YERELSEN’DE ARAYIN:

MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 21.08.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15.07.2013- 14.07.2014 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET– İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE-1.  TARAFLAR  VE TANIMLAR

            Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLER SENDİKASI (YERELSEN) ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET iŞÇİLERİ SENDİKASI)’dır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

1) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”

2)  Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası “YERELSEN”

3) MADENLİ Belediye Başkanlığı “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”

4) İşletmenin/işyerinin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

5) Ekleri ile birlikte bu Toplu-İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

6) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “İŞYERİ”

7) Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

8) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak anılacaktır.

 

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük  süresi  2 yıl olup, 15.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer; 14.07.2015  tarihi mesai bitiminde  sona erer.

 

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik, teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş üyelerini kapsar.

MADDE-4. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a)  Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar.

b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d) Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi olan  15.07.2013  tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren Toplu İş Sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak devam eder.

 

MADDE-5. SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek,

İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağlılığı da gözeterek işçiler ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek,

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek,

İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak,

İstikrarsız ve güvencesiz istihdamı ortadan kaldırmayı, meslek ile aile yaşantısını uzlaştırmayı desteklemek.

Kaliteli kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcıların, çalışanların ve onların temsilcilerinin katılımını, demokratik kontrolünü, şeffaflığı, iyi yönetimi cesaretlendirmek, yeteneklerin gelişmesini sağlamak,

Çalışanlar için çalışma koşulları ve makul bir ücret düzeyini teminat altına almak, kadınlar ve erkekler de dahil herkes için eşit işe eşit ücret verilmesi,

Düzgün iş, iyi ücret düzeyleri ve yeterli çalışma koşulları ile kamu hizmetlerinde çalışanların yaşam kalitesi arasında birebir bir ilişki olduğu fikrini teşvik etmek,

Çalışma saatleri iş ve özel hayatın uzlaştırılması, iş kalitesi, becerilerin geliştirilmesi ve yeni beceriler kazandırılması, çalışma hayatı boyunca öğrenme ve kariyer fırsatları, demografik değişim, iklim değişikliği, iş yerinde her türlü ayrımcılık, ırk ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesi,

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

 

MADDE-6. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren gerek Borçlar Kanununun 316-317.maddelerinde öngörülen “Umumi mukavele”, gerekse 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu Toplu İş Sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.

 

2.BÖLÜM

SENDİKAL FAALİYETLER VE TEMİNATI

 

MADDE-7. SENDİKAL FAALİYETLER

            A- SENDİKAL FAALİYET

1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Yetkili sendikanın, sendikal faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

 

            B- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN FAALİYETLERİ

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

 

            MADDE-8. YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ

A) Yönetici ve Temsilci  İzinleri

Sendika, Bölge, Şube, İl Başkanı ve İşyeri Sendika temsilcisine sendikal faaliyetlerini ifa edebilmeleri için yılda 10 işgünü sendikal izin verilir. Toplu İş Sözleşmesinin sona ermesi halinde sona eren Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan sendikaya Bakanlıkça yeniden yetki verilmişse sendikal izinli sayılması hali devam eder.

B ) Diğer İzinler;

Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticilerine, temsilcilere, toplu iş sözleşmesi ile kurulması öngörülen kurul ve komite üyelerine, kadın komitesi üyelerine, kültür sanat komitesi başkan ve üyelerine ve konfederasyon, sendika genel merkez ile şube genel kurul delegelerine, sendika tarafından belirlenecek görevlilere kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim genel kurul ve temsilciler meclisi toplantıları, kadınlarla ilgili etkinlik ve kadın komitesi toplantıları, kültür ve sanatla ilgili etkinlik ile kültür sanat komitesi toplantıları gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine talep edilen tarihler için işveren tarafından sendikal izin verilir. Bir defada işyeri işçi sayısının % 15’inden fazlasının sendikal izin kullanması işverenin onayına bağlıdır. Genel Kurullar için %15 oranı aranmaz. Ancak, her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’dür.

8 Mart Dünya Kadınlar Günüdür. Bu etkinliklere katılmak üzere en az 5 işgünü önceden, işyerinde işi aksatmayacak şekilde işveren ve sendikanın ortaklaşa belirleyeceği sayıda işçiler bu günlerde sendikal izinli sayılırlar. Bu sayı her hâlükârda işyerinde çalışan işçi sayısının %15’ini geçemez.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin yıllık ücretli izinden mahsup edilmez.

 

            MADDE-9. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ

Hizmet-İş Sendikası İşyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için;

a)   1-  50 işçiye kadar    : 1

b) 51-100 işçiye kadar    : 2 temsilci atanır.

 

            MADDE-10. SENDİKA YÖNETİCİ VE  TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI

a) Hizmet-İş Sendikasının zorunlu organlarında görevli yönetici ve temsilcinin sendikanın yetkisi devam ettiği sürece; iş sözleşmesi fesih edilemez,  arzusu dışında işi ve işyeri değiştirilemez. Toplu İş Sözleşmesine bağlı çalışmaları yüzünden cezalandırılamaz.

b) Hizmet-İş Sendikasının yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçiler, teşekküllerdeki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir.

c) (a) ve (b) bendi hilafına işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı kanunun 18,19,20,21 madde hükümleri uygulanır. 4773 sayılı kanun ve 6356 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

İşverenin bu hükme aykırı hareket ettiğinin mahkemece tespiti halinde, işten çıkarılanlara             12 aydan az olmamak üzere sendikal tazminat ödenir.

Kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat hakları ile diğer bütün hakları saklıdır.

 

            MADDE-11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

      A) İşçiler Hizmet-İş Sendikasına üye olmaları, Hizmet-İş Sendikasının veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, Hizmet-İş Sendikasına üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında yada çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz.

Toplu İş Sözleşmesi ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.

B) Eşit davranma yükümlülüğü;

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye, daimi işçi karşısında geçici işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

C) İşverence, A ve B bendine aykırı olarak işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde İş yerinde çalışan işçi sayısına ve kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı kanunun 18.19.20.21 madde hükümleri uygulanır. Borçlar kanunu ve 6356 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklıdır. Yine bu maddenin a ve b bendine aykırı olarak İşçinin iş/İşyeri değişikliğine gidildiğinin ve vesair ihlallerin tespiti halinde işçi eski iş/İşyerine iade edilir.  Kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat hakları ile diğer bütün hakları saklıdır.

 

            MADDE-12.  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI

a) Temsilci  Odası : İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder.

b) İşçi Lokali : İşveren, imkanlar dahilinde her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar.

c) İlan Tahtası : İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir.

 

            MADDE-13. AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar yasasının 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 7 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın 7 gün içerisinde yatırmak kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı olduğu şubeye,bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren  bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf  isteyemez.

b) İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına bir ay içerisinde yatırmak zorundadır.

 

            MADDE-14. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren, sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir.

3. BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

            MADDE-15. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

            MADDE-16. BRANŞTA ÇALIŞMA

a) Her işçi genel olarak istihdam edildiği işinde ve branşında çalıştırılır. İşçinin çalışma koşullarındaki yapılacak değişiklik, işçiye yazılı olarak bildirmesi halinde mümkündür. Aksi halde çalışma koşullarında yapılan  değişiklik işçiyi bağlamaz.

b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler çalıştırılabilirler.

c) İşçinin ikametgahının değişmesi halinde, işçi isterse ikametgahına yakın bir işyerine aynı vasıfta benzer bir işe nakledilir.

 

            MADDE-17. DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren bir aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tenkisat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.

 

            MADDE-18. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan personel, silah altına alındığı süre içinde ücretli izinli sayılır.

Bu işçiye; Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen ücret, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçi ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski yerine ve işine alınır. Eski işine alınmaz ise yasal hükümler uygulanır.

c) Muvazzaf askerlik için işyerinden ayrılan işçiye 450 TL askerlik yardımı yapılır.

 

            MADDE-19. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalar İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            MADDE-20. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 44 saattir. Bu süre, haftada 5,5 işgünü ve günlük sekiz saat olarak uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin  ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Çalışma süresinin uygun bir zamanında 20 dakika çay molası verilir.Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi öğleden sonra (saat 12.00) akdi tatil  ve Pazar günü hafta tatilidir.

 

 

 

            MADDE-21. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c)İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup ta çalışmadığı süreler,

e) Sendika tarafından yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde geçen süreler.

f) Yolcu otobüsünde çalışan şoför veya muavinlerin arabanın başında bekledikleri süreler çalışmış gibi mesaiden sayılır.

 

            MADDE-22. İŞÇİ ALMADA USUL

İşveren, işçi almada mevzuat hükümlerini uygular.

 

            MADDE-23.  İŞ AKDİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER VE İŞE DÖNME HAKKI

Herhangi bir suç sebebiyle gözaltına alınan veya tutuklanan işçilerin iş sözleşmesi fesih edilemez. Gözaltında kaldığı sürede ücretli izinli sayılır ve bu süre için ücreti tam olarak ödenir. Gözaltı ve tutukluluk halinin kalkması ile birlikte derhal işe başlatılır.

Yargılanan işçinin iki yıldan fazla hapis/ağır hapis cezası ile mahkum edilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde, cezası paraya çevrilmez veya tecil edilmezse iş sözleşmesi feshedilir. Ancak, mahkûmiyetin iki yıla kadar olması ve yüz kızartıcı bir suçtan olmaması şartı ile bu süre için işçinin iş sözleşmesi askıya alınır ve serbest bırakıldığında işçinin 15 gün içinde başvurması halinde eski işine veya benzeri bir işe başlatılır.

Trafik suçundan ehliyetlerinin mahkemece geri alınması durumunda ehliyet iade edilene kadar işveren işçiyi branşına uygun işte çalıştırabilir. Ehliyet iade edildiğinde ise işçi ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurması halinde eski görevine iade edilir.

 

 

4.BÖLÜM

HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

 

            MADDE-24. HİZMET AKDİNİN FESHİ

İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini;işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden  kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinin gerekçesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı kanunun 18,19,20,21 madde hükümleri uygulanır. İşçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

 

            MADDE-25. TENKİSATTA USUL

Sözleşme kapsamındaki işyerlerinde tenkisata gidilmesi durumunda işveren aşağıdaki ilke ve sıraya uymak zorundadır. SGK dan emekliliğine 3 yıldan az kalan işçiler bu müddet sonucuna kadar işten çıkartılamazlar.

1. Öncelikle gönüllü olanlar,

2. Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

3. Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

4. İşyerine ilk giren son çıkar.

5. Kalifiye elemanlar

Bu ilke ve sıralamaya uymayan işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem, ihbar tazminatları ile yasalardan, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat ve diğer hakları dışında ayrıca cezai şart olarak 12 aylık giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tenkisat nedeniyle işten çıkartılan işçi yerine başka işçi alınamaz.

 

            MADDE-26. BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ

a)      İş sözleşmelerinin feshinden önce durumun işçiye  yazılı bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için,bildirimin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçi için,bildirimin yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için,bildirimin yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra,

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçi için,bildirimin yapılmasından başlayarak 12 hafta sonra,

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçi için,bildirimin yapılmasından başlayarak 16 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

İş sözleşmesini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan aynen yararlanır.

 

            MADDE-27. YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında,  işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

            MADDE-28. KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

1) Kıdem Tazminatı

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki  kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 70 gündür.

2) Hesaplanması ve Ödenmesi

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

d)  Emekli olan işçilere emeklilik tazminatı mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenir.

                                                                          

 

5.BÖLÜM

İZİNLER

 

 

            MADDE-29. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

            TİS kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a) Hizmeti    1- 5 yıl olanlara   (14) işgünü,

b) Hizmeti   5-15 yıl olanlara   (20) işgünü,

c) Hizmeti 15 yıldan fazla olanlara (26) işgünü yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izinler yönetmenlik esaslarına göre düzenlenir. Yıllık izne rastlayan hafta tatili günü, ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İzne ilave edilir. İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler. İşveren,  izine çıkan işçiye 1.yıl  450 TL, 2. yıl  500 TL İzin yardımı yapar.

 

            MADDE-30. ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 90 güne kadar ücretsiz mazeret izni verebilir. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

            MADDE-31. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

1) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah merasiminde bir(1) işgünü, düğün törenlerinde on(10) işgünü,

2) Eşi doğum yapan işçiye beş(5) işgünü,

3) Hamile kadın işçilere doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta ücretli izin verilir.(çoğul gebelik halinde doğumdan önceki izne 2 hafta eklenir.) Doğum yapan işçiye 1 yıl süre ile günde 2 saat süt izni verilir.

4) Ana, Baba, eş, kardeş ile öz veya bakımları kendine ait olan üvey çocuklarının ölümü halinde beş(5) işgünü,

5) İşyerinde çalışan işçilerden birini ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli mazeret izni verilir.

6) İkamet ettiği veya eşinin, ana ve babasının, kardeşlerinin ve kendisinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye salgın hastalık halinde o bölgede oturan işçilere  on(10) işgününe kadar izin verilir.

7) İşveren işçinin kendi ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya dışı yerler için cenaze arabası ile ihtiyaç kadar otobüsü ücretsiz tahsis eder.

Sosyal izin kullananlar izin sonunda mazeretlerini ilgili makamdan (kaymakam, tabip raporu, muhtar vs.) aldıkları vesika ile 15 gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır. Ücretli sosyal iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

6.BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR VE ÜCRETLER

 

1.KISIM  

SOSYAL YARDIMLAR

 

            MADDE-32. AİLE YARDIMI

Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere, 657 sayılı devlet memurlarına ödenen aile yardımı aynen ödenir. Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa bu yardım sadece birine ödenir. İşçinin okula devam eden beher çocuğu için her yıl ekim ayında 220 TL tahsil yardımı yapılır.

            MADDE-33. ÇOCUK YARDIMI

İşyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere, 657 sayılı yasa kapsamında bulunan devlet memurlarına yapılan esas ve miktarlara uygun olarak çocuk yardımı yapılır. Eşlerden ikisi de çalışıyorsa bu yardım birine yapılır.

 

            MADDE-34. YEMEK YARDIMI

Sendika üyesi işçilere ücretleriyle birlikte ödenmek üzere fiilen çalıştıkları beher gün için 1. yıl için 27 TL, 2.yıl için 31 TL yemek yardımı yapılır.

 

            MADDE-35. EVLENME YARDIMI

Sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde belgelerini ibraz etmek koşulu ile 1.200 TL/brüt evlenme yardımı yapılır. Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

 

            MADDE-36. DOĞUM YARDIMI

Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçi eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde, doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye  850 TL doğum yardımı yapılır.  Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir.

 

 

MADDE-37.  HASTALIK YARDIMI

a) Hastalık nedeniyle istirahatlı bulunan işçilerin, SGK tarafından ödeme yapılmayan günler için ücretleri işverence ödenir.

b) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

c) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanırlar.

MADDE-38. KONUT YARDIMI

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapı kooperatifine yardımda bulunmak, gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su, kanalizasyon, plan, proje gibi Belediye imkanlarından yararlandırmayı taahhüt eder.

 

            MADDE-39. EK GIDA YARDIMI

İşverence, taraf sendika üyesi işçilerden kaynak, boya, akü, asfalt, döküm ve benzeri zehirleyici işlerde çalışanlar ile temizlik işçilerine çalıştıkları beher gün için ek gıda yardımı karşılığı olarak  7,50 TL ödenir.

 

            MADDE-40.  TABİİ AFET YARDIMI

İşveren, taraf sendika üyesi işçilerden yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zarara  göre  4.200 TL/brüt’e kadar tabii afet yardımı yapabilir

 

            MADDE-41. ÖLÜM YARDIMI

a) Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına  kanundan doğan tazminat ve tüm haklar yanında 2.650 TL/net, normal ölümü halinde 2.200 TL/net  ölüm yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

b) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde  850 TL/net ölüm yardımı yapılır.

            MADDE-42. BAYRAM HARÇLIĞI

İşveren, taraf sendika üyesi işçilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce  300 TL bayram harçlığı vermeyi kabul ve taahhüt eder.

 

            MADDE-43.  TAŞIT YARDIMI

İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin işe gidip gelmelerini sağlamak için servis tahsis eder, servis araçlarından yararlanılamadığı hallerde toplu taşım araçlarından yararlandırmak için toplu taşım kartı, paso vermeyi kabul ve taahhüt eder.

İşyerinden geçici görevli olarak ayrılan personel ve yöneticiler de şehir içi toplu taşım araçlarından  işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

            MADDE-44. YAKACAK YARDIMI

İşveren, taraf sendika üyesi işçilere 15.07.2013 tarihinden itibaren her ay maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere 1. yıl için 45 TL 2. yıl için 50 TL yakacak yardımı yapılır.

 

            MADDE-45. GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI

a) Mezbahada kesici olarak çalışan işçilere her yıl (1) çift çizme, (1) takım iş elbisesi ve yeteri kadar deri iş önlüğü verilir. Mezbahadaki bekçilere (1) çift çizme verilir.

b) Su, kanal ve kazı işlerinde çalışan işçilere, ustabaşı, ustabaşı yardımcısı ve ustalara her yıl (1) çift çizme, (1) takım iş elbisesi verilir. Bu işlerde çalışan diğer işçilere (1) çift çizme verilir.

c) Temizlik hizmetlerinde fiilen çalışan işçilere her yıl (1) takım iş elbisesi, (1) çift çizme ve (1) adet yağmurluk verilir. Bu işlerde çalışan diğer işçilere (1) çift çizme verilir.

d) Atölyede çalışan işçilere her yıl  (1) takım iş elbisesi, (1) çift çizme verilir.

e) İnşaat işlerinde çalışan işçilere her yıl (2) takım iş elbisesi, (1) çift çizme verilir.

 

            MADDE-46. SÜNNET YARDIMI                                              

 İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sünnet merasimlerinde her çocuk için 300 TL sünnet yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

2.KISIM

ÜCRETLER

 

            MADDE-47. KIDEM ZAMMI

a) İşbu taraf sendika üyesi işçilerin günlük yevmiyelerine, işyerlerinde geçen beher hizmet yılı için, geriye dönük olmak üzere 0,30 TL kıdem zammı ilave edilir.

b) İşçilerin işyerlerinde geçen çalışma süreleri esas alınmak kaydı ile ;

1-Hizmet süresi   5 yılı dolmuş olanlara       (15) günlük,

2-Hizmet süresi  10 yılı dolmuş olanlara      (20) günlük,

3-Hizmet süresi  15 yılı dolmuş olanlara      (30) günlük,

4-Hizmet süresi  20 yılı dolmuş olanlara      (45) günlük,

5-Hizmet süresi 25 yılı dolmuş olanlara (60) günlük teşvik ikramiyesi ödenir. Emeklilik, malulen emeklilik ve ölüm gibi nedenlerle ayrılan işçiler  bu ikramiyeden çalıştıkları süre kadar yararlanırlar.

 

            MADDE-48. SORUMLULUK ZAMMI

İşverence, bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere, fiilen çalıştıkları beher gün için        5 TL sorumluluk zammı  ödenir. Ve operatör işçilerine ücretleriyle beraber ödenmek üzere çalıştıkları beher gün için 1. yıl için 6 TL, 2. yıl için 6,50 TL sorumluluk zammı ödenir.

 

            MADDE-49. DİREKSİYON  PRİMİ

İşverence, bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan şoför ve iş makineleri operatörlerine her ay için 20 TL/brüt direksiyon primi öder. Sorumluluk zammı ödenmesine devam edilir.

 

            MADDE-50. İŞE GİRİŞ ÜCRETİ

Toplu iş sözleşme yürürlülük tarihinden sonra işe giren işçilere 45 TL/brüt işe giriş ücreti ödenir.

 

            MADDE-51. ÜCRET ZAMMI

A)    BİRİNCİ YIL ÜCRET ZAMMI (15.07.2013-14.07.2014)

Sendika üyesi işçilerin 14.07.2013 tarihinde almış oldukları günlük yevmiyeleri, 15.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 81,00 (seksen bir) TL’ye çıkarılmıştır. Bu işlemden sonra, sendika üyesi işçilerin 15.07.2013 tarihindeki günlük yevmiyelerine   47. maddenin a) bendindeki kıdem zammı ilave edilir.

B) İKİNCİ YIL ÜCRET (15.07.2014-14.07.2015)

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 14.07.2014 tarihindeki çıplak yevmiyelerine, 15.07.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, T.C. Başbakanlık TÜİK 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 2013 yılı yıllık indeks sayısına göre gerçekleşen enflasyon (yıllık değişim) oranında ücret zammı yapılacaktır.

 

            MADDE-52. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, her ayın onbeşinci günü banka aracılığıyla ödenir.

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

 

            MADDE-53. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Günde sekiz (8) saat ve haftada 44 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma, kanuni haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla sürelerle çalışmalar ile fazla çalışmalar için işçinin rızası alınır. Yapılacak her bir saat fazla sürelerle çalışma ile fazla çalışma için ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin %100 fazlasıdır.

Fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma ücretleri aylık ücretleri ile birlikte her ayın onbeşinde ödenir.

 

            MADDE-54. GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ

Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri %50 zamlı ödenir.

 

            MADDE-55  TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ

a)Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinden normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi öğleden sonra (Saat 12.oo) akdi tatil  ve Pazar günü hafta tatilidir. Cumartesi günü tam gün çalışmalarda bir(1) yevmiye ilave edilerek ödenir. Müteakip hafta içinde bir gün izin verilirse ilave yevmiye ödenmez. Pazar günü tam gün  çalışmalarda iki (2) ilave yevmiye verilerek toplam üç (3) yevmiye ödenir. Müteakip hafta içinde bir gün izin verilirse ilave bir (1), toplam iki (2) yevmiye ödenir.

b)Ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için kendi yevmiyeleri dahil toplam üç(3) yevmiye ödenir.

c)Yarım gün olan arife günlerindeki tam gün çalışmalarda toplam iki(2) yevmiye ödenir.

d)Vardiyalı işçilerde, kendi genel ve hafta tatillerinde çalıştıkları takdirde (a) ve (b) bentleri hükümleri aynen uygulanır.

Anılan genel tatil, ulusal ve dini bayram ile idari izin ilan  edilen günlerde yapılacak çalışmalar      3 gün önceden işçilere duyurulur. Duyuru yapılmayan işçiler çalışmamaları nedeni ile sorumlu tutulamazlar.

 

            MADDE-56. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

İşçilere 6772 sayılı yasa gereği yılda 2 ikramiye 26×2= 52 günlük ödenir. Ayrıca yılın Mayıs ve Ekim aylarında (30) günlük birer ikramiye (30×2= 60) ödenir.

 

            MADDE-57. GEÇİCİ GÖREV ZAMMI

a)      Harcırahlar için harcırah kanunu uygulanacaktır.

b) Harcırah kanununun uygulanmadığı durumlarda şehir dışında görevlendirilerek giden işçilere otel ve yemek bedeli olarak her gün için 170 TL’ye kadar işveren tarafından ödenir.

 

            MADDE-58.BİRİKMİŞ İŞÇİ HAKEDİŞLERİ

Toplu İş Sözleşmesi imza tarihinin uzaması nedeniyle meydana gelecek toplu  sözleşme farkları  ve gerekse daha önceki dönemlerden kalan ücret  ve sosyal tüm hak edişler öncelikle ödenir. Birikmiş tüm işçi hak edişlerinin ödenmesi, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren üç ay içinde yapılır. Aksi durumda işveren,  hak edildiği günden başlamak üzere yasal gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

 

 

7.BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ

 

            MADDE-59. İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki yasa hükümleri uygulanır.

 

            MADDE-60.  İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçi en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna götürülür. Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

            MADDE-61. HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE HASAR VE ZARAR TESPİT KOMİSYONU

            İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tazmini için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur. Bu komisyonda;

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi

c) Olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur.

Trafik kazası meydana geldiğinde kolluk kuvvetleri olay yerinde durumu tespit etmeden ve kolluk kuvvetleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

            MADDE-62. HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ

Bu tutanakta,

a)  Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı olduğu veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

            MADDE-63. HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ

a)      İşveren tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye tebliğ edilir. İşçinin tebligata itiraz hakkı saklıdır.

b)      Hasar bedeli 30 yevmiyeyi geçmiş ise aylık ödenecek miktar ortaklaşa tespit edilir.

c)      30 yevmiyenin altındaki hasar bedeli  ayda en fazla üç yevmiye kesilerek ödenir.

d)     Adli merciler veya trafikçe tespit edilen kusurlar bunun dışındadır.

e) Trafik kazası sonucu husule gelen hasar ve tazminatın idari, adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoföre isabet eden kusur oranının 4/8 (dahil) olması halinde zararın tamamı işverence, 5/8’den 7/8 kadar olması halinde % 75 işveren tarafından, % 25 işçi tarafından karşılanır. İşçinin 8/8 kusurlu olması halinde % 50 işveren tarafından, % 50 işçi tarafından karşılanır.

Alkollü olarak yapılan kazalarda, hasar bedelinin ödenmesindeki sorumluluk işçiye aittir.

f)Trafik kazası teknik arıza,  buzlanma, kar ve yağmur nedeniyle bir kayma sonucu veya şoförün önleyemeyeceği bir nedenden ileri gelmişse hasar ve tazminatın tamamı işverence karşılanır.

 

            MADDE-64. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli sıhhi tesisatı bulundurmak zorundadır. Araç eksikliklerini şoför  işverene bildirmek zorundadır.

 

            MADDE-65. İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA

a) İtfaiye işçisi 24 saat işyerinde çalışır, 48 saat tatil yapar. 6 saatte bir saat ara dinlenmesi verilir. Günlük, haftalık ve yıllık çalışmalar ile fazla mesai bu oranlara göre tespit edilir.

b) İtfaiye şoförleri kullandığı aracın makine mekanik aksamının bakımını ve aracın iç ve dış temizliğini yapar.

8.BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

            MADDE-66. DİSİPLİN KURULU

a) Belediye Başkanlıklarında disipline ilişkin konularda karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini sendika ve diğer iki üyesini de işveren tayin eder. Aynı sayıda yedek üyeler taraflarca tespit edilir. Kurulun Başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

b) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personeli ile diğer gereksinimleri sağlar.

c) Disiplin kuruluna sevk işlemi her iki tarafça da yapılabilir.  Kurul başkanının beş gün önce yapacağı yazılı çağrısı üzerine toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur.  Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Fakat bunların oy hakları yoktur. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir. Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısı kurul kararını 6 gün içerisinde onaylar. Aksi halde karar düşer ve işçiye ceza verilemez.

d) Disiplini bozan fiillere işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak (tekerrür sırasına göre) ceza verilir. Bu cezalar dışında ceza verilemez.  Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir. Disiplini bozan bir fiile verilecek o fiilin karşılığı olan cezalar sırasıyla uygulanır.

e) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir.

1) İhtar, işçiyi görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. İşçinin siciline geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

2) Gündelik Kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

3) İşten Çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir. Disiplin Kurulunca bu cezaya çoğunlukla karar verilir.

f) Disiplin kovuşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren/işveren vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 6 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

g) 1. Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (6) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2. Sevke yetkili makam, soruşturma, belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 işgünü içinde kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde disiplin kurulunca işçide dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkan tanınması mutlak zorunludur. İşçinin yazılı savunması alınmaksızın verilen cezalar geçersizdir. İşçi savunmadan kaçınırsa toplanan delillerle yetinilir.

3. Disiplin kurulu, belgelerin kurula sevkini müteakip genel olarak 10 gün  içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

h) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı fiili işlemesi halinde ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla takdir olunur. 1 yıl içinde 3 defa ceza alan bir işçinin aynı yıl içinde 4 fiili için ceza gerektiğinde bu fiil için verilmesi icap eden ceza, evvelki fiillerin nitelikleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe takdir olunur.

ı) Disiplin kurulunca verilen karar, işçinin işten çıkarılmasına ilişkinse disiplin kurulu kararının feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren 6 işgünü geçtikten sonra akdin feshi salâhiyeti kullanılamaz.

j) Kurul kararları genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması veya kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ve ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgah adresine 6 işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeni ile tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

Disiplin kurulu kararı olmaksızın işçiye (ihtar cezası hariç) ceza verilemez.

 

 

 

 

 

            MADDE-67. DİSİPLİN CEZALARININ AFFI

İşveren, işyerinde iş barışını sağlamak ve devamını temin etmek amacıyla bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin daha önceki dönemlerde almış oldukları cezaları 1 defaya mahsus olmak üzere affetmeyi kabul edebilir.

 

9. B Ö L Ü M

                                                               DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 

MADDE 68. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Toplu İş Sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri alır. İşbu Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri her türlü hükümleri ihtiva eder. İşbu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin bu sözleşmenin hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

 

            MADDE-69. SAKLI HAKLAR

Mevzuat hükümleri uygulanır.

 

CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                         TEKERRÜR SAYISINA GÖRE

                                                                                         1           2           3            4                5    

1. Bir saate kadar işe geç gelme                                    İhtar    1 Yev.     2 Yev.   3 Yev     4-5 Yev.

2. Bir saatten fazla geç gelme                                       1 Yev.  2 Yev.     3 Yev.  4 Yev.       5 Yev.

3. Bir gün işe gelmemek                                               2 Yev.  3 Yev.    4 Yev.      5 Yev.

4. İşe geç gelmeyi alışkanlık edinmek                          2 Yev   3 Yev.    4 Yev.      5 Yev        İHRAÇ

5. Bir ay içinde 3 işgünü ardı ardına işe gelmemek      İHRAÇ

6. İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak          İhtar    1 Yev.     2 Yev.        3 Yev.   4-5 Yev.

7. Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek        İhtar    2 Yev.     3 Yev.       4 Yev      5 Yev.

8. Görevine sarhoş gelmek.                                            İHRAÇ

9. İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu

madde kullanmak.                                                      İHRAÇ

10. İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp

özel işlerle meşgul olmak.                                          1 Yev.  2 Yev.    3 Yev.      4 Yev.      5 Yev.

11. İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere

meşgul etmek.                                                            İhtar    1 Yev.    2 Yev.       3 Yev.    4-5 Yev.

12. İş saatinde uyumak.                                                 2 Yev.   3 Yev.    4 Yev.      5 Yev.       İHRAÇ

13. İşyerinde ve iş esnasında amirlerine

hürmetsizlik etmek                                                   İhtar      2 Yev.     3 Yev.     4-5 Yev.    İHRAÇ

14. İşyerinde veya iş esnasında amirlerine

hakaret etmek veya amirlerini tehdit etmek           4-5 Yev. İHRAÇ

15. İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına

hakaret  veya tehdit etmek                                      3 Yev.    4-5 Yev.  İHRAÇ

16. Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili

olarak verilen emir ve işleri yapmamak.                   3 Yev.    4-5 Yev.   İHRAÇ

17. Rüşvet almak,  vermek.                                           İHRAÇ

18. Gizli tutulması gereken göreve müteallik

sırları ifşa etmek.                                                     3 Yev.    4-5 Yev.   İHRAÇ

19. İşyerinde kavga etmek veya kavga çıkmasına

sebebiyet vermek                                                     3 Yev.   4-5 Yev.  İHRAÇ

20. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs etmek                  İHRAÇ

21. İşyerinde dikkatsizliği ve tedbirsizliği

yüzünden yangına sebebiyet vermek                     4-5 Yev.   İHRAÇ

22. Kendisine teslim edilen alet ve malzemeyi

iyi koruyamayarak kaybına veya bozulmasına

sebebiyet vermek;

1) 30 günlük ücret tutarını aşmamak kaydıyla işçinin;

a) İhmali halinde                                                        İhtar   1 Yev.  2 Yev. 3 Yev.   4-5 Yev.

b) Kasti halinde                                                       4-5 Yev.  İHRAÇ

2) 30 günlük tutarını aşan hallerde işçinin;

a) İhmali halinde                                                      2 Yev.  3 Yev.  4 Yev.  5 Yev.   İHRAÇ

b) Kasti halinde                                                        5 Yev.    İHRAÇ

23. İşyerinde işyerinin kısmen veya tamamen

faaliyetini durdurmak amacı ile sabotaja teşebbüs

etmek, teşvik etmek, sabotaj yapmak                     İHRAÇ

24. işyerinde kumar oynamak, oynatmak                    İHRAÇ

26. Amirleri, işyeri mensupları ve mahiyeti  hakkında

yalan veya yanlış şaibeler çıkarmak, asılsız ihbar

şikayetlerde bulunmak,  hakikate uygun olmayan

bilgi vermek veya beyanda bulunmak suretiyle

işçinin işvereni yanıltması                                      İHRAÇ

27. Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak

sahte belge düzenlemek                                        İHRAÇ

28. İşe gelmeyen işçinin yerine imza atmak,

kartını bastırmak veya işçiyi işe gelmiş gibi

göstermek                                                                3 Yev.       4Yev.         İHRAÇ

 

            SÖZLEŞMENİN İMZASI

İşbu toplu iş sözleşmesi 69 madde ve tamamlayıcısı olan Ek Ceza Cetvelinden oluşmaktadır.          21.08.2013 tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

 

 

İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                   SENDİKA YETKİLİLERİ

                                                                     

 

 

Mustafa TÜYLOĞLU                                                                  Mehmet ALACA

Madenli Belediye Başkanı                                                             Hizmet-İş Şube Başkanı

 

 

Av.Mümtaz UZUN                                                                        Burhan AVCI

Yerelsen Genel Sekreteri                                                              Hizmet-İş Şube Sekreteri

 

Yahya BİLGİN                                                                        Ahmet SERBESTOĞLU

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.                                                               Sendika Temsilcisi

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

M.Emin ŞİŞMAN

Yazı İşleri Müdürü