BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Sendikamızdan Kıdem Zammı İle İlgili Basın Açıklaması


28 Temmuz Cuma 2006.

            Yapılan yayınlarda;


             1- “Kıdem Zammı” ile “Kıdem Tazminatı” kavramlarının karıştırılarak, yorumlar yapıldığı görülmektedir.        


            Esasen,


             a) “Kıdem Zammı” bir ücret zammı olup, taraflarca miktar ve uygulama esasları belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir ücret zammının, tarafların mutabakatı ile düzenlenmesi halinde uygulanmasında ihtilaf doğmayacaktır.


             b) Sendikamızca, TİS müzakere sürecinde, Büyükşehir Belediyesinde ve bağlı işyerlerinde çalışanların, son dönemde, nakiller ve katılmalar sebebiyle, kıdemlerinin karıştığı tespit edilerek “Kıdem Zammı” adı altında yapılan uygulamanın kaldırılarak, yapılacak ücret zammında değerlendirilmesi ve ücretler arasındaki farklılıkların giderilmesinde kullanılması teklif edilmiştir.


             İşçi Sendikası ise; Teklif Tasarısında (33/B Md.) Kıdem Zammı olarak, “… 01.01.2005 tarihinden itibaren geriye dönük olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde geçen her hizmet yılı için günlük yevmiyelerine 20- YKR ilave edilecektir. 1. Yıl için 25- YKR, 2. Yıl için 30- YKR ilave edilecektir…” şeklinde tarih hatası da yapılarak karmaşık ve çelişkili bir teklifte bulunmuştur.


             2- YERELSEN olarak, “Kıdem Zammı” adı altında yapılan ücret zammının ücretler arasındaki farkı daha da artıracağı düşüncesiyle, bunun yerine, halen uygulanmakta olan 30-YTL en az ücretlerin günlük 33- YTL’ye yükseltilip, bunun üzerine oransal ücret zammı yapılması teklifi İşçi Sendikasınca kabul edilmemiş ve uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’na taşınmıştır.


             3- Yüksek Hakem Kurulu’nca, İşçi Sendikası teklifi düzeltilerek, “01.01.2006 tarihinden itibaren geriye dönük olarak İzmit Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde geçen her hizmet yılı için günlük yevmiyelerine, 15- YKR ilave edilecektir.” Hükmü düzenlenmiştir. 


4- Madde metninde görüleceği üzere, bu uygulamadan yararlanacak olanların, İzmit Büyükşehir Belediyesi ve bağlı işyerlerinde geçen hizmet süreleri esas alınması gerekmektedir. Maddenin yoruma muhtaç bir tarafı olmadığı gibi, İşçi Sendikasının teklifi esas alınmış ve  maddeden yararlanma sınırlandırılmıştır.


 5- Şayet İşçi Sendikası, Büyükşehir Belediyesine ve bağlı işyerlerine diğer kurum ve kuruluşlardan naklen gelen işçilerin (Seka-Köy Hizmetleri-Şirketler-Diğer Belediyeler) kıdemlerinin dikkate alınmasını talep etmiş olsaydı, Yüksek Hakem Kurulu’nca bu hususun da dikkate alınacağı düşünülmektedir. 


             Yukarıda açıklandığı üzere, YERELSEN tarafından teklif edilmeyen ve İşçi Sendikası teklifi esas alınarak Yüksek Hakem Kurulu’nca düzenlenen hükme, aynen uyulması zorunluluğu karşısında, yapılan uygulamanın TİS hükmüne aykırı olmadığı düşünülmektedir.


             Bu konuda Sendikamız, sözleşme hükmünün uygulanması nedeniyle mağduriyete uğrayan işçilerimizin üzüntülerini paylaşmakla birlikte, kendisine sorumluluk atfedilmesini de haklı görmemektedir.


             Kamuoyunun ve işçilerimizin doğru bilgilenmesi bakımından saygı ile duyurulur. 


                                                                                                     27.07.2006


 

Av.Halil ÜSTÜNDAL

Genel Sekreter