YERELSEN’DE ARAYIN:

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMZA   TARİHİ 25.10.2013 YÜRÜRLÜLÜK   SÜRESİ  15.09.2013 – 14.09.2015 TARAF İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYE-İŞ

         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER  

 

MADDE 1-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI

Bu sözleşmenin amacı hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işverenin ve işçinin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak taraflar arasında doğacak ihtilafları uzlaştırıcı yollarla çözmektir.

 

MADDE 2-TARAFLAR VE TANIMLAR:

A)   TARAFLAR:

Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları; ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞININ ÜYESİ BULUNDUĞU YERELSEN (YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI) İLE BELEDİYE-İŞ (TÜRKİYE BELEDİYELER VE GENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SENDİKASI)’dır.

B)   TANIMLAR:

Bu toplu iş sözleşmesi metni içinde;

a) ŞUHUT Belediyesi ile üyesi bulunduğu YERELSEN Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (İŞVEREN)

b)  İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar İŞVEREN VEKİLİ.

c)    BELEDİYE-İŞ (Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetleri İşçileri Sendikası) SENDİKA.

d)    İşyerinde çalışan ve kanunen işçi sayılan BELEDİYE-İŞ üyeleri ÜYE.

e)    Bu toplu iş sözleşmesi ekleri ile birlikte SÖZLEŞME.

f)     (a) bendinde yazılı aktif taraf olan belediye ve sendika TARAFLAR.

g)    ŞUHUT Belediyesi ve bağlı işyerleri İŞYERİ olarak adlandırılmıştır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Bu toplu iş sözleşmesi:

A) YER OLARAK:    İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içersinde kurulacak yapılan işin niteliği itibari ile belediye hizmeti olup, sendikalar iş kolları tüzüğüne göre genel işler iş koluna giren idari veya mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini kapsar.

B) ŞAHIS OLARAK DA : Bu işyerlerinde halen çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınarak çalışanlardan BELEDİYE-İŞ Sendikasına üye işçileri kapsar.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu toplu iş sözleşmesi 15/09/2013’de yürürlüğe girmek ve 14/09/2015 tarihinde sona ermek üzere (2) iki yıl sürelidir.

 

MADDE 5- YARARLANMA KOŞULLARI:

Bu toplu-iş sözleşmesinden Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde BELEDİYE-İŞ Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden itibaren, imza tarihinden sonra sendikaya üye olanlar ise üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında Belediye-İş Sendikası üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden itibaren geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur. Dayanışma aidatı miktarı üyelik aidatı kadardır.

 

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

A) İşveren hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla BELEDİYE-İŞ sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren bu toplu iş sözleşmesiyle getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye (Encümen kararı ve başkanlık onayı gibi) herhangi bir nam adı altında ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz.

C) İşveren özel ihtisas isteyen mesleklerde (Örneğin doktor, mühendis, eczacı ve personele vereceği ücreti tespit etmede yetkilidir.) yukarıda belirtilen özel ihtisas ve yeteneği ve becerisi olan işçilere ücret farkı sendika üyesi işçilere teşmil olunamaz.

 

MADDE 7- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ:

Bu toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesinin aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Hizmet akdinin düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesindeki hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinde işçi lehindeki hükümler geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesini hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder.

 

MADDE 8- SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ:

İşçilerin işe alınmaları belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz. İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında işçinin mesleki ilerlemesinde işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

İşçiler sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır.

 

  1. BÖLÜM

SENDİKAL FAALİYETLER

 

MADDE 9- SENDİKAL FAALİYETLERE İMKAN SAĞLAMAK:

Sendikal faaliyetler konusunda işveren işçiye ve sendikaya her türlü kolaylığı gösterir.

A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içersinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda işveren veya vekili ve işyeri yetkilileri ile temasta bulunabilirler ve görüşme yapabilirler.

B) Sendika şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcileri işi aksatmamak kaydıyla işverenden izin alarak iş saatleri içinde işçilerle görüşebilir. İşveren ve sendika yetkililerinin mutabık kaldıkları saatlerde toplantılar düzenlenebilir.

C) Mahalli sendikal eğitim, seminer, konferans vb. sosyal eğitimsel toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işverenle önceden anlaşmak kaydıyla ücretsiz yararlanırlar.

 

MADDE 10- FERDİ ŞİKAYETLER:

İşbu sözleşmenin her
hangi bir maddesinin uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar nedeniyle şikayetçi olan işçilere;

A) Durumu işyeri sendika temsilcisine bildirirler.

B) İşyeri sendika temsilcisi konuyu en yakın işyeri amiri veya işveren vekili ile halle çalışır. Temsilci işverenle yaptığı temastan sonuç alamadığı takdirde sendikaya başvuracaktır.

C) İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde sendika temsilcisi konuyu sendikaya iletir. Sendika konuyu işveren ile halle çalışır. Sonuç alamadığı takdirde konuyu disiplin kuruluna intikal ettirerek sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

D) Bu şikâyetleri nedeniyle işçiler hakkında disiplin kovuşturması yapılamaz.

 

 

 

MADDE 11- SENDİKA BAŞTEMSİLCİ VE TEMSİLCİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri şunlardır.

A)   İşyerinde işçi ve işveren arasında iş barışını ve çalışma uyumunu sağlamak.

B) İşçi ve işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.

C) Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını izlemek.

D) İşyerinde çalışma barışının sürekliliğine çalışmak.

E) Mühim ve acil vakalarda (Yangın iş kazası trafik kazası vs.) günün her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenmek.

F) Yasalar ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan görev ve yetkileri ifa etmek.

G) Sendika baş temsilcileri ve temsilciler bu toplu iş sözleşmesinde belirlenen görevlerini yerine getirebilmek işçilerin sorunlarını anında tespit edebilmek tespit ettikleri sorunları yetkililere ileterek çözüme kavuşturabilmek için temsilciler temsilci seçimine esas işyerinde, baş temsilciler ise işyeri merkezinde bulundururlar. Zorunlu hallerde vasıfları göz önünde tutularak geçici süreyle yerleri değiştirilebilir. Bu süre (1) bir ayı geçemez Geçici görevlendirmeler keyfi amaçla yapılamaz.

 

MADDE 12- İLAN TAHTALARI:

İşveren, işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde kilitli bir sendika ilan tahtası bulundurulur. İlan tahtasının anahtarı baş temsilcide bulunur. İşyerinde toplu iş sözleşmesi olmayan diğer işçiler içinde ayrıca bir ilan tahtası bulundurulamaz. İlan tahtasına asılan her türlü dokümanın yasal sorumluluğu sendikaya aittir.

 

MADDE 13- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMASI:

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçiyle işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere sendikaca işyerinde çalışan üyelerin arasından;

A)   İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise,…………..1,

B)   İşyerinde işçi sayısı 51-100 arasında ise,………2,

C)   İşyerinde işçi sayısı 101-500 arasında ise,……3,kişi işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baş temsilci olarak belirlenir ve isim listeleri işverene bildirir.

 

MADDE 14- SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCESİ:

A) Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticiler, işyeri baştemsilcileri ve temsilcileri sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez. Fiilen çalıştığı işyeri ve vardiyası geçici görevlendirmeler hariç değiştirilemez.

B) İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

C) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde ise başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

D) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları halinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

 

MADDE 15- SENDİKA AİDATI:

1) İşveren 6356 sayılı yasanın 18. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika üyelerinden her ay için bir günlük ücreti tutarında aidat keserek, işçi aylık ücretlerinin tahakkuk ettiği günü izleyen 30 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek dayanışma aidatı için de aynı miktar ve esaslar uygulanır.

2) İşveren yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren (A bendinde belirtilen süre içerisinde 30 gün) sendikanın banka hesabına yatırmaz ise 6356 sayılı Yasanın 18. maddesi gereği bildirim şartı aranmaksızın, aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

3) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 16-ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTELERİNİN VERİLMESİ:

İşveren veya vekilleri sendika veya şubece isim listesi istenmesi halinde geciktirmeden çalışan işçilerin kadroları, yevmiyeleri, vasıfları, tahsil durumları ve ilgili detayları (Üye olmayanlarda dahil olmak üzere) belirtir isim listesini mevcut belgelere dayandırarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

  1. BÖLÜM

İŞİN DENETLENMESİ İŞE ALMA ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

 

MADDE 17-İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER:

İşçi kendisine verilen emirlere kanun ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla emrin yasalara ve sözleşmeye aykırılığını emri veren amirine derhal bildirir. Amir verilen bu emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu takdirde işçi emri derhal yerine getirir. Ancak işçinin yaptığı bu iş suç teşkil etse bile işçi sorumlu tutulamaz ve hakkında disiplin takibatı yapılamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emrini yazılı vermemekte direnirse o işin yapılmamasından işçinin de kanuni cezaya çarptırılması bahis konusu olan hallerde amirin emri yerine getirilemez. Trafik kanunun ve tüzüğün öngördüğü evsaf ve şartlara haiz olmayan araçları kullanmaya işçi zorlanamaz ve bu noksanlıktan dolayı vasıtayı kullanmaktan imtina eden işçi hakkında disiplin takibatı yapılamaz. Şu kadar ki vasıtadaki noksanlıkları işçi emri veren amire yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

MADDE 18- ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ:

A) Muvazzaf Askerlik hizmeti dışında herhangi bir nedenle silah altına alınan işçinin hizmet akdinin askıya alındığı süre içersinde ücreti ödenir. Askerde verilen paralar bu miktardan düşülür.

B) Muvazzaf Askerlik hizmetini yaptıktan sonra iki ay içinde işine dönmek isteyen işçi (Kıdem tazminatı almamış ise) ayrıldığı derece ve müktesep haklarına ek olarak iş bu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski yerine alınarak işe başlatılır.

 

MADDE 19- DENEME SÜRESİ:

Deneme süresi olmayan iş akdi ile işe alınan işçiler işe alındıkları tarihten (1) bir ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içersinde başarı gösteremeyenlerin ilişkileri bildirimsiz ve tazminatsız kesilebilir. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Evvelce işyerinde çalışırken tensikata tabi olarak işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 20-ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ:

İşçiler belirli ve belirsiz süreli hizmet akitleri ile işe alınırlar. Bu konuda yasal hükümler uygulanır.

 

MADDE 21- BRANŞTA ÇALIŞMA:

A) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak işçiler gerek duyduğu takdirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde niteliği göz önünde tutularak mesleğinin dışında çalıştırılmamak koşuluyla muvafakat aranmaksızın geçici süreyle çalıştırılabilirler. Bu süre 40 günü geçemez.

B) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçilerin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçileri çalıştırılabilirler.

 

MADDE 22- VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA:

İşin gerektirdiği hallerde işçiler iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. İki hafta gündüz çalıştırılır.

 

MADDE 23- ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN ZAMANLAR:

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler.

B) İşçinin işveren tarafından işi ile ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeni ile asıl işi yapmaksızın geçirdiği süreler.

C) Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesildiği malzeme ve araç koruyucu eşyanın olmaması nedeni ile iş başında olup da çalışmadığı süreler işçinin yasal iş süresinden sayılır.

D) Asfalt işlerinde işveren işçilere ara dinlenmesini engellemeyecek şekilde asfalt sevkiyatını yapar.bu işçilere bir saat öğle dinlenmesi mutlaka verilir.

E) İşçinin işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede karakolda ve hastanede geçen süreleri belgeleme koşuluyla iş süresinden sayılır.

F) İşveren araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen sürelerde çalışmış gibi sayılır.

G) Mevcut olan ara dinlenmelerine aynen devam edilir. Ara dinlenmesi verilen yerlerde bu dinlenmelerin hangi saatler arası yapılacağı her işçinin görebileceği yerlerde yazılı olarak ilan edilir.

H) Yukarıda yazılı olmayıp da yasal çalışma süresinden sayılmış olan hallerde çalışma süresinden sayılır.

 

MADDE 24- İŞE GEÇ GELME:

A) (30) Otuz günlük süre içinde iki defa bir saate kadar meşru bir mazeretle geç gelen işçi işe başlatılır. İşçi geç kaldığı sürece izinli sayılır. Ancak meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelmeyi alışkanlık haline getirenleri işveren tam veya yarım gün içinde işe başlatıp başlatmamakta serbesttir.

B) İşyerinden izinsiz olarak erken ayrılan işçi hakkında disiplin cezası uygulanır.

C) Yangın, deprem, su baskını gibi tabi afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelmeyen işçi o gün için mazeretini belgelemek kaydıyla ücretli izinli sayılır.

 

MADDE 25- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:

Haftalık çalışma süresi PAZAR tatil olmak üzere 45 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında bir saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenme verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre tanzim edilir. Bu 45 saatlik süre haftada (6) iş gününe bölünerek çalıştırılır.

 

MADDE 26- İŞ AKDİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER:

1. İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar, işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

2. Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak, gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçiler hizmet akitleri münfesih sayılır.

3. TUTUKLULUĞUN;

a)    Kovuşturmaya yer olmadığı.

b)    Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı.

c)    Beraat kararı verilmesi.

d)    Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 30 ay içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 30 ayın sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınır. Bu nedenle işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

4. Adi suçlardan (Bu maddenin 6. bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 30 ay içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması veya işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5. Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a)    6 ay ve daha az ceza alan,

b)    6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde tekrar işe alınabilirler.

6. Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne milli güvenliğe kamu düzenine Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

7. İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve iş makin ası operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 30 ay içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla.

a)    Tutuklu veya hükümlü kaldığı sürenin sonunda 7 gün içinde,

b)    Ehliyetlerini mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 30 aydan fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

 

MADDE 27- HİZMET BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 4857 sayılı yasa hükümleri gereğince işveren tarafından işin çeşidi, niteliği ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketi ile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.

 

MADDE 28- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Bu kanunun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

Hizmet süresi;

A)   Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda (15) ONBEŞ iş günü,

B)   Altı yıldan on beş yıla kadar olanlara yılda (21) YİRMİBİR iş günü,

C)   Onaltı yıl ve daha fazla olanlara yılda (28) YİRMİSEKİZ iş günü ücretli yıllık izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

 

MADDE 29-ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçilere aşağıda yazılı esaslar dahilinde sosyal durumlarına göre izin verilir.

A)   Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah ve düğün törenlerinden birinde (5) işgünü,

B)   Eşi doğum yapan işçiye (3) işgünü,

C)   İşçinin Anne, Baba, Eş ve Kardeş ile çocuklarının ölümü halinde (3) üç gün cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi halinde (2) iki gün ilave edilir.

D)   Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayanlara makul sürelerde izin verilir.

E)   İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümünde cenaze hazırlıklarını yapmak veya törene katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli izin verilir. Cenazeyi şehir dışına götüreceklere yeteri kadar izin verilir. Bu izinler cenazenin gideceği uzaklığa göre işverence kararlaştırılır. A,B,C,D,E bentlerindeki izinler olay gününden itibaren kullandırılacaktır.

F)    İşyerinde çalışan işçilerin çocuklarının evlenme veya sünnet törenlerinde (2) iki işgünü,

G)   Kayınvalide, kayınpederin ölümü halinde (1) bir işgünü,

H)   İşçi çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için yeteri kadar saat ücretli izin verilir.

İ)     Doğum yapan kadın işçiye doğum tarihinden itibaren doğum izni hariç (6) altı ay süreyle 2 saat ücretli izin verilir.

J)    Sosyal izin kullananlar işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm ilmühaberi afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu gibi belge, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç (10) on gün içinde ispatlamak zorundadır. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmeme işlemi uygulanır.

 

 

MADDE 30- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçiye müracaatı üzerine ve mazereti makul görülmek şartı ile (60) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilir. Doğum yapan kadın işçiye müracaatı üzerine (6) aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir.

 

MADDE 31- SENDİKA YÖNETİCİLERİNE DELEGELERİNE VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER  :

Genel Merkez Kuruluna katılmak için seçilen ve sendikaca isimleri belirtilen delegelere             7 işgünü şube genel kurulları için 1 işgünü ücretli izin verilir. Bu izinler yıllık ücretli izne mahsup edilemez. İşverence;

A) Temel eğitim, sendikal eğitim, mesleki eğitimle oluşan temel eğitime, ilişkin olarak sendikaca hazırlanan programların uygulanması yönünden sendikanın düzenlediği seminer, kurs ve konferans için eğitilmek istenen sayıdaki işçiye (5) beş işgünü ücretli izin verilir. Bu izin işyerinde çalışan işçilerin her seferinde % 5’i geçemez.

B)   Bu madde de belirtilen izin süreleri yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.

 

 

4. BÖLÜM

HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

 

MADDE 32- İŞÇİ ÇIKARTMANIN SONUÇLARI VE İŞ GÜVENCESİ:

4857 sayılı yasanın 25. Maddesi saklı kalmak üzere işçiler işçi sayısına bakılmaksızın hiçbir şekilde işten çıkarılamazlar. 4857 sayılı yasanın 25. Maddesi dışında keyfi ve haksız bir sebeple işten çıkarmalarda işten çıkarılan işçiye hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatlarının dışında ayrıca 8 aylık ücretleri tutarında iş güvencesi tazminatı işverence ödenir.

Ancak 4857 sayılı Kanunun 25/2 maddesindeki hallerde Disiplin Ceza Cetvelinde işten çıkarma gerektiği durumlarda Disiplin Kurulu Kararı olmadan işten ihraç cezası uygulanmaz.                       Sosyal Güvenli Kurumundan emeklilik hakkını kazanmasına 3 yıl veya daha az kalmış olan işçiler bu müddet bitene kadar tenkisat nedeniyle işten çıkarılamaz.

 

MADDE 33- İŞ AKİTLERİNİN FESHİ, BİLDİRİM ÖNELLERİ VE YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

A)   Süresi belli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinde önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Hizmet akdi;

a)    İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak (3) üç hafta sonra,

b)    İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak (5)  hafta sonra.

c)    İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak (7) yedi hafta sonunda.

d)   İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak (9) dokuz hafta sonunda feshedilmiş olur.

B)  Bildirme şartına uymayan taraf yukarıda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. İşçinin sendikaya üye olması şikayete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerinde ve genel olarak hizmet akdini fesih hakkını kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda yasal hükümler uygulanır.

İşverenin yazılı ihbarı ile veya işçinin dilekçesi ile hizmet akdi ihbar önellerine uyulmak suretiyle fesih edildiğinde işveren işçiye talebi halinde çalışma saatleri içinde günde (3) üç saat ücretli iş arama izni verilir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamanlarda önceki günlere rastlamak üzere bu izinleri topluca kullanır.

 

MADDE 34- KIDEM TARİFİ, KIDEM TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI:

Kıdem tazminatı yasasındaki şartlara ve ödeme şekillerine göre işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence sendika üyesi işçilere 36 günlük ücret tutarınca kıdem tazminatı ödenir.

 

5. BÖLÜM

İŞ GÖRMEZLİK HALLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖDEMELER

 

MADDE 35- HASTALIK YARDIMI:

A) Hastalık nedeni ile iş görmezliğe uğrayan işçilerin sosyal güvenlik kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye sosyal güvenlik kurumunca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin işverenin bulunduğu mahal ve başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde işçinin vizitede geçirdiği günler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

C) Sosyal Güvenlik kurumunca ödenmeyen 2 günlük yevmiyeler o ayki ücret bordrosu ile birlikte işçiye ödenir.

 

MADDE 36- UZUN SÜRELİ HASTKALIK HALİ:

Uzun süreli hastalık halinde iş yasası ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 5510 sayılı yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

 

6. BÖLÜM

 

MADDE 37- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 38- İŞ KAZASI VE İLK YAPILACAKLAR:

İşyerinde yada işyeri dışında meydana gelen her türlü kaza işverene ve vekillerine işyeri amirine sendika temsilcisine ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kuruluna bildirilir. İmkan varsa kaza hakkında rapor düzenlenir. İşyerinde meydana gelen en ufak kazalar dahil işverene bildirilir. Kendisini tedavi olmak istemeyen yada ehliyetsiz kişilere tedavi olan işçinin sorumluluğu işverene ait değildir. Hayati önem arz eden kazalarda işçinin sosyal sigortalar kurumu sağlık merkezine götürülmesi zorunluluğu aranmaz.

 

MADDE 39- YILLIK SAĞLIK TARAMASI:

İşçilerin yaptıkları işin niteliğine göre periyodik muayeneleri, portör muayeneleri ve diğer sağlık kontrolleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde yaptırılır.

 

MADDE 40- DİNLENME TESİSLERİNDEN YARARLANMA:

İşveren belediyede varsa dinlenme kamplarından imkan nispetinde işçiler yararlandırılır. Bu yararlanmanın süresi kamp tesislerinin imkanları ölçüsünde işveren ile sendikanın beraber belirleyeceği esaslara göre uygulanır. Fazla talep halinde kuraya başvurulur. Talep halinde azami olarak ayda bir sefer işçilerin dinlenme tesislerine gitmeleri için belediye otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

MADDE 41- KREŞ VE ANAOKULLARINDAN YARARLANMA:

A) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye başkanlığının mevcut yada açacakları kreş ve okullardan işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda belediye çalışanı personele uygulanan hükümler aynen işçi çocukları içinde uygulanır.

B) Belediye sağlık daireleri sendikanın iş birliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar.

 

MADDE 42- İŞÇİ KOOPERATİFLERİNE ARSA TAHSİSİ:

İşverence BELEDİYE-İŞ Sendikası mensuplarının kuracakları kooperatiflere yasal çerçevede bedeli mukabilinde arsa tahsis edilir.

 

 

 

 

 

7. BÖLÜM

HASAR VE ZARAR TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

 

MADDE 43- ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ:

İşveren motorlu araçların fenni muayenelerini zamanında yaptırmayı kabul eder. Araçlardaki fenni noksanlıklar nedeniyle trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförlerden kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta ecza çantası yangın söndürücü ve gerekli olan zorunlu sıhhi tesisatı bulundurmakla yükümlüdür. İşçiler kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek amirlerine yazılı olarak bildirirler. Amirler en geç 30 gün içersinde bu eksik ve arızaları gideremezse aynı aracı kullanmaya zorlanamaz. Can ve mal güvenliği tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılamaz. Araçların mecburi trafik sigortası işverence yaptırılır. Yukarıda açıklanan esaslarda eksiklerden dolayı aracı trafiğe çıkarmayan işçi hakkında disiplin soruşturması yapılamaz. Araçtaki fenni noksanlıkları işçi zamanında işverene bildirmek zorundadır.

 

MADDE 44- KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İşyerlerinde yada işyeri dışında meydana gelen kaza derhal işverene ustabaşına hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşyeri yetkililerince olay yerinde ve en kısa zamanda kaza raporu düzenlenir. Olaya şahit olanlara ve ilgili işçilere imzalatılır. Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğrafla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılamaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde işçi sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 45- HASAR VE ZARARLARIN TESPİT KOMİSYONU:

İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tazmini için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur. Bu komisyonda;

1.   Bir işveren temsilcisi.

2.   Bir sendika temsilcisi.

3.   Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Seçilmemesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

A)  İşyerinin özelliklerine göre komisyon üye sayısı tarafların mutabakatı ile eşit sayıda artırılır. Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperi olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğrafla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılamaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

B)  İşveren kaza eksperinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayın görüntülenmesi için bir fotoğraf makinası ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazayı yapan işçiye adli işlemlerin takibi için işverence 3 işgünü izin verilir.

 

MADDE 46- HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ:

      Bu tutanakta;

A)  Olayın niteliği ve oluş şekli.

B)  Hasar ve zararların işçinin kusur ihmal ve kastından mı aracın teknik arızadan mı veya her iki tarafa ait ortak kusurundan mı meydana geldiği.

C)  Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların her iki tarafa ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.

 

MADDE 47- HASAR VE ZARARIN TAZMİN ŞEKLİ:

1.   İşveren veya vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için bir tutanak ilgililerce tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

2.   Hasar bedeli 10 yevmiyeyi geçmişse aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

3.   Hasar bedeli 10 yevmiyenin altında ise hasar karşılığı işçinin emanetinde bulunan 10 yevmiyeden mahsup edilir.

4.   Kaza sonucu komisyonca tespit edilen ya da idari ve adli mercilerce yapılan tespit sonucu şoförün 2. dereceye kadar suçlu bulunması halinde hasar miktarının % 50’si işverence ödenir.

5.   Kaza teknik arızadan ya da kar buzlanma ve yağmur nedeniyle şoförün önlemesine imkan olmayan bir nedenle meydana gelmiş ise hasar ve tazminatın tamamını işveren öder.

 

MADDE 48- HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ:

Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalarda çalıştığı her bir saat için işçiye çalışmadan hak ettiği de dahil olmak üzere toplam 3 (üç) saatlik ücret ödenir.

 

MADDE 49- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

Haftada 45 saati aşan çalışma fazla çalışmadır. Her bir saat için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 50 fazlası ile ödenir. Fazla mesai o işyerinde bir fiil çalışan işçilerin arasında hakkaniyet esaslarına göre yaptırılır.

 

MADDE 50- GECE ZAMMI:

Saat 20.00 ile sabah saat 06.00 arası gece itibar edilir.

 

MADDE 51- SALON TAHSİS YARDIMI:

Belediyede çalışan işçilerin kendilerinin veya çocuklarının evlenmelerinde nikah ve sünnet düğünlerinde belediyenin düğün salonundan imkanlar dahilin de ücretsiz olarak yararlanırlar.

 

MADDE 52- DOĞAL AFET YARDIMI:

Yangın, sel, zelzele ve tabii afetlerde maruz kalan işçiye belediye başkanının görevlendireceği 3 (üç) işveren temsilcisi 2 (iki) sendika temsilcisinden oluşacak komisyonca belirlenen miktarlarda afet yardımı yapılır.

 

MADDE 53- VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ:

İşveren işçilerin evinden iş yerine ve işyerinden evine gitmeleri için seyahat edebilir vasıta tahsis eder. İşveren sabah saat 06.30’da işbaşı yapacak ve gece 24.00’de işi biten işçiler için otobüs tahsis eder. Belediye otobüslerinden personel ücretsiz yararlanacaktır.

 

MADDE 54- HARCIRAHLAR:

Harcırahlar için devlet harcırah kanunu hükümleri uygulanır..

 

MADDE 55- HİZMET ÖZENDİRME PRİMİ:

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden yaptıkları hizmetin olağanüstülüğü belirgin olanlara hizmetini özendirme ve ödüllendirme amacı ile prim verilir. Bu prim işçinin (5) beş gündeliğinden az (150) yüzelli gündeliğinden fazla olamaz. Prim olağanüstü gayret ve hizmette bulunan işçilere, işveren vekilinin önerisi ile işveren ve sendikanın oluşturacağı 4 kişilik bir komisyonla tespit edilir ve başkanlığın onayı ile ödenir. Ödül alanların adları ve ödül alma nedenleri işçilerin bilgisi olacak şekilde kendilerine duyurulur.

 

MADDE 56- EVLENME YARDIMI:

Evlenen işçi belge ibraz etmek koşuluyla (10) on günlük çıplak ücreti tutarında evlenme yardımı ödenir.

 

MADDE 57- DOĞUM YARDIMI:

Devlet memurları kanunun doğum yardımları ile ilgili bütün hükümleri ile yapılan yardım aynen işçilere de uygulanır. Çocuğun ölü doğması veya doğduktan sonra ölmesi hallerinde bu yardım ölüm yardımı ile birlikte yapılır.

 

MADDE 58- ÖLÜM YARDIMI:

Devlet memurları kanununa göre ölüm yardımı yapılır.

 

MADDE 59- ÖĞRENİM YARDIMI:

1. YIL:                                     2. YIL:

İlköğretim için                                    110,00 TL                              121,00 TL

Lise ve dengi okul için                       132,00 TL                              145,20 TL

Yüksekokulda okuyanlar için                        209,00 TL                              229,90 TL

İşçinin okula giden her çocuğu için belgelenmesi halinde yılda bir kez EKİM ayının ilk haftasında ödenmek üzere yukarıdaki şekilde öğrenim yardımı yapar.

 

MADDE 60- YEMEK YARDIMI:

Sendika üyesi işçilere günde 1 öğün ücretsiz yemek verilecektir. Yemek verilmeyen günler için sendika üyesi işçilere sözleşmenin 1. yılı için 4,07 TL, sözleşmenin ikinci yılı için 4,48 TL yemek bedeli ödenir.

 

MADDE 61- SOSYAL YARDIM (AİLE+ÇOCUK+SÜT+YOĞURT YARDIMI):

Belediye-İş Sendikası üyesi işçilere her gün için günlük 19,00 TL sosyal yardım NET olarak ödenir. Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık ücret zamları oranı kadar arttırılarak ödemeye devam edilir.

 

MADDE 62-GİYİM YARDIMI:

Otobüs hizmetlerinde çalışan sendika üyesi işçilere yazlık iki gömlek, 1 pantolon MAYIS ayı içinde, kışlık 1 mont, 1 pantolon, 2 gömlek EKİM ayı içinde verilecektir.

DEMİRBAŞ VE KORUYUCU EŞYA:

İşçilerin yaptığı işin niteliği dikkate alınarak koruyucu eşya verilir.

İŞ TULUMU:Asfalt işlerinde fiilen çalışanlara temizlik işlerinde çalışanlara, iş makinası operatörü ve yağcılara yıkama ve yağlamacılara lastik tamircilerine, kompresör operatör ve tabancacılara fen işlerinde çalışan yol onarım kanalizasyon sıva, boya ve badana işlerinde çalışanlara, su işlerinin makinist ve yardımcılarına, tamir, yapım, bakım ve kanal kazma işlerinde çalışanlara akaryakıt dağıtımında çalışanlara foseptik işlerinde çalışanlara mezarlık işlerinde çalışanlara park bahçe işlerinde çalışanlara her yıl yazlık ve kışlık iki kat parçalı tulum verilir.

ÇİZME: Çamurlu, yağmurlu, yerlerde çalışmak durumunda olan mezbaha, fen, su, çevre sağlığı temizlik, park ve bahçeler, mezarlık, et nakil işlerinde çalışanlara açıkta çalışan kamyon, tır traktör, şoför operatör ve yardımcılarına, yıkama ve yağlama servisinde çalışanlara, tamir atölyesinde çalışanlara, yemekhanede çalışan bulaşıkçılara lastik çizme verilir. Ayrıca su işleri ve fen işlerinin kanalizasyon işlerinde çalışanlara lastik kasık çizmesi verilir. Çizmeler yılda en az bir kere verilir.

DERİ ELDİVEN: Demir, beton, asfalt, ve mezarlık, temizlik işlerinde çalışan işçiler 6 ayda bir defa eldiven verilir. Akü kaynak işlerinde çalışanlara yine deri eldiven verilir.

BOY MUŞAMBASI: Fen, su, temizlik, itfaiye, park ve mezarlık işlerinde açıkta çalışanlara yağışlı havalarda giyilmek üzere 1 yıl miatlı boy muşambası verilir.

ÇELİK BURUNLU BOT AYAKKABI: Atölyede bir fiil çalışan işçilere verilir.

TAHTA AYAKKABI: Akü ve asfalt işlerinde çalışanlara (6) ay miatlı tahta ayakkabı verilir.

ALTI LASTİK BOT: Elektrik ve klorla ilgili işlerde çalışanlara verilir.

YÜN PARÇALI TULUM: Akü ve klorla ilgili işlerde çalışanlara verilir.

EMNİYET YELEĞİ: Trafiğin yoğun olduğu yerlerde, yol, su, kanalizasyon onarımı, asfalt ve temizlik işlerinde çalışanlara verilir.

DERİ YELEK: Açıkta çalışan temizlik, fen, su arıza, su tahakkukta, park ve bahçe, tamirhane, soğuk hava deposu işçilerine kamyon şoförlerine, iş makinası operatörlerine, traktör sürücüleri temizlik işlerinde çalışan şoförlere (3) üç yıl miatlı deri yelek verilir.

ŞAPKA: Nöbetçi ve mezarlık işçilerine verilir.

TOZ VE KOKU MASKESİ: Mezarlık işçilerine verilir.

 

MADDE 63- YAKACAK YARDIMI:

Çevre kurulunun uygun gördüğü vasıflarda ve +5500 kalorinin altında olmamak şartıyla yılda   1 (bir) ton kömür yakacak yardımı olarak üyelerimize verilecektir. Bundan doğacak vergiler Şuhut Belediye Başkanlığına aittir. Yakacak Yardımı her yıl EKİM ayı sonuna kadar verilmiş olacaktır.

MADDE 64- İKRAMİYE VE İLAVE TEDİYE:

6772 sayılı yasa uyarınca ve 2448 sayılı yasa uyarınca yılda toplam ödenecek 62(52+10) yevmiye (İlave tediye ve ikramiyeler); Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında maaşla birlikte ödenecektir. (Yevmiye bazında aylara bölünerek çıkan gün üzerinden ödeme yapılacaktır.)

MADDE 65- TABAN ÜCRET VE ÜCRET ZAMMI :

A ) TABAN ÜCRET:                                                                      

Belediye-İş Sendikası üyesi işçilere 15.09.2013 tarihinden itibaren günlük 55,63 TL yevmiye ödenir.

B) ÜCRET ZAMMI:

1.YIL:

İLK ALTI AY  :

Yukarıda (A) bendinde belirtilen ücretler ödenecektir.

İKİNCİ ALTI AY :

Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin 14.03.2014 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 15.03.2014 tarihinden itibaren % 5 ücret zammı (artış) yapılacaktır.

2.YIL

İLK ALTI AY:

Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin 14.09.2014 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 15.09.2014 tarihinden itibaren % 6 ücret zammı (artış) yapılacaktır.

İKİNCİ ALTI AY:

Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin 14.03.2015 tarihinde almakta oldukları yevmiyelerine 15.03.2015 tarihinden itibaren % 5 ücret zammı (artış) yapılacaktır.

 

MADDE 66- ÜCRETLERİN VE DİĞER ÖDEMELERİN YAPILMASI:

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin ücretleri her ayın 15’inde ödenir. 6772 sayılı kanuna göre ödenen ikramiyelerde yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir. Müteakip ayın 15’ine kadar ödenmesi gereken sendika aidatları 6356 sayılı yasa hükmüne tabidir. Ücret ödemede bütün iş yerlerinin aynı günde ücret almalarına dikkat edilir.

 

MADDE 67- BİRİKMİŞ İŞÇİ HAK EDİŞLERİ:

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi ile işyerine tebliğ tarihi arasında geçen süre için ödenecek farkların tutarı toplu iş sözleşmesinin iş yerine tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde ödenir. Bu süre aşıldığı takdirde ödenmeyen işçi hak edişlerine yasal faizi ödemeyi işveren kabul eder.

 

MADDE 68- DİSİPLİN HÜKÜMLERİ:

a) Bu TİS kapsamına giren işyerlerinde sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar vermek üzere  4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu kurulur. Bu kurul biri kurul başkanı olmak üzere 2 üyesi işverenden,   2 üyesi de sendikadan oluşturulur.

b) Disiplin Kurulu 5 gün önceden başkanın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Disiplin ile ilgili konularda oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul kararları Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İhtar hariç, disiplin kurulu kararı olmaksızın işçilere ceza verilemez.

c) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin eki ceza cetveline uygun olarak cezai kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların meydana gelmesi halinde en uygun ve en yakın ceza verilir.

d)     Disiplin cezaları;

A)      İHTAR

B)      GÜNDELİK KESİMİ

C)      İŞTEN ÇIKARMA’ dan ibarettir.

İhtar işçiyi görevinde dikkate davettir, sicile geçer.

Gündelik kesimi, işçinin ücretinden 1-3 yevmiyeye kadar kesilmesidir.

İşten çıkarma iş akdinin feshedilmesidir.

            e) Disiplin soruşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 6 işgünü içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin kovuşturması düşer ve işçiye ceza verilemez.

1) Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili 6 işgünü içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

2) Sevke yetkili makam, soruşturma, belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kişinin savunması gibi) bunları tamamlayarak en çok (7) gün içinde kurula sevk eder.

3) İşçinin yetkili makamlarca disiplin kuruluna sevki halinde işçi muhakkak surette kurulda dinlenir.

4) Disiplin Kurulu, belgelerin kurula sevkini müteakip genel olarak (20) gün içerisinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

5) Disiplin kurulunca verilen karar, işçinin işten çıkarılmasına ilişkin ise disiplin kurulu kararın feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren (15) işgünü geçtikten sonra akdin feshi salahiyeti kullanılamaz.

           

            GEÇİCİ MADDE:

Yürürlük tarihinden imza tarihine kadar işten ayrılanların yararlanması yürürlük ‘Başlangıç’ tarihi ile bu sözleşmenin imza tarihi arasında taraf sendika üyesi olup da işyerinden ayrılan, işyerinde bağlı oldukları kurum ve sandıklardan emeklilik nedeni ile ayrılanlara ölenlerin yasal mirasçılarına 1475 sayılı yasaya göre kıdem tazminatını hak etmiş olanlara bu toplu iş sözleşmesinde tespit edilen miktar üzerinden hesaplanarak daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak sureti ile ödenir.

 

            Bu toplu iş sözleşmesi 68 esas madde, bir geçici madde ve 23 maddelik ek disiplin ceza cetvelinden ibaret olup 25.10.2013 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.                         

 

 

İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                      İŞÇİ SENDİKASI YETKİLİLERİ

 

 

 

            Recep BOZKURT                                                                Yücel ŞAHİN

Şuhut Belediye Başkanı                                                        Belediye-İş Şube Başkanı

 

 

Av. Mümtaz UZUN                                                               Mehmet SELMAN

Yerelsen Genel Sekreteri                                                      Belediye-İş Şube Başkan Yrd.

 

 

Yahya BİLGİN                                                                       A.Bahadır ÇELİKKAYA

Yerelsen Genel Sekr.Yrd.                                                     Belediye-İş Şube Mali Sekr.

 

 

Hasan TENLİK

Yerelsen Uzmanı

 

Yavuz ALTINIŞIK

Yerelsen Uzmanı

 

 

Uysal TÜRKÖZ

Mali Hizmetler Müdürü