihinden itibaren hamileliği süresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştırılır.   ( Matbaa, serigrafi ve ozalit hane çalışanları da dahildir.)

J) Kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde ise bu sürelere      2 hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası izin sürelerine eklenir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için saatlik izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz.

İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süre yıllık ücretli izinin hesabında dikkate alınmaz.

K) Doğum yapan bayan işçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir. Bu süreler çalışma süresinden sayılır. Bu süreler içinde bayanlar gece vardiyasında çalıştırılmazlar.

 

MADDE 28) ÜCRETSİZ  MAZERET  İZNİ:

İşçinin yazılı müracaatı üzerine, mazereti işverence uygun görüldüğü takdirde,  6 aya kadar  ücretsiz mazeret izni verilebilir.

 

MADDE 29)  YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

A)Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş  saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

B) İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise ücreti % 100 zamlı ödenir.

 

V. BÖLÜM

SOSYAL HAKLAR VE ÜCRET

 

 

MADDE 30) DAİMİLİK  ARZEDEN  SOSYAL  YARDIM  ÖDEMELERİ:

A) BİRLEŞTİRİLMİŞ  SOSYAL  YARDIM (Yemek  Bedeli, Yakacak  Yardımı, Gıda, Yoğurt,  Giyim  Ve  Temizlik  Yardımı, Bayram  Yardımları):

İşverence  işyerinde  çalışan  sendika üyesi işçilere sosyal yardım paketi adı altında her ay maaşla birlikte sözleşmenin 1. yılında 510,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında            555,00 TL/Brüt yardım yapılır.

İtfaiye gibi 24 saat sürekli çalışanlara, ek olarak çalıştıkları her gün için günde iki öğün yemek verilir veya yemek ücreti olarak günde her öğün için sözleşmenin 1. yılında    5,09 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 5,55 TL/Brüt yemek bedeli ödenir.

Bu ödemeler sözleşmenin 3. yılında ücret zammı oranında arttırılacaktır.

B) ÖĞRENİM  YARDIMI: İşveren, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçinin öğrenim gören her çocuğu için yılda bir kez ve Kasım ayının ilk haftasında ödenmek üzere;

Sözleşmenin 1. Yılında             Sözleşmenin 2. Yılında

İlköğretim (8 yıl) için;                 220,00 TL/Brüt,                           240,00 TL/Brüt,

Orta öğretim (4 yıl) için;              255,00 TL/Brüt,                           280,00 TL/Brüt,

Yüksek öğrenim için;                   510,00 TL/Brüt                            555,00 TL/Brüt

 

öğrenim  yardımı  yapar. Ancak işçinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından herhangi bir işyerinde çalışıp da Açık öğretime devam edenlere çalıştıkları sürelerde öğrenim yardımı yapılmaz. Ayrıca, Milli eğitime bağlı engelli okulları ve rehabilitasyon merkezleri (ilköğretim öncesi de dahil) bu haklardan belge karşılığı olmak üzere, gördüğü öğrenim durumuna göre yararlanırlar. Öğrenim gören işçiler de bu yardımdan yararlandırılır.

Bu ödemeler sözleşmenin 3. yılında ücret zammı oranında arttırılacaktır.

 

C) AİLE  VE  ÇOCUK  YARDIMI:

Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan evli işçilere devlet memurlarına yapılan esas ve usule göre belirlenen miktarda aile çocuk yardımı yapılır. Eşlerden her ikisi de çalışıyorsa bu yardım eşlerden sadece birisine yapılır.

 

MADDE 31) OLAYA BAĞLI  SOSYAL  YARDIM  ÖDEMELERİ:

A) EVLENME  YARDIMI: İşveren, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilerin evlenmesi halinde sözleşmenin 1. yılında 825,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında           900,00 TL/Brüt evlenme yardımı yapar. Evlenen işçiler aynı yerde çalışıyor ise eşlerden sadece biri bu haktan yararlanabilir.

B) DOĞUM  YARDIMI: İşverence, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile sözleşmenin 1. yılında 550,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 600,00 TL/Brüt doğum yardımı yapılır. Eşler aynı yerde çalışıyor ise eşlerden sadece biri bu hakkı kullanabilir.

C) ÖLÜM  YARDIMI: Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilere belgelendirmek kaydı ile;

a) İşçilerin iş kazası sonucu ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine sözleşmenin 1. yılında 3.300,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 3.600,00 TL/Brüt,

b) İşçinin normal ölümü halinde eşine, yoksa çocuklarından birisine sözleşmenin         1. yılında 825,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 900,00 TL/Brüt,

c) İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarından her birinin ölümü halinde işçinin kendisine sözleşmenin 1. yılında 550,00 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 600,00 TL/Brüt  ölüm  yardımı  yapılır.

d) Ölüm hallerinde belgelendirmek kaydı ile, il hudutları içinde ücretsiz otobüs ve cenaze arabası tahsis edilir. İşverenin kendi otobüsü yoksa imkanlar dahilinde otobüs temin eder. Ayrıca ücretsiz mezar yeri verilir.

D) DOĞAL  AFET  YARDIMI: İşverence, umumi hayatı etkileyen afetler hariç, işçinin ferdi olarak sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde, zarar miktarı belgelenmek şartı ile sözleşme yıllarında 6.000,00 TL/Brüt’e kadar yardım yapılır.

Bu ödemeler sözleşmenin 3. yılında ücret zammı oranında arttırılacaktır.

 

MADDE 32) KONUT  EDİNDİRME:

A) Belediyede fiilen çalışan sendika üyesi işçilerin kuracağı yapı kooperatiflerinin mülkiyeti  belediyelere ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde makul bir bedel karşılığında konut alanlarının tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması hususunda belediyeler her türlü gerekli katkıyı sağlar.

B) Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde, kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika ve belediyeler çalışmayı başlatmayı ilke olarak kabul ederler. Bu konuda yasaların gerektirdiği şartların  yerine getirilmesi amacıyla karşılıklı protokoller düzenlenir.

MADDE 33) ÖDÜLLENDİRME:

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerinde çalışan işçilerden yaptıkları hizmetin olağanüstülüğü belirgin olanlara hizmet özendirme ve ödüllendirme amacı ile prim verilir. Bu prim işçinin 5 (beş) gündeliğinden az 150 (Yüz Elli) gündeliğinden çok olmaz. Bu prim işveren veya vekilinin önerisi ile işveren ve sendikanın oluşturacağı 4 (dört) kişilik bir komisyonca tespit edilir. Komisyonun 2 üyesi sendika tarafından belirlenir. Ödül, Belediyede Başkanın onayı ile İSU Genel Müdürlüğünde Genel Müdürün onayı ile verilir. Ödül alanların ödül alma nedenleri işçilerin bilgisi olacak şekilde uygulanır.

 

 

MADDE  34)  KIDEMLİ  İŞÇİLİĞİ  TEŞVİK  PRİMİ:     

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren, aşağıda belirtilen hizmet sürelerini doldurduklarında her kıdem kademesi için bir defa olmak kaydıyla;     

            Hizmet süresi   5 yılı doldurmuş olanlara 20 günlük,

            Hizmet süresi 10 yılı doldurmuş olanlara 25 günlük,

Hizmet süresi 15 yılı doldurmuş olanlara 30 günlük,

Hizmet süresi 20 yılı doldurmuş olanlara 35 günlük,

Hizmet süresi 25 yılı doldurmuş olanlara 40 günlük,                      

Yevmiye tutarında teşvik pirimi işçiye ( işçinin ölümü halinde mirasçılarına) ödenir. Bu ödemeler hak edilen ayın sonunda ödenir.

Bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik nedeniyle ayrılanlar ile daha sonra emekliliği hak edecek olanlardan, hak ettiği tarihten itibaren iki ay içinde emeklilik nedeniyle ayrılacaklara iki aylık brüt ücretleri tutarında hizmet primi ödenir.

 

MADDE 35) ÜCRET ZAMMI:

1.YIL ÜCRET ZAMMI: (01.01.2012-31.12.2012):

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki İşçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine (yevmiyelerine) 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere    % 10 (yüzde on) oranında ücret zammı yapılmıştır.

2.YIL ÜCRET ZAMMI: (01.01.2013-31.12.2013):

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki İşçilerin 31.12.2012 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine (yevmiyelerine) 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 9 (yüzde dokuz) oranında ücret zammı yapılmıştır.

3.YIL ÜCRET ZAMMI:  (01.01.2014-31.12.2014):

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 31.12.2013 tarihindeki günlük ücretlerine (yevmiyelerine), 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, T.C. Başbakanlık TÜİK  2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında bir yıllık sürede bir önceki yılın aynı ayına göre endeks sayılarında meydana gelen artış oranına bir puan eklenerek ücret zammı yapılacaktır.

Sözleşme döneminde halen işyerinde çalışmakta olanlardan, yüksek lisans, lisans veya ön lisans tahsilini tamamladığına ilişkin belge ibraz edenlerin ücretleri, takip eden ayın 15’inden itibaren emsali tahsile uygulanan en az ücret seviyesine yükseltilir.

Bu dönemler için işverence avans mahiyetinde yapılmış olan ödemeler ücret farklarından mahsup edilecektir.

 

            MADDE 36) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE:

A) Sendika üyesi işçilere Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde İlave Tediye ödenir.

B)  Ayrıca, sözleşme yılında 2×30=60 günlük ücretleri tutarında, yılın MAYIS ve EYLÜL aylarında  Akdi İkramiye ödenir.

C) İlave Tediye ve İkramiyelerin ödenmesinde yıl içinde çalışılan süre esas alınarak kıstelyevm  yapılır.

İşverence işçiye yıllık izne çıkarken 14 yevmiye tutarında izin harçlığı verilir. Süresi içerisinde izin hakkını kullanamayanların izin harçlığı hak ettiği yılın sonunda ödenir.

 

 

 

 

MADDE 37) SORUMLULUK VE RİSK PRİMİ ÖDEMESİ:

A) Taş Ocağı ve Asfalt çalışanları, Ağır İş Makinesi Operatörleri, Elektrikçiler, Atölye Çalışanları, Telefon Santral Çalışanları ve Şoför olarak görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin 1. yılında 2,19 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 2,39 TL/Brüt,

B) Otobüs Şoförleri, Arıtma Sahasında Çalışanlar, Kaçak Ekip, Açma-Kapama, Su İşleri Şebeke ve Kanalizasyon sahası çalışanlarına fiilen çalıştıkları her gün için  sözleşmenin 1. yılında 3,64 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında  3,97 TL/Brüt,

C) Ustabaşı, şef, ekip başı, formenler, taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve veznelerde görevlendirilenlere, itfaiye yangın müdahale ekibinde çalışanlara fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin 1. yılında  4,37 TL/Brüt, sözleşmenin 2. yılında 4,76 TL/Brüt,

sorumluluk  ödemesi yapılır.

Bu ödemeler sözleşmenin 3. yılında ücret zammı oranında artırılacaktır.

D) Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğünde, makam onayı ile kendilerine idarecilik görevi verilen işçilere, Büyükşehir Belediyesinde encümen kararı, İSU  Genel Müdürlüğü’nde  Yönetim Kurulu kararı ile çalışma şartları dikkate alınarak bu görevleri yürüttükleri sürece sorumluluk ödemesi yapılmasına karar verildiğinde, bu kişilere ayrıca fazla çalışma, hafta sonu, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücreti ödenmez.

 

MADDE 38) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

A) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde işçilerin dinlendirilmeleri esastır. Normal çalışma yapılan yerlerde Cumartesi günü akdi tatil, Pazar günü hafta tatili günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerler ile işverence belirlenen normal çalışma yapılmayan yerlerde işçilerin çalışmaya başladığı 5. Günü takip eden 6. gün akdi tatil ve 7. Gün hafta tatilidir. Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, akdi tatil günü için 2 ilave yevmiye toplam 3 (1+2) , hafta tatili günü için 3 ilave yevmiye toplam 4 (1+3) ödenir.

B) Vardiyalı çalışan işçilerin ve normal çalışma yapılmayan yerlerde çalışan işçilerin kendi akdi tatil ve hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde “A” Beni hükmü uygulanır.

C) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilere o gün için 3 ilave yevmiye toplam 4 (1+3)  ödenir.

Akdi tatil, Hafta tatili,Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalarda önceden ilan edilmek kaydı ile iş bu toplu iş sözleşmesi ile işçilerin peşinen muvafakatleri alınmış sayılır.

 

MADDE 39) FAZLA  ÇALIŞMA  ÜCRETİ:

A) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen hafta içi çalışma süresi olan 40 saati aşan çalışma, fazla süreli çalışma olarak tanımlanır. Yapılan fazla süreli çalışmanın ücreti, normal çalışma ücretinin %50  fazlası ile ödenir.

B) Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmalardır. 45 saati aşan çalışmalar için işçinin gündeliği % 100 fazlası ile ödenir.

C) Meşru mazeretleri olan işçiler fazla çalışmaya zorlanamaz. Meşru mazeretin raporla tevsiki istenemez.

D) Bu hüküm vardiyalı vardiyasız tüm işçileri kapsar. Ancak, İtfaiye işçileri için münhasıran  “İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA” başlıklı madde hükmü uygulanır.

E) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde; fazla çalışma için çağrılan işçi           8 saatten az olmamak kaydıyla çalıştırılır. Bu husus işin gerektirdiği işçi ve vasıf ihtiyacı dikkate alınarak işçiler  arasında eşitlik esasına göre yapılır.

 

 

 

MADDE 40) VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ:

 A) İşçilerin işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacı ile işveren  tarafından servis aracı tahsis edilir, geliş ve gidiş araçlarından her ikisini yada birisini tahsis edemeyen işveren aylık abonman verir ya da  bedelini net olarak  öder. Gün içinde görevi gereği  sürekli yer değiştirenlere, yol ücreti alsalar dahi  ücretsiz seyahat kartı verilir.Yol ücreti ödenmesi için ikamet edilen yerdeki ulaşım firmalarından imzalı belgenin ilgili  işçi  personel  tarafından getirilmesi gerekmektedir. Yol ücretlerindeki her artışta yeni belge ibraz edilmelidir. Yol ücreti  almak için işçinin  yazılı  beyanı  aranır, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar bu madde hükmünden yararlanamaz ve ayrıca haklarında disiplin cezası uygulanır.

B) Bu maddenin uygulanmasından doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için sendikanın getireceği  önerileri işveren   sendika ile birlikte değerlendirir.

 

 

MADDE 41) ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, ÖDEME ŞEKLİ VE HARCIRAHLAR:

A) Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin aylık ücretleri, her ayın onbeşinde banka aracılığıyla ödenir. Her ödeme yapıldığında işveren ödemeyi gösterir bir ücret pusulasını işçilere vermek zorundadır. İşçilerin  ücretleri  bankaya  yatırılır. İşçiler  ücretlerini  bankadan  alır. Aylık  ve  ücretlerin  hangi  banka  aracılığı  ile  ödeneceği oluşturulacak  üç  kişilik  bir  komisyon  tarafından  istekli  bankalardan  teklif  alınmak  suretiyle  tespit  edilecektir. Komisyon  iki  işveren  ve  bir  yetkili  sendika  temsilcisinden  oluşacaktır.

  B) İşçinin onayı veya ilama bağlanmadan her ne sebeple olursa olsun ücretinden bir kesinti yapılamaz. Onayı alınmadan işçinin yevmiyesinden ancak disiplin kurulu kararı ile verilen para cezaları kesilebilir. Ancak, işverence herhangi bir maddi hata sebebi ile işçinin istihkaklarından fazla bir ödeme yapılmışsa bu miktar işçinin aylık ücretinin 1/4 ünü geçmemek üzere eşit taksitlerle kesilir.

C) Harcırahlar konusunda Devlet Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

D)İşçilerin, hak kazandıkları ücret ve diğer ödemeler (toplu iş sözleşmesi ve yasalardan kaynaklanan tüm parasal haklarını), ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep  olmaksızın ödenmediğinde 4857 sayılı Yasanın  34. maddesi uygulanır.

 

 

VI. BÖLÜM

İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

 

MADDE 42) İŞÇİ  ÇIKARTILMAMASI:

Yüz kızartıcı suç işleyenler hariç Disiplin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçi işten çıkartılamaz. Konu ile ilgili iş  yasası hükümleri saklıdır.

 

MADDE 43) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ:

A) İş akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak ve feshin sebebini açık ve kesin bir şekilde belirttiği bildirim tarihinden itibaren;

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin                                              8  hafta sonunda

İşi 6 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                       14 hafta sonunda

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                    20 hafta sonunda

İşi 10 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin                               23 hafta sonunda

Fesih edilmiş sayılır.

İş yasasında ihbar önellerine bağlanmış olan tüm hükümlerde işçi lehine olmak koşulu ile bu arttırılmış süreler uygulanır.

İş akitlerini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

B) İşçi, bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde tüm haklardan yararlanır.

 

MADDE 44) KIDEMİN  TARİFİ:

Gerek Büyükşehir Belediyesinin  şirketlerinde ve ortaklıklarında  gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesine personel devri yapan belediyelerin şirketlerinde çalışarak  Büyükşehir Belediyesi  ve İsu genel Müdürlüğüne geçen   personellerin; anılan şirketlerdeki ve ortaklıklardaki çalışma sürelerinin kıdem yönünden değerlendirilmesi gerektiği hususunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararı  ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığının bu yönde verdiği rapor doğrultusunda bu süreler işçilerin kıdem hesabında  dikkate alınır.

 

MADDE 45) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ:

A) İşçilerin iş sözleşmelerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 55 günlük giyinik ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 (Bir) yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, yasal mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 70 gündür.

B) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş           sözleşmesiyle kazanılan ve devamlılık arz eden ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile  bulunacak brüt ücrettir.

C) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu ilgili yasalara uygun olarak hesaplanır.

D) Emekliliğe hak kazanıp Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilir belgesi alan işçiler, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en  geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle ödenir.

 

 

 

VII. BÖLÜM

İŞ GÖREMEZLİK HALLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖDEMELER

 

 

 

MADDE 46) HASTALIK  YARDIMI:

A) Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme  yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye sigortaca eksik ödenen  meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması  halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum   görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli  izinli sayılır.

C) Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen iki günlük yevmiyeler o ay ki ücret bordrosu ile  birlikte ödenir. İşçi; bu iki günden uzun istirahat hallerinde S.G.K. ‘ca ödenen hastalık yardımına ilişkin makbuz kurum tahakkuk birimine bir dilekçe ile vermek zorundadır.

MADDE 47) UZUN  SÜRELİ  HASTALIK  HALİ:

Uzun süreli hastalık halinde bildirim süresini altı hafta aşımı sonunda iş sözleşmesi münfesih sayılabilir.

 

MADDE 48) DİSİPLİN   KURULU:

1) Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğünde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Ayrıca  aynı sayıda yedek üye taraflarca tespit edilir. Bu kurulun iki üyesini sendika, iki üyesini ise işveren belirler. Kurulun Başkanlığı işveren tarafından belirlenen birisi tarafından yürütülür. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

2) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye,  personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

3) İşçinin disiplin kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının en geç 5 (Beş) gün içinde yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediyede Genel Sekreter, İSU Genel Müdürlüğünde  Genel müdür, kurul kararını 7 gün  içerisinde onaylar. Onay makamı gerektiğinde cezayı azaltma konusunda da yetkilidir. Onaylanmaması halinde disiplin cezasına ilişkin karar uygulanamaz ve ceza unsuru ortadan kalkar. Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

4) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin (EK-2) Ceza Cetveli’ne uygun olarak  karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen disiplin suçlarının olması halinde cetvele uygun en yakın ceza  verilir.

5) Disiplin cezaları ihtar, ücret kesme ve işten çıkarmadır.

Suçun durumuna göre, disiplin kurulunca, verilen disiplin cezasının yanısıra geçici veya daimi işyeri değişikliği şeklinde tedbir kararı da verilebilir.

a- İhtar: İşçiyi görevinde dikkate davettir. Disiplin amirlerince de işçinin savunması alınmak kaydı  ile ihtar verilebilir. Ancak  Disiplin Kurulu Kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- İşyeri değişikliği: Disiplin kurulu kararı ile verilen disiplin cezasının yanısıra işçinin aynı yerde çalışmasının mahsurlu görülmesi halinde geçici veya daimi olarak çalıştırıldığı işyerinin değiştirilmesidir.

c- Ücret kesme: İşçinin ücretinden  ceza olarak yevmiye kesilmesidir. Sicile geçer. İşçinin ücretinden ayda en fazla (2) yevmiye kesilebilir. 2 yevmiyeden fazla ceza verildiğinde takip eden aylarda 2’şer yevmiye olarak kesilir. Kesilen paralar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili banka hesabına gönderilir.

d- İşten çıkarma: İş sözleşmesinin feshedilmesidir. İş Kanunu hükümleri saklıdır.

6) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına  teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır ve işçiye ceza verilmez.

7)  a- Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili 6 işgünü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak, işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en  fazla 6 işgünü içinde kurula sevk eder.

c- İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü  delillerin toplanmasına imkan tanınması zorunludur.

d- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelenmesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

8) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Aynı fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

9) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

10) İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez.  Disiplin Kurulu Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 49) İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ:

A)    GENEL  İLKE:

İşyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

B)     İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  KURULU:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu mevzuatta öngörülen usul ve esaslara göre teşekkül ettirilir.

C) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMALARI:

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması, çalışması ve görevleri konusunda   mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

D)    İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  MALZEMESİ:

1) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak işçilerin yaptıkları işin niteliğine göre miatlarına bağlı kalmak kaydıyla, verilmesi gereken dönemlerde kullanması gereken ve EK-1 liste’ de yer alan Kişisel Koruyucu Donanımı verir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca, EK-1 liste dışında, Kişisel Koruyucu Donanım verilmesi  gerektiği belirtilenlere de ayrıca Kişisel Koruyucu Donanım verilir.

İşçilere verilen Kişisel koruyucu donanımın iş esnasında yırtılması ya da deforme olması halinde eskisi teslim edilerek yenisi ile değiştirilir.

2) İşveren, kanalizasyon, arıtma, su işleri, şebeke, mezbahane, sağlık gibi birimlerde çalışanların yıllık gerekli sağlık ve aşı kontrollerini yaptırır.

İşçilerin yaptıkları işin niteliğine göre periyodik muayeneleri, portör muayeneleri ve diğer sağlık kontrolleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde yaptırılır.

3) İşveren, her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak dolap v.s gerekli malzeme ile tesisi ve sıcak suyu bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren en kısa zamanda tamamlamak zorundadır.

            Ayrıca, İşyerinde yeteri kadar temizlik malzemesi bulundurulur.

 

MADDE  50) KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACINDA SINAV  KURULU:

A) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini saptamak, işçilerin kendi meslek ve ihtisaslarından başka bir meslek ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için, iki işveren ve iki sendika temsilcisinden oluşan bir sınav kurulu oluşturulur.

B)  Sınav ile ilgili usul ve esaslar, sınav  komisyonunca  belirlenerek  uygulanır.

 

VIII. BÖLÜM

HASAR VE ZARAR TESBİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

  

MADDE 51) KAZALARIN   BİLDİRİLMESİ:

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşına, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi, ustabaşı  veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. İşveren hayati önem arz eden kazalarda, en yakın hastaneye veya Sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Güvenlik

Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir. Ayrıca yasal bildirimlerin süresi içinde yapılması    zorunludur.

 

MADDE 52) HASAR -ZARAR  TESPİT  KOMİSYONU:

A) İşçi  tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar  tespit komisyonu kurulur.

B) Bu komisyon;

 a) Bir işveren temsilcisi,

 b) Bir sendika temsilcisi,

 c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu 3. kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

C) Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar ve zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde  sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü  işveren 3 işgünü moral izni verir.

 

MADDE 53) HASAR – ZARAR TESPİT TUTANAĞI:

A)Bu tutanakta;

a)Olayın oluş şekli,

b)Hasar ve zararların; işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı kaynaklandığı, olayın meydana gelmesinde birden fazla personelimizin ilgisi olması halinde bunlardan   hatası olanların kusur oranları,

c) Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların ne kadar olduğu tespit edilir. İşçi tarafından  ödenmesi gereken kısım belirtilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler  eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli  gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır.

B) İşveren tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere hasar-zarar tespit komisyonunca düzenlenen tutanak tebliğ edilir. Bu tebligata itiraz eden işçinin mahkemeye müracaat  hakkı saklıdır.

 

MADDE 54) HASAR – ZARAR  BEDELİNİN  KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

A) Şoförler ve iş makinası operatörleri ile zabıta araç çekicilerinin şoför ve operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların (kendi aracı ve karşı tarafta dahil olmak üzere) çalışılan mahallin  trafik durumu, sıkışıklığı ve  düzensizliği nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahası güzergahları da dahil  olmak üzere  meydana gelebilecek trafik kazalarında her türlü hasar ve tazminat bedelinin komisyonca ya da olayın adli mercilere intikal etmesi halinde bu mercilerce belirlenen kusur nispetine göre şoföre veya operatöre yüklenecek miktarın; (sigorta bedeli hariç)

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                              %  100

5/8 olmasında                                                %   95

6/8 olmasında                                                %   90

7/8 olmasında                                                %   85

8/8 olmasında                                                %   80’i     işverence karşılanır.

 

B) Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi içinde aynı şoför veya operatörün tekrar trafik  kazasına sebep olması halinde şoför ve operatöre yüklenecek miktarın;

 

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                              %   95

5/8 olmasında                                                %   90

6/8 olmasında                                                %   85

7/8 olmasında                                                %   80

8/8 olmasında                                                %   75’i   işverence karşılanır.

 

C) Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların kullanımında, teknik arızadan yada buzlanma  kar veya yağmur nedeni ile bir kaza sonucu şoförün önlemesinin mümkün olmadığı hallerde meydana gelmiş olan hasar bedelinin % 100’ ü (tamamı) işverence karşılanır. Ayrıca işçi çalışma sahası içinde muhtelif kazı makineleri ile talimatlar doğrultusunda çalışırken yer altında ne olduğunu bilmediğinden kanalizasyon, su borusu, PTT hattı ve yer altı elektrik kablolarına, doğalgaz vb. bilmeden zarar verirse  bu hasar ve zararın tamamı işverence ödenecektir.

D) Ancak işçi tarafından çalışırken meydana gelen kazalarda üçüncü kişiler tarafından açılan davalar sonucu  işçi tazminat ödemeye mahkum edilirse, mahkum edilen tazminatın tamamını işveren   öder ve işçinin istihkakından sorumlu olduğu miktarı mevzuata göre keser.

E) İşverenin ilama dayanmayan alacak, hak ve iddiaları ile ilgili olarak işçinin ücret ve tazminat  alacakları işçinin muvafakati hariç hiçbir suretle emanete alınmaz.

F) İşçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar ve hasarın işverence sulhen karşılanması, bu zarar  ve hasar miktarının işçi tarafından kabul edilmiş olmasına bağlıdır.

G) Bu durumda işveren tarafından üçüncü kişilere ödenen meblağ, işçi tarafından verilen ödeme taahhütnamesinin işverene verildiği tarihten itibaren faizsiz olarak işçiden aylık ücretinden en fazla  %25’ i oranında kesilmek suretiyle tahsil edilir.

H) İşçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar ve hasarın mahkeme ilamına göre işverence karşılanmasında ödenen miktarın işçi tarafından işverene ödeneceğinin taahhüt edilmesi durumunda taahhüt miktarı işçinin ücretinden her ay en fazla %25 oranında kesilir.

I) İşverenin mahkeme ilamına göre yaptığı ödemeyi işçi sulhen ödemeyi kabul etmezse faiz  muafiyetinden yararlanamaz. Ancak, disiplin hükümleri saklıdır.

İ) Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz.

J) İşçi kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı  aracın trafiğe çıkarılması sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana   gelecek hasar ve zararın tamamı işverence karşılanır.

 

IX.  BÖLÜM

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

 

 

MADDE 55) ARAÇLARIN  FENNİ  MUAYENESİ:

A) İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder, araçtaki fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren, her araçta ecza çantası yangın söndürücü ve gerekli teçhizatı bulundurur. Gerekli ısınma  tertibatını faal durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur.

B) İşçiler, kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek amirlerine  yazılı olarak bildirirler, amirler en geç 30 gün içerisinde bu eksiklik ve arızaları gideremezse, işçi aynı  aracı kullanmaya zorlanamaz.

C) Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılmaz. Araçların zorunlu trafik sigortası işverence yaptırılır. Zorunlu trafik sigortası yapılmamış araçla yapılan kazada, doğacak hasarın trafik sigorta bedeli kadarını işveren öder.

 

MADDE 56) KREŞ VE ANAOKULU:
A) İşverenin mevcut yada açacakları kreş yada anaokullarından işçi çocukları da imkanları  dahilinde yararlandırılır.

B) Sendika, işverenle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası Analık ve Sağlık Eğitimleri yapılması için çalışmalarda bulunur. İşveren sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

C) İşveren, işçilerin belediye tiyatrolarında sergilediği sosyal ve kültürel etkinliklerinden indirimli  olarak yararlanması için gerekli çabayı gösterir.

D) Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları  ve Çocuk Bakım Yurtları  (Kreş)   hakkında Mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 57) BELEDİYE – İSU GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNDE  ÇALIŞMA:

A) Temizlik İşlerinde çalışma:

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar.

İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu Toplu İş Sözleşmesiyle 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz. Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata   varılarak çalıştırılır.

c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme (trafik güvenliği dahil) işverence temin edilir. İşçilerde bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar.Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

e) İşletmeler bünyesindeki şefliklerde çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacıyla sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. İşveren işyerlerinde soyunma dolabı bulundurmak zorundadır.

Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.

B) Atölye  işlerinde çalışma:

a) İşveren, taş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

c) Zehirlenme tehlikesi olan boya ve boyahane gibi iş ocaklarında yeteri güçte emici fanların  tahsis edilmesi, ayrıca koruyucu eşya verilmesi zorunludur.

C) Yol Yapım ve Onarım işlerinde çalışma:

a) İşveren, asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

e) Gece toprak alım çalışmalarına başlamadan önce can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınır.

D) Park ve Bahçe işlerinde çalışma:

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar. İmkanlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimi ve budamasını, bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

E) Sağlık İşlerinde çalışma: İşveren, sağlık işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri alır. İşçiler koruyucu malzemeyi işbaşında giymek zorundadır.

F) Hal İşlerinde çalışma: Haller açık alan olduğundan bu bölgenin temizliği kapalı araçlarla yapılır.

G) Zabıta Müdürlüğünde  çalışma: İşin icap ve zaruretine göre yapılacak olan gece çalışmalarında, çalışmaya katılacak olanlara bir gün önceden haber verilir.

H) Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışma:

a) Bu müdürlükte çalışan şoförlerin aracın içi ve dış temizliğinden sorumludur.

            b) Şehirler arası cenaze taşıyan şoförler gidiş-geliş toplam 700 km. fazla yol kat ederse yanında ikinci şoför bulundurulur.

c) Müdürlük gasilhaneleri ve cenaze örtülerini ihtiyaç hasıl olduğunda dezenfekte ettirilir.

İ)  Arıtma Tesislerinde  çalışma:

İşveren arıtma tesislerinde çalışanların iş elbiselerini yıkayabilmesi için arıtma tesislerinde  çamaşır ve kurutma makinesi bulundurur.

 

MADDE 58) İTFAİYE İŞLERİNDE ÇALIŞMA:

a) Vardiya esasına göre çalışan İtfaiye işçileri 24 saat çalışır ve 48 saat dinlenir.

b) İtfaiye aracı  kullanan şoförler, aracın makina ve mekanik aksamının bakımını ve aracın iç, dış temizlik bakımını yapar.

c) Geçiş üstünlüğüne sahip itfaiye araçlarının münhasıran görev sırasında kullanımı  nedeniyle meydana gelen hasar bedelinin (% 100’ü) tamamı işverence karşılanır.

d) Yemek  paydosu her öğün bir saattir (günde üç öğün) yemek paydosları çalışma saatlerinden sayılmaz. (Yapılan işin özelliği ve zaruretler nedeniyle bu süre gün içerisinde farklı zamanlarda da kullanılabilir.)

 

MADDE 59) İŞÇİ  ÇOCUKLARINA  STAJ  OLANAĞI:

İşçilerin Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu veya Fakülte de öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğunda, okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde, mevzuat dahilinde öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE 60) SOSYAL  KURULUŞ  KESİNTİLERİ:

Bu sözleşme kapsamına giren işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatifleri, yardımlaşma sandığı ile iş kazalarını önleme ve yardımlaşma derneklerinin kesintileri, üye işçilerin bankalara yazılı onay vermeleri halinde bankalarca aylık ücretlerinden kesilerek, bildirilen banka hesap numaralarına gönderilir.

 

MADDE 61) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2012  tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere 3 yıl süreli olarak akdedilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1) BAŞKANLIK MAKAMININ OLURLARI İLE 2012 VE 2013 YILLARINDA YAPILAN ÜCRET ZAMLARININ DİKKATE ALINMASI:

Başkanlık Makamının 27.02.2013 tarih ve 33026 sayılı olurları ile ileride yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere 01.01.2012 tarihinde % 5, 01.01.2013 tarihinde % 5 oranında yapılan ücret zamlarının Başkanlık oluruna uygun olarak bu toplu iş sözleşmesinde 2012 ve 2013 yıllarına uygulanması kararlaştırılan ücret zamları ve farkların hesabında dikkate alınır.

 

GEÇİCİ MADDE 2) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FARKLARININ ÖDENMESİ:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren oluşacak tüm parasal artış farkları en kısa sürede ödenecektir.

Bu Toplu İş Sözleşmesi 61 Asıl Madde, 2 Geçici Madde ile EK-1 Kişisel Koruyucu Donanım Malzeme Listesi, EK-2 Disiplin Ceza Cetvelinden  ibaret olup, taraflarca 15.12.2013 tarihinde imza altına alınmıştır.

 

 

İşveren ve Yerelsen Yetkilileri   İşçi Sendikası Yetkilileri
 

 

   
     
Av. Mümtaz UZUN

Yerelsen Genel Sekreteri

 

 

Osman AYVAZOĞLU

Kocaeli   BŞB. İns. Kayn. ve Eğit. Dai. Bşk.

 

Hasan  FİTOZ

İSU İns.Kayn.ve Dest. Hiz.Dai.Bşk.

 

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr.Yrd.

 

 

Bayram BAYRAM

Kocaeli BŞB. İns. Kayn.   Şube Müd.

 

 

Serpil KORKMAZ

Kocaeli BŞB. Bordro ve Tah.   Şube Müd.

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

 

 

  İdris ERSOY

Hizmet-İş Şube Başkanı

 

 

Tuğrultan ÇAĞDAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Muharrem SUBAŞI

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

İbrahim ÖZKARAASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

İbrahim ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi