YERELSEN’DE ARAYIN:

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 03.10.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ 01.03.2013 – 28.02.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI HİZMET-iŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER  

MADDE–1.  TARAFLAR ve TANIMLAR

            Bu işletme toplu iş sözleşmesinin tarafları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve BELPAŞ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş.) ’nin üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI – YERELSEN ile işçileri temsilen yetkili  HİZMET-iŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)’ dır.

Bu işletme toplu iş sözleşmesinde;

1) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”

2) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası , “YERELSEN”

3) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve BELPAŞ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş.) “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”

4) İşletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

5) Ekleri ile birlikte bu işletme toplu iş sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerleri  “İŞYERİ”

7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak anılacaktır.

9) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve BELPAŞ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş.) ’nin üyesi olduğu YERELSEN ile HİZMET-İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) müştereken kullanıldığında “TARAFLAR” tek başlarına kullanıldıklarında “TARAF” olarak anılacaktır.

 

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu işletme toplu iş sözleşmesi 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 28.02.2015 tarihinde mesai bitiminde sona ermek üzere iki (2) yıl süreli olarak akdedilmiştir.

 

MADDE-3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

1) Yer olarak; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde halen kurulu bulunan işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini,

2) Sözleşme süresi içerisinde idari ve mali yönden işveren belediye başkanlığına bağlı olarak kurulacak işyerlerini kapsar.

3) Şahıs olarak; İşyerlerinde halen çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınarak Hizmet-İş sendikasına üye olan işçileri kapsar.

4) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Saski Genel Müdürlüğü ve Belpaş Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş.ye ait yetki belgesinde belirtilen işyerlerinde çalışan taraf sendika üyelerini kapsar.

5)  İhale ile alınan işçiler bu sözleşme kapsamı dışındadır.

 

MADDE-4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

a) İşletme Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar. (İhale ile alınan işçiler hariç)

b) İşletme toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

c) İşletme toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların işletme toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile işletme toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d) İşletme toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 01/03/2013 tarihinde sendika üyesi bulunup ta; sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile herhangi bir sebeple işyerlerinden ayrılanların işletme toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil, çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren işletme toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak devam eder.

f) Hali hazırda çalışmakta olan işçilerden sözleşmenin imza tarihinden sonra sendikaya üye olanlar üye oldukları tarih dikkate alınarak o dönemde ki ücret zammı oranı dönem süresine bölünerek üye olmadığı süre kadar ücret zammı eksik uygulanır.

g)   Bu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden kadrolu işçiler ile birlikte TİS’in yürürlük süresi içinde işe alınan ve taraf sendikaya üye olan geçici mevsimlik işçilerde imzalanan TİS’in ücret ve diğer sosyal yardımlardan çalıştıkları sürece aynen yararlanırlar.

h)  Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak devam eder.

ı)  Toplu iş sözleşmesinde belirlenmeyen hususlarda mevcut mer-i kanun tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

 

MADDE-5. SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek,

İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçileri ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek,

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek,

İşveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri, düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak,

İstikrarsız ve güvencesiz istihdamı ortadan kaldırmayı, meslek ile aile yaşantısını uzlaştırmayı desteklemek.

Kaliteli kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcıların, çalışanların ve onların temsilcilerinin katılımını, demokratik kontrolünü,  şeffaflığı, iyi yönetimi cesaretlendirmek, yeteneklerin gelişmesini sağlamak,

Çalışanlar için çalışma koşulları ve makul bir ücret düzeyini teminat altına almak, kadınlar ve erkekler de dâhil herkes için eşit işe eşit ücret verilmesi,

Düzgün iş, iyi ücret düzeyleri ve yeterli çalışma koşulları ile kamu hizmetlerinde çalışanların yaşam kalitesi arasında birebir bir ilişki olduğu fikrini teşvik etmek,

Hizmet-İş sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır.

MADDE-6. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

a) İşveren 4857 sayılı kanunun 16.maddesine dayanılarak “Takım Sözleşmesi” yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleriyle, bu işletme toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Hizmet-İş Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

b) İşveren bu işletme toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dâhil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir.

d) Bu işletme toplu iş sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlarda aynen yararlanırlar.

e) Sakarya Büyükşehir Belediyesi veya SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden birinin tasfiye edilmesi durumunda çalışan işçiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi veya SASKİ Genel Müdürlüğü’nde öncelikle kadrosuna uygun başka bir işe yerleştirilir. Bu durumda işçinin yasal hakları saklıdır.            

 

MADDE-7.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ

A) Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut olan iş akitlerinin işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme niteliğinde olduğunu gösterir.

B) İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik uygulanır.

            C) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

2.BÖLÜM

SENDİKAL FAALİYETLER ve TEMİNATI

 

MADDE-8. SENDİKAL FAALİYETLER

            A- SENDİKAL FAALİYET

1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir.

2) İşveren, sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Hiç bir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez.

Bu maddede belirtilen sendika temsilcilerinin faaliyetleri ile ilgili eylem ve fiillerde işveren mesul tutulamaz.

            B- YÖNETİCİ ve TEMSİLCİLERİN FAALİYETLERİ

1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak,

2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak,

3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek,

4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek, toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak.

 

MADDE-9. SENDİKAL İZİNLER

A) Yönetici İzinleri: Sendika, şube, il, ilçe başkanı ve sendika şube yönetim kurulunun              2 üyesine sendikal faaliyetlerini ifa edebilmeleri için işletme toplu iş sözleşmesinin yürürlükte kaldığı sürece sendikal ücretli izinli sayılır. İşletme toplu iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ise sendikaya bakanlıkça yeniden yetki verilmişse sendikal ücretli izinli sayılması hali devam eder. Bu sendikal izinler yıllık ücretli izinden mahsup edilemez. İşveren sendikal izinli sayılanlara toplu iş sözleşmesinden ve iş kanunlarından doğan ücretlerini işyerinden karşılamayı kabul eder.

            B) Baş temsilci İzni: Sendika baş temsilcisine temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada 5 gün ücretli izin verilir. Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika genel merkezinin ve şubenin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak şartı ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

C) Temsilci İzinleri: Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 1 gün aralarında görüşme yapmalarını sağlamak amacı ile ücretli izin verilir.

            D) Kadın Komitesi, Engelliler Komitesi ile Kültür Sanat Komitesi Üyeleri İzni: İşyerinde çalışan işçiler arasından sendikaca, şube nezdinde kurulan kadın komitesi, engelliler komitesi ile kültür sanat komitesi üyesi belirlenir ve bu komitelerin üyelerine sendikanın yazılı talebi üzerine yeteri kadar sendikal izin verilir.

            E) Diğer İzinler: Sendikanın her kademesinde görevli yöneticilerine, toplu iş sözleşmesi ile kurulması öngörülen kurul ve komite üyelerine, temsilcilerine, kadın komitesi başkan ve üyelerine, engelliler komitesi başkan ve üyelerine, kültür sanat komitesi başkan ve  üyelerine ve konfederasyon, sendika genel merkez ile şube genel kurul delegelerine, sendika tarafından belirlenecek görevlilere kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi toplantıları, kadınlarla ilgili etkinlik ve kadın komitesi toplantıları, engellilerle ilgili etkinlik ve engelliler komitesi toplantıları, kültür ve sanatla ilgili etkinlik ile kültür sanat komitesi toplantıları gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine talep edilen tarihler için sendikal izin verilir. Bir defada işyeri işçi sayısının %15’inden fazlasının sendikal izin kullanması işverenin onayına bağlıdır. Genel kurullar için %15 oranı aranmaz. Ancak, her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır.

Yukarıda adı geçen temsilci, yönetici ve diğer görevlilere işveren tarafından izin verilmediği takdirde işe gelmeyenleri işveren sorumlu tutamaz ve herhangi bir şekilde cezalandıramaz.

8 Mart dünya kadınlar günüdür, 10- 16 Mayıs engelliler haftasıdır.  Bugünlerde etkinliklere katılmak üzere en az 5 işgünü önceden, işyerinde işi aksatmayacak şekilde işveren ve sendikanın ortaklaşa belirleyeceği sayıda işçiler bu günlerde sendikal izinli sayılırlar. Bu sayı her halükarda işyerinde çalışan işçi sayısının %15’ini geçemez.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin yıllık ücretli izinden mahsup edilmez.

 

 

 

MADDE-10. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ

Hizmet-İş Sendikası İşyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için;

             a) 1-50 işçiye kadar                                : 1

             b) 51-100 işçiye kadar                            : 2

             c) 101-500 işçiye kadar                          : 3

             d) 501-1000 işçiye kadar                         : 4 temsilci atanır.

            İlgili kanun maddesi gereğince işletme söz konusu olduğunda yukarıdaki kural işletmeye bağlı her iş yeri için ayrı ayrı uygulanır.

İşyerlerinin isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak, işyerlerinin birleştirilmesi, bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

 

MADDE-11. SENDİKADA GÖREV ALANLARIN TEMİNATI

         a) Hizmet-İş Sendikasının bütün kademelerinde görevli yönetici, temsilci ve toplu iş sözleşmesiyle kurulması öngörülen kurul üyelerinin iş sözleşmesi sendikanın yetkisi devam ettiği sürece fesih edilemez,  rızası alınmadan işi ve işyeri değiştirilemez. Toplu iş sözleşmesine bağlı çalışmaları yüzünden cezalandırılamaz.

         b)  Hizmet-İş sendikasının yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak,  kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçiler, teşekküllerdeki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 3 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir.

            c) (a) bendi hilafına işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21.madde hükümleri uygulanır. 4773 sayılı kanun ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.  (a) bendi hilafına işçinin iş/işyerini değiştirilmesi halinde 4857 sayılı kanunun 22.maddesi hükmü yanında cezai şart olarak  12  aylık çıplak ücreti ve yine işverenin (b) bendi hilafına hiç işe başlatmaması veyahut ta işe başlatıp ta uygun iş vermemesi halinde ayrıca cezai şart olarak bir yıllık çıplak ücreti tutarında tazminat öder. Ayrıca işçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat hakları ile diğer hakları saklıdır. Yöneticilerin işe başlatılmasıyla ilgili tazminatın tespitinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır.

            d) Malûllük, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı için veya herhangi bir sebeple işe dönmek istemeyen yahut ta verilecek işi kabul etmeyen yöneticinin isteği halinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal bir işçinin aldığı ücret ve tüm haklar üzerinden kıdem tazminatı ödenmek şartı ile iş sözleşmesi feshedilir.

 

MADDE-12. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ ve EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            İşçiler Hizmet-İş sendikasına üye olmaları, Hizmet-İş sendikasının veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

            Keza işveren, Hizmet-İş sendikasına üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, çalışma süresinin belirlenmesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında yada çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz.

            Toplu iş sözleşmesi ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır.

            İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

            19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Genelgesine göre işlem yapılır.

            İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye, daimi işçi karşısında geçici işçiye farklı işlem yapamaz.

            İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

            İşverence, bu maddeye aykırı olarak işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21. madde hükümleri uygulanır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE-13. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ ve GEREÇLER

Hizmet-İş Sendikası üyeleriyle temas sağlama, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işverenle mutabakat sağlamak kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır.

MADDE-14.  TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ ve İLAN TAHTASI

a) Temsilci Odası: İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dâhili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalar da işveren bir ücret talebinde bulunamaz.

b) İşçi Lokali: İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar.  İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir.

c) İlan Tahtası: İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş sendikasına aittir.

 

MADDE-15. AİDAT ve DİĞER KESİNTİLER

a) İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 30 gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile ya da e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr) göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren, bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.

b) İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına 30 gün içerisinde yatırmak zorundadır.

 

 

MADDE-16. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece yazılı olarak aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgilerde belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

3. BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

MADDE-17. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı olarak vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE-18. İŞE GEÇ GELME ERKEN AYRILMA

a) Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiyi işveren tam ve yarım gün içinde işe başlatıp, başlatmamakta serbesttir.

b) Otuz (30) günlük süre içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle geç gelen işçi işe başlatılır. İşçi geç kaldığı sürece ücretli izinli sayılır.

c) İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında Disiplin Cezası uygulanır.

d) Yangın, Deprem, Su Baskını gibi tabii afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelmeyen işçi o gün için mazereti belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.

 

MADDE-19. BRANŞTA ÇALIŞMA

a)  Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu takdirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre bir yıl içinde üç ayı geçemez.

b)Yangın, Sel, Deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler çalıştırılabilirler.

c) Yukarıdaki şartlara uyulmadan branşı dışındaki işte çalıştırılan işçiye işveren ayrıca bir yıllık maaşı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE-20. DENEME SÜRESİ

a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren (2) iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar.  Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler.

b) Önceden işyerinde çalışırken tenkisat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikinci bir deneme süresine tabi tutulmazlar.

 

MADDE-21. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silâhaltına alınan personel, silâhaltına alındığı süre içinde ücretli izinli sayılır.

Bu işçiye; Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen maaş, işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

b) Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden kıdem tazminatı almadan ayrılan işçi, muvazzaf askerlik hizmeti dönüşünde eski işine alınmaz ise ayrıldığı tarihteki ücreti üzerinden hesaplanmak üzere hak etmiş olduğu kıdem tazminatının dışında ayrıca altı aylık aylık maaşı tutarında tazminat işveren tarafından ödenir.

c) Muvazzaf askerlik hizmeti için işyerinden ayrılan işçiye 15 günlük yevmiyesi tutarında askerlik yardımı yapılır.

 

MADDE-22. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

a) İşin gerektirdiği durumlarda işçiler iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. Şu kadar ki; vardiya saatlerinin düzenlenmesine sendikanın belirleyeceği bir temsilcisinin katılımı şarttır.

b) Mutaden vardiya usulünün uygulandığı işlerden başka bir işte vardiya usulüne geçilmesi durumunda işveren, sendika ile istişare ettikten sonra karara bağlar.

c) İşçi rızası hilafına 1 aydan ve her durumda 2 aydan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz. (Gece Bekçileri Hariç)

d)   Dört saatten fazla kısmi gece dönemine giren çalışmaların tümü gece çalışması sayılır.

e) Vardiya başlangıç ve bitiş saatlerinin, 24.00-06.00 saatleri arasına gelmeyecek şekilde ayarlanması esastır.

f) İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.

 

MADDE-23. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre, haftada beş işgünü ve günlük sekiz saat olarak uygulanır. Bu süreler aşılmamak ve günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saatten az olmamak üzere ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir.

 

MADDE-24.FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMA

İşyerinde normal saatin dışında  yılda 270 saat fazla çalışma yapılabilir. Mesai yaptıran işveren mesaileri ayın maaşıyla birlikte mutlaka öder.

Fazla çalışmalar işçiler arasında eşit ölçüde yapılır ve sırasıyla yaptırılır. Özürlü veya kanunda haklı sebep olarak mazereti olan kişi fazla çalışmaya zorlanamaz. Yukarıda belirtilen fazla çalışmalar (yılda 270 saat) dışında çalışması istenen kişilerin muvafakatı alınmak zorundadır.

 

MADDE-25. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER

Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b) İşçinin, işverenin her an emrinde hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

d) Yağmur, sel elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup ta çalışmadığı süreler,

e) Sendika tarafından izin alınarak yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde geçen süreler.

f) Kent içi toplu taşıma araçlarında görev yapan sürücülerin sefer hareket saatlerini beklerken geçen süreler ile arıza, kaza veya herhangi bir arızi nedenle aracın başında beklediği süreler çalışılmış gibi mesaiden sayılır.

g) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler iş süresinden sayılır.

 

MADDE-26. İŞÇİ ALMADA USUL

İşyerine işçi alınmasında iş kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE-27. GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÜMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA 

1) Tutukluluk halinin;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı,

b) Beraat kararı,

c) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı,

d) Kamu davasının düşmesi kararı,

e) Dava konusu şeyde uzlaşılması kararı ile 180 (yüz seksen) gün veya bu sözleşmede belirtilen bildirim süresinin 180 (yüz seksen) günden fazla olması halinde bildirim süresi içinde son bulması üzerine ve işçinin karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından, emsallerinin hakları ile işe başlatılır.

2) TCK’nin cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile yine TCK’nin ikinci kitap dördüncü kısımda yer alan millete ve devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler hariç cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi tekrar işe başlatılır.

3) İşverene ait her hangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik güvenliğini kasıtlı veya taksirle tehlikeye sokan ya da kazaya neden olan sürücü bu nedenle tutuklandığında veya mahküm olduğunda 180 (yüz seksen) gün veya bu sözleşmede belirtilen bildirim süresinin 180 (yüz seksen) günden fazla olması halinde bildirim süresi içinde tahliye olması durumunda,

a) Tahliyeyi izleyen 7 (yedi) gün içinde,

b) Sürücü belgesinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, sürücü belgesinin iade edilişini izleyen 7 (yedi) gün içinde başvurması halinde eski işine başlatılır.

 

4.BÖLÜM

İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI

 

MADDE-28. İŞ AKDİNİN FESHİ

            İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerini; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep (4857 sayılı kanunun 18.maddesinin gerekçesinde belirtilen gerekçe v.b.) olmaksızın fesih edemez. Buna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde 4857 sayılı kanunun 18., 19., 20., 21.madde hükümleri uygulanır. İşçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer tazminat hakları ile diğer tüm hakları saklıdır.

MADDE-29. TENKİSATTA USUL

            Sözleşme kapsamındaki işyerlerinde tenkisata gidilmesi durumunda işveren aşağıdaki ilke ve sıraya uymak zorundadır.

1. Öncelikle gönüllü olanlar,

2. Deneme süresini tamamlamamış olanlar,

3. Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

4. İşyerine ilk giren son çıkar.

Bu ilke ve sıralamaya uymayan işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem, ihbar tazminatları ile yasalardan, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat ve diğer hakları dışında ayrıca cezai şart olarak 12 aylık çıplak ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul eder.

 

 

MADDE-30. BİLDİRİM ÖNELLERİ ve İŞ AKİTLERİNİN FESHİ

a) İş sözleşmelerinin feshinden önce durumun işçiye yazılı bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra,

İşi 10 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 12 hafta sonra, fesih edilmiş sayılır.

İş sözleşmesini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan aynen yararlanır.

 

MADDE-31. YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında,  işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler  topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar.

 

MADDE-32.HİZMET BELGESİ

İşyerinden herhangi bir sebeple ayrılan işçiye 4857 sayılı yasanın 28.maddesi gereğince işveren veya vekili tarafından işin çeşidi nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hali hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

 

MADDE-33. KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI ve ÖDENMESİ

I) Kıdem Tazminatı:

İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 75 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, kanuni mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 90 gündür.

II) Hesaplanması ve Ödenmesi:

a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir.

b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İşçinin T.C. Emekli sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır.

d) Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve malullük aylığına hak kazanmış olduğunu belgeleyen işçiler, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle ödenir.

5.BÖLÜM

İZİNLER

MADDE-34. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

1) İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

Hizmet Süresi;

a)   1 Yıldan 5 Yıl dâhil olanlara       22 İşgünü,

b)   5 Yıldan fazla olanlara                30 İşgünü,

İzinleri, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemeleri halinde ayrıca 10 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

            2) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan genel tatil, hafta tatili, ulusal  bayram ve dini bayram günleri ile raporlu geçirilen süreler izin sürelerinden sayılmaz.
3) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür. İşveren tarafından yıl içinde sözleşme hükümlerine göre verilmiş ücretli ve ücretsiz her türlü izinlerle, hastalık ve istirahat süreleri, yıllık ücretli izinden düşülemez.

            4) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli bütün izinler dikkate alınır.

 

MADDE-35. ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda on iki (12) aya kadar ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir.

 

MADDE-36. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı

esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

a)      İşçinin ve eşinin 3.derece yakınlarından (amca, hala, dayı, teyze, kardeş çocukları ve torun

çocukları) birinin ölümü halinde bir (1) işgünü,

b) Evlenen işçiye yazılı isteği üzerine düğün töreninde dört (4)  işgünü, ayrıca nikâh töreninde bir (1) işgünü,

c) Eşi doğum yapan işçiye yazılı isteği üzerine dört (4) işgünü,

d) İşçinin ve eşinin 1. ve 2.derece yakınları (ana, baba, eş, kardeş, büyükanne ve büyükbaba,

torun ile öz veya bakımları kendine ait olan üvey çocukları) nın ölümü halinde altı (6) işgünü,

e) İşçinin çocuğunun sünnet merasiminde üç (3) işgünü,

f) Yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetlere uğrayan işçiye, olayın boyutu daha fazlasını gerektirmiyorsa dokuz  (9) işgünü,

g) Ev değiştiren işçiye üç (3) işgünü ücretli izin verilir. ( nakil ilmühaberi getirmek kaydıyla)

h) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli mazeret izni verilir.

ı) Ana, baba, eş ve, çocuğun refakatini gerektiren bakım ve ağır hastalığında refakatçi olarak 9 (dokuz) işgününe kadar  ücretli, yeteri kadar ücretsiz izin verilir.

i) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının nikah ve düğün merasimlerinden birinde

üç (3) işgünü ücretli izin verilir.

j) Resmi kurumlardaki işlerini halletmesi için yılda bir (1) işgünü ücretli izin verilir.

k) Doğum yapan kadın işçiye doğumdan önce ve sonra sekiz (8)’er olmak üzere 16 hafta ücretli izin verilir.

l) 1,5 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye, çocuğunu emzirmek ve dilerse çalışma saati

başında veya sonunda kullanmak üzere günde iki buçuk (2,5) saat ücretli izin verilir.

Sosyal izin kullananlar mazeretleri evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm ilmühaberi, afetlerde mahalle muhtarı ilmühaberi, kazalarda tabip raporlarını on beş (15) gün içinde belgelemek zorundadır. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

6.BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR ve ÜCRETLER

 

1.KISIM: SOSYAL YARDIMLAR

AYLIK ÜCRETLE BİRLİKTE ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR

MADDE-37. AİLE YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı Net olarak ödenir.

Eşlerden her ikisi de aynı işverenin emrinde işçi olarak çalışıyorsa bu yardım eşlerden sadece birisine ödenir.

 

MADDE-38. ÇOCUK YARDIMI

İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin çocuklarından; işi olmayan, her hangi bir işte çalışmayan erkek, evli olmayan kızı ve bakmakla yükümlü olduğu sakatlara (sakatlığı doktor tarafından raporla belgelenmek kaydıyla) yaşa bakılmaksızın her çocuk için ayrı ayrı 657 sayılı Devlet Memuruna ödenen yardım miktarı NET olarak ödenir. İşçinin ay içinde noksan çalıştığı gün sayısı ne olursa olsun bundan dolayı çocuk yardımından bir kesinti yapılamaz.

 

MADDE-39. YEMEK YARDIMI

İşveren sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları beher gün için her ay maaşları ile birlikte ödenmek üzere;

01/03/2013 tarihinden 28/02/2014 tarihine kadar 10,00 TL,

01/03/2014 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar 5,00 TL yemek yardımı ödenir. (5 TL 01.03.2014 tarihinden itibaren yevmiyelere seyyanen 4 TL zam olarak aktarılmıştır. )

Ramazan ayında iftar ve sahur saatinde çalışan şoförlere, gece bekçileri ve mesaiye kalan diğer işçilere iftar ve sahur yemeği verilir.

Ücretsiz izne ayrılan işçiler yemek yardımından izin süresi boyunca yararlanamazlar.

 

MADDE-40.YAKACAK YARDIMI

            İşverence işçilere her ay maaşla birlikte ödenmek üzere;

01/03/2013 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar 85,00 TL yakacak yardımı yapılır.

MADDE-41. SORUMLULUK ÜCRETİ

Kadrolarına bakılmaksızın;

Merkez Ofis içinde çalışan sendika üyesi tüm işçilere çalıştığı her gün için;

01/03/2013 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar 1,70 TL,

Merkez Ofis dışında çalışan sendika üyesi tüm işçilere çalıştığı her gün için;

01/03/2013 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar 2,25 TL sorumluluk ücreti olarak ödenir.

Ulaşım biriminde çalışan şoför ve diğer işçilere % 2’lik kumbara primleri (kumbara uygulaması olması durumunda) her ayın maaşı ile birlikte ödenir.

Yukarıdaki yardımların dışında sendika ve işveren birlikte hazırlayacakları yeni bir çizelge ile ilave artışlar yapabileceklerdir.

MADDE-42. TAŞIT YARDIMI

İşçilere Sakarya il sınırları içinde kalmak kaydıyla Büyükşehir Belediyesi hattı bulunan yerlerde ikamet edenlere, ayda fiilen çalıştıkları günler için, işyerine gidiş-gelişi sağlamak üzere Kart 54 verilir veya her ay gidiş-geliş Kart 54 dolum ücretinin net tutarı brüt olarak tahakkuk ettirilerek ödenir. Yıllık Kart 54 vize işlemleri için ödenen ücret işveren tarafından ödenecektir.                   

YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR

MADDE-43. ÖĞRENİM YARDIMI

Sendika üyesi işçilere senede bir defa Ağustos ayı maaşı ile birlikte ödenmek üzere;

Sözleşmenin 1. Yılında;

1) İlköğretim öğrenimine devam eden her bir çocuk için 245,00 TL,

2) Lise ve Dengi Okullarda öğrenimine devam eden her bir çocuk için 245,00 TL,

3) Yüksekokul ve Üniversitede öğrenimine devam eden her bir çocuk için 265,00 TL,

4) Okul öncesi (Ana Sınıfı) Eğitim, Empati Okulları ve Özürlü Eğitim Merkezlerine devam eden her bir çocuk için 245,00 TL,  öğrenim yardımı yapılır.

Sözleşmenin 2. Yılında;

1) İlköğretim öğrenimine devam eden her bir çocuk için 265,00 TL,

2) Lise ve Dengi Okullarda öğrenimine devam eden her bir çocuk için 265,00 TL,

3) Yüksekokul ve Üniversitede öğrenimine devam eden her bir çocuk için 285,00 TL,

4) Okul öncesi (Ana Sınıfı) Eğitim, Empati Okulları ve Özürlü Eğitim Merkezlerine devam eden her bir çocuk için 265,00 TL,  öğrenim yardımı yapılır.

Ayrıca, işverenin bünyesinde çalışan taraf işçi sendikasına üye olan işçilerin üniversitede okuyan Çocuklarına işveren burs vermekte öncelik tanır.

Bu yardımdan yararlanmak için belge ibraz edilmesi zorunludur.

 

MADDE-44.GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilere toplu iş sözleşmesinin 1.Yıl Dönemi içerisinde Nisan ayında 235,00 TL yazlık, Ekim ayında 235,00 TL kışlık,

Toplu iş sözleşmesinin 2.Yıl Dönemi içerisinde Nisan ayında 250,00 TL yazlık, Ekim ayında 250,00 TL Kışlık nakdi giyim yardımı öder.

Resmi iş kıyafeti giymek zorunda olan işçilere bu iş elbiseleri, eldiven, yağmurluk, çizme, tulum ve itfaiye işçilerine çok amaçlı iş kıyafeti gibi koruyucu eşyalar ayrıca işveren tarafından verilir.

 

MADDE-45. BAYRAM HARÇLIĞI

İşveren taraf sendika üyesi işçilere toplu iş sözleşmesinin birinci yıl dönemi içerisinde yer alan Ramazan Bayramı için 230,00 TL, Kurban Bayramı için 270,00 TL,

Toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl dönemi içerisinde yer alan Ramazan Bayramı için 250,00 TL, Kurban Bayramı için 290,00 TL bayram harçlığı öder.

Bayram harçlıkları ramazan ve kurban bayramlarından bir hafta önce verilir.

 

MADDE-46. İZİN HARÇLIĞI VE DEĞİŞİMİ

İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilere;  Sözleşmenin 1.yılında 250,00 TL, Sözleşmenin ikinci yılında 270,00 TL İzin Harçlığı öder.

İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapan işçiler, işverenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler.

 

MADDE-47.RAMAZAN GIDA YARDIMI

Taraf sendika üyesi işçilere Ramazan ayından bir hafta önce;

            —  5Kg UN                 (1.Kalite)

            —  5Kg ŞEKER          (1.Kalite)

            —  2Kg ÇAY              (1.Kalite)

            —  5Kg PİRİNÇ         (1.Kalite)

            —  5Kg YAĞ              (1.Kalite) Ramazan Gıda yardımı adı altında verilir.

            Ramazan Gıda yardımlarının alımında taraf işçi sendikasından bir temsilci alımlara refakat eder.

OLAYA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAR  VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
MADDE-48. EVLENME YARDIMI

            Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde,

Sözleşmenin 1. Yılında 2.100,00 TL,

Sözleşmenin 2. Yılında 2.250,00 TL Evlenme yardımı ödenir.

Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.

 

MADDE-49.DOĞUM YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin, eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye;

Sözleşmenin 1.yılında 1.000,00 TL,

Sözleşmenin 2.yılında 1.100,00 TL doğum yardımı ödenir.

Çocuk ikiz doğması halinde her iki çocuk için ayrı ayrı doğum yardımı ödenir.

Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir.

 

MADDE-50.SÜNNET YARDIMI

İşveren taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sünnet merasimlerinde her bir çocuk için;

Sözleşmenin 1.yılında 550,00 TL,

Sözleşmenin 2.yılında 570,00 TL sünnet yardımı öder.

 

MADDE-51.TABİİ AFET YARDIMI

İşveren, sendika üyesi işçileri yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararı ilgili makamın tespit edeceği rapora göre;

Sözleşmenin 1.yılında 4.000,00 TL,

Sözleşmenin 2.yılında 4.200,00 TL tabii afet yardımı öder.

 

MADDE-52.ÖLÜM YARDIMI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda hükümet tabibi raporu ile sabit olan ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına 1 (bir) yıllık maaşı tutarında, normal ölümü halinde 6 (altı) aylık maaşı tutarında ölüm yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. İş kazasından dolayı işçinin ölümü halinde bu maddede belirtilen iş kazası tazminatı işçinin kanuni mirasçılarının işveren belediye başkanlığını dava etme hakkından feragat etme şartıyla bu tazminat verilir.

Sözleşmenin 1.yılında; Eşinin ölümü halinde 1.500,00 TL, İşçinin çocuklarının ölümü halinde 1.050,00 TL, İşçinin anne ve babasının ölümü halinde 1.050,00 TL,

Sözleşmenin 2.yılında; Eşinin ölümü halinde 1.550,00 TL, İşçinin çocuklarının ölümü halinde 1.100,00 TL, İşçinin anne ve babasının ölümü halinde 1.100,00 TL, ölüm yardımı ödenir.

MADDE-53.HASTALIK YARDIMI

Herhangi bir hastalık nedeniyle iş görmezliğe uğrayan işçiye, aşağıda belirlenen şartlar dâhilinde hastalık yardımı yapılır.

a) Hastalık nedeniyle hastane de yatarak tedavi gören, hastaneden çıktıktan sonra ayakta tedavisi devam eden, hastanede yatmadan ayakta tedavisi devam eden raporlu işçiye SGK’ca yapılan ödeme eğer işyerinde çalışsaydı alacağı aylık maaştan az ise aradaki fark işveren tarafından işçiye ödenir.

b) İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lazım görüldüğü takdirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

c) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanabilir.

d) İşçinin, ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya dışı yerlerde cenaze arabasından ücretsiz olarak yararlanabilir.

Ayrıca Belediye tarafından cenaze törenine bir adet otobüs tahsis edilir.

 

MADDE-54.ARSA YARDIMI

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak, konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gece kondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi gereken yol, su, kanalizasyon, plan, proje gibi belediye imkânlarından belediye imkânları dâhilinde yararlandırılır.

 

MADDE-55.DİNLENME YARDIMI

İşveren, belediyenin dinlenme tesisleri varsa, yılda bir defa olmak üzere dinlenme tesislerine işveren ile sendikanın tespit edeceği 20 gün için işçi ve çocuklarına tahsis etmekle yükümlüdür. İşveren, Haziran ve Eylül arasında Pazar günleri deniz seyahati için haftada bir defa vasıta temin ederek isteyen işçiler seyahate gider.

 

MADDE-56.TEMİZLİK HAKKI

İşveren; ihtiyaç duyulan yerlerde, işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak malzeme ve sıcak sulu banyo tesisini bulundurmak zorundadır.

 

MADDE-57.KREŞ VE ANAOKUL ÖDENEĞİ

a) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye başkanlık meclisince belediye kreşi için kabul edilen ücret tarifesi belediye işçilerine de aynen uygulanır.

b) Sendika belediyelerle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

c) İşveren, işçileri belediye tiyatrolarında sergilenen sosyal etkinliklerden faydalandırabilir.

 

2.KISIM: ÜCRETLER

MADDE-58. KIDEM ZAMMI

            İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin günlük yevmiyelerine, işyerlerinde geçen beher hizmet yılı için, geriye dönük olmak üzere 0,10 TL kıdem zammı ilave edilir.

Kıdem zammı günlük yevmiye ye ilave edildikten sonra ücret zammı uygulanır.

 

MADDE-59. TABAN ÜCRET

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve BELPAŞ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama, Ticaret, Sanayi A.Ş.) işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden 28.02.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 55.00 TL ’nin altında olan işçilerin yevmiyeleri 01.03.2013 tarihinden itibaren 55.00 TL ’ye yükseltilecektir. 28.02.2013 tarihindeki günlük yevmiyeleri 55.00 TL ’nin üzerinde olanların yevmiyeleri kendi taban ücreti olarak kabul edilecektir.

Ayrıca 01.03.2013 tarihinden sonra işe giren ve taraf işçi sendikasına üye olan işçilere deneme süresini dolduranlara 55.00 TL taban yevmiye uygulanacaktır.

 

MADDE-60.ÜCRET ZAMMI

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere;

1.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı : (01.03.2013 – 31.08.2013)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin 59.madde de belirtilen taban ücretlerine 58. maddedeki kıdem zammı ilave edildikten sonra 01.03.2013 tarihinden itibaren    % 5 (yüzde beş) oranında ücret zammı uygulanacaktır.

            1.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı : (01.09.2013 – 28.02.2014)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 31.08.2013 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 01.09.2013 tarihinden itibaren, % 5 (yüzde beş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

2.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı : (01.03.2014 – 31.08.2014)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 28.02.2014 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 01.03.2014 tarihinden itibaren Seyyanen 4,00 TL (yemekten gelen ) ilave edilip üzerine % 5 (yüzde beş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

2.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı : (01.09.2014 – 28.02.2015)

İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 31.08.2014 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 01.09.2014 tarihinden itibaren, % 5 (yüzde beş) oranında ücret zammı yapılacaktır.

 

MADDE-61.SORUMLULUK ÖDENCESİ ve ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

İşveren işyerinde çalışmakta olan işçileri görevine göre ağır sorumluluk isteyen işlerin devamı müddetince müktesep hak teşkil etmemek ve başka ödemeleri etkilememek kaydıyla sorumluluk ödencesi verebilir.

İşyerinde üstün başarı gösteren işyerinde verimliliği arttırıcı çalışmalarda bulunan işçilerin yine müktesep hak sayılmamak ve başka ödemeleri etkilememek kaydıyla 6 (Altı) aylık ücretine kadar ayni ve nakdi başarı ödülü verebilir.

Bu konulardaki usul ve esaslar idarenin düzenleyici işlemleri ile belirlenir.

Düzenleyici işlemlerde taraf sendikanın görüşü alınır.

 

MADDE-62. ÖDEMELER – ÜCRETLER HESAP PUSULASI

I. Ödemeler:

a) Aylık ücret ve aylık sosyal yardımlar en geç her ayın 15. günü ödenir.

b) Her ne sebeple olursa olsun ödemelerde gecikme olması halinde yasal faiz uygulanır.

c) Ücretin bankamatik yoluyla ödenmesinden dolayı bankalarda yapılan promosyon sözleşme bedelleri işçilere ödenir.

II. Ücret Hesap Pusulası:

İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada ait olduğu işçinin kimliği, ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her türlü eklemeler tutarı ve vergi, sigorta pirimi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her türlü kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

MADDE-63. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ

            a) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenmiş haftalık çalışma süresi olan 40 saati aşan 40 – 45 saat arası (45 dahil) çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 60 (yüzde altmış) fazlasıyla ödenir.

b) Haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin %100 (yüzde yüz) fazlasıyla ödenir. Fazla çalışmalar işçinin rızası alınarak ve işyerinde fiilen çalışan işçiler arasında hakkaniyet esaslarına göre yaptırılır.

c) Saat 20.00 – 06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 25 zamlı ödenir.

d) Vardiyalı çalışan işçilere işin ortalama bir saatinde günde yarım saatlik bir yemek molası verilir.

e) Fazla çalışma ücretleri çalışmanın yapıldığı ayı takip eden en geç otuzuncu gününe kadar ödenir.

 

MADDE-64. TATİLLERDE ÇALIŞMA ve ÜCRETİ

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinden normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü Akdi tatil ve Pazar günü hafta tatili günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde ise işçilerin çalışmaya başladığı günü takip eden 6. gün akdi tatil ve 7.gün hafta tatili günleridir.  İşveren zaruri görülen hallerde ve işin gereği akdi tatil ve hafta tatili gününde çalıştırılan işçilere çalıştıkları beher gün için müteakip hafta içinde bir gün izin verirse kendi yevmiyesine ilaveten 1 (bir) yevmiye; toplam 2 (1+1), müteakip hafta içinde bir gün izin vermezse kendi yevmiyesine ilaveten 2 (iki) yevmiye; toplam 3 (1+2) ödemek zorundadır.

Yasada belirtilen ulusal bayram ve tatil günlerinde yapılacak çalışmalar 3 gün önceden işçilere duyurulur. Duyuru yapılmayan işçiler çalışmamalarından dolayı sorumlu tutulamazlar.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalarda işçilere kendi yevmiyelerine ilaveten 2 yevmiye; toplam 3 (1+2)  ödenir. Bu günlerde yapılan fazla mesailer % 200 oranında zamlı yapılır.

 

MADDE-65. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

İşveren, taraf sendika üyesi işçilere bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde yılda 52 günlük İlave Tediye, 60 günlük Akdi İkramiye olmak üzere toplam 112 günlük ücretleri tutarında ödeme yapar.

Ancak, 112 günlük ücretleri tutarındaki bu ödeme, 12’ye bölünerek her ay maaşla birlikte yapılır.

MADDE-66. GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü’nde geçici görevle Belediye sınırları dışına gönderilen işçilere Devlet Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

Bu görevleri süresince işçilere ayrıca her gün için;

01/03/2013 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar 25,00 TL yol tazminatı ödenir.

 

7.BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

 

MADDE-67. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

            İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uluslararası normlarının gerektiği tüm tedbirleri alır ve gerekli çalışmaları yapar ve ilgili kurulların vereceği raporlarının gereğini yerine getirir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulamayı kabul eder. Bu hükümlerin uygulanmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul eder. Bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar ve uygular.

İşveren her işçi için işyerinde sağlık dosyası bulundurur. Bu dosyada usulüne uygun işe başlama, periyodik muayenelerin sonuçları, işçinin geçirdiği meslek hastalıkları, iş kazaları nedenlerini, sonuçlarını gösterir ve gerekli belgeleri içerir biçimde düzenlemeyi yapar. Gerektiğinde bu bilgileri sendikaya ve işçinin kendisine vermekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; Bu kurulun oluşumu, çalışma şekli ve görevleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22.maddesinde ve yine aynı kanunun 30.maddesi gereği çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilmiştir.

Her işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Ancak, işverenin çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerilerine uygunluğunun, işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 6.maddesine göre oluşturulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ayda en az bir kere toplanır. Ancak ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13.maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde toplantı için belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır ve bu toplantıda aldığı kararı talepte bulanan işçiye/işçilere ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ eder.

İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 8.maddesine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13.maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilemeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılamayacağı gibi
ücretlerinden de herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun önerilerini gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliği/talimatlarını işçilere öğretmek işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 20.maddesine göre aşağıdaki şekilde Çalışan Temsilcisi belirlenir; İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, sendika, işyeri sendika temsilcilerini ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görevlendirebileceği gibi çalışanlar arasında yapılacak seçimle de belirleyebilir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi; iki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir, ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, ikibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı, olacak şekilde görevlendirir: Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilciler arasından yapılacak seçimle belirlenir.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tüm işçiyi kapsayan eğitim seminerlerini periyodik ve aksamadan yapılması için gerekli finansman zaman ve yeri sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler yılda üç kez sekizer saatten az olamaz. Bu eğitimcilerin seçim ve eğitim programı sendikanın önerisi ile oluşturulur. Bu konudaki tüm harcamalar işverene aittir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin devamını sağlamak için olanakları ölçüsünde her işyerinde yeteri kadar spor salonu veya tesisini açmaya çalışır. İşçiler bu salon ve tesislerden ücretsiz yararlanırlar.

 

MADDE-68.  İŞ KAZALARI

İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Hayati önem arz eden kazalarda işçinin SGK’ya bağlı hastanelere götürülmesi kaydı aranmaz. En yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir.

 

MADDE-69. HASAR ve ZARARLARIN TESPİTİ VE HASAR VE ZARAR TESPİT KOMİSYONU

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda,

a) Bir işveren temsilcisi,

b) Bir sendika temsilcisi

c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

d) İşveren, kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için gerekli teknik desteği sağlar. Üçüncü kişilerin ölüm veya yaralanması ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye 3 işgünü izin verir.

 

MADDE-70. HASAR ve ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ

Bu tutanakta,

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasar ve zararların işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı, meydana geldiği,

c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE-71. HASAR BEDELİNİN KESİNTİ ve ÖDEME ŞEKLİ

Hizmet sebebi ile işçilerin yapmış olduğu kazalardan oluşan hasar ve tazminat bedellerinden borçlar kanunu “istihdam edenin sorumluluğu” hükümleri gereğince işveren sorumludur.

Ancak işçinin hizmetten ayrılabilen şahsi kusuru, hatası, ihmali, emirlere riayetsizliği, tedbirsizliği ve dikkatsizliği yargı kararı veyahut da disiplin kurulunun belirleyeceği karar neticesinde ortaya çıktığında işçinin kendi kusuru ile meydan verdiği hasar ve tazminat bedelleri nedeni ile işverenin, işçinin belirlenen kusuru oranınca rücu hakkı saklıdır.

 

MADDE-72. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta yasal olarak bulundurması gereken malzemeyi bulundurmak zorundadır.

 

MADDE-73.SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SASKİ ve BELPAŞ GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞMA

1. Temizlik İşçileri;

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için gurup çalışması yerlerinde kulübe yapar, gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar.

b) Belediye zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi tarafından toplatılması yaptırılamaz. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez ya da taşıttırılamaz.

Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata vararak çalıştırılır.

c) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacı ile sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

2. Atölyede çalışan işçilerin çalışma durumu;

a) İşveren iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, Gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

3) Yol yapım ve onarım müdürlüğünde çalışan işçilerin durumu;

a) İşveren asfalt çalışmaları esnasında Trafik Zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bari yer bulundurur.

c) Asfalt şantiyesi ve asfalt serme işlerinde, marangozhanede çalışan işçilere, trafik atölyesinde plaka, taşlama, kaynak işlerinde çalışanlara, yol araç operatörlerine, itfaiyede yangın söndürme, baca temizliği gibi fiilen faaliyet gösteren itfaiye işçilerine, temizlik işçilerine, klorlama, ilaçlama yapan işçilere, eczane, laboratuar, röntgen gibi radyoloji işleri ile radyum ve radyoaktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla çalışanlara, boya işi yapan işçilere, sondaj işleri, kanalizasyon ve foseptik işleri ile her türlü çöp ve atık madde ile ilgili işlerde çalışanlara, ishale hattı kaynakçılarına, su sayaç tamir atölyesinde ve sayaç söküm takım ekibinde çalışanlara, içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesislerinde fiilen çalışanlara, bahsi geçen yerlerde çalıştığı sürece günlük kişi başına 350 gr. zehirlenmelerini önlemek için yoğurt verilir.

Bunların dışında, tehlike arz edebilecek birimler için, sendika ve işverenin mutabakatı ile bu birimlerde çalışanlara da verilebilir.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurur.

4. Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışan işçilerin durumu;

a) İşveren, Park bahçelerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimlerinde yeterli tedbir alınır. Park ve bahçeler müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

5) Ambulans ve Hızır acilde çalışma;

Ambulans ve Hızır acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için oda temin edilir.

6) Arıtma Tesislerinde Çalışma;

İşveren arıtma tesislerinde çalışanların iş elbiselerini yıkayabilmesi için arıtma tesislerinde çamaşır ve kurutma makinesi bulundurur.

 

MADDE-74. İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA

a) İtfaiye işçisi 24 saat çalışır, 48 saat tatil yapar. Altı saatte bir saat ara dinlenmesi verilir. Günlük, haftalık ve yıllık çalışmalar ile fazla mesai bu oranlara göre tespit edilir. İtfaiye amirinin işyeri ile ilgili TİS ve İtfaiye yönetmeliği hükümleri çerçevesindeki talimatlarına uyulacaktır.

b) İtfaiye şoförleri kullandığı aracın makine, mekanik aksamının bakımını ve aracın iç ve dış temizliğini yapar.

c) İtfaiye işçileri hizmet dağılımının daha verimli hale gelebilmesi ve halka daha iyi hizmet vermesi için sınav sonucu almış oldukları kadrolarda çalıştırılırlar. Kadro dışı çalışmaya zorlanamaz ve çalıştırılamazlar. Eğitim hizmetlerinde okulda görev yapacaklar bu hüküm dışındadır.

d) İtfaiye bünyesindeki guruplar arası yıllık nakillerini sendika ve müdürlük tarafından hazırlanan esaslara göre müdür tarafından yapılır. Esasları belirleyecek talimatname sözleşmenin imzasından itibaren 6 ay içinde sendika ile birlikte hazırlanır.

e) İtfaiye işçilerinin bir rütbeden üst rütbeye terfi sınavına girebilmesi için itfaiye okulunda en az bir ay eğitim görmeleri gerekir. İtfaiye işçilerinin onbaşı olabilmeleri için bir yıl itfaiyecilik yapması gerekir. Diğer rütbeler imtihan usulüne göre yapılır.

f) İtfaiye işçileri bu yanıcı ve parlayıcılar müdürlüğünde çalışan işçiler mesleki bilgilenmeleri için itfaiye okulunda dönemler içinde eğitim görürler. Sendika şubesi sendikal faaliyetleri esas olmak kaydı ile okul süresi müddetince sendikal eğitim verir.

g) Ancak gerek duyulduğunda 22.madde hükümleri dikkate alınarak çalışma saatleri ve vardiya usulü işverence yeniden düzenlenebilir.

h) Geçiş üstünlüğüne sahip itfaiye araçlarının münhasıran görev sırasında kullanımı nedeniyle meydana gelen hasar bedelinin (% 100’ ü) tamamı işverence karşılanır.

 

8.BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

MADDE-75. DİSİPLİN KURULU

A) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve BELPAŞ Genel Müdürlüğünde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun iki üyesini işveren, iki üyesini ise sendika belirler. Aynı sayıda yedek üye taraflarca belirlenir. İşveren temsilcilerinden biri insan kaynaklarıyla ilgili birim elemanı olacaktır. Kurulun Başkanlığını işveren temsilcisi yapar.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, Disiplin Kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin Disiplin Kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul Başkanının 5 (beş) gün önceden yapacağı yazılı çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Genel Sekreter, SASKİ Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür ve BELPAŞ Genel Müdürlüğü’nde de Genel Müdür, kurul kararını kendisine tevdiinden itibaren 6 (altı) işgünü içerisinde onaylar. Onaylanmaması halinde karar uygulanamaz ve suç unsuru ortadan kalkar.

D) Disipline ilişkin konularda iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları İhtar, Gündelik Kesimi ve İşten Çıkarmadan ibarettir.

1- İhtar; işçiyi görevinde dikkate davettir. İşverence doğrudan verilen ihtar cezası, sicile geçmez. Disiplin Kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer.

2- Gündelik kesimi; işçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartıyla uygulanır. İşçinin siciline geçer.

3- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya  vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 (altı) iş günü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez.

G) 1- Disiplini bozan, fiili öğrenen ilgili yetkili 6 (altı) iş günü içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 (altı) iş günü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması zorunludur.

3- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 (yirmi) gün  içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı fiili işlemesi halinde ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla taktir olunur. Aynı fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde işçiye o fiili için bir önceki taktir olunan ceza şekli uygulanır. İki (dahil) ve daha yukarı değişik fiillerden bir yıl içinde 3 defa ceza alan bir işçinin aynı yıl içinde 4.fiili için ceza gerektiğinde bu fiil için verilmesi icap eden ceza, evvelki fiillerin nitelikleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe taktir olunur.

I) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 (altı) işgünlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastane de yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde 6 (altı) işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

9. B Ö L Ü M

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

MADDE-76.EĞİTİM

Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlıklarını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak eğitim toplantıları düzenler.

Sendikanın düzenleyeceği kurs, Seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon, araç ve gereçleri imkân dâhilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir. İşveren işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurmak zorundadır.

 

MADDE-77. DİNİ GÖREVLERİN İFASI

T.C. Anayasasının 24.maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık Cuma ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu zaman zarfında geçen sürelerde işçi ücretli izinli sayılır. İşçilerin talepleri halinde Hacca gitmek isteyenlere 2 ay, Umre’ye gitmek isteyen işçilere ise 1 aylık ücretsiz izin verilir.

 

MADDE-78.HATIRA ORMANLARININ KURULMASI

Orman sahalarını genişletmek ve çevre değerlerlerini korumak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak amacıyla, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait veya tahsis yapılan, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen sahalarda Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Belediye çalışanlarınca hatıra ormanı kurulmak üzere Belediye tarafından arazi tahsisi yapılır.

Bu mümkün olmadığı takdirde 4122 sayılı yasanın 5.maddesine uygun olarak Orman Bakanlığınca tahsis edilecek yerlerde Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Sakarya Büyük Şehir Belediyesi çalışanlarınca hatıra ormanları kurulur.

 

MADDE.79. İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI

İşçilerin, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksekokulu veya Fakülte de öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğundan, okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde mevzuat dâhilinde öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE.80. SOSYAL KURULUŞ KESİNTİLERİ

Bu sözleşme kapsamına giren işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatifleri, yardımlaşma sandığı ile iş kazalarını önleme ve yardımlaşma derneklerinin kesintileri, üye işçilerin talebi halinde, banka hesaplarına aktarılan tutardan bankaca yapılabilmesi, işverenle banka tarafından, protokol yapılması sırasında kararlaştırılacaktır.

 

MADDE-81. İŞLETME veya İŞYERİ HİZMETLERİNİN DEVRİ

Bu konuda yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE-82. SAKLI HAKLAR

Yasa Hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE

6360 Sayılı Kanun gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve Saski Genel Müdürlüğüne Devredilerek gelecek işçi personeller Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ve Saski Genel Müdürlüğünün İhtiyaç duyduğu birimlerde asıl olarak görevlendirilir. Bu durumda olan ve uygulama yapılan işçiler hakkında sözleşmenin 19. Madde hükümleri uygulanmaz.

 

                                                     DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER                   

TEKERRÜR SAYISINA GÖRE                                     1                   2                 3             4              5         

1-Mazeretsiz bir saate kadar işe geç gelmek İhtar 1 yev. 2 yev. 3 yev. 4-5 yev.
2- Mazeretsiz 1 İş günü İşe Gelmeme 1 Yev. 2 Yev. 3 Yev. 4-5 Yev.  
3- Mazeretsiz 2 İş günü İşe Gelmeme 2 Yev. 3 Yev. 4-5Yev İHRAÇ  
4-Mazeretsiz   herhangi bir tatil gününü takip eden 3 işgünü (2,3,4) işe gelmemek 5 yev. İHRAÇ      
5-Mazeretsiz   herhangi bir tatil gününü takip eden 4 iş günü veya ardı ardına 5 işgünü işe   gelmemek İHRAÇ        
6-İş saati   bitmeden izinsiz olarak işten

ayrılmak

İhtar 1 yev. 2 yev. 3 yev, 4-5 yev.
7-Hasta   olmadığı halde kendisini hasta

göstermek

İhtar 2 yev. 3 yev. 4-5 yev.  
8-Görevine sarhoş gelmek İhraç        
9-İş esnasında   alkollü içki veya uyuşturucu

madde kullanmak

İhraç        
10-İş saatinde   yapılması gereken işi

yapmayıp özel   işlerle meşgul olmak veya iş takibi için gelenlere fena muamelede bulunmak

1 yev. 2 yev. 3 yev. 4-5 yev.  
11-İş saatlerinde arkadaşlarını lüzumsuz yere  meşgul etmek İhtar 1 yev. 2 yev. 3 yev. 4-5 yev.
12-İş saatinde   uyumak 2 yev. 3 yev. 4-5yev İhraç  
13-İşyerinde ve   iş esnasında amirlerine hürmetsizlik etmek İhtar 2 Yev. 3 Yev. 4-5 Yev  
14- İşyerinde   ve iş esnasında amirlerine

hakaret etmek   veya tehdit etmek

 

4-5 Yev.

 

İhraç

   

 

 
15- İşyerinde   veya iş esnasında işyeri

mensuplarına   maiyetlerine hakaret tehdit veya tecavüzde bulunmak

3 yev. 4-5 yev. İhraç    
16- Amirleri   tarafından pozisyonu ile ilgili

olarak verilen   emir ve işleri yapmamak

3 yev. 4-5 yev. İhraç    
17- Rüşvet   almak veya vermek İhraç        
18- Gizli   tutulması gereken göreve müteallik

sırları ifşa   etmek

3 yev. İhraç      
19- İşyerinde   kavga çıkarmak veya kavga

çıkmasına   sebebiyet vermek

3 yev. 4-5 yev. İhraç    
20- Hırsızlık   veya hırsızlığa teşebbüs etmek İhraç        
21- İşyerinde   dikkatsizliği ve tedbirsizliği

yüzünden yangın   başlangıcına sebebiyet vermek

3-5 yev. İhraç  

 

   
22- Kendine   teslim edilen malzemeyi

iyi korumayarak   kaybına, bozulmasına

veya hasarına   sebebiyet vermek;

(1) 30 gündelik   tutarını aşmamak kaydıyla)

a) İhmali halinde

b) Ağır İhmali Halinde

(2) Kasti   Halinde ve 30 gündelik tutarını aşan hallerde işçinin)

a) İhmali halinde

b) Ağır İhmali Halinde

c) Kasti Halinde

 

 

 

 

İhtar

1 yev.

 

 

3 yev.

4-5 yev.

İhraç

 

 

1 yev.

2 Yev

 

 

4-5 yev.

İhraç

 

 

2 yev.

3 Yev.

 

 

İhraç

 

 

 

3 yev.

4-5 Yev

 

 

4-5 yev.

23- İşyerinde,   işyerinin kısmen veya

tamamen   faaliyetini durdurmak amacı ile

sabotaja   teşebbüs etmek veya

sabotaj yapmak

 

 

İhraç

       
24-İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak İhraç        
25- Amirleri, işyeri mensupları veya mahiyeti hakkında   yalan veya yanlış şayialar çıkarmak asılsız bir ihbar ve şikayette bulunmak,   hakikate uygun olmayan bilgi vermek veya beyanda bulunmak suretiyle işçinin   işvereni yanıltması  

 

İhraç

       
26-Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak sahte belge   düzenlemek İhraç        
27- İşe gelmeyen işçilerin yerine imza atmak kartını bastırmak   veya işçiyi işe gelmiş gibi göstermek  

1  yev.

 

2 yev.

 

3 Yev.

 

İhraç

 
28-İşçinin yukarıda sayılan maddeler dışında kalan fiili   ile ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi işveren veya   işveren vekilinin emniyetini su istimal etmesi iş arkadaşlarının işyeri   mensuplarının işven veya aile efradından birinin şeref veya namusuna helal   getirecek veya ahlakına ifsat edecek sözler sarfetmesi veya hakaretlerde   bulunması edep veya ahlaka mucir hareketlerde bulunması iş kanununun 25.   Maddesinin ll. bendinde belirtildiği üzere hüküm giymesi  

 

 

 

 

 

İhtar

 

 

 

 

 

 

İhraç

     

 

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMENİN İMZASI

İşbu toplu iş sözleşmesi 82 madde, Geçici Madde ve tamamlayıcısı olan ek ceza cetvelinden oluşmaktadır. 03/10/2013 tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

 

 

İşveren ve İşveren Sendikası Yetkilileri                                          İşçi Sendikası Yetkilileri

 

 

Zeki TOÇOĞLU                                                                                  Mahmut ARSLAN

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı                                                 Hak İş Genel Başkanı

 

 

İbrahim PEHLİVAN                                                                            Fahrettin KÜTÜKÇÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri                                  Hizmet İş Genel Mali Sekreteri

 

 

Av. Mümtaz UZUN                                                                             Mehmet Mesut GÖKDEMİR

Yerelsen Genel Sekreteri                                                                      Hizmet-İş Şube Başkanı

 

Rüstem KELEŞ                                                                                    Osman KASAPOĞLU

SASKİ Genel Müdürü                                                                           Hizmet-İş Şube Sekreteri

 

 

Nihat SEYMEN                                                                                   Ertuğrul ÇAKMAK

Belpaş Genel Müdürü                                                                            Hizmet-İş Şube Mali Sekreteri

 

 

Ayhan KARDAN                                                                                 Kenan SEVİM

Sakarya BŞB. Genel Sekreter Yardımcısı                                            Hizmet-İş Şube Tşk. Skrt.

 

 

Fatih TURAN

Sakarya BŞB. Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

Naci İRİS

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Yahya BİLGİN

Yerelsen Genel Sekr. Yrd.

 

 

Mete BİLGİN

Yerelsen Uzmanı

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı

 

Mehmet AKYAZICI

Sakarya BŞB. Hukuk Müşaviri

 

Murteza OKTAR

Sakarya BŞB. İns. Kaynakları ve Eğit. Dai.Bşk.

 

 

Ayhan Orhan ARANCI

Sakarya BŞB. Yazı İşlr. K. Dai. Bşk.

 

 

Zeki KOÇ

SASKİ İns. Kayn. ve Dest. Hizm. Dai.Bşk.

 

 

İlknur TURAN

SASKİ Hukuk Müşaviri

 

 

Murat KIROĞLU

BELPAŞ İnsan Kaynakları Müdürü