BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Sigorta Kolları Prim Oranları


23 Nisan Cumartesi 2011.

19 Ocak 2012 tarih ve 28533 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6385 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 9’ncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un kısa vadeli sigorta kolları prim oranını düzenleyen 81’nci maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere daha önce yayınlamış olduğumuz aşağıdaki değişiklik yapıldı.

“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Söz konusu 81’nci maddenin 1’nci fıkrasının ( c ) bendi değişiklikten önce “kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ile %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’ncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” Şeklindeydi.

6385 sayılı Kanunun 21’nci maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu değişiklik çerçevesinde aynı Kanunla 5510 sayılı Kanunun;

  • Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi başlıklı 83’ncü maddesi ile,
  • Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler başlıklı 84’ncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.

 

Şu anki uygulamada işverenlerin çalışanlarının maaşlarından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmek üzere yaptıkları kesintiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Mevcut Durumda Sigorta Kollarının Dağılım Tablosu

Sigorta Kolları İşçi Oranı % İşveren Oranı % Toplam %
Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi 9 11 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 0 2 2
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Primler Toplamı 14 20,5 34,5
İşsizlik Sigortası 1 2 3
Genel Toplam 15 22,5 37,5